Show simple item record

dc.contributor.authorObora, Hubert
dc.contributor.editorKołodziejczak, Małgorzata
dc.contributor.editorBednarska-Wnuk, Izabela
dc.contributor.editorŚwiątek-Barylska, Ilona
dc.date.accessioned2021-03-19T12:25:58Z
dc.date.available2021-03-19T12:25:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationObora H., Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [w:] Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki, Kołodziejczak M., Bednarskia-Wnuk I., Świątek-Barylska I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 71-87, DOI: 10.18778/8220-435-3.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-435-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34301
dc.description.abstractCelem rozdziału jest przedstawienie możliwości integracji podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Na wstępie dokonano charakterystyki pojęć łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw. W dalszej kolejności zaprezentowano występujące w literaturze przedmiotu podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem Lean Supply Chain oraz Agile Supply Chain. Charakterystyka obu podejść dała asumpt do przedstawienia podstawowych różnic pomiędzy nimi oraz wskazania możliwości ich integracji dla celów zarządzania łańcuchem dostaw. na zakończenie tekstu wymieniono sposoby integracji podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this chapter is to present the possibilities of integrating lean and agile approaches in supply chain management. At the beginning, the concepts of supply chain and supply chain management were characterized. Next, the approaches to supply chain management that are present in the literature are presented with a special focus on Lean Suppluy Chain and Agile Supply Chain. The characteristics of the two approaches have given an indication of the basic differences between them and the possibility of integrating them for supply chain management purposes. The text ends with an indication of how to integrate lean and agile approaches in supply chain management.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectłańcuch dostawpl_PL
dc.subjectleanpl_PL
dc.subjectagilepl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectleagilepl_PL
dc.subjectsupply chainpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.titleIntegracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostawpl_PL
dc.title.alternativeIntegration of lean and agile approaches in supply chain managementpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2020 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020pl_PL
dc.page.number71-87pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-436-0
dc.referencesBaraniecka A. (2004), ECR – Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.pl_PL
dc.referencesBeck K. (2001), Manifesto for Agile Software Development, http://agilemanifesto.org [dostęp: 16.06.2019].pl_PL
dc.referencesBlaik P. (2001), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChristopher M. (1998), Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times–Prentice Hall, London.pl_PL
dc.referencesChristopher M. (2000), The agile supply chain – competing in volatile markets, „Industrial Marketing Management”, nr 29, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesChristopher M., Gattorna J. (2005), Supply chain cost management and value-based pricing, „Industrial Marketing Management”, nr 34, s. 115–121.pl_PL
dc.referencesCopa R. (2005), Supply Chain Operation Reference Model, „Problemy Jakości”, nr 2, s. 15–16.pl_PL
dc.referencesCoyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J. (2010), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuarte S., Rosario C., Cuz Machado V. (2011), Exploring Lean and Green Supply Chain Performance Using Balanced Scorecard Perspective, Kuala Lumpur, Malaysia.pl_PL
dc.referencesFertsch M. (red.) (2006), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań.pl_PL
dc.referencesGoldsby T.J., Griffis S.E., Roath A.S. (2006), Modelling Lean, Agile and Leagile Supply Chain Strategies, „Journal of Business Logistics”, vol. 27, iss. 1, s. 57–80.pl_PL
dc.referencesHarrison A., van Hoek R. (2002), Logistics Management and Strategy, Pearson Education, Harlow.pl_PL
dc.referencesHighsmith J. (2005), APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHunter N.A. (1999), Quick Response in Apparel Manufacturing: A Survey of the American Scene, The Textile Institute, Manchester, UK.pl_PL
dc.referencesKasperek M. (2013), Koncepcja Lean Logistics – analiza stanu istniejącego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, t. 5, s. 2–10.pl_PL
dc.referencesKazmane J., Chafi A., Tajri I., Ennadi A. (2015), The impact of the concepts of lean manufacturing on the strategies of the supply chain, „International Journal of Engineering & Technology”, vol. 4(1), s. 35–47.pl_PL
dc.referencesKonecka S. (2010), Lean and agile supply chain management concepts in the aspect of risk management, „LogForum”, nr 4, s. 22–33.pl_PL
dc.referencesKowalska K., Sikora L. (2016), Łańcuch dostaw lean czy agile – jak efektywnie i innowacyjnie zarządzać łańcuchem dostaw?, [w:] B. Ocicka, M. Zięba (red.), Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKumar V., Fantazy K.A., Kumar U., Boyle T.A. (2006), Implementation and management framework for supply chain flexibility, „Journal of Enterprise Information Management”, vol. 19, no. 3, s. 303–319.pl_PL
dc.referencesLee H.L. (2007), Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesRudnicki J. (2014), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Politechnika Wrocławska, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/rudnicki/default_pliki/Z%C5%81D%20wyk%C5%82ad.ppt [dostęp: 26.06.2019].pl_PL
dc.referencesShah R., Ward P. (2007), Defining and developing measures of lean production, „Journal of Operations Management”, iss. 25, s. 785–805.pl_PL
dc.referencesSmolnik M. (2004), Nowy trend w logistyce – outsourcing. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, TEXT, Kraków.pl_PL
dc.referencesStobiński R. (2015), Zastosowanie koncepcji zwinno-szczupłego zarządzania produkcją w procesie dopasowania elastyczności i efektywności na przykładzie analizy przypadku firmy z sektora Home Appliance Manufacturing, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 3, no. 6, s. 68–90.pl_PL
dc.referencesSzymonik A. (2011), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, część II, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwierczek A. (2009), Formułowanie strategii łańcuchów dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, t. 8, s. 2–6.pl_PL
dc.referencesWaściński T. (2014), Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 103, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesWitkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailoborah@uek.krakow.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-435-3.04
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe