Show simple item record

dc.contributor.authorCepil, Monika
dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2019-11-22T14:05:53Z
dc.date.available2019-11-22T14:05:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30865
dc.description.abstractThe article presents the results of research devoted to the morphogenesis and evolution of the rural structure of the village of Wielenin in Uniejów commune. The historical-geographical analysis also includes the identification of the relics of older spatial structures of settlement in the contemporary cultural landscape. For the purpose of this study, an examination was carried out of source materials, including historical cartographic materials, kept in the Central Archive of Old Documents in Warsaw and in the State Archive in Łódź. In the first part of the article a morphological analysis of the village is conducted against the background of the history of settlement in the Middle Ages and in modern times. The next part presents the development of the spatial structure of Wielenin from the beginning of the 19th century to 1945. The final part deals with the present layout of the village and the extent of preservation of the old spatial structure.en_GB
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań poświęconych morfogenezie i rozwojowi układu ruralistycznego wsi Wielenin w gminie Uniejów. Analiza geograficzno-historyczna objęła również próbę identyfikacji reliktów dawnych struktur przestrzennych osadnictwa we współczesnym krajobrazie kulturowym. Na potrzeby artykułu przeprowadzono kwerendę materiałów źródłowych, w tym historycznych zasobów kartograficznych, zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz Archiwum Państwowym w Łodzi. W pierwszej części artykułu dokonano analizy morfologicznej wsi na tle dziejów osadnictwa w okresie średniowiecza i epoce nowożytnej. W kolejnej części przedstawiono rozwój układu ruralistycznego Wielenina od początku XIX w. do 1945 r. Finalna część artykułu obejmuje rozważania dotyczące współczesnej struktury przestrzennej wsi oraz stopnia zachowania pierwotnych form rozplanowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectWieleninen_GB
dc.subjecthistorical geographyen_GB
dc.subjectmorphogenesisen_GB
dc.subjectvillageen_GB
dc.subjectspatial changesen_GB
dc.subjectsettlementen_GB
dc.subjectWieleninpl_PL
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.subjectmorfogenezapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectprzemiany przestrzennepl_PL
dc.subjectosadnictwopl_PL
dc.titleMorfogeneza i przemiany układu ruralistycznego wsi Wieleninpl_PL
dc.title.alternativeMorphogenesis and changes in the rural layout of the village of Wieleninen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-34
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesArchiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum Kapituły Metropolitarnej, Inwentarz dóbr całego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego spisany przez ks. Ignacego Nepomucena Bardzińskiego, sygn. 155.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, Plan gruntów probostwa we wsi Wielenin w powiecie tureckim, sygn. 555–30.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, Plan pomiarowy kolonii Wielenin w majoracie Uniejów, Sygn. 184–2.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, Plan probostwa Wielenin, sygn. 317–124.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, Plan wsi i gruntów folwarcznych w Wieleninie, 1838 r., sygn. 249–9, ark. 3.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, Plan wsi Wielenin, 1839 r., sygn. 185–1, ark. 45.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, Sprawa parcelacji majątku państwowego Wielenin gmina Kościelnica, sygn. 572.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, W sprawie parcelacji łąk Zieleń tzw. część majątku Wielenin wieś Zieleń gm. Kościelnica tom I, sygn. 571.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Gubernialny Kaliski do Spraw Włościańskich, sygn. 964.pl_PL
dc.referencesKarte von Südpreußen, David Gilly, Cron, Langner, 1793−1796, 1:50 000, Preussischer Kulturbesitz − Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Kart N 14431, ark. 47, fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879, nr 1354.pl_PL
dc.referencesŁaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880.pl_PL
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 2: Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. 13, Warszawa 1883, s. 233.pl_PL
dc.referencesSkorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, województwo łódzkie, t. II, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesTabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona, t. 2, Warszawa 1827.pl_PL
dc.referencesTopograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, 1839–[1843], 1:126 000, Kol. II Sek. IV, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C.542.pl_PL
dc.referencesVisitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis saeculi, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w województwie łęczyckim i wschodniej części województwa sieradzkiego do połowy XVII wieku, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1955, Ser. 1, z. 1.pl_PL
dc.referencesCepil M., Figlus T., Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem, ,,Biuletyn Uniejowski” 2017, t. 6, s. 91–107.pl_PL
dc.referencesCepil M., Figlus T., Parcelacje wsi w okresie międzywojennym i jej reperkusje osadnicze na przykładzie folwarków Orzeszków, Wielenin i Zieleń, ,,Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 29–45.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Rozwój osadnictwa wiejskiego w kluczu uniejowskim dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 5–28.pl_PL
dc.referencesFiglus T., The Past and Present of Historical Morphology of Rural and Urban Forms in Poland, “Studia Geohistorica” 2018, t. 6, s. 149–168.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów, ,,Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3, s. 85–110.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, Urząd Miasta Uniejów, Łódź–Uniejów 2008.pl_PL
dc.referencesGroniowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesMyszkorowska-Olczyk G., Zespoły folwarczne na terenie gminy Uniejów, ,,Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2, s. 93–112.pl_PL
dc.referencesSłownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. 8, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Geografia historyczna osadnictwa wiejskiego w Polsce – kierunki i metody badań oraz perspektywy na przyszłość, „Przegląd Geograficzny” 2003, t. 75, nr 3, s. 335–349.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, „Prace Geograficzne” 1995, nr 163.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Osadnictwo wiejskie Polski w pracach geograficzno-historycznych w latach 1918–1993, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II, Kierunki badań naukowych, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź 1994, s.77–92.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1958.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII w., Poznań 1955.pl_PL
dc.referencesWarężak J., Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospodarczych w XIV i XV w., Lwów 1929.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Początki folwarku w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej (do początków XVI w.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1970, t. 31, s. 1–43.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika_cepil@wp.pl
dc.contributor.authorEmailtomasz.figlus@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.08.02
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.