Show simple item record

dc.contributor.authorDobińska, Gabriela
dc.contributor.authorCieślikowska-Ryczko, Angelika
dc.contributor.editorMüller-Siekierska, Diana
dc.contributor.editorRatkowska-Pasikowska, Justyna
dc.contributor.editorWalczak-Człapińska, Karolina
dc.date.accessioned2020-03-19T08:59:37Z
dc.date.available2020-03-19T08:59:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDobińska G., Cieślikowska-Ryczko A., Strategie pracy z rodzicami osób uzależnionych od alkoholu. Perspektywa profesjonalistów, [w:] Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym, D. Müller-Siekierska, J. Ratkowska-Pasikowska, K. Walczak-Człapińska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-800-2.08.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-800-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31721
dc.description.abstractBadania nad doświadczeniem kryzysu alkoholowego rodziny pozwoliły na zgromadzenie kilkudziesięciu wywiadów pogłębionych nie tylko z rodzicami dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu, ale również osobami zaangażowanymi w ich wsparcie zarówno nieformalne, jak i profesjonalne. Doświadczenia zawodowe ostatniej wspomnianej grupy (profesjonalistów – m.in. pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy) stały się głównym przedmiotem naszych rozważań. Krótka charakterystyka potrzeb rodzin oraz instytucjonalnej odpowiedzi na te potrzeby prowadzi do drugiej części artykułu, w której to przyglądamy się rozmaitym tropom badawczym i inspiracjom teoretyczno-metodologicznym. Pochylamy się nad pojęciem działań profesjonalnych oraz ich standaryzacji, a także uzupełniamy nasze rozważania o koncepcję pracy pośredniczącej, charakteryzując jej typy. W ramie interakcyjnej podejmujemy rozważania (wolne od podsumowujących uogólnień i wniosków) nad relacją zorientowaną na wsparcie i pomoc rodzicom w kryzysie alkoholowym. W ostatniej kluczowej części staramy się odpowiedzieć na pytanie – jakie strategie pracy obierają badani profesjonaliści? Jak charakteryzują podejmowane przez siebie działania, a także jak definiują rodzica jako partnera interakcji?pl_PL
dc.description.abstractResearch into the experience of alcohol crisis within the family has allowed to gather dozens of in-depth interviews, not only with parents of adult children addicted to alcohol, but also with people involved in their support, both informally and professionally. The professional experience of the latter (professionals – social workers, therapists, doctors) has become the main subject of our deliberations. A brief description of the needs of families and the institutional response to these needs led us to the second part of the article, in which we look at various research trails, as well as theoretical and methodological inspirations. We are considering the concept of professional activities and their standardization, and we add to our considerations the concept of intermediate work, by characterizing its types. In the interactive framework, we deliberate (avoiding generalizations and conclusions) on relationships oriented towards supporting and helping parents in an alcohol crisis. In the last key part we try to answer the following questions: What strategies do the respondents apply? How do they characterize their actions and how do they define a parent as an interaction partner? The article is a result of a project titled “Family in the system of social support and help for people with alcohol problems. Biographical research with the participation of parents of adult children addicted to alcohol” carried out as the following task: “Supporting scientific research in the area of problems resulting from the use of alcohol”. The project conducted by the research team from the Special Pedagogy Laboratory at the Faculty of Education Sciences is financed by the Gambling Problem Solving Fund, as part of the National Health Program for the years 2016–2020.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpraca profesjonalnapl_PL
dc.subjectinstytucjonalizacja zawodupl_PL
dc.subjectlegitymizacja zawodupl_PL
dc.subjectrodzina w kryzysie alkoholowympl_PL
dc.subjectrodzina w systemie wsparcia instytucjonalnegopl_PL
dc.subjectprofessional workpl_PL
dc.subjectinstitutionalization of the professionpl_PL
dc.subjectlegitimization of the professionpl_PL
dc.subjectfamily in the alcohol crisispl_PL
dc.subjectfamily in the institutional support systempl_PL
dc.titleStrategie pracy z rodzicami osób uzależnionych od alkoholu. Perspektywa profesjonalistówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number97-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-801-9
dc.referencesBerne E. (1994), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBradshow J. (1994), Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz J. (2006), Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej – przegląd piśmiennictwa, „Via Medica” 3(3), s. 105–111.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz J., Gąsior K. (2013), Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Grzegorzewska I. (2016), Dzieci alkoholików – w perspektywie rozwojowej i klinicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Sęk H. (2016), Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Ziarko M. (2010), Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiosek M. (2011), Sekretny świat rodziny z problemem alkoholowym, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 8, s. 270–282.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2005), Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 380–409.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2006), Dyskursy pro- i antyeuropejskie. Polaryzacja i „praca pośrednicząca”. Zarys problematyki badawczej, [w:] A. Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 117–135.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2014), Praca pośrednicząca w debatach publicznych, [w:] M. Czyżewski i in. (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Wydawnictwo Sedno, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąsior K. (2008), Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Alkoholizm i Narkomania” 21(3), s. 21–25.pl_PL
dc.referencesGąsior K. (2012), Funkcjonowanie noo‑psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlaser B., Strauss A. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesGranosik M. (2016), Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej” 35, s. 43–58.pl_PL
dc.referencesGranosik M. (2016a), Praca socjalna jako konwersacja, [w:] A. Skowrońska (red.), Nowe ujęcia znanych problemów pracy socjalnej, Centrum Zasobów Ludzkich, Warszawa, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska I. (2011), Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 1(53), s. 37–51.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska I., Cierpiałkowska L. (2015), Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 28(4), s. 221–233.pl_PL
dc.referencesHędzelek M., Wnuk M., Marcinkowski J. (2009), Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 90(3), s. 309–315.pl_PL
dc.referencesKinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopciał T. (2015), Wybrane przyczyny dysfunkcjonalności rodziny, „Roczniki Teologiczne” LXII(10), s. 95–107.pl_PL
dc.referencesLeadley K., Clark C.L., Caetano R. (2000), Couples’ drinking patterns, intimate partner violence, and alcohol-related partnership problems, „Journal of Substance Abuse” 11(3), s. 253–263.pl_PL
dc.referencesMellibruda J. (1997), Psycho‑bio‑społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 3(28), s. 277–306.pl_PL
dc.referencesMoczuk E., Bajda K. (2016), Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym: studium socjologiczno‑kryminologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesOchmański M. (1997), Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesPłachcińska G. (2007), DDA – trudna droga do uleczenia ran, „Świat Problemów” 1, s. 9–10.pl_PL
dc.referencesPyźlak G. (2013), Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy, „Perspectiva, Legnickie Studia Teologiczno‑Historyczne” 1(22), s. 118–130.pl_PL
dc.referencesRiemann G. (2010), The significance of procedures of ethnography and narrative analysis for the (self-) reflection of professional work, [w:] R. Bohnsack, N. Pfaff, W. Weller (red.), Qualitative analysis and documentary method in international educational research, Barbara Budrich, Opladen, s. 75–95.pl_PL
dc.referencesScharf J.L. i in. (2004), The interaction of parental alcoholism, adaptation role, and familial dysfunction, „Addictive Behaviors” 29(3), s. 575–581.pl_PL
dc.referencesSchütze F. (1992), Sozialarbeit als ‘bescheidene Profession’, [w:] B. Dewe, W. Ferchhoff, F.-O. Radtke (red.), Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern, Leske und Budrich, Opladen, s. 132–170.pl_PL
dc.referencesSchütze F. (2012), Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 415–458.pl_PL
dc.referencesSigda K., Matusiak R. (2016), Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny skutkiem różnego rodzaju uzależnień, „Społeczeństwo i Rodzina” 46(1), s. 143–154.pl_PL
dc.referencesSkrzypczak B. (2014), W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno‑środowiskowe determinanty interwencji publicznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Okólska K. (2018), Forgotten parents of alcohol dependent adults. Zapomniani rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 31(4), s. 243–270.pl_PL
dc.referencesSztander W. (1994), Poza kontrolą, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztander W. (2006), Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTsirigotis K., Gruszczyński W. (2001), Cechy osobowości dorosłych córek i synów alkoholików (DDA) leczonych w PZP, „Alkoholizm Narkomania” 14(3), s. 365–373.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., Kos E. (2015), Badania jakościowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaniek K. (2016), Paradoxes of liaison work in individual experiences and their socio‑biographical implications, „Przegląd Socjologiczny” 65, s. 9–32.pl_PL
dc.referencesWoronowicz B. (2002), Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część I, „Medycyna Rodzinna” 1, s. 22–28.pl_PL
dc.referencesWoronowicz T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZalas K. (2011), Rodzina z problemem alkoholowym, „Prace Naukowe AJD. Pedagogika” 20, s. 285–303.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842.pl_PL
dc.referencesUstawa o kuratorach sądowych z dnia 27.07.2001 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1014, z 2019 r., poz. 730.pl_PL
dc.referencesUstawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, 2244, z 2019 r., poz. 730.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271, 730, 752.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-800-2.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe