Show simple item record

dc.contributor.authorMuszyński, Marcin
dc.contributor.editorMuszyński, Marcin
dc.date.accessioned2019-11-18T12:13:57Z
dc.date.available2019-11-18T12:13:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMuszyński M., Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie, [w:] Międzypokoleniowe uczenie się, Muszyński M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 7-19, doi: 10.18778/7969-303-0.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-303-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30754
dc.descriptionTekst jest wprowadzeniem w zagadnienie międzypokoleniowego uczenia się. Autor przedstawia zbiór założeń oraz teoretyczno-metodologiczne odniesienia do zjawiska międzypokoleniowego uczenia się. Koncentruje się także na charakterystyce tego pojęcia w odniesieniu do innych terminów, które łączą się z przekazem wiedzy, umiejętności, jak i postaw pomiędzy generacjami. Wskazuje na drogę instytucjonalizacji międzypokoleniowego uczenia się.pl_PL
dc.description.abstractThe text is an introduction to the issue of intergenerational learning. The author presents a set of assumptions as well as theoretical and methodological references to the phenomenon of intergenerational learning. He also focuses on the specificity of this concept in reference to other terms related to knowledge and skills transfer as well as attitudes among generations. He points out the institutionalization of intergenerational learning.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMuszyński M. (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmiędzypokoleniowe uczenie siępl_PL
dc.subjectpokoleniepl_PL
dc.subjectróżne formy uczenia siępl_PL
dc.subjectintergenerational learningpl_PL
dc.subjectgenerationpl_PL
dc.subjectdifferent forms of learningpl_PL
dc.titleMiędzypokoleniowe uczenie się – wprowadzeniepl_PL
dc.title.alternativeIntergenerational Learning – Introductionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number7-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-723-6
dc.referencesBengtson V., Biblarz T. Roberts R., 2002, How Families Still Matter. A Longitudinal Study of Youth in Two Generations, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBengtson V.L., Furlong M.J., Laufer R.S., 1974, Time, aging, and the continuity of social structure. Themes and issues in generational analysis, „Journal of Social Issues”, no. 30(2), s. 1–30.pl_PL
dc.referencesBieńko M., 2007, Znaczenie więzi wielopokoleniowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 9, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesBrannen J., Moss P., Mooney. A., 2004, Working and Caring in the Twentieth Century. Change and Continuity in Four-Generation Families, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesBrown R., Ohsako T., 2003, A study of intergenerational learning programmes for schools promoting international education in developing countries through the International Baccalaureate Diploma Programme, „Journal of Research in International Education”, no. 2(2), s. 151–165.pl_PL
dc.referencesBugajska B, 2006, Integracja międzypokoleniowa. Projekty realizowane w UTW w Szczecinie, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin.pl_PL
dc.referencesBugajska B., (red.), 2010, Młodość i starość – integracja pokoleń, Szczecin.pl_PL
dc.referencesCappell Ch., Heiner R.B., 1990, The intergenerational transmission of family Aggression, „Journal of Family Violence”, no.5 (1), s. 135–152pl_PL
dc.referencesCichy K.E., Smith G.C., 2011, Closing the generation gap. Using discussion groups to benefit older adults and college students, [w:] P. Hartman-Stein, A. LaRue (eds), Enhancing Cognitive Fitness in Adults. A Guide to the Use and Development of Community-Based Programs, New York, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesCo zawdzięczamy swoim babciom i dziadkom, Raport, styczeń 2001, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavis L., Larkin E., Graves S.B., 2003, Intergenerational learning through play, „International Journal of Early Childhood”, no. 34(2), s. 42–49.pl_PL
dc.referencesDelors J. (red.), 1998, Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoumas D., Margolin G., John R.S., 1994, The intergenerational transmission of aggression across three generations, „Journal of Family Violence”, no. 9(2), s. 157–175.pl_PL
dc.referencesDubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Pavel J.R., 2008, Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia z projektu Adults Mentoring, Łódź.pl_PL
dc.referencesJecker N.S., 1992, Intergenerational justice and the family, „Journal of Value Inquiry”, no. 26(4), s. 495–509.pl_PL
dc.referencesKarmolińska-Jagodzik, E., 2012, Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, „Studia Edukacyjne”, nr 21, s. 191–210.pl_PL
dc.referencesMalewski M., 2000, Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1(9), s. 47–64.pl_PL
dc.referencesMcClusky H., 1990, The community of generations. A goal and a context for the education of persons in the later years, [w:] R.H. Sherron, D.B. Lumsden (eds), Introduction to Educational Gerontology, Nowy Jork, s. 65–73.pl_PL
dc.referencesMazor A., Tal I., 1996, Intergenerational transmission. The individuation process and the capacity for intimacy of adult children of holocaust survivors, „Contemporary Family Therapy”, no. 18(2), s. 95–113.pl_PL
dc.referencesNewman S., Hatton-Yeo A., 2008, Intergenerational learning and the contributions of older people, „Ageing Horizons”, no. 8, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesNoël S., de Broucker P., 2001, Intergenerational inequities. A comparative analysis of the influence of parents’ educational background on length of schooling and literacy skills, [w:] W. Hutmacher, D. Cochrane, N. Bottani (eds), In Pursuit of Equity in Education: Using International Indicators to Compare Equity Policies, Boston.pl_PL
dc.referencesOlearczyk T.E., 2002, Formy kontaktów międzypokoleniowych w społeczeństwie pluralistycznym a wychowanie religijne, „Paedagogia Christiana”, nr 2/10, s. 61–66.pl_PL
dc.referencesOssowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 47–51.pl_PL
dc.referencesPrettner K., Prskawetz A., 2010, Decreasing fertility, economic growth and the intergenerational wage gap, „Empirica”, no. 37, s. 197–214.pl_PL
dc.referencesSeel N.M. (ed.), 2012, Encyclopedia of the Sciences of Learning, Springer, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesSiebert H., 2005, Metody pracy kształceniowej, Kraków.pl_PL
dc.referencesSilverstein M., 2004, Intergenerational relations across time and place, „Annual Review of Gerontology and Geriatrics”, vol. 24.pl_PL
dc.referencesStefaniak-Hrycko A., 2011, Międzypokoleniowy transfer wiedzy, [w:] A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Bielsko-Biała, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesStorm R., Storm P., 2011, A paradigm for intergenerational learning, [w:] M. London (ed.), The Oxford Handbook of Lifelong Learning, Oxford University Press, New York, s. 133–146.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K., 2000, Z perspektywy socjologicznej nie ma konfliktu pokoleń, „Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej – Teraźniejszość Młodego Pokolenia, Numer specjalny”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2000, Rachunkowość generacyjna, „Polityka Społeczna”, nr 11–12, s. 17–21.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2003, Proces starzenia się ludności a równość i sprawiedliwość międzypokoleniowa, [w:] Z. Strzelecki (red.), Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa, s .9–19.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2008, Relacje międzypokoleniowe z demograficznego punktu widzenia w starzejącym się społeczeństwie polskim, [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007–2008, Warszawa, s. 206–223.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź.pl_PL
dc.referencesTapscott M., Frick P.J., Wootton J., Kruh I., 1996, The intergenerational link to antisocial behavior. Effects of paternal contact, „Journal of Child and Family Studies”, no. 5(2), s. 229–240.pl_PL
dc.referencesThomas, M., 2009, Think Community. An Exploration of the Links between Intergenerational Practice and Informal Adult Learning, Leicester.pl_PL
dc.referencesUzar-Szcześniak K., 2013, Projekt międzypokoleniowy w kształceniu geragogów i animatorów kultury, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów, Zielona Góra, s. 121–132.pl_PL
dc.referencesWrzesień W., 2003, Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-303-0.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe