Recent Submissions

 • Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi 

  Wójcik, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zatłoczenie transportowe, zanieczyszczenie powietrza oraz emisja hałasu należą do szczególnie uporczywych efektów zewnętrznych rosnącej motoryzacji i stanowią najbardziej aktualne wyzwania dla miejskiej polityki transportowej. ...
 • Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja 

  Jędrzejczak, Alina; Pekasiewicz, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W monografii przedstawiono najważniejsze rozkłady teoretyczne wykorzystane do modelowania rozkładów płac i dochodów oraz badania ich nierównomierności. Dobrze dopasowany model teoretyczny upraszcza analizę rozkładu dochodów ...
 • Stabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej 

  Uryszek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Publikacja dotyczy tematyki zrównoważenia sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizowania poziomu długu publicznego oraz poszukiwania jego optymalnej wartości. Głównym celem książki było zbadanie ...
 • Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku 

  Świeszczak, Marika ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty, jak reklamy i grywalizacja, których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na ...
 • Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów 

  Dorożyński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne ...
 • Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary – modele – ocena 

  Comporek, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W publikacji zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do analizy i oceny zjawiska earnings management w przemysłowych spółkach akcyjnych. Z jednej strony nawiązuje ono do koncepcji księgowego kształtowania wyniku finansowego ...
 • Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej 

  Kubala, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Publikacja zainteresuje teoretyków i praktyków komunikowania społecznego. Dostarcza empirycznych podstaw do rozwoju obiecującej, ale wciąż niepełnej teorii refleksyjnej modernizacji oraz stanowi przegląd form uzasadniania ...
 • Wprowadzenie do analizy wariancji z czynnikami losowymi 

  Grzeszkiewicz-Radulska, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Książka ta jest poświęcona problemom analizy wariancji (ANOVA) z czynnikami losowymi. Choć nie jest to problematyka nowa, jako że od lat jest obecna w piśmiennictwie statystycznym, to jednak jest względnie słabo wyeksponowana, ...
 • Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione 

  Kaźmierska, Kaja ORCID; Pałka, Jarosław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  To pierwsza publikacja, która łączy spojrzenie socjologa i historyka na indywidualne losy byłych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie jest zapisem pamięci wspólnoty pokoleniowej. Przedstawia relacje autobiograficzne ...
 • Standing finansowy a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Badania sektorowe 

  Kowalska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw to proces zmian ilościowych i jakościowych ukierunkowany na osiąganie korzystnych wyników w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Jednym z kluczowych czynników wpływających ...
 • Redystrybucja dochodów w świecie nierówności 

  Krajewska, Anna; Krajewski, Piotr ORCID; Piłat, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Przez wiele lat w dyskusjach nad przemianami w polskiej gospodarce skupiano się przede wszystkim na wzroście gospodarczym a relatywnie mało uwagi przywiązywano do rosnącego zróżnicowania dochodów. Wzrost zainteresowania w ...
 • Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych 

  Pyfel, Łukasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Dlaczego inwestorzy chcą być kojarzeni z przedsiębiorcami, sportowcami czy buntownikami? Jakie strategie wykorzystują, żeby nie określono ich jako hazardzistów i leszczy? Czy amatorskie inwestowanie to dodatkowa praca ...
 • Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw 

  Szemraj, Tomasz; Czajkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zdolność do utrzymywania płynności finansowej przez przedsiębiorstwa jest podstawą ich egzystencji na rynku. Z kolei płynność finansowa jest wypadkową umiejętnego zarządzania kapitałem obrotowym. Czym jednak jest zarządzanie ...
 • Rozwój gospodarczy i społeczny republik Kaukazu Południowego 

  Duraj, Natasza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Kaukaz jest położony między Morzem Czarnym i Morzem Azowskim na zachodzie a Morzem Kaspijskim na wschodzie. Obniżenie Kumsko-Manyckie stanowi jego północną granicę. Na południu Kaukazu znajdują się natomiast takie państwa, ...
 • Korporacyjne raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju 

  Jelska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Perspektywa wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r. w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), strategii ESG (ang. environment, social, ...
 • Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w województwie łódzkim 

  Jędrzejczak, Alina; Pekasiewicz, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Analiza sytuacji ekonomicznej na podstawie nierówności dochodowych i ubóstwa jest bardzo ważnym zagadnieniem, które wymaga ciągłego monitoringu. W publikacji analiza taka została przeprowadzona dla województwa łódzkiego, ...
 • Transport morski kontenerów. Rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych 

  Bartosiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Morskie terminale kontenerowe zajmują kluczową pozycję w światowej sieci transportowej. Ze względu na konieczność skracania czasu postoju statków w porcie i minimalizację kosztów transportowo-przeładunkowych terminale te ...
 • Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych 

  Świeszczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W książce zidentyfikowano czynniki determinujące poszanowanie standardów etycznych, a następnie przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania tych uwarunkowań przez obecnych i przyszłych doradców bankowych. Przeprowadzone ...
 • Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej 

  Motowidlak, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Książka jest rezultatem analiz teoretyczno-empirycznych dotyczących istotnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych, które charakteryzują się dużym potencjałem w kształtowaniu mobilności niskoemisyjnej, ...
 • Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków 

  Klepczarek, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na ...

View more