Show simple item record

dc.contributor.authorChanduszko-Salska, Jolanta
dc.contributor.authorKossakowska, Karolina
dc.date.accessioned2019-08-19T08:25:26Z
dc.date.available2019-08-19T08:25:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29939
dc.description.abstractA diagnosis of infertility is a particularly stressful life event, and reproductive failure increases stress and the risk of depression. In the perinatal period, the risk of psychiatric problems may increase by several times, especially when the pregnancy has a high risk of failure. The choice of strategy for coping with a diagnosis of infertility or high-risk pregnancy can help to alleviate, or aggravate, mental tension. The purpose of the study was to determine the intensity of stress, depression and the strategy employed to cope with stress among infertile and high-risk pregnant women. It also examined whether the participating women differ in terms of the variables included in the study. The study involved 220 women. The first group consisted of women who were treated for infertility (N = 61), the second included women with infertility problems not currently using assisted reproductive technologies for infertility treatment and not planning treatment in the coming months (N = 33), the third included those with high-risk pregnancies (N = 67), and the final group, pregnant women with no complications or previous fertility problems (N = 59). The participants completed a set of self-report questionnaires: Perceived Stress Scale (PSS), Beck Depression Inventory (BDI) and Coping Orientation to Problems Experienced Inventory (COPE). The study groups differed in terms of stress, intensity of depressive symptoms, and approach to coping. The highest level of stress was present in women treated for infertility, and the highest symptoms of depression among high-risk pregnant women. Women treated for infertility were most likely to choose active coping, denial and focusing attention away from the problem. Similar results were obtained for a group of women with infertility problems who did not receive treatment. Pregnant women most often sought emotional support, turned to religion or focused on emotion, and their discharge or cessation of activities. The results indicate that stress level is highest among infertile women, and depression among high-risk pregnant women. The choice of coping strategy also varies between study groups. Expan­ding knowledge in this area will help to develop appropriate psychological help for women anticipating conception and birth, and experiencing difficulties with fertility.en_GB
dc.description.abstractZdiagnozowanie niepłodności stanowi jedno z najsilniej stresujących wydarzeń życiowych, a doświadczanie niepowodzeń w prokreacji nasila stres i zwiększa ryzyko wystąpienia depresji. Z kolei w okresie okołoporodowym kilkakrotnie może wzrosnąć ryzyko wystąpienia problemów psychicznych, w szczególności gdy ciąża jest zagrożona. Sposoby radzenia sobie kobiet w sytuacji zdiagnozowania niepłodności lub ciąży zagrożonej mogą sprzyjać łagodzeniu lub nasila­niu się u nich napięcia psychicznego. Celem badań było określenie nasilenia przeżywanego stresu, depresji oraz wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez kobiety z problemem niepłodności oraz kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Sprawdzono ponadto, czy badane kobiety różnią się w zakresie uwzględnionych w badaniu zmiennych. Badaniami objęto łącznie 220 kobiet. Grupę pierwszą stanowiły kobiety leczące się z powodu niepłodności (N = 61), drugą – aktualnie niepodejmujące leczenia niepłodności z zastosowaniem metod wspomaganego rozrodu i nieplanujące leczenia w najbliższych miesiącach (N = 33), trzecią – kobiety w ciąży wysokiego ryzyka (n = 67), czwartą grupę – kontrolną – stanowiły kobiety w ciąży prawidłowej, bez wcześniejszych problemów z płodnością (N = 59). W badaniach wykorzystano Skalę Odczuwanego Stresu (SOS), Inwentarz Depresji Becka (BDI) i Wielowymiarowy Inwentarz Radzenia Sobie (COPE) oraz ankietę socjodemograficzną. Badane grupy kobiet różniły się tak pod względem odczuwanego stresu, jak i objawów depresji, a także w zakresie wybieranych sposobów radzenia sobie. Najwyższy poziom stresu był obecny u kobiet leczących się z powodu niepłodności, natomiast objawy depresji stwierdzano u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Kobiety leczące się z powodu niepłodności, spośród sposobów radzenia sobie ze stresem najczęściej wybierały aktywne radzenie sobie, zaprzeczanie i odwracanie uwagi. Podobne wyniki uzyskano dla grupy kobiet z problemem niepłodności niepodejmujących leczenia. Kobiety w ciąży zagrożonej najczęściej poszukiwały wsparcia emocjonalnego, zwracały się ku religii lub koncentrowały na emocjach i ich rozładowaniu lub zaprzestaniu działań. Wyniki badań wskazują na silniej przeżywany stres przez kobiety niepłodne, natomiast wyższe nasilenie depresji u kobiet w ciąży zagrożonej. Różne są też sposoby radzenia sobie ze stresem w badanych grupach. Poszerzenie wiedzy w tym względzie powinno przyczynić się do opracowania stosownych do potrzeb metod pomocy psychologicznej kobietom oczekującym poczęcia i narodzin dziecka, a doświadczającym w tym względzie trudności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis Folia Psychologica; 22
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectinfertilityen_GB
dc.subjecthigh-risk pregnancyen_GB
dc.subjectstressen_GB
dc.subjectdepressionen_GB
dc.subjectways of copingen_GB
dc.subjectniepłodnośćpl_PL
dc.subjectciąża wysokiego ryzykapl_PL
dc.subjectstrespl_PL
dc.subjectdepresjapl_PL
dc.subjectsposoby radzenia sobiepl_PL
dc.titleStres a objawy depresji i sposoby radzenia sobie u kobiet z niepłodnością i kobiet w ciąży wysokiego ryzykapl_PL
dc.title.alternativeStress, symptoms of depression and ways of coping among women with infertility and highrisk pregnant womenen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number73-96
dc.contributor.authorAffiliationSpołeczna Akademia Nauk, Instytut Psychologii Stosowanej
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesAn Y., Sun Z., Li L., Zhang Y., Ji H. (2013). Relationship between psychological stress and reproductive outcome in women undergoing in vitro fertilization treatment: Psychological and neurohormonal assessment. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30, 35–41. Doi: 10.1007/s10815-012-9904-x.pl_PL
dc.referencesBerghuis J. P., Stanton A. (2002). Adjustment to a dyadic stressor: a longitudinal study of doping and depressive symptoms in infertile couples over an insemination attempt. Journal of Consulting Clinical Psychiatry, 2, 433–438. Doi: 10.1037/0022-006X.70.2.433.pl_PL
dc.referencesBidzan M. (2006). Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl_PL
dc.referencesBielawska-Batorowicz E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.pl_PL
dc.referencesBoivin J., Schmidt L. (2005). Infertility-related stress in men and women predicts treatment outcome 1 year later. Fertility and Sterility, 83, 1745–1752. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2004.12.039.pl_PL
dc.referencesByatt N., Hicks-Courant K., Davidson A., Levesque R., Mick E., Allison J., Moore Simas T. L. (2014). Depression and anxiety among high-risk obstetric inpatients. General Hospital Psychiatry, 36(6), 644–649. Doi: 10.1016/j.genhosppsych.2014.07.011.pl_PL
dc.referencesCarver Ch. S., Sheier M. F., Weintraub J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approached. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267–283.pl_PL
dc.referencesChan C. H., Ng E. H., Chan C. L., Ho Chan T. H. (2006). Effectiveness of psychosocial group intervention for reducing anxiety in women undergoing in vitro fertilization: A randomized controlled study. Fertility and Sterility, 85(2), 339–346. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2005.07.1310.pl_PL
dc.referencesChanduszko-Salska J. (2016). Znaczenie pomocy psychologicznej i psychoterapii we wspomaganiu leczenia niepłodności. Postępy Andrologii Online, 3(1), 12–22. http://www.postepyandrologii.pl/pdf/29-07-2016%20Chanduszko-Salska%20-01%201-2016.pdf [dostęp 2.12.2018].pl_PL
dc.referencesCohen S., Kamarck T., Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24(4), 385–396.pl_PL
dc.referencesDomar A. D., Broome A., Zuttermeister P. C., Seibel M., Friedman R. (1992). The prevalence and predictability of depression in infertile women. Fertility and Sterility, 58(6), 1158–1163. Doi: 10.1016/S0015-0282(16)55562-9.pl_PL
dc.referencesGourounti C., Karpathiotaki N., Vaslamatzis G. (2015). Psychosocial Stress in High Risk Pregnancy. International Archives of Medicine, 8(95), 1–9. Doi: 10.3823/1694.pl_PL
dc.referencesHammarberg K., Fisher J. R., Wynter K. H. (2008). Psychological and social aspects of pregnancy, childbirth and early parenting after assisted conception: A systematic review. Human Reproduction, 14, 395–414. Doi: 10.1093/humupd/dmn030.pl_PL
dc.referencesHeaman M. I., Gupton A. L. (1998). Perceptions of bed rest by women with high-risk pregnan¬cies: A comparison between home and hospital. Birth, 25(4), 252–258. Doi: 10.1046/j.1523-536X.1998.00252.x.pl_PL
dc.referencesJoelsson L. S., Tyden T., Wanggren K., Georgakis M. K., Stern J., Berglund A., Skalkidou A. (2017). Anxiety and depression symptoms among sub-fertile women, women pregnant after infertility treatment, and naturally pregnant women. European Psychiatry, 3556, 1–8. Doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.07.004.pl_PL
dc.referencesJuczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009). Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesKahyaoglu Sut H., Balkanli Kaplan P. (2014). Quality of life in women with infertility via the FertiQoL and the Hospital Anxiety and Depression Scales. Nursing and Health Science, 28. Doi: 10.1111/nhs.12167.pl_PL
dc.referencesKainz K. (2001). The role of the psychologist in the evaluation and treatment of infertility. Womens Health Issues, 11(6): 481–485. Doi: 10.1016/S1049-3867(01)00129-3.pl_PL
dc.referencesKlonoff-Cohen H., Chu E., Natarajan L., Sieber W. (2001). A prospective study of stress among women undergoing in vitro fertilization or gamete intrafallopian transfer. Fertility and Sterility, 76, 675–687. Doi: 10.1016/S0015-0282(01)02008-8.pl_PL
dc.referencesKoss J., Rudnik A., Bidzan M. (2014). Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienie wstępne. Family Forum, 4, 183–201.pl_PL
dc.referencesKossakowska K. (2016). Incidence and determinants of postpartum depression among healthy pregnant women and high-risk pregnant women. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25(1), 1–21. Doi: 10.1016/j.pin.2016.02.002.pl_PL
dc.referencesKossakowska-Petrycka K., Chanduszko-Salska J. (2009). Poziom stresu i radzenie sobie ze stresem w ciąży wysokiego ryzyka a występowanie depresji poporodowej. W: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne, t. 2, 11–21. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesKoszycki D., Bisserbe J.-C., Blier P., Bradwejn J., Markowitz J. (2012). Interpersonal psychotherapy versus brief supportive therapy for depressed infertile women: First pilot randomized controlled trial. Archives of Womens Mental Health, 15, 193–201. Doi: 10.1007/s00737-012-0277-z.pl_PL
dc.referencesLittleton H. L., Breitkopf C. R., Berenson A. B. (2007). Correlates of anxiety symptoms during pregnancy and association with perinatal outcomes: A meta-analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 196(5), 424–432. Doi: 10.1016/j.ajog.2007.03.042.pl_PL
dc.referencesLoftus J., Andriot A. L. (2012). “That’s what makes a woman”: Infertility and coping with a failed life course transition. Sociological Spectrum, 32, 226–243. Doi: 10.1080/02732173.2012.663711.pl_PL
dc.referencesLykeridou K., Gourounti K., Sarantaki A., Loutradis D., Vaslamatzis G., Deltsidou A. (2011). Occupational social class, coping responses and infertility related stress of women undergoing infertility treatment. Journal of Clinical Nursing, 20, 1971–1980. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03696.x.pl_PL
dc.referencesLynch C. D., Sundaram R., Maisog J. M., Sweeney A. M., Buck Louis G. M. (2014). Preconception stress increases the risk of infertility: Results from a couple-based prospective cohort study – the LIFE study. Human Reproduction, 29, 1067–1075. Doi: 10.1093/humrep/deu032.pl_PL
dc.referencesMakara-Studzińska M., Morylowska J., Sidor K. (2009). Zaburzenia depresyjne i lękowe w ciąży. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9, 63–66.pl_PL
dc.referencesMaloni J. A., Kutil R. (2000). Antepartum support group for women hospitalized on bed rest. MCN. The American Journal of Maternal Child Nursing, 25(4), 204–210 . Doi: 10.1097/00005721-200007000-00008.pl_PL
dc.referencesMartins M. V., Costa P., Peterson B. D., Costa M. E., Schmidt L. (2014). Marital stability and repartnering: Infertility-related stress trajectories of unsuccessful fertility treatment. Fertility and Sterility, 102(6), 1716–1722. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.09.007.pl_PL
dc.referencesMatthiesen S. M. S., Frederiksen Y., Ingerslev H. J., Zachariae R. (2011). Stress, distress and outcome of assisted reproductive technology (ART): A meta-analysis. Human Reproduction, 26, 2763–2776. Doi: 10.1093/humrep/der246.pl_PL
dc.referencesMercer R., Ferketich S. (1988). Stress and social support as predictors of anxiety and depression during pregnancy. Advanced Nursing Sciences, 10, 83–95.pl_PL
dc.referencesMilazzo A., Mnatzaganian G., Elshaug A. G., Hemphill S. A., Hiller J. E., Health A. (2016). Depression and anxiety outcomes associated with failed assisted reproductive technologies: A systematic review and meta-analysis. PLOS One, 11(11), e0165805. Doi: 10.1371/journal.pone.0165805.pl_PL
dc.referencesMonti F., Agostini F., Fagandini P., La Sala G. B., Blickstein I. (2009). Depressive symptoms during late pregnancy and early parenthood following assisted reproductive technology. Fertility and Sterility, 91, 851–857. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.01.021.pl_PL
dc.referencesMonti F., Agostini F., Fagandini P., Paterlini M., La Sala G. B., Blickstein I. (2008). Anxiety symptoms during late pregnancy and early parenthood following assisted reproductive technology. Journal of Perinatal Medicine, 36, 425–432. Doi: 10.1515/JPM.2008.074.pl_PL
dc.referencesMyers S., Burger, O., Johns S. E. (2016). Postnatal depression and reproductive success in modern, low-fertility contexts. Evolution, Medicine, and Public Health, 1, 71–84. Doi: 10.1093/emph/eow003.pl_PL
dc.referencesNargund V. H. (2015). Effects of psychological stress on male fertility. Nature Reviews Urology, 12(7), 373–382. Doi: 10.1038/nrurol.2015.112.pl_PL
dc.referencesOleś P. (1996). Z problematyki interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem. Studia z Psychologii w KUL, 8, 249–265.pl_PL
dc.referencesOlhansky E. (2003). A theoretical explanation for previously infertile mothers’ vulnerability to depression. Journal of Nursing Scholarship, 35(3), 263–268. Doi: 10.1111/j.1547-5069.2003.00263.x.pl_PL
dc.referencesOlshansky E., Sereika S. (2005). The transition from pregnancy to postpartum in previously infertile women: A focus on depression. Archives of Psychiatry Nursing, 19(6), 273–280. Doi: 10.1016/j.apnu.2005.08.003.pl_PL
dc.referencesPeterson B., Boivin J., Norré J., Smith C., Thorn P., Wischmann T. (2012). An introduction to infertility counseling: A guide for mental health and medical professionals. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 29(3), 243–248. Doi: 10.1007/s10815-011-9701-y.pl_PL
dc.referencesPodolska M. (2007). Niepłodność i jej następstwa psychologiczne. Stan badań i perspektywy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesPodolska M., Bidzan M. (2011). Infertility as a psychological problem. Ginekologia Polska, 82, 44–49, https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/46385/33172 [dostęp 2.12.2018].pl_PL
dc.referencesRamezandeh F., Aghssa M. M., Abedinia N., Zayeri F., Khanafshar N., Shariat M. (2004). A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMC Womens Health, 4(1), 9. Doi: 10.1186/1472-6874-4-9.pl_PL
dc.referencesRutkowska A., Rolińska A., Kwaśniewski W., Makara-Studzińska M., Kwaśniewska A. (2011). Lęk – jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Current Problems of Psychiatry, 12(1), 56–59.pl_PL
dc.referencesSchmidt L., Holstein B. E., Christensen U., Boivin J. (2005). Communication and coping as predictors of fertility problem stress: Cohort study of 816 participants who did not achieve a delivery after 12 months of fertility treatment. Human Reproduction, 20, 3248–3256. Doi: 10.1093/humrep/dei193.pl_PL
dc.referencesStanton A., Lobel M., Sears S. (2002). Psychosocial Aspects of Selected Issues in Women’s Reproductive Health: Current Status and Future Directions. Journal of Consulting and Clinical Psy-chology, 70, 751–770. Doi: 10.1037/0022-006X.70.3.751.pl_PL
dc.referencesSteuden S., Szymona K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (109–121). Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.pl_PL
dc.referencesSzymona-Pałkowska K. (2005). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesSzymona-Pałkowska K., Steuden S. (2009). Doświadczanie zagrożenia utraty dziecka przez kobiety w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty (41–57). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesTeixeira C., Figueiredo B., Conde A., Pacheco A., Costa R. (2009). Anxiety and depression during pregnancy in women and men. Journal of Affective Disorders, 119, 143–148. Doi: 10.1016/j. jad.2009.03.005.pl_PL
dc.referencesTendais I., Figueiredo B. (2016). Parents’ anxiety and depression symptoms after successful infertility treatment and spontaneous conception: Does singleton/twin pregnancy matter? Human Reproduction, 31(10), 2303–2312. Doi: 10.1093/humrep/dew212.pl_PL
dc.referencesTrzęsowska-Greszta E., Jastrzębski J., Sikora R., Fiałek M., Trębicka P. (2017). Poziom depresji u kobiet z utrudnioną prokreacją a styl radzenia sobie ze stresem i płeć psychologiczna. Fides et Ratio (191–221). http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017-15Greszta.pdf [dostęp 2.12.2018].pl_PL
dc.referencesVerhaak C. M., Lintsen A. M. E., Evers A. W. M., Braat D. D. M. (2014). Who is at risk of emotional problems and how do you know? Screening of women going for IVF treatment. Human Reproduction, 25, 1234–1240. Doi: 10.1093/humrep/deq054.pl_PL
dc.referencesVerhaak C. M., Smeenk J. M. J., van Minnen A., Kremer J. A. M., Kraaimaat F. W. (2005). A longitudinal, prospective study on emotional adjustment before, during and after consecutive fertility treatment cycles. Human Reproduction, 20, 2253–2260. Doi: 10.1093/humrep/dei015.pl_PL
dc.referencesVolgsten H., Skoog Svanberg A., Olsson P. (2010). Unresolved grief in women and men in Sweden three years after undergoing unsuccessful in vitro fertilization treatment. Acta Obstetricia et Gynecologica, 89, 1290–1297. Doi: 10.3109/00016349.2010.512063.pl_PL
dc.referencesWang J., Wu X., Lai W., Long E., Zhang X., Li W., Lin H. (2017). Prevalence of depression and depressive symptoms among outpatients: A systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 7:e017173. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-017173.pl_PL
dc.referencesWarawan L., Wycisk J. (2013). Satysfakcja małżeńska u kobiet niepłodnych z uwzględnieniem stylu radzenia sobie ze stresem. Psychologia Jakości Życia, 12, 75–89.pl_PL
dc.referencesWHO (2000). Manual for the Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile Couple. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWidomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik J. (2010). Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych, t. 1. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesYali A. M., Lobel M. (1999). Coping and distress in pregnancy: An investigation of medically high risk women. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 20(1), 39–52.pl_PL
dc.referencesZawadzki B., Popiel A., Pragłowska E. (2009). Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona Becka. Psychologia – Etiologia – Genetyka, 19, 71–95.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolachan@op.pl
dc.contributor.authorEmailkarolina.kossakowska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.22.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.