Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.contributor.authorWojtczak, Marta
dc.date.accessioned2019-11-22T14:05:51Z
dc.date.available2019-11-22T14:05:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30861
dc.description.abstractThe aim of this article is to evaluate the accessibility on foot and by individual transport of parks located in Turek and Konin. The analysed area comprises 11 parks: five in Turek and six in Konin. The analysis enabled the presentation of the housing area within isochrones 0–5 minutes, 5–10 minutes and 10–15 minutes from the parks. To achieve this purpose, data from the Topographic Objects Data Base were used. It was found that the parks in Turek are more easily accessible for pedestrians and individual transport than those in Konin, which is largely due to the fact that Turek is a city five times smaller than Konin, while the size of park area in both cases is similar. It is important to conduct this type of analysis because accessibility of green areas to inhabitants is one of the indicators of urban environment quality.en_GB
dc.description.abstractW artykule za cel przyjęto ocenę dostępności pieszej oraz transportem indywidualnym parków zlokalizowanych w granicach Turku i Konina. Na analizowanych obszarach zinwentaryzowano 11 parków w tym pięć w Turku a sześć w Koninie. Wynikiem analiz było przedstawienie powierzchni zabudowy mieszkaniowej w izochronach 0–5 minut; 5–10 minut oraz 10–15 minut od parków. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Powyższe dane wskazują, że lepszą dostępnością pieszą jak i transportem indywidualnym, dla mieszkańców, charakteryzują się parki w Turku, na co wpływ ma fakt, że jest to miasto pięciokrotnie mniejsze pod względem powierzchni niż Konin, zaś liczba i powierzchnia parków w obu przypadkach jest porównywalna. Analizy te są niezwykle istotne, ponieważ dostępność terenów zieleni dla mieszkańców stanowi jeden ze wskaźników jakości środowiska miejskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectgreen areasen_GB
dc.subjectparksen_GB
dc.subjectTureken_GB
dc.subjectKoninen_GB
dc.subjectaccessibilityen_GB
dc.subjectisochronesen_GB
dc.subjecttereny zielenipl_PL
dc.subjectparkipl_PL
dc.subjectTurekpl_PL
dc.subjectKonin dostępnośćpl_PL
dc.subjectizochronypl_PL
dc.titleDostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koniniepl_PL
dc.title.alternativePedestrian and individual transport accessibility of Turek and Konin parksen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number161-179
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBochenek A., Jasiński T., Zastosowanie algorytmu Woronoja do określenia dostępności terenów zieleni w wybranych, dużych miastach Europy, [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2015, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3, s. 30.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego, „Przegląd Komunikacyjny” 2018, nr 2, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Pedestrian accessibility to parks in Łódź, „Studia Miejskie” 2017, nr 27, s. 39–50.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wojtczak, M., Zagospodarowanie parków w Turku i Koninie – studium porównawcze, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 119–133.pl_PL
dc.referencesChojecka A., Zieleń miejska jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna na przykładzie Parku Śląskiego, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN”, 2013, t. IX/2, s. 10.pl_PL
dc.referencesDrop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 14, s. 157–167.pl_PL
dc.referencesDurecka I., Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Praca doktorska, maszynopis. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesGlobal Green Space Report, 2013, s. 7, http://www.greenspacereport.com/pdf/Husqvarna_Global_Green_Space_Report_2013.pdf [dostęp: 5.05.2019].pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Silka P., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2010, z. 241, 163 s.pl_PL
dc.referencesKorwel-Lejkowska B., Topa E., Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2017, nr 37, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesMalczyk T., Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Nysa 2005.pl_PL
dc.referencesPrądzyńska D., Śmielak Ł., Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku, „Słupskie Prace Geograficzne” 2009, nr 6, s. 207–214.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficznych” 2014, nr 86(2), s. 171–215.pl_PL
dc.referencesSobczyńska K., Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach współczesnego Poznania, Praca doktorska, Poznań 2014, s. 13.pl_PL
dc.referencesSzczepańska M., Maćkiewicz B., Dziewiatowska A., Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu, „Biuletyn KPZK PAN” 2017, z, 266, s. 144.pl_PL
dc.referencesTrzaskowska E., Adamiec P., Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych, „Problemy Rozwoju Miast” 2015, R. XII, z. III, s. 13–21.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134).pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.pl_PL
dc.referencesZachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2006, s. 80.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta.borowska@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailmarta1722@poczta.onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.08.10
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.