Show simple item record

dc.contributor.authorNiemczyk, Jerzy
dc.contributor.authorTrzaska, Rafał
dc.contributor.editorGregorczyk, Sylwester
dc.contributor.editorUrbanek, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-03-23T10:23:53Z
dc.date.available2021-03-23T10:23:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNiemczyk J., Trzaska R., Klasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0, [w:] Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-335-6.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-335-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34454
dc.description.abstractThe purpose of the research, the results of which are presented here, was to check, based on the analysis of the literature in the field of management science, proposals to identify the types of business models appropriate for solutions forced by technological, technical, economic and social changes related to the industrial revolution commonly referred to as 4.0. It should be added that the adopted analytical perspective is the perspective from the point of view of an enterprise implementing solutions 4.0 or arising entirely in the conditions of a new economy. The chapter has three basic parts. The first part contains the proposal adopted by the authors, based on a review of current literature, to include Industry 4.0 in economic and management perspectives. The second part contains the proposal for the definition of the business model adopted in the chapter, which in the authors’ opinion is appropriate for the changes generated by Industry 4.0. The third part is the results of the review of the results of research present in the literature on the types or business models corresponding to changes 4.0. The considerations contained in the chapter revolve around a research problem boiling down to seeking the answer to the question whether Industry 4.0 generates completely new types of business models, or is it just adapting existing business models to new conditions?pl_PL
dc.description.abstractCelem badań, których wyniki zostały przedstawione w opracowaniu, było sprawdzenie – na podstawie analizy piśmiennictwa w obszarze nauk o zarządzaniu – propozycji wyodrębnienia rodzajów lub typów modeli biznesowych właściwych do rozwiązań wymuszonych przez zmiany technologiczne, techniczne, ekonomiczne i społeczne związane z rewolucją przemysłową, potocznie określaną mianem 4.0. Należy przy tym dodać, że przyjętą perspektywą analityczną jest spojrzenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązania Industry 4.0 lub powstającego całkowicie w warunkach nowej gospodarki. W opracowaniu wyodrębniono cztery podstawowe części. Pierwsza zawiera przyjętą przez autorów, na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, propozycję ujmowania Industry 4.0 z perspektyw ekonomii i nauk o zarządzaniu. Druga część przedstawia przyjętą w pracy propozycję definicji modelu biznesowego, właściwą w opinii autorów do zmian generowanych przez Industry 4.0. Trzecia część zawiera przegląd wyników badań obecnych w literaturze przedmiotu, dotyczących rodzajów lub modeli biznesowych odpowiadających zmianom 4.0. Czwarta część to próba zweryfikowania wyróżnionych modeli biznesowych z perspektywy cech modelu biznesowego 4.0 i wybranych nurtów ekonomii i nauk o zarządzaniu, bliskich konstrukcjom Industry 4.0. Rozważania zawarte w opracowaniu oscylują wokół problemu badawczego sprowadzającego się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy Industry 4.0 generuje zupełnie nowe rodzaje i typy modeli biznesowych, czy też tylko adaptuje do nowych warunków istniejące modele biznesowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectstrategic managementpl_PL
dc.subjectmodel biznesowypl_PL
dc.subjectbusiness modelpl_PL
dc.subjectIndustry 4.0pl_PL
dc.titleKlasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number267-294pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Strategii i Metod Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Strategii i Metod Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-336-3
dc.referencesBarton D., Court D., Three keys to building a data-driven strategy, www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/three-keys-to-building-a-data-driven-strategy (dostęp: 22.12.2019).pl_PL
dc.referencesBauer W., Hämmerle M., Schlund S., Vocke C., Transforming to a hyper-connected society and economy – towards an „Industry 4.0”, „Procedia Manufacturing” 2015, no. 3, s. 417–424.pl_PL
dc.referencesBoston Dynamics, www.bostondynamics.com (dostęp: 20.12.2019).pl_PL
dc.referencesBurmeister C., Lüttgens D., Piller F. T., Business model innovation for Industrie 4.0: why the „Industrial Internet” mandates a new perspective on innovation, „Die Unternehmung” 2016, vol. 70(2), s. 124–152.pl_PL
dc.referencesChesbro G., Open business model. IP-Management, Generation, 2008.pl_PL
dc.referencesCzarnecki L., Model DNA firmy, „Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 252.pl_PL
dc.referencesCzarnecki M., Rozwój organizacyjny a problemy wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesDudycz H., Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, „Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 229.pl_PL
dc.referencesExploring big data business models & the winning value propositions behind them, www.businessmodelsinc.com/big-data-business-models/ (dostęp: 29.12.2019).pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Istota chmury wartości – założenia podstawowe, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2015, nr 32, s. 121–129.pl_PL
dc.referencesFrank A. G., Mendes G. H., Ayala N. F., Ghezzi A., Servitization and Industry 4.0 convergence in the digital transformation of product firms: A business model innovation perspective, „Technological Forecasting and Social Change” 2019, no. 141, s. 341–351.pl_PL
dc.referencesGoedkoop M. J., Van Halen C. J., Te Riele H. R., Rommens P. J., Product service systems, ecological and economic basics, Report for Dutch Ministries of environment (VROM) and economic affairs (EZ), no. 36(1), 1999, s. 1–122.pl_PL
dc.referencesGorevaya E., Khayrullina M., Evolution of business models: past and present trends, „Procedia Economics and Finance” 2015, no. 27, s. 344–350.pl_PL
dc.referencesHärting R. C., Reichstein C., Schad M., Potentials of Digital Business Models – Empirical investigation of data driven impacts in industry, „Procedia Computer Science” 2018, no. 126, s. 1495–1506.pl_PL
dc.referencesHecklau F., Galeitzke M., Flachs S., Kohl H., Holistic approach for human resource management in Industry 4.0, „Procedia CIRP” 2016, no. 54, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesIbarra D., Ganzarain J., Igartua J. I., Business model innovation through Industry 4.0: A review, „Procedia Manufacturing” 2018, no. 22, s. 4–10.pl_PL
dc.referencesJacobides M. G., Cennamo C., Gawer A., Towards a theory of ecosystems, „Strategic Management Journal” 2018, vol. 39(8), s. 2255–2276.pl_PL
dc.referencesKagermann H., Helbig J., Hellinger A., Wahlster W., Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry, final report of the Industrie 4.0 Working Group, Forschungsunion, 2013.pl_PL
dc.referencesKhan M., Wuest T., Upgradable Product-Service Systems: Implications for Business Model Components, „Procedia CIRP” 2019, no. 80, s. 768–773, http://doi.org/10.1016/j.procir.2019.01.091pl_PL
dc.referencesMarkides C., The new business model: strategy of painless innovation The new business model: strategy of painless innovation, Alpina Publisher, Moscow 2010.pl_PL
dc.referencesMercier-Laurent E., Innovation ecosystems, John Wiley & Sons, New York 2013.pl_PL
dc.referencesMöller K., Halinen A., Managing business and innovation networks – From strategic nets to business fields and ecosystems, „Industrial Marketing Management” 2017, no. 67, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesNiemczyk J., Trzaska R., Borowski K., Karolczak P., Scalability 4.0 as Economic Rent in Industry 4.0, „Transformations in Business & Economics” 2019, no. 18, s. 824–839.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A., Pine I., Building of business models, Alpina Publisher Series, Skolkovo, Moscow 2013.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Heppelmann J. E., How smart, connected products are transforming competition, „Harvard Business Review” 2014, vol. 92(11), s. 64–88.pl_PL
dc.referencesRobinson B., Five banking business models that work in the digital age paradigm, May 2019, https://pangeagroup.com/articles/firms-need-business-model-change-not-blockchain/ (dostęp: 29.12.2019).pl_PL
dc.referencesRokita J., Dziubińska A., Systemy złożone w zarządzaniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.pl_PL
dc.referencesSchmidt R., Möhring M., Härting R. C., Reichstein C., Neumaier P., Jozinović P., Industry 4.0 – potentials for creating smart products: empirical research results, [w:] International Conference on Business Information Systems, Springer, Cham 2015, s. 16–27.pl_PL
dc.referencesSchroeder R., Big data business models: Challenges and opportunities, „Cogent Social Sciences” 2016, vol. 2(1), s. 1–15.pl_PL
dc.referencesSix Business Models Based on Data, www.slideshare.net/seinecle/six-business-models-based-on-data (dostęp: 26.12.2019).pl_PL
dc.referencesSlywotzky A. J., Migration values. What will happen to your business the day after tomorrow, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow 2006.pl_PL
dc.referencesWeking J., Stöcker M., Kowalkiewicz M., Böhm M., Krcmar H., Archetypes for Industry 4.0 business model innovations, Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2018), New Orleans 2018.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-335-6.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe