Show simple item record

dc.contributor.authorKrzewińska, Aneta
dc.contributor.authorDzimińska, Małgorzata
dc.contributor.authorWarwas, Izabela
dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.date.accessioned2021-06-25T07:56:16Z
dc.date.available2021-06-25T07:56:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKrzewińska A., Dzimińska M., Warwas I., Wiktorowicz J. (2021) Komunikacja naukowa w Polsce. Szczepionki, medycyna alternatywna, zmiany klimatyczne, GMO pod lupą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37727
dc.description.abstractW monografii zaprezentowano wyniki jakościowego badania przeprowadzonego w projekcie H2020 CONCISE – Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science, którego celem było zbadanie roli komunikacji naukowej w kształtowaniu wiedzy, opinii i przekonań obywateli Unii Europejskiej na tematy związane z nauką. W Polsce, Hiszpanii, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech przeprowadzono jednodniowe konsultacje społeczne, w których brało udział stu odpowiednio dobranych mieszkańców danego kraju. W niniejszej publikacji przedstawione zostały wyniki konsultacji zrealizowanych w Polsce – we wrześniu 2019 roku w Łodzi. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy konsultacji podzielili się swoimi opiniami na temat komunikacji naukowej, w tym szans i barier upowszechniania informacji naukowej. Publikacja składa się z czterech rozdziałów odpowiadających czterem tematom konsultacji – zmiany klimatyczne, szczepionki, GMO, medycyna alternatywna – oraz z podsumowania. Na podstawie wypowiedzi uczestników konsultacji przeprowadzonych w ramach projektu CONCISE udało się wysnuć wnioski na temat komunikacji naukowej dla omawianych tematów, jednak nie było możliwości znalezienia standardu dla komunikacji naukowej w Polsce, który mógłby stanowić uniwersalny drogowskaz dla naukowców, popularyzatorów nauki czy dziennikarzy. Każdy temat naukowy wymaga właściwej mu strategii komunikacyjnej. Dla każdego z tematów odbiorcy sformułowali odmienne preferencje dotyczące tego, skąd i w jakiej formie chcieliby otrzymywać informacje. Dlatego wydaje się uzasadnioną rekomendacją, aby osoby komunikujące treści naukowe w danym obszarze tematycznym wnikliwie rozpoznały preferencje odbiorców w tym zakresie, zanim przystąpią do komunikacji naukowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt CONCISE był finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 824537pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.subjectszczepionkipl_PL
dc.subjectzmiany klimatycznepl_PL
dc.subjectmedycyna alternatywnapl_PL
dc.subjectGMOpl_PL
dc.titleKomunikacja naukowa w Polsce. Szczepionki, medycyna alternatywna, zmiany klimatyczne, GMO pod lupąpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number246pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-553-4
dc.referencesAchremowicz B., Wawrzyniak A., Żywność zmodyfikowana genetycznie – szanse i zagrożenia, „Nauka” 2016, nr 2, s. 171–179.pl_PL
dc.referencesAttention Marketing, Skąd Polacy czerpią informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie? – raport z badań, 9.07.2017, http://attentionmarketing.pl/news/skad-polacy-czerpia-informacje-o-wydarzeniach-w-kraju-i-na-swiecie-raport-z-badan (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesBadora B., Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO. Komunikat z badań CBOS BS/2/203, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBaker M., 1,500 scientists lift the lid on reproducibility, „Nature News” 2016, vol. 533(7604), s. 452–454, https://www.nature.com /news/1–500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970 (dostęp: 30.10.2020).pl_PL
dc.referencesBesley J. C., Five thoughts about improving science communication as an organizational activity, „Journal of Communication Management” 2020, vol. 24(3), s. 155–161, https:// www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCOM-03-2020-0022/full/html (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., Komunikat z badań. Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesBrodziak A., Kukowka G., Lejman K., Sobczuk P., Stan prawny i rozwiązania legislacyjne dotyczące medycyny alternatywnej i komplementarnej, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem, Warszawa 2018, https://issuu.com/pawesobczuk /docs/onkogrant (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesBrossard D., New media landscapes and the science information consumer, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2013, vol. 110(3), s. 14096–14101, https://www.pnas.org/content /110 /Supplement3/14096 (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesBuchowicz J., GMO, głód i biznes, „Nauka” 2010, nr 2, s. 77–82.pl_PL
dc.referencesByrka K., Wójcik A., Jak promować politykę prośrodowiskową i energetykę odnawialną w Polsce (raport o docieraniu z przekazem do grupy docelowej LIFE_WZROST_PL), 2016, https:// ener gi a odnowa.pl/wp-content/uploads/2017/01/2-Raport-o-docieraniu-z-przekazem-do-grupy-docelowej.pdf (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesCasino G., Pseudoscience and bad science in biomedicine: Analysis of evidence, health risks, and media dissemination, „Mètode Science Studies Journal-Annual Review” 2017, no. 8, s. 157–163.pl_PL
dc.referencesCBOS, Horoskopy, wróżby, talizmany – czyli magia wokół nas. Raport z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCentrum Nauki Kopernik, Polacy wobec GMO. Wiedza i obawy. Raport z badania ilościowo- -jakościowego, 2012, https://www.kopernik.org.pl /sites /default/files/2020-10/Raport_Badanie_opinii_o_GMO_2014_Centrum_Nauki_Kopernik.pdf (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesCeron A., Curini L., Iacus S.M., Porro G., Every tweet counts? How sentiment analysis of social media can improve our knowledge of citizens’ political preferences with an application to Italy and Franc, „New Media & Society” 2014, vol. 16(2), s. 340–358, https://doi.org/10.1177/1461444813480466pl_PL
dc.referencesChojnacka-Ożga L., Lorenc H. (red.), Współczesne problemy klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Nadawczy, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesDavies S. R., An Empirical and Conceptual Note on Science Communication’s Role in Society, „Science Communication”, November 2020, vol. 43(1), s. 116–133, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1075547020971642 (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesDeer B., Jak doktor Wakefield oszukał świat?, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020.pl_PL
dc.referencesDe Filippo D., Bautista-Puig N., Mauleón E., Sanz-Casado E., A Bridge between Society and Universities: A Documentary Analysis of Science Shops, „Publications” 2018, vol. 6(3), 36, https://doi.org/10.3390/publications6030036pl_PL
dc.referencesDudo A., Besley J. C., Yuan S., Science Communication Training in North America: Preparing Whom to Do What with What Effect?, „Science Communication”, September 2020, https://journals.sa gepub.com/doi/abs/10.11 77/1075547020960138 (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesEdelman, 2020 Edelman Trust Barometer Spring Update: Trust and the Coronavirus,2020,www.edelman.com/research/trust-2020-spring-update (dostęp: 25.11.2020).pl_PL
dc.referencesEtyczne aspekty upowszechniania poglądów nienaukowych. Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, „Nauka” 2020, nr 1, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesFernández-Luque L., Bau T., Health and social media: perfect storm of information, „Healthcare Informatics Research” 2015, vol. 21(2), s. 67–73.pl_PL
dc.referencesFerrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., Flammini A., The rise of social bots, „Communications of the ACM” 2016, vol. 59(7), s. 96–104, https://cacm.acm.org/magazines/2016/7/204021-the-rise-of-social-bots/fulltext (dostęp: 11.11.2020).pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu, Biznes wobec pandemii koronawirusa. Jak działania firm oceniają pracownicy? Nowe badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 9.04.2020, http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/biznes-wobec-pandemii-koronawirusa-jak-dzialania-firm-oceniaja-pracownicy/ (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesFundacja digitalpoland, Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0, digitalpoland, Warszawa, październik 2020.pl_PL
dc.referencesGazeta Wrocławska Plus, Niekonwencjonalne sposoby leczenia czy zabijania pacjentów?, https:// pl us .ga ze t aw ro c l a w s ka .pl /ni e kon wen c j o nal ne -sp o so by -lec ze nia -czy -za bi j a nia -pac je n t ow /ar /11 5 5 8631 (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesGMObiektywnie, blog Wojciecha Zalewskiego, 2020, https://gmo.blog.polityka.pl/ (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesGwiazda M., Kolbowska A., Polacy o zmianach klimatu, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGwiazda M., Ruszkowski P. (red.), Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesHalpern M. K., O’Rourke M., Power in science communication collaborations, „Journal of Science Communication” 2020, vol. 19(04), https:// doi .org /10 .22 3 23 /2.19 0 4 0302pl_PL
dc.referencesIPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel of Climate Change, Geneva 2014.pl_PL
dc.referencesIPCC, Climate Change and Land, An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystem, Intergovernmental Panel of Climate Change, Geneva 2020.pl_PL
dc.referencesIPCC, Zmiana Klimatu 2013. Fizyczne podstawy naukowe. Podsumowanie dla decydentów, Przyczynek I Grupy Roboczej do Piątego Raportu Oceny Zmiany Klimatu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, WMO, UNEP, tłumaczenie na jęz. polski pod red. A. Bielewicza, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesIPSOS, Global Trends 2020. Understanding Complexity, 2020, https:// www .ip sos .com /si tes /de fa u lt /fi les /ct /pub lication /do cu ments /20 20 -02 /ip sos -gl o bal -tre n ds -20 20 -under s t an ding -co m p l e xity .pdf (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesIsakhanli H., Science Communication and Science-People Relationships, „Khazar Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, vol. 22, no. 4, s. 58–67.pl_PL
dc.referencesJurgilewicz O., Pigoń I., Kilka uwag na temat „Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)”, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 19(1), s. 3–6.pl_PL
dc.referencesKata A., Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm – An overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement, „Vaccine” 2012, vol. 30(25), s. 3778–3789.pl_PL
dc.referencesKobuszyńska M., Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym. Prace poglądowe, „Puls Uczelni” 2014, nr 8(1), s. 30–33.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Biała księga. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, Bruksela, 1.04.2009, COM(2009) 147 final.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Pakt na rzecz Klimatu, Bruksela, 9.12.2020, COM(2020) 788 final. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład, Bruksela, 11.12.2019, COM(2019) 640 final. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Bruksela, 16.04.2013, COM(2013) 216 final. Komisja Europejska, Porozumienie paryskie, https:// ec .eu ro pa .eu /cl ima /po lic i es /inter n ational /ne go t i a ti o ns /pa ris _pl (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesKondratowicz J., Burczyk E., Dąbrowska P., Żywność genetycznie modyfikowana – szanse i zagrożenia dla konsumentów (część 1), „Chłodnictwo: Organ Naczelnej Organizacji Technicznej” 2009, R. 44, nr 9, s. 52–57.pl_PL
dc.referencesKosicki J., Kosicka-Gębska M., Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2009, nr 9(24), s. 65–76.pl_PL
dc.referencesKosicki J., Kosicka-Gębska M., Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2012, nr 1, s. 135–149.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Kowalski J., Znakowanie żywności wolnej od GMO w polskim systemie prawa żywnościowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, R. LXXXII, z. 2, s. 213–228.pl_PL
dc.referencesKudełka W., Strzelecki K., Ocena wiedzy i postaw rolników na temat upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2018, t. 105, z. 2, s. 140–158.pl_PL
dc.referencesLamberts R., Science communication: frequently public, occasionally intellectual, „Journal of Science Communication” 2017, vol. 16(1), https:// jc om .sis sa .it /si tes /de fa u lt /fi les /do cu ments /JC OM _16 01 _20 17 _C01 .pdf (dostęp: 10.01.2021).pl_PL
dc.referencesLee N. M., VanDyke M. S., Set It and Forget It: The One-Way Use of Social Media by Government Agencies, „Communicating Science” 2015, vol. 37(4), s. 533–541.pl_PL
dc.referencesLee N. M., VanDyke M. S., Cummins G., A Missed Opportunity? NOAA’s Use of Social Media to Communicate Climate Science, „Environmental Communication A Journal of Nature and Culture” 2017, vol. 12(2), s. 274–283.pl_PL
dc.referencesMalepszy Ł., GMO i rolnictwo – nauka w zabawie w ciuciubabkę, „Nauka” 2012, nr 2, s. 85–92.pl_PL
dc.referencesMałyska A., Twardowski T., Korelacje edukacji z opinią społeczną na przykładzie GMO, „Nauka” 2009a, nr 2, s. 135–142.pl_PL
dc.referencesMałyska A., Twardowski T., Sposoby kształtowania świadomości społecznej w Internecie na przykładzie GMO, „Nauka” 2009b, nr 1, s. 135–147.pl_PL
dc.referencesMałyska A., Twardowski T., Wpływ przekazów medialnych i dyskursu publicznego na kształt krajowego prawodawstwa regulującego kwestię GMO, „Nauka” 2012, nr 4, s. 143–153.pl_PL
dc.referencesMatkowska-Kocjan A., Najczęstsze problemy w realizacji szczepień ochronnych, „Forum Zakażeń” 2018, nr 9(5), s. 299–302.pl_PL
dc.referencesMcMichael A. J., Haines A., Slooff R., Kovats S. (red.), Climate change and human health, World Health Organization, Geneva 1996.pl_PL
dc.referencesMejlgaard N., Bloch C., Degn L., Nielsen M. W., Ravn T., Locating science in society across Europe: Clusters and consequences, „Science and Public Policy” 2012, vol. 39(6), s. 741–750, https:// doi .org /10 .10 93 /sc i pol /sc s092pl_PL
dc.referencesMichalak J., Prawne i pozaprawne uwarunkowania jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce, „Studia i Materiały” 2011, nr 38, s. 160–174.pl_PL
dc.referencesMoreno-Castro C., Lopera-Pareja E. H., Comparative study of the frequency of use of natural therapies among the Spanish population and their public image on digital media, 14th International Conference on Public Communication of Science and Technology (PCST), Istanbul 2016, https:// pc st .co /ar c h ive /pa per /2623 (dostęp: 30.10.2019).pl_PL
dc.referencesMurphy C., Martinez Sainz G., Aksela M., Bergman G., Jones M., Lena P., Wilgenbus D., A snapshot of Climate Change Education Initiatives in Europe: Initial findings and implications for future Climate Change Education, ALLEA, Berlin 2020, https:// doi .org /10 .26 3 56 /cl ima t e edu c ationpl_PL
dc.referencesNaczelna Izba Lekarska, Kodeks etyki lekarskiej, https:// nil .org .pl /do ku menty /ko de ks -et y ki -le ka r s kiej (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesNaczelna Izba Lekarska, Komplementarne i alternatywne metody leczenia – stanowisko CPME, https://nil.org.pl/aktualnosci/1210-komplementarne-i-alternatywne-metody-leczenia-stano w is ko -cpme (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesNational Intelligence Council, Global Trends, Paradox of Progress, January 2017, https:// www .dni .gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Full-Report.pdf (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesNational Science Board, Science & Engineering Indicators, 2016, https:// www .nsf .gov /nsb /pub lications /20 16 /ns b 2 0 1 61 .pdf (dostęp: 30.10.2019).pl_PL
dc.referencesOFCOM, Media Nations 2020 Interactive report, 2020, www.ofcom.org.uk (dostęp: 10.01.2021).pl_PL
dc.referencesPacini G., Bagnoli F., Science Cafés in the internet era, [w:] I. Kompatsiaris, J. Cave, A. Satsiou, G. Carle, A. Passani, E. Kontopoulos, S. Diplaris, D. McMillan (red.), Internet Science. 4th International Conference, INSCI 2017, Thessaloniki, Greece, November 22–24, 2017, Proceedings, Springer, Cham 2017, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesPerczak J., Szaman w kiosku, czyli polska prasa poświęcona medycynie niekonwencjonalnej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 228(4), s. 727–750.pl_PL
dc.referencesPiątkowski W., Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesPiątkowski W., Obraz choroby w listach do TVP. Próba rekonstrukcji myślenia potocznego, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2018, nr 16(1), s. 20–25.pl_PL
dc.referencesPopkiewicz M., Dlaczego klimat się zmienia, czyli o wymuszeniach i sprzężeniach, 26.10.2020, https:// na u ka ok lima c ie .pl /ak tu al no s ci /dl ac ze go -kl i mat -sie -zm i enia -cz y li -o-w y m us ze ni a ch -i-s p r z e ze n i a ch -440 (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesPopkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media, Kraków 2019.pl_PL
dc.referencesPostrzeganie szczepień skojarzonych przez matki niemowląt oraz kobiety w ciąży, raport z badań, Millward Brown na zlecenie GSK, Warszawa, czerwiec 2016.pl_PL
dc.referencesRynekAptek.pl, Uzdrowicielem nad Wisłą może być każdy. Wystarczy zarejestrować firmę, 2018, https:// www -1emis -1c om -10 0 4 1 8 a g z 0 8 d1 .ha n3 .lib .uni .lo dz .pl /php /se a r ch /doc ?dc i d = 6 0 5 1 9 7 2 5 9 & e b s co=1? (dostęp: 6.02.2021).pl_PL
dc.referencesRzeczpospolita, Sondaż: Głównym źródłem wiedzy dla Polaków jest telewizja, 23.04.2019, https://www.rp.pl/Media/190429917-Sondaz-Glownym-zrodlem-wiedzy-dla-Polakow-jest-telewizja.html (dostęp: 6.02.2021).pl_PL
dc.referencesRzymski P., Królczyk A., Attitudes toward genetically modified organisms in Poland: to GMO or not to GMO?, „Food Security” 2016, no. 8, s. 689–697.pl_PL
dc.referencesSchmidt C. W., Trending now: using social media to predict and track disease outbreaks, „Environmental Health Perspectives” 2012, vol. 120(1), s. 30–33.pl_PL
dc.referencesShah P., Michal A., Ibrahim A., Rhodes R., Rodriguez F., What makes everyday scientific reasoning so challenging?, [w:] B. H. Ross (red.), The psychology of learning and motivation: Vol. 66. The psychology of learning and motivation, Elsevier Academic Press, Urbana-Champaign 2017, s. 251–299.pl_PL
dc.referencesSingh S., Ernst E., Lekarze czy znachorzy? Medycyna alternatywna pod lupą, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSpodobalska R., Wyrzykowska M., Świadomość marki GMO w świetle badań ankietowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Rolnictwo” 2015, nr 3(3–4), s. 45–57.pl_PL
dc.referencesSpołeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesStefaniak Ł., Teoretyczne perspektywy socjologii w analizie zjawiska lecznictwa niemedycznego, „Konteksty Społeczne” 2014, nr 4(2), s. 21–34.pl_PL
dc.referencesStop dla GMO w Polsce, 200 X Tak, 2012, https://www.icppc.pl/antygmo/2012/11/200-x-tak-dla-polski-wolnej-od-gmo/ (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesSzczurowska T., Polacy o biotechnologii i inżynierii genetycznej. Cykliczny sondaż wielotematyczny Omnimas przeprowadzony w dniach 7–11 stycznia 2005 r., TNS OBOP, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzkolenie dla facylitatorów, materiał powielony, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019.pl_PL
dc.referencesSzlichcińska J., Odbiór społeczny innowacyjnych terapii i biofarmaceutyków w Polsce i w Europie, „Biotechnologia” 2007, nr 2(77), s. 128–136.pl_PL
dc.referencesTwardowski T., A jednak GMO!, „Nauka” 2011, nr 1, s. 99–103.pl_PL
dc.referencesTwardowski T., Czy powinniśmy uprawiać rośliny GM w UE? Niech kraje Unii same o tym zdecydują, „Nauka” 2018, nr 1, s. 157–160.pl_PL
dc.referencesTwardowski T., Dlaczego Polacy boją się GMO?, „Nauka” 2012, nr 4, s. 137–142.pl_PL
dc.referencesTwardowski T., Opinia publiczna a GMO, „Biotechnologia” 2007, nr 3(78), s. 45–65.pl_PL
dc.referencesUNESCO, Climate Change and World Heritage. Report on predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage and Strategy to assist States Parties to implement appropriate management responses, World Heritage Centre UNESCO, Paris 2007.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Adoption of the Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, 12.12.2015.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Report of the Conference of the Parties on its twenty-fourth session, held in Katowice from 2 to 15 December 2018, FCCC/CP/2018/10/Add.1, 2018.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/INFORMAL/84, GE.05–62220 (E), 200705, 1992, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018, poz. 617).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018, poz. 1600).pl_PL
dc.referencesVan Brussel S., Huyse H., Citizen science on speed? Realising the triple objective of scientific rigour, policy influence and deep citizen engagement in a large-scale citizen science project on ambient air quality in Antwerp, „Journal of Environmental Planning and Management” 2019, vol. 62(3), s. 534–551, https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1428183pl_PL
dc.referencesVanDyke M. S., Lee N. M., Science public relations: The paralel, interwoven, and contrasting trajectories of public relations and science communication theory and practice, „Public Relations Review” 2020, vol. 46(4), 101953.pl_PL
dc.referencesVerbeek A., Bezpieczeństwo planetarne: skutki zmian klimatu dla bezpieczeństwa, „NATO Review”, 10.12.2019, https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/12/10/bezpieczenstwo-planetarne-skutki-zmian-klimatu-dla-bezpieczenstwa/index.html (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesWarwas I., Dzimińska M., Krzewińska A., The Frequency of Using Websites and Social Media by Various Age Groups to Form Opinions about Scientific Topics: Findings from the European Context, Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences, 2021.pl_PL
dc.referencesWatts N., Amann M., Arnell N., Ayeb-Karlsson S., Beagley J., Belesova K. i in., The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises, „The Lancet” 2021, no. 397(10269), s. 129–170.pl_PL
dc.referencesWeingart P., Guenther L., Science communication and the issue of trust, „Journal of Science Communication” 2016, vol. 15(5), C01.pl_PL
dc.referencesWęgleński P., Dużo pożytku z diabła zwanego GMO, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 2 marca 2012, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,11275488,Duzo_pozytku_z_diabla_zwanego_GMO .html (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesWęgleński P., Genetyka dwudziestego pierwszego wieku, „Nauka” 2020, nr 1, s. 125–131.pl_PL
dc.referencesWilczyńska A., Wittbrodt M., Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2012, nr 73, s. 16–22.pl_PL
dc.referencesWolfe R., Sharp L., Anti-vaccinationists past and present, „BMJ” 2002, vol. 325(7361), s. 430–432, https://www.researchgate.net/publication/11195557_Anti-vaccinationists_past_and_present (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesWójcik A., Byrka K., Polacy o zmianie klimatu i polityce energetycznej, projekt Energia odNowa, WWF, 2016, https://energiaodnowa.pl/wp-content/uploads/2016/10/I-fala-badania-Raport-od-Adriana-i-Katarzyny.pdf (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesWójcik A., Byrka K., Raport z badań opinii społecznej dotyczącej energetyki w Polsce, projekt Energia odnowa, WWF, 2018, https://energiaodnowa.wwf.pl/wp-content/uploads/2019/04/RAPORT-Z-BADAN-SONDAZOWYCH-OPINII-SPOLECZNEJ-DOTYCZACEJ-ENERGETYKI-W-POLSCE-luty-2018.pdf (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesWykowski J., Coraz więcej chorych w objęciach paramedycyny. Czas na poważną dyskusję?, 2018, https://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Coraz-wiecej-chorych-w-objeciach-paramedycyny-Czas-na-powazna-dyskusje,181496,10.html (dostęp: 6.02.2021).pl_PL
dc.referencesWysocka M., Alternatywne metody leczenia mogą zniweczyć twoją szansę na wyzdrowienie, 2020, https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/aleternatywne-metody-leczenia-moga-zniweczyc-twoja-szasne-na-wyzdrowienie (dostęp: 5.02.2021).pl_PL
dc.referencesYuan S., Ma W., Besley J. C., Should Scientists Talk About GMOs Nicely? Exploring the Effects of Communication Styles, Source Expertise, and Preexisting Attitude, „Science Communication”, 2019, vol. 41(3), s. 267–290.pl_PL
dc.referencesZalewski W., Pęknięcie w obozie przeciwników GMO, 2012, https://gmo.blog.polityka.pl/2012/11 /27/pekniecie-w-obozie-przeciwnikow-gmo/ (dostęp: 8.01.2021).pl_PL
dc.referencesZimny T., Twardowski T., Szczególna sytuacja pasz GM w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Nauka” 2019, nr 1, s. 159–171.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-553-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe