Show simple item record

dc.contributor.authorMroczek-Żulicka, Aleksandra
dc.contributor.editorKarolak, Wiesław
dc.contributor.editorStasiak, Makary K.
dc.contributor.editorWiterska, Kamila
dc.date.accessioned2020-01-28T17:10:31Z
dc.date.available2020-01-28T17:10:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-74005-672-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31351
dc.description.abstractTemat artykułu dotyczy pojęcia rekreacji twórczej w miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na przykładzie analizy przestrzennej miasta Łodzi. Rekreacja twórcza w przestrzeni miasta staje się coraz szerzej eksplorowanym zjawiskiem, zarówno w kontekście turystyki, jak i twórczych działań w obszarze czasu wolnego. Przestrzeń staje się nie tylko polem, ale i tematem aktywności twórczej. Autorka proponuje poszerzone rozumienie rekreacji twórczej, z zastosowaniem psychopedagogicznych teorii twórczości i kreatywności. Na tej podstawie dokonała analizy rozmieszczenia zjawiska plenerowej rekreacji twórczej w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi. Analiza przestrzenna została przeprowadzona w programie ArcGIS 10.6 z wykorzystaniem procesu geokodowania. Wyniki badań wykazały, że rozmieszczenie tego typu wydarzeń oscyluje wokół centrum miasta, szczególnie na terenach zieleni. Poszukiwane są zarówno niebanalne formy wydarzeń, jak i miejsce ich organizacji. Zaprezentowane w artykule przykłady pokazują szerokie spektrum potencjału rekreacji w zakresie rozwijania osobowości, zainteresowań odbiorców tego typu wydarzeń. Wyniki badań stanowią innowacyjny głos w dyskusji nad współczesną rekreacją oraz jej przestrzennym rozmieszczeniem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofKreatywność w ponowoczesności;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrekreacja twórczapl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń rekreacyjnapl_PL
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.titleRekreacja twórcza w miejskiej przestrzeni rekreacyjnej - analiza przestrzenna. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAkademia Humanistyczno-Ekonomicznapl_PL
dc.page.number125-152pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktorantka i asystentka w Zakładzie Geografii Rekreacjipl_PL
dc.referencesBachwarow M., Dziegieć E. (2005), Relacje między pojęciami „rekreacja” i „turystyka”, „Turyzm/Tourism”, nr 15(1/2).pl_PL
dc.referencesBródka S. (2004), Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast województwa wielkopolskiego w latach w 1975–1977, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesBujacz A. (2011), Trening twórczości w projektowaniu przestrzennym, [w:] W. Paluchowski, M. Stańko-Kaczmarek (red.), Między psychologią a sztuką, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesCichociński P. (2014), Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych, „Roczniki Geomatyki”, nr XII(2/64).pl_PL
dc.referencesCreek J. (2008), Creative leisure opportunities, “NeuroRehabilitation”, No. 23(4), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18820393 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesCzajkowski K. (1979), Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDemel M., Humen W. (1970), Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, „Sport i Turystyka”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerek M. (2014), Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDong N., Chen J., Zhang S. (2017), Safety Research of Children’s Recreational Space in Shanghai Urban Parks, “Procedia Engineering”, No. 198, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.115 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesDrzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa. Geokodowanie i geowyszukiwanie (2018), Portal for ArcGIS, https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/latest/use/geocode.htm [dostęp: 8.11.2018].pl_PL
dc.referencesGniew łódzkich kobiet. Obchody rocznicy marszu głodowego (2018), Plaster Łódzki, https://plasterlodzki.pl/miasto/zapowiedzi/gniew-lodzkich-kobiet-obchody-rocznicy-marszu-glodowego/ [dostęp: 9.11.2018].pl_PL
dc.referencesHe J., Yi H., Liu J. (2016), Urban green space recreational service assessment and management: A conceptual model based on the service generation process, “Ecological Economics”, No. 124, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.01.023 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesKiełbasiewicz-Drozdowska I. (2001), Teoria i metodyka rekreacji, Wydawnictwo AWF, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Kulczyk S. (2008), Cztery kamienie węgielne geografii turyzmu, „Turyzm/Tourism”, nr 18(1).pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z. (2007), O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wydawnictwo AlmaMer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyżówka. Łódzkie wymiany roślin na Starym Rynku (2018), https://www.facebook.com/events/304621203608449/ [dostęp: 9.11.2018].pl_PL
dc.referencesKwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Bachwarow M. (1998), Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm/Tourism”, nr 8(1).pl_PL
dc.referencesŁódź Miastem Filmu UNESCO! (2017), Urząd Miasta Łodzi, https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-filmu-unesco-id16188/2017/11/2/ [dostęp: 7.11.2018].pl_PL
dc.referencesMeyer B., Niezgoda A. (2018), The Impact of the Perception of Leisure on Recreational and Tourism Spaces in an Urban Area, “Turyzm”, No. 28(1), https://doi.org/10.2478/tour-2018-0006 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesMokras-Grabowska J. (2014), Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Turyzm”, nr 24(2).pl_PL
dc.referencesMokras-Grabowska J. (2015), Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, nr 34.pl_PL
dc.referencesMokras-Grabowska J. (2017), Nowe rekreacyjne przestrzenie miejskie w obiektach postindustrialnych i ich percepcja. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi, „Studia Periegetica”, nr 3(19).pl_PL
dc.referencesMokras-Grabowska J. (2018), New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. the example of the city of Łódź, “Miscellanea Geographica”, No. 22(4), https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesMroczek-Żulicka A. (2015), Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości, [w:] E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, http://hdl.handle.net/11089/21516 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesMroczek-Żulicka A. (2018), Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi, „Turyzm/Tourism”, nr 28/1.pl_PL
dc.referencesNapierała M., Muszkieta R. (2011), Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesNęcka E. (2001), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOh S.-S., Caldwell L.L., Oh S.-Y. (2001), An Examination of Leisure Constraints, Participation in Creative Activities and Hobbies, and Leisure Boredom in a Sample of Korean Adults, “World Leisure Journal”, No. 43(2), https://doi.org/10.1080/04419057.2001.9674228 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesPotencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (2014), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesPożycka P. (2012), Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesPreobrażenski W.S. (1975), Tieoreticzeskije osnowy riekrieacyonnoj gieografii, Nauka, Moskwa.pl_PL
dc.referencesRichards G. (2014), Creativity and tourism in the city, “Current Issues in Tourism”, No. 17(2), https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesSalerno A. (2009), Consumer Creative Experience: The Role of Motivational Orientation in Creative Leisure Activity, “Recherche et Applications en Marketing”, No. 24(1), https://doi.org/10.1177/205157070902400105 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesSiwiński W., Pluta B. (red.) (2010), Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesStevenson D. (2006), The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [w:] C. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (red.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T. (2010), Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Krajobraz a turystyka, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 14(14).pl_PL
dc.referencesSzmidt K. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSzmidt K. (2017), Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesToczek-Werner S. (2005), Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTörnqvist G. (2004), Creativity in time and space, “Geografiska Annaler, Series B: Human Geography”, No. 86(4), https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesTrnka R., Zahradnik M., Kuška M. (2016), Emotional Creativity and Real-Life Involvement in Different Types of Creative Leisure Activities, “Creativity Research Journal”, No. 28(3), https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195653 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesWall K. (2012), The gallery and the inukshuk: everyday creativity and cultural production as leisure practices, “Leisure/Loisir”, No. 36(1), https://doi.org/10.1080/14927713.2012.701880 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesWantuch-Matla D. (2016), Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A. (1979), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWhiting J., Hannam K. (2015), Creativity, self-expression and leisure, “Leisure Studies”, No. 34(3), https://doi.org/10.1080/02614367.2014.923494 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesWiniarski R. (red.) (2011), Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojnar K. (2016), Polska klasa kreatywna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolańska T. (1971), Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieff S.G., Chaudhuri A., Musselman E. (2016), Creating neighborhood recreational space for youth and children in the urban environment: Play(ing in the) Streets in San Francisco, “Children and Youth Services Review”, No. 70, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.09.014 [dostęp: 12.06.2019].pl_PL
dc.referencesZielona Łódź (2018), https://www.facebook.com/Zielonalodz/posts/897151543815512 [dostęp: 9.11.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailaleksandra.mroczek@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe