Show simple item record

dc.contributor.authorMatusek, Mirosław
dc.contributor.editorGregorczyk, Sylwester
dc.contributor.editorUrbanek, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-03-23T06:54:13Z
dc.date.available2021-03-23T06:54:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMatusek M., Identyfikacja warunków koniecznych sukcesu serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-335-6.34pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-335-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34354
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to employ a necessary condition analysis (NCA) approach to investigate the level of necessity of two conditions, separate organization for services and interfirm collaboration for service business performance depending on the type of adopted service orientation (services in support of the product (SSP) and services in support of the client’s actions business orientation (SSC). Servitization is now becoming an important factor favorable to manufacturers competitiveness. The adoption of service orientation and adequate service strategies includes building up an ability to deliver services and also, according to contingency theory, it requires changes in structure of organization. Unfortunately, it is not clear whether manufacturers should create a separate organization for services or if they should pursue an integration of the service organization into its corresponding product base strategic business unit. Empirical evidence and theoretical contributions can be found to support both sides of the argument. Moreover, some of the findings are inconsistent and even contrary to each other. Using a survey data set collected from a sample of 186 Polish manufacturers, this study explored the levels of necessity of the components by NCA. The research revealed that neither in case of SSP BO nor SSC BO separation of organization for services is not necessary condition to achieve both low and high level of service business performance. Also, the results show that different levels of service business performance require different threshold levels of inter-collaboration. This condition is more necessary when firms are SSC oriented.pl_PL
dc.description.abstractCelem opracowania jest zbadanie poziomu konieczności wystąpienia dwóch warunków, tj. wydzielenia usługowej jednostki organizacyjnej oraz współpracy międzyfunkcyjnej, do osiągnięcia rożnych poziomów przychodów ze sprzedaży usług przedsiębiorstw produkcyjnych w zależności od rodzaju przyjętej orientacji oferty produktowej na usługi (tj. usługi wspierające produkt – SSP i usługi wspierające działania klienta – SSC). Serwicyzacja staje się obecnie ważnym czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności producentów. Zjawisko to, rozumiane jako przyjęcie strategii biznesowej zorientowanej na usługi, zgodnie z teorią dopasowania organizacyjnego wymaga m.in. zmian w strukturze organizacyjnej. Producenci mogą wydzielić autonomiczną jednostkę usługową lub dążyć do integracji organizacji usługowej z produktową. W wynikach badań empirycznych oraz w teorii można znaleźć argumenty przemawiające za jedną lub drugą opcją. Niestety, obecnie osiągnięte wyniki wykazują sprzeczność. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na próbie 186 producentów warunki konieczne zostały zbadane z wykorzystaniem jednej z nieparametrycznych metod, tj. Necessary Condition Analysis (NCA). Badanie wykazało, że zarówno w przypadku oferty usługowej typu SSP, jak i SSC wydzielenie organizacji usług nie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zarówno niskiego, jak i wysokiego poziomu przychodów z usług. Tymczasem już współpraca międzyfunkcyjna warunkuje osiąganie rożnych poziomów przychodów z usług. Warunek ten silniej ogranicza osiągane przychody z usług w przypadku dostarczania przez producenta oferty kategorii SSC.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectserwicyzacjapl_PL
dc.subjectservitizationpl_PL
dc.subjectorientacja usługowapl_PL
dc.subjectservice orientationpl_PL
dc.subjectIndustry 4.0pl_PL
dc.subjectNecessary Condition Analysis (NCA)pl_PL
dc.subjectPrzemysł 4.0pl_PL
dc.titleIdentyfikacja warunków koniecznych sukcesu serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number549-568pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Logistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-336-3
dc.referencesAlghisi A., Saccani N., Internal and external alignment in the Servitization journey – Overcoming the challenges, „Production Planning and Control” 2015, vol. 26, s. 1219–1232.pl_PL
dc.referencesAntioco M., Moenaert R. K., Lindgreen A., Wetzels M. G., Organizational antecedents to and consequences of service business orientations in manufacturing companies, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, vol. 36, s. 337–358.pl_PL
dc.referencesAuguste B. G., Harmon E. P., Pandit V., The right service strategies for product companies, „McKinsey Quarterly” 2006, vol. 1, s. 40–51.pl_PL
dc.referencesBöhm E., Eggert A., Thiesbrummel C., Service transition: A viable option for manufacturing companies with deteriorating financial performance, „Industrial Marketing Management” 2017, vol. 60, s. 101–111.pl_PL
dc.referencesCoreynen W., Matthyssens P., Van Bockhaven W., Boosting servitization through digitization: pathways and dynamic resource configurations for manufacturers, „Industrial Marketing Management” 2017, vol. 60, s. 42–53.pl_PL
dc.referencesCzakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesĆwiąkała-Małys A., Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesDul J., Necessary condition analysis (NCA) logic and methodology of „Necessary but Not Sufficient” causality, „Organizational Research Methods” 2016, vol. 19, s. 10–52.pl_PL
dc.referencesEdvardsson B., Jaakkola E., Sebastiani R., Witell L., The impact of intra- and interfirm collaboration on service innovation in B2B firms, 30. Konferencja IMP, Bordeaux 2014, https://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=8187 (dostęp: 11.12.2018).pl_PL
dc.referencesEggert A., Thiesbrummel C., Deutscher C., Heading for new shores: Do service and hybrid innovations outperform product innovations in industrial companies?, „Industrial Marketing Management” 2015, vol. 45, s. 173–183.pl_PL
dc.referencesFliess S., Lexutt E., How to be successful with servitization – Guidelines for research and management, „Industrial Marketing Management” 2019, vol. 78, s. 58–75.pl_PL
dc.referencesFrank A. G., Dalenogare L. S., Ayala N. F., Industry 4.0 technologies: implementation patterns in manufacturing companies, „International Journal of Production Economics” 2019, vol. 210, s. 15–26.pl_PL
dc.referencesGebauer H., Identifying service strategies in product manufacturing companies by exploring environment – strategy configurations, „Industrial Marketing Management” 2008, vol. 37, s. 278–291.pl_PL
dc.referencesGebauer H., Pütz F., Fischer T., Fleisch E., Service Orientation of Organizational Structures, „Journal of Relationship Marketing” 2009, vol. 8: 2, s. 103–126.pl_PL
dc.referencesGersch M., Goeke C., Industry transformation – conceptual considerations from an evolutionary perspective, „Journal of Business Market Management” 2007, vol. 1, s. 151–182.pl_PL
dc.referencesGremyr I., Witell L., Löfberg N., Edvardsson B., Fundin A., Understanding new service development and service innovation through innovation modes, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2014, vol. 29, s. 123–131.pl_PL
dc.referencesHair J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E., Tatham R. L., Multivariate data analysis, Prentice Hall International, New Jersey 2006.pl_PL
dc.referencesHomburg C., Hoyer W. D., Fassnacht M., Service orientation of a retailer’s business strategy: Dimensions, antecedents, and performance outcomes, „Journal of Marketing” 2002, vol. 66, s. 86–101.pl_PL
dc.referencesKowalkowski C., Gebauer H., Oliva R., Service growth in product firms: past, present, and future, „Industrial Marketing Management” 2017, vol. 60, s. 82–88.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. 5, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, seria „Zarządzania i Marketing”, Wydawnictwo Ibis, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesLangerak F., Hultink J.E., Robben H. S., The role of predevelopment activities in the relationship between market orientation and performance, „R&D Management” 2004, vol. 34, s. 295–309.pl_PL
dc.referencesLichniak I., Ku gospodarce usług, [w:] L. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesMartinez V., Neely A., Velu C., Leinster-Evans S., Bisessar D., Exploring the journey to services, „International Journal of Production Economics” 2017, vol. 192, s. 66–80.pl_PL
dc.referencesMathieu V., Product services: from a service supporting the product to a service supporting the client, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2001, vol. 16, s. 39–58.pl_PL
dc.referencesMatusek M., Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych – jak uniknąć „paradoksu usług”, „Organizacja i Kierowanie” 2016, nr 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Structure in fives: Designing effective organizations, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs 1993.pl_PL
dc.referencesNeu W. A., Forming successful business-to-business services in goods-dominant firms, „Journal of Service Research” 2005, vol. 8, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesNeu W. A., Brown S. W., Manufacturers forming successful complex business services: Designing an organization to fit the market, „International Journal of Service Industry Management” 2008, vol. 19, s. 232–251.pl_PL
dc.referencesOliva R., Gebauer H., Brann J. M., Separate or integrate? Assessing the impact of separation between product and service business on service performance in product manufacturing firms, „Journal of Business-to-Business Marketing” 2012, vol. 19, s. 309–334.pl_PL
dc.referencesRaddats C., Kowalkowski C., Benedettini O., Burton J., Gebauer H., Servitization: A contemporary thematic review of four major research streams, „Industrial Marketing Management” 2019, vol. 83, s. 207–223.pl_PL
dc.referencesRaja Jawwad Z., Chakkol M., Johnson M., Beltagui A., Organizing for servitization: examining frontand back-end design configurations, „International Journal of Operations & Production Management” 2018, vol. 38, issue 1, s. 249–271.pl_PL
dc.referencesReischauer G., Industry 4.0 as policy-driven discourse to institutionalize innovation systems in manufacturing, „Technological Forecasting and Social Change” 2018, vol. 132, s. 26–33.pl_PL
dc.referencesStorbacka K., A solution business model: Capabilities and management practices for integrated solutions, „Industrial Marketing Management” 2011, vol. 40, s. 699–711.pl_PL
dc.referencesTeece D. J., Business models, business strategy and innovation, „Long Range Planning” 2010, vol. 43(2), s. 172–194.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A., Determinanty struktury organizacyjnej na przykładzie dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 102–103.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 2011, nr 1095.pl_PL
dc.referencesŻabiński L., Marketing produktów systemowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-335-6.34


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe