Show simple item record

dc.contributor.authorPięta-Szawara, Anna
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:44Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28659
dc.description.abstractThe aim of the analysis was to determine the political activity of rural women understood as participation in local self-government structures and auxiliary units. The hypothesis that the probability of success in the public sphere of rural women is lower compared to women living in the city was verified. The most common barriers hindering their political participation were established. We found that the most significant were objective external factors, i.e.: family responsibilities, the patriarchal family model, reluctant attitudes of the environment towards women engaging in public life and numerous stereotypes. The possibilities of acting in the public sphere are also limited by the rural women deficits, i.e. their lower education in comparison with women from cities and lack of self-reliance on their own abilities. Family traditions play significant supporting factors. In the presented paper, the author focused on two, the most important trends related to the participation of rural women in public life/sphere. The first is the systematic increase in the share of women among candidates and councilors of rural and urban-rural municipalities. The second one, the increasing number of women in the group of village leaders (Polish: sołtys). The analysis presented in the article allows to conclude that in comparison with other decision-making levels, the participation of women in public life is visible at the lowest level, i.e. councils of rural and urban-rural municipalities, as well as in auxiliary units of municipalities – villages where they act as a village administrators.en_GB
dc.description.abstractCelem podjętej analizy było ustalenie, jak kształtuje się aktywność polityczna mieszkanek wsi, rozumiana jako udział w lokalnych strukturach samorządowych i jednostkach pomocniczych. Poddano weryfikacji hipotezę mówiącą, że prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w sferze publicznej przez kobiety wiejskie jest niższe w porównaniu z kobietami mieszkającymi w mieście, oraz ustalono najczęstsze bariery utrudniające im partycypację polityczną. Wskazano, że największe znaczenie mają obiektywne czynniki zewnętrzne, tj.: obowiązki rodzinne, patriarchalny model rodziny, niechętne postawy otoczenia wobec kobiet angażujących się w życie publiczne oraz liczne stereotypy. Możliwości działania w sferze publicznej ograniczają także niższe wykształcenie mieszkanek wsi w porównaniu z kobietami z miast oraz, niejednokrotnie, brak przekonania o własnych możliwościach. Rolę istotnych czynników wspierających pełnią natomiast tradycje rodzinne. W prezentowanym artykule, spośród interesujących trendów związanych z partycypacją publiczną kobiet wiejskich, omówiono dwa, zdaniem autorki, najważniejsze. Pierwszym jest systematyczny wzrost udziału kobiet wśród kandydatów oraz radnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Drugim – zwiększenie liczby kobiet w gronie sołtysów. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że w porównaniu z innymi poziomami decyzyjnymi to właśnie na najniższym z nich, tj. w radach gmin, a także w jednostkach pomocniczych gmin (sołectwach), gdzie działają sołtysi, występuje najsilniejsza reprezentacja kobiet.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectrural womenen_GB
dc.subjectpolitical activity of womenen_GB
dc.subjectlocal authorityen_GB
dc.subjectpublic participationen_GB
dc.subjectkobiety wiejskiepl_PL
dc.subjectaktywność polityczna kobietpl_PL
dc.subjectwładza lokalnapl_PL
dc.subjectpartycypacja publicznapl_PL
dc.titleMilcząca nieobecność. Uczestnictwo polityczne kobiet na obszarach wiejskichpl_PL
dc.title.alternativeSilent absence. Political participation of women from rural areasen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number17-31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAuleytner J. (red.) (2007), Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. SPO RZL 1.6(b). Raport końcowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrodzińska-Mirowska B. (2009), Kobiety w lokalnej polityce, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBudrowska B., Duch D., Titkow A. (2003), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCybulska A. (2013), Rządzący i rządzone? Postawy kobiet wobec polityki, Komunikat z badań CBOS, BS/58/2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDahl R. (1995), Demokracja i jej krytycy, Aletheia, Kraków.pl_PL
dc.referencesEkman J., Amnå E. (2012), Political Participation and Civic Engagement: Towards a new typology, „Human Affairs”, t. 22, s. 283–300.pl_PL
dc.referencesFeliksiak M. (2014), Przed wyborami samorządowymi, Komunikat z badań CBOS, BS/150/2014, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFuszara M. (2009), Kobiety w polityce dwudziestolecia (1989–2009), [w:] Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009. Raport. Kongres Kobiet Polskich 2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFuszara M. (2011), Kobiety w samorządach lokalnych: wybory 2010, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołębiowska A., Stępień E. (2017), Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich, [w:] A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red.), Sołectwo. Studium prawnoustrojowe, Senat RP, Warszawa, s. 19–35.pl_PL
dc.referencesGwiazda M. (2017), Stosunek do równouprawnienia płci – Polska vs. kraje muzułmańskie, Komunikat z badań CBOS, BS/157/2017, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarolczak K. (2010), Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r., „Refleksje”, nr 4, s. 79–92.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna, [w:] Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 18–20.pl_PL
dc.referencesKijewska B. (2016), Polityka równościowa: przestrzeń instytucjonalna, LIBRON, Kraków.pl_PL
dc.referencesKobiety w Polsce (2007), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKotarski H. (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D. (2011), Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 r., w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? Raport z badań, Kraków.pl_PL
dc.referencesMatczak P., Bondyra K., Isański J., Mączka K., Nosal P., Śliwa P., Wojtkowiak M. (2017), Społeczny potencjał sołectwa, [w:] A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red.), Sołectwo. Studium prawnoustrojowe, Senat RP, Warszawa, s. 85–100.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2014), Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2015), Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna a płeć, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1.2 (166.2).pl_PL
dc.referencesO wsi bez uprzedzeń. Raport z badań (2016), Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2010), Kobiety w życiu publicznym, Komunikat z badań CBOS, BS/34/2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowska A. (1999), Uczestnictwo polityczne, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, Wolters Kluwer, Kraków.pl_PL
dc.referencesPięta-Szawara A. (2017), Efektywność instrumentów polityki równości płci w świetle przepisów Kodeksu wyborczego na przykładzie wyborów lokalnych w województwie podkarpackim w 2014 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 5 (39), s. 241–260.pl_PL
dc.referencesSawicka J. (2009), Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie, [w:] Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009. Raport. Kongres Kobiet Polskich 2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicka J., Skwara A. (2015), Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, 15 (XXX), z. 2, s. 117–127.pl_PL
dc.referencesSkrzypiński D. (2013), W różnorodności siła? Społeczno-gospodarcza charakterystyka polskich województw, [w:] R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (red.), Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 35–53.pl_PL
dc.referencesSobkowiak L. (2000), Partycypacja polityczna, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii wraz z aneksem: reforma samorządowa w Polsce, partie, parlament, wybory (1989–2000), Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStarzyk-Durbacz K. (2016), O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz.U. z 2011 r., Nr 34, poz. 172.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2018 r., poz. 994, j.t.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 lipca 1998 roku – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. z 1998 r., Nr 95, poz. 602.pl_PL
dc.referencesWądołowska K. (2010), Parytety prawną gwarancją większego udziału kobiet w polityce, Komunikat z badań CBOS, BS/130/2010, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja (2017), Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet. Raport z badania (2011), Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin.pl_PL
dc.referencesŻukowski A. (2016), Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, http://www.csw.umk.pl/zukowski-partycypacja-wyborcza-kobiet [dostęp 20.12.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailapieta@ur.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.