Show simple item record

dc.contributor.authorRakowska, Magdalena
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned2020-10-21T17:08:10Z
dc.date.available2020-10-21T17:08:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationRakowska M., Kompensacja sieroctwa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci – na przykładzie Domowego Przedszkola, [w:] Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Żukiewicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 125-144, doi: 10.18778/8088-642-1.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-642-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32397
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŻukiewicz A. (red.), Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsieroctwopl_PL
dc.subjectdom dzieckapl_PL
dc.subjectmałe dziecipl_PL
dc.titleKompensacja sieroctwa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci – na przykładzie Domowego Przedszkolapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number125-144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-643-8
dc.referencesAndrzejewski M., Domy na piasku. Rzecz o sieroctwie i domach dziecka, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesArgyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesArendt H., Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesKamińska U., Zranione dzieciństwo. Wychowankowie Domu Dziecka mówią, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSkoczylas-Namielska E., Organizacje społeczne – praca z rodziną. Studium realizacji pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesTelka L., Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki: studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M., Działanie w kształceniu i pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBrągiel J., Rodzina obszarem pracy socjalnej, [w:] J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.pl_PL
dc.referencesDunaj J., Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 7.pl_PL
dc.referencesKaczmarek M., Dekada przekształceń domów dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesPrzecławska A., Przestrzeń życia człowieka między perspektywą mikro a makro, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 9.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., Koncepcje przestrzeni i teorie regionu a wzorce uprawiania socjologii, [w:] Z. Rykiel (red.), Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.pl_PL
dc.referencesSiwek S., Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 6.pl_PL
dc.referencesTerlecka W., Dom dziecka [w:] K. Ablewicz, T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTheiss W., Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 10.pl_PL
dc.referencesTyszkowa M., Kultura symboliczna. Wartości i rozwój jednostki, [w:] M. Tyszkowa, B. Żurawkowski (red.), Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, PWN, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.pl_PL
dc.referencesUstawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 (dostęp: 2.03.2016).pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Opieka nad dzieckiem pozbawionym opieki, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesŁongwa-Kurosz M., Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, stan z dnia 31.01.2016 r.pl_PL
dc.referencesPodstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.pl_PL
dc.referencesZakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku wychowawcy Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.pl_PL
dc.referenceswww.domdlamalucha.info (dostęp: 14.03.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-642-1.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe