Show simple item record

dc.contributor.authorMajzner, Robert
dc.date.accessioned2019-09-06T10:37:33Z
dc.date.available2019-09-06T10:37:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30089
dc.description.abstractIn May 1919, the Military Attachat was established at the Polish Legation in Rome, obliging him to observe the Italian armed forces, economy, foreign policy, coordinate purchases of military equipment and organize repatriation to the country of Poles – former soldiers of the Austro-Hungarian army, staying in POW camps in Italy. The first military attaché was Gen. Eugeniusz Kątkowski, who, however, did not speak Italian. In October 1920 he was replaced by Maj. Mieczysław, hr. Poniński, who knew Italian language and Italian culture. In 1921, however, it turned out that by joining the Polish Army in 1919, he concealed the fact that he was removed from the Italian army in 1893 and demoted from the rank of lieutenant to the sergeant. Because, he received the rank of captain (captain) in the Polish Army. In addition, his assistant Maj. Jan Pogorski developed 12 military reports claiming that he obtained them from a secret informer for a total of 2,500 lire, while he rewrote them from the Italian military press. Lt.-Col. Mieczysław Poniński was dismissed from Rome and placed before the Officer’s Honorary Court, and then before the Criminal Court. Thanks to his connections he avoided the punishment. He was the only one of nearly 100 Polish military attachés in the years 1919–1939, who committed such an offense.en_GB
dc.description.abstractW maju 1919 r. powołano Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Rzymie, zobowiązując go do obserwowania włoskich sił zbrojnych, gospodarki, polityki zagranicznej, koordynowania zakupów sprzętu wojskowego oraz organizowania procesu repatriacji do kraju Polaków – byłych żołnierzy armii austro-węgierskiej, przebywających w obozach jenieckich na terenie Włoch. Pierwszym attaché wojskowym został gen. Eugeniusz Kątkowski, który nie mówił po włosku. W październiku 1920 r. zastąpił go mjr Mieczysław hr. Poniński, który znał język włoski i włoską kulturę. W 1921 r. okazało się jednak, że wstępując w 1919 r. do Wojska Polskiego, zataił fakt, że z armii włoskiej został w 1893 r. usunięty i zdegradowany ze stopnia porucznika do sierżanta. Dzięki temu w Wojsku Polskim otrzymał stopień rotmistrza (kapitana). Ponadto jego pomocnik, mjr Jan Pogorski opracował 12 raportów wojskowych, twierdząc, że pozyskał je od tajnego informatora za ogółem 2500 lirów, podczas gdy przepisał je z włoskiej prasy wojskowej. Podpułkownik Mieczysław Poniński został odwołany z Rzymu i postawiony przed Oficerskim Sądem Honorowym, a następnie przed sądem karnym. Dzięki swym koneksjom uniknął jednak kary. Był jedynym spośród prawie 100 polskich attachés wojskowych w latach 1919–1939, który dopuścił się takiego przewinienia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica; 103
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectSecond Republic of Polanden_GB
dc.subjectmilitary attachésen_GB
dc.subjectPolish legation in Romeen_GB
dc.subjectmilitary intelligenceen_GB
dc.subjectPolish Armyen_GB
dc.subjectII Rzeczpospolitapl_PL
dc.subjectattachés wojskowipl_PL
dc.subjectPoselstwo RP w Rzymiepl_PL
dc.subjectwywiad wojskowypl_PL
dc.subjectWojsko Polskiepl_PL
dc.titlePodpułkownik Mieczysław hr. Poniński – attaché wojskowy Rzeczypospolitej w Rzymie (1920-1921)pl_PL
dc.title.alternativeLieutenant Colonel Mieczysław hr. Poniński – military attaché of the Republic of Poland in Romeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number101-117
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii XX wieku
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1918–1939 [Attachés].pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza (Kolekcja archiwalna online).pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Akta Personalne [AP].pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych [BPers.].pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego [Oddział II].pl_PL
dc.references„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1918.pl_PL
dc.references„Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej” 1918.pl_PL
dc.references„Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919.pl_PL
dc.references„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1920.pl_PL
dc.referencesMakowski W., Kodeks Karny Wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadzonych, przechodnich i uzupełniających oraz komentarza, Warszawa 1921.pl_PL
dc.referencesPoniński W., Wspomnień z lat ubiegłych, Kraków 1902.pl_PL
dc.referencesSkirmunt K., Moje wspomnienia 1866–1945, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1998.pl_PL
dc.referencesRocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.pl_PL
dc.referencesRocznik oficerski 1924, Warszawa 1924.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Poniński Władysław (1823–1901), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Kraków 1982–1983, s. 548–549.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Bernie 1919–1921. Okoliczności utworzenia i przyczyny likwidacji, [w:] Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze, red. E. Kuczyński, Włocławek 2013, s. 47–60.pl_PL
dc.referencesPolska dyplomacja wojskowa 1918–1945, t. IV, red. R. Szymaniuk, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesStawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego, Warszawa 1994.pl_PL
dc.contributor.authorEmailr.majzner@ujd.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.103.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.