Show simple item record

dc.contributor.authorCzapla, Tomasz
dc.date.accessioned2021-08-27T10:44:53Z
dc.date.available2021-08-27T10:44:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationCzapla T. P., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, DOI: 10.18778/7525-573-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-573-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38941
dc.descriptionCelem pracy jest opracowanie zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych, wraz z opisaniem dynamiki wzajemnych interakcji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi kompetencji. Publikacja prezentuje nowy wielowymiarowy model kompetencji pracowniczych oparty na triadzie: wiedza – umiejętności – postawy, w której wiedza jest źródłem dla umiejętności. Metodologia pracy oparta została na koncepcji refleksyjnego praktyka. Zgodnie z przyjętą metodą, podstawą do prowadzonej refleksji było projektowanie kolejnych wersji modelu kompetencji, które następnie weryfikowane były w oparciu o osobiste praktyczne doświadczenia autora, na które składa się siedemnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradztwa organizacyjnego w obszarze zarządzania personelem organizacji. W projektowaniu zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych wykorzystana została także metoda analizy przypadków. Metodą objęte zostały 33 systemy kompetencyjne realnie stosowane w polskich firmach i w polskich oddziałach firm zagranicznych. Na oryginalność opracowania składają się następujące czynniki: - systematyzacja i analiza czynników kształtujących strukturę kompetencji pracowniczych oraz ich odniesienie do strategii konkurencyjności, - identyfikacja i ocena systemów kompetencji funkcjonujących w wybranych organizacjach gospodarczych, - propozycja zintegrowanego modelu uwzględniającego czynniki racjonalne i emocjonalne, ich strukturę i dynamikę oraz powiązania występujące pomiędzy wyróżnionymi elementami, - ukazanie mechanizmów kształtowania składowych zintegrowanego modelu kompetencji za szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmodel kompetencji pracowniczychpl_PL
dc.subjectkompetencjapl_PL
dc.subjectwiedzapl_PL
dc.subjectumiejętnościpl_PL
dc.subjectpostawypl_PL
dc.subjectkulturowe uwarunkowania kompetencjipl_PL
dc.subjectL. M. Spencerpl_PL
dc.subjectS. M. Spencerpl_PL
dc.subjectD. Golemenpl_PL
dc.subjectkompetencja inteligencji emocjonalnejpl_PL
dc.titleModelowanie kompetencji pracowniczych w organizacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number235pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Tomasz Czapla ukończył w 1994 r. studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku: zarządzanie i marketing. Od 1995 r. jest zatrudniony w Katedrze Zarządzania UŁ, najpierw jako asystent na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a następnie (od 1999 r.) jako adiunkt na Wydziale Zarządzania. Zainteresowania naukowe Tomasza Czapli koncentrowały się w pierwszych latach pracy na uczelni na zagadnieniach formułowania misji i strategii organizacji oraz na budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej rynku. Rezultatem tych zainteresowań była rozprawa doktorska pt. „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”, napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Marcina Bielskiego i obroniona w 1999 r. Po obronie rozprawy doktorskiej, zainteresowania autora zaczęły ewoluować w stronę wzrastającej roli zasobów ludzkich organizacji w budowaniu jej zdolności do efektywnego konkurowania na rynku. Prowadzone badania koncentrowały się na różnych aspektach realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Poszukiwanie możliwości systematyzacji i ujednolicenia języka narzędzi służących realizacji funkcji personalnej ukierunkowały zainteresowania badawcze autora na kwestie wykorzystywania kompetencji jako podstawy definiowania zasobów ludzkich organizacji. Autor odbył w 1993 r. (jeszcze jako student) trzymiesięczny staż w European School of Management (EAP) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Następnie w 1994 r. był na pięciomiesięcznym stażu na Middlesex University – Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii. W 2003 r. odbył dwutygodniowy staż w IC2 Institute na Uniwersytecie Texas w Austin w USA w ramach certyfikacji do prowadzenia zajęć na licencjonowanym programie studiów z komercjalizacji nauki i technologii (Master of Science In Science and Technology Commercialization, MSSTC). Tomasz Czapla jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji z dziedziny zarządzania organizacją, w tym 3 artykułów w języku obcym (angielskim i francuskim), 2 redakcji naukowych monografii oraz 5 rozdziałów w książkach. Praca naukowa autora pozostaje w ścisłym związku z dydaktyką i praktyką zarządzania. Prowadzi on zajęcia z przedmiotów: podstawy teorii organizacji i zarządzania, nauka o organizacji, doradztwo personalne, zarządzanie wiedzą (w języku polskim i angielskim), corporate culture (w języku angielskim) oraz zarządzanie kreatywnością i innowacjami (w ramach programu MSSTC). Pod jego kierunkiem powstało ponad 100 prac dyplomowych i magisterskich. W latach 2004–2006, wspólnie z dr Iloną Świątek-Barylską był opiekunem programowym bloku specjalizacyjnego: zachowania ludzi w organizacji. Od 2008 r. jest opiekunem programowym specjalności: zarządzanie międzynarodowe. W 2009 r. pełnił funkcję kierownika kierunku: zarządzanie. Dwa razy uzyskał tytuł „Wykładowca Roku Wydziału Zarządzania” (1999, 2010) i raz tytuł „Wykładowca Roku Uniwersytetu Łódzkiego” (2010) (w konkursach organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów). W 2010 r. otrzymał także trzy statuetki WZ (nagrody studentów Wydziału Zarządzania UŁ) jako Sprawiedliwy Wykładowca i Zawsze „Dla Nas”. Autor bierze czynny udział w życiu gospodarczym jako konsultant i szkoleniowiec. Jest autorem i współautorem szeregu projektów z zakresu doradztwa organizacyjnego i personalnego. Wśród najważniejszych opracowań praktycznych znajdują się: budowa strategii sieci hurtowni alkoholi PHA; budowa strategii Oddziału Regionalnego PKO BP SA; budowa strategii spółek parterowych XI NFI „Piast”; opracowanie i wdrożenie profili kompetencyjnych oraz narzędzi wykorzystujących profile kompetencyjne w zarządzaniu pracownikami, m. in. dla: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 21 instytucji wdrażających Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz instytucji pośredniczącej w ramach programu SPO RZL; opracowanie i wdrożenie profili kompetencyjnych dla pracowników ROEFS; przeprowadzenie ponad 20 badań potrzeb szkoleniowych opartych na profilach kompetencyjnych (projekty te w wielu przypadkach łączyły się z opracowywaniem systemu kompetencji); przeprowadzenie 10 sesji badań kompetencji pracowników za pomocą metod Assessment Centre i Development Centre; 5 projektów wartościowania pracy oraz 6 projektów Badania Opinii Pracowników. Autor zrealizował szereg szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej wielu polskich firm i polskich oddziałów firm zagranicznych z takich tematów, jak: system ocen okresowych; systemy wynagradzania i premiowania; opisy stanowisk pracy; zarządzanie projektami; zarządzanie zmianami; kierowanie zespołem; motywowanie pracowników; zarządzanie przez cele; kształtowanie systemów kompetencji; budowanie misji i strategii firmy; doskonalenie kultury organizacyjnej. Tomasz Czapla jest, obok dr Macieja Malarskiego i Zbigniewa Urbaniaka, współautorem systemu kompetencji, opracowanego dla firmy doradczej FPL Sp. z o.o., oraz autorem koncepcji i promotorem wdrożenia zintegrowanego, informatycznego systemu badania kompetencji pracowniczych oraz badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń. Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kadrami.pl_PL
dc.referencesAgor W. H. (red.), (1998), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesAnsoff I. H (1987a), Corporate Strategy, Penguin Books, London.pl_PL
dc.referencesAnsoff I. H (1987b), The Emerging Paradigm of Strategic Behavior, „Strategic Management Journal”, Vol. 8.pl_PL
dc.referencesAnsoff I. H., McDonnell E. (1990), Implementing Strategic Management, 2nded., Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesArgyle M. (1983), Psychology of Interpersonal Behaviour, Penguin Books, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesArgyris Ch. (2001), On Organizational Learning, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesArgyris Ch., Schön D. A. (1978), Organizational Learning, Addison-Wesley, Reading, MA.pl_PL
dc.referencesArmstrong M. (2006), A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th ed., Kogan Page, London−Philadelphia.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Cummins A., Hasting S., Wood W. (2008), Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasad równej płacy w praktyce, Wydaw. Wolters Kluwer Business, Kraków.pl_PL
dc.referencesAronson E. (2006), Człowiek istota społeczna, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAshkanasy N. M., Wilderom C. P. M., Peterson M. F. (eds.), (2000), Handbook of Organizational Culture and Climate, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesAuspitz J. L., Gasparski W., Mlicki M., Szaniawski K. (ed.), (1992), Praxiology and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick–London.pl_PL
dc.referencesBartnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Wydaw. Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBennis W., Van Maanen J., Schein E. H., Steele F. I. (1979), Essays in Interpersonal Dynamics, Dorsey Press, Florence, KY.pl_PL
dc.referencesBerne E. (2002), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. von (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlacker F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation, „Organization Studies”, No. 16.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., O’Connor M. (1998), Zarządzanie poprzez wartości, Wydaw. Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Paele N. V. (2010), Etyka biznesu, Wydaw. Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Spencer J. (1992), Jednominutowy menedżer, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoisot M. (1986), Markets and Hierarchies in Cultural Perspectives, „Organization Studies”, No. 7.pl_PL
dc.referencesBourgeois L. J. III, Brodwin D. R. (1984), Strategic Implementation: Five Approaches to an Elusive Phenomenon, „Strategic Management Journal”, Vol. 5.pl_PL
dc.referencesBoyatzis R. E. (1982), The Competent Manager. A Model for Effective Performance, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesBoydell T., Leary M. (2006), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesBreekler S. J. (1984), Empirical Validation of Affect, Behavior, and Cognition as Distinct Components of Attitude, „Journal of Personality and Social Psychology”, May.pl_PL
dc.referencesBrewster Ch., Harris H., Sparrow P. (2001), On the Top of the World, „People Management”, No. 10.pl_PL
dc.referencesBrown J. S., Duguid P. (1998), Organizing Knowledge, „California Management Review”, Vol. 3, No. 40.pl_PL
dc.referencesBrundrett M. (2000), The Question of Competence; The Origins, Strengths and Inadequacies of a Leadership Training Paradigm, „School Leadership and Management”, Vol. 20, No. 3.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Quinn R. E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurencyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Whetten D. A. (1983), A Model for Teaching Management Skills, „The Organizational Behavior Teaching Journal”, No. 8.pl_PL
dc.referencesCauses J. M., Posner B. Z. (1987), The Leadership Challenge, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesChaffee E. E (1985), Three Models of Strategy, „Academy of Management Review”, Vol. 10, No. 1.pl_PL
dc.referencesCollis D. J., Montgomery C. A. (2009), Konkurowanie zasobami, „Harvard Business Review Polska”, January.pl_PL
dc.referencesCollison Ch., Parcell G. (2001), Embedding KM into Business Practices at BP, ,,Knowledge Management Review”, Vol. 4, No. 2, May–June.pl_PL
dc.referencesCook M. (1988), Personnel Selection and Productivity, 2nd ed., Wiley, Bath.pl_PL
dc.referencesCook S. D., Brown J. S. (1999), Bridging Epistemologies: The Generative Dance between Organizational Knowledge and Organizational Knowing, ,,Organization Science”, Vol. 4, No. 10.pl_PL
dc.referencesCook S. D., Yanow D. (1993), Culture and Organizational Learning, ,,Journal of Management Inquiry”, Vo. 2, No. 4.pl_PL
dc.referencesCottrell S. (2003), Skills for Success, Basingstoke Palgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesCrites S. L. Jr., Fabrigar L. R., Petty R. E. (1994), Measuring the Affective and Cognitive Properties of Attitudes: Conceptual and Methodological Issues, ,,Personality and Social Psychology Bulletin”, December.pl_PL
dc.referencesCullen E. (1992), A Vital Way to Manage Change, ,,Education”, No. 13.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (1998), Zarządzanie strategiczne – podejście od podstaw, „Przegląd Organizacji”, nr 7, 8.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2002a), Przegląd podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego, „Studia Kupieckie. Zarządzanie, Marketing, Finanse”, t. 1, 2, z. 9, 10.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2002b), W poszukiwaniu definicji strategii – przegląd modeli i koncepcji, „Studia Kupieckie. Zarządzanie, Marketing, Finanse”, t. 1, 2, z. 9, 10.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2003), Kompetencje pracowników jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji, [w:] Czarnota J. L., Moszkowicz M. (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2005), Metody kształtowania relacji organizacji z otoczeniem, [w:] Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2008), Modelowanie systemu ocen w przedsiębiorstwie, [w:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2010), Zintegrowany model kompetencji, [w:] Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 234.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2006), Proces analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, [w:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2001a), Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec wyzwań XXI w., [w:] Polska w Europie 2000. Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI w. Dorobek Szkoły Letniej 2001, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2001b), Zastosowanie kompetencji w systemie oceny rozwojowej pracowników, [w:] Sikorski C., Czapla T., Malarski M. (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2003), Realizacja funkcji personalnej jako element zarządzania wiedzą organizacji, [w:] Szewczyk A. (red.), Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2005), Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji, [w:] Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2008), Zintegrowany system badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń jako narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, [w:] Dudycz T. (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydaw. Indygo Zahir Media, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M. (2010), Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy, [w:] Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 234.pl_PL
dc.referencesCzapla T., Malarski M., Zalewska M. (2003), Zintegrowany system zarządzania kompetencjami pracowników jako przykład praktycznego wykorzystania narzędzia zarządzania wiedzą, [w:] Szewczyk A. (red.), Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDale M. (2001), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesDavenport T. H., Prusak L. (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Gieryszewska G. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeal T. E., Kennedy A. A. (1982), Corporate Culture, Addison-Wesley, Reading, MA.pl_PL
dc.referencesDeal T. E., Kennedy A. A. (1999), The New Corporate Culture, Perseus, New York.pl_PL
dc.referencesDearlove D., Coomber S. (2002), Corporate Values, Brown Herrow Publishing.pl_PL
dc.referencesDelamare Le Deist F., Winterton J. (2005), What Is Competence?, „Human Resource Development International”, Vol. 8, No. 1.pl_PL
dc.referencesDilts R. (2006), Od przewodnika do inspiratora czyli coaching przez duże „C”, Wydaw. PINLP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDilts R. (2007), Przywództwo z wizją. Kreowanie świata, do którego ludzie chcą przynależeć, Meta Publications, Lublin.pl_PL
dc.referencesDilts R., Bandler R., Grinder J., Delozier J. (2006), NLP studium subiektywnych doświadczeń, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesDilts R., Smith S., Hallbom T. (2005), Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia, SENS Wydaw. METAmorfoza, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDouglas M. (1986), How Institutions Think, Syracuse University Press, Syracuse, NY.pl_PL
dc.referencesDoye P., Stern P. (2006), Marketing Management and Strategy, 4th ed., Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesDrew S., Bingham R. (2001), The Student Skills Guide, „Aldershot Gower Journal: Reflective Practice”.pl_PL
dc.referencesDreyfuss A., Feinstein D. (1997), My Body Is Me: Body-Based Approaches to Personal Enrichment, [w:] McWaters B. (ed.), Humanistic Perspectives: Current Trends in Psychology, Brooks Cole, Monterey.pl_PL
dc.referencesDubois D. D., Rothwell W. J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesDurkin D. (2005), The Loyalty Advantage, AMACOM, New York.pl_PL
dc.referencesEarley P. (1993), Developing Competence in Schools: A Critique of Standards-based Approaches to Management Development, „Educational Management Administration & Leadership”, No. 21.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEllström P. E. (1997), The Many Meanings of Occupational Competence and Qualification, „Journal of European Industrial Training”, Vol. 21, No. 6/7.pl_PL
dc.referencesEraut M. (1994), Developing Professional Knowledge and Competence, Falmer Press, London.pl_PL
dc.referencesEscrig-Tena A. B., Bou-Llusar J. C. (2005), A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in Context of a Quality Management Initiative, „Decision Science”, Vol. 36, No. 2.pl_PL
dc.referencesFazio R. H. (1986), How Do Attitudes Guide Behavior?, [w:] Sorrentino R. M., Higgins E. T. (eds.), Handbook of Motivation and Cognition, Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesFazio R. H. (1989), On the Power and Functionality of Attitudes. The Role of Attitude Accessibility, [w:] Pratkanis A. R., Breckler S. J., Greenwald A. G. (eds.), Attitude Structure and Function, Erlbaum, Hillsdale, NJ.pl_PL
dc.referencesFeldman D. C. (1981), The Multiple Socialization of Organization Members, „Academy of Management Review”, April.pl_PL
dc.referencesFeldman M. (1990), Risky Business: Socialization of Managers, „Journal of Organizational Change Management”, No. 2.pl_PL
dc.referencesFestinger L. (1957), A Theory of Cognitive Distance, Stanford University Press, Stanford, CA.pl_PL
dc.referencesFilipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFitzenz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesFlanagan J. C. (1954), The Critical Incident Technique, „Psychological Bulletin”, No. 51.pl_PL
dc.referencesGagliardi P. (ed.), (1990), Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape, Walter de Gruyter, New York.pl_PL
dc.referencesGardner H. (1993), Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (1999), Słowo wstępne do wydania polskiego, [w:] Schlesinger P. F., Sathe V., Schlesinger L. A., Kotter J., Projektowanie organizacyjne, Wydaw. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGeertz C. (1973), The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesGerrig R. J., Zimbardo P. G. (2008), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGofman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, New York.pl_PL
dc.referencesGofman E. (1967), Interaction Ritual, New York Aldine, Hawthorne.pl_PL
dc.referencesGoleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesGoleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesGolemen D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław–Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreengrad S. (2001), Make Smarter Business Decisions: Know What Employees Can Do, „Workforce”, No. 11.pl_PL
dc.referencesGreenspan S. I., Benderly B. L. (2000), Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesGreiner E. (1972), Evolution and Revolution as Organizational Grow, „Harvard Business Review”, July–August.pl_PL
dc.referencesGronbeck B., German K., Ehninger D., Monroe A. H. (2001), Zasady komunikacji werbalnej, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk J. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHackman J. R., Suttle J. L. (1976), Improving Life at Work, Scott Foresman & Co, Santa Monica, CA.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2004), Building Cross-Cultural Competence. How to Create Wealth form Conflicting Values, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2000), Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesHarris T. A. (1995), I’m ok You’re ok, Arrow Books, London.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała B., Trempała J. (2006), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała B., Trempała J. (2008), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHassard J. Kelemen M. (2002), Production and Consumption in Organizational Knowledge: The Case of the „Paradigms Debate”, „Organization”, Vol. 2, No. 9.pl_PL
dc.referencesHatch M. J. (1990), The Symbolics of Office Design, [w:] Gagliardi P. (ed.), Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape, Walter de Gruyter, New York.pl_PL
dc.referencesHenderson R. M., Clark K. B. (1990), Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, „Administrative Science Quarterly”, No. 35.pl_PL
dc.referencesHess U., Kirouac G. (2005), Ekspresja emocji w grupach, [w:] Lewis M., Haviland-Jones J. (eds.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHill Ch. W., Jones G. R. (1989), Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston.pl_PL
dc.referencesHinterhuber H. H. (1992), Strategia a zarządzanie w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 6.pl_PL
dc.referencesHofstede G. (2001), Culture’s Consequences, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesHofstede G. J., Pedersen P. B., Hofstede G. (2002), Exploring Culture. Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Intercultural Press, A Nicholas Brealey Publishing Company, Boston, London.pl_PL
dc.referencesHofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Hofstede G. J. (2005), Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw Hill, New York. i in.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Hofstede G. J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHomans G. (1950), The Human Group, Harcourt Brace Jovanovich, New York.pl_PL
dc.referencesHuczynski A. A., Buchanan D. A. (2007), Organizational Behaviour, 6th ed., Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesHuff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S. (2009), Strategic Management. Logic & Action, Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesJashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJemielniak D., Koźmiński A. K. (red.), (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (1992), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJohnson-Larid P. N., Oatley K. (2005), Poznawcza i społeczna konstrukcja w emocjach, [w:] Lewis M., Haviland-Jones J. (eds.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJones M. O., Moore M. D., Snyder R. C. (eds.), (1988), Inside Organization, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesKatz D. (1960), The Functional Approach to the Study of Attitudes, „Public Opinion Quarterly”, No. 21.pl_PL
dc.referencesKatz R. L. (1974), The Skills of an Effective Administrator, „Harvard Business Review”, September–October.pl_PL
dc.referencesKhurana R., Hohria N. (2009), Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji, „Harvard Business Review Polska”, February.pl_PL
dc.referencesKilmann R. H., Saxton M. J. (1983), The Kilmann-Saxton Culture Survey, Organizational Design Consultants, Pittsburg, PH.pl_PL
dc.referencesKilmann R. H., Saxton M. J., Serpa R. i in. (1985), Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesKing A. W., Fowler S. W., Zeithaml C. P. (2001), Managing Organizational Competencies for Competitive Advantage: The Middle-Management Edge, „Academy of Management Executive”, Vol. 15, No. 2.pl_PL
dc.referencesKirkpatrik D. L. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Wydaw. Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlemp G. O. Jr (ed.), (1980), The Assessment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education, National Institute of Education, Washington.pl_PL
dc.referencesKnight S. (1997), NLP w działaniu, Wydaw. Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnight S. (2006), NLP w biznesie. Techniki skutecznego przekonywania, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, „Organization Science”, No. 5.pl_PL
dc.referencesKolb D. A. (1984), Experimental Learning: Experience as a Source of Learning and Development, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.pl_PL
dc.referencesKopaliński W. (1983), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1990), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, [w:] Dzieła wszystkie, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (2003), Znawstwo zagadnień organizacyjnych, [w:] Kotarbiński T., Prakseologia, cz. II, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKotter J. P. (1982), What Effective General Managers Really Do, „Harvard Business Review”, November–December.pl_PL
dc.referencesKotter J. P. (1990), A Force for Change, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesKrokowski M., Rydzewski P. (2002), Zarządzanie emocjami. Inteligencja emocjonalna. Vademecum użytkownika, Imperia SC, Łódź.pl_PL
dc.referencesLa Piere R. T. (1934), Attitudes versus Action, „Social Forces”, No. 13.pl_PL
dc.referencesLaszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekonomicznych, Wydaw. Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewis M., Haviland-Jones J. (2005), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLewis R. D. (2006), When Cultures Collide. Leading Across Cultures, 3rd ed., Nicholas Brealey Publishing, Boston, London.pl_PL
dc.referencesLorenz C. (1994), Use Your Intuition, „Financial Times”, 8 June.pl_PL
dc.referencesLucia A. D., Lepsinger R. (1999), The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations, Jossey-Bass, Pfeiffer, San Francisco.pl_PL
dc.referencesMaanen J. V., Schein E. H. (1976), Career Development, [w:] Hackman J. R., Suttle J. L., Improving Life at Work, Scott Foresman & Co, Santa Monica CA.pl_PL
dc.referencesMakin P., Cooper C., Cox C. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMandon N., Sulzer E. (1998), Analysis of Work: Describing Competences Through a Dynamic Approach to Jobs, „Training & Employment”, Vol. 33.pl_PL
dc.referencesMarciszewski W. (1977), Metody analizy tekstu naukowego, Wydaw. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1992), Metodologia wartościowania pracy, Wydaw. Stabill, Kraków.pl_PL
dc.referencesMatarazzo J. D. (1972), Wechslers Measurement and Appraisal of Adult Intelligence, 5th ed., Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (2007), Style poznawcze, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMayer J. D., Salovey P. (1997), What is Emotional Intelligence?, [w:] Salovey P., Sluyter D. (eds.), Emotional Development, Emotional Literacy and Emotional Intelligence: Implications for Educators, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesMayo A. (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesMcClelland D. C. (1973), Testing for Competence Rather than for „Intelligence”, „American Psychologist”, No. 28.pl_PL
dc.referencesMcKena E. (1977), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydaw. Gebethner & Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcLagan P. (1989), The Models, [w:] Models for HRD Practice, Vol. 3, American Society for Training and Development, Alexandria.pl_PL
dc.referencesMériot S. A. (2005), One or Several Models for Competence Descriptions: Does It Matter?, „Human Resource Development Quarterly”, Vol. 16, No 2.pl_PL
dc.referencesMerlevede P. E., Bridoux D., Vandamme R. (2008), Rozwój inteligencji emocjonalnej, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydaw. Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1973), Strategy-Making in Three Modes, „California Management Review”, Vol. 16.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., McHugh A. (1985), Strategy Formulation in Adhocracy, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 30.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Quinn J. B. (1991), The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, 2nd ed., Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NY.pl_PL
dc.referencesMoszkowicz M. (1992), Zarządzanie – proces wielowarstwowy (I), „Przegląd Organizacji”, nr 12.pl_PL
dc.referencesMulder M. (2006), EU-Level Competence Development Projects in Agri-Food-Environment: The Involvement of Sectoral Social Partners, „Journal of European Industrial Training”, Vol. 31, No 2.pl_PL
dc.referencesMulder M. (2007), Competence – The Essence and Use of the Concept in ICVT, „European Journal of Vocational Training”, Vol. 40, No. 1.pl_PL
dc.referencesMullins L. J. (2007), Management and Organisational Behaviour, 8th ed., Prentice Hall, Harlow.pl_PL
dc.referencesMyers D. G. (2004), Intuicja, jej siła i słabość, Wydaw. Biblioteka Moderatora, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNash L. L. (2008), Etyka biznesu, [w:] Woleński J., Hartman J., Wiedza o etyce, Wydaw. Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko Biała.pl_PL
dc.referencesNewell S., Robertson M., Scarborough H., Swan J. (2002), Managing Knowledge Work, Palgrave, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesNęcka E. (2007), Inteligencja, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNonaka I., Tageuchi H. (1999), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNonaka I. (1994), A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, „Organization Science”, Vol. 1, No. 5.pl_PL
dc.referencesNonaka I. (2008), Firma kreująca wiedzę, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień.pl_PL
dc.referencesNorris N. (1991), The Trouble with Competence, „Cambridge Journal of Education”, Vol. 21, No 3.pl_PL
dc.referencesNosal Cz. (1999), Psychologia decyzji kadrowych, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesO’Connor J., Seymour J. (2008), NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesObłój K. (1988), Koncepcje strategii organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 11.pl_PL
dc.referencesObłój K. (1997), Sandwicz z kanapkami, analiza grup strategicznych, „Businessman Magazine”, nr 8.pl_PL
dc.referencesObłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesOrlikowski W. J. (2002), Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed Organizing, „Organization Science”, Vol. 3, No. 13.pl_PL
dc.referencesOuchi W. G. (1981), Theory Z, Addison-Wesley, Reading, MA.pl_PL
dc.referencesPackard D. (1995), The HP Way, Harper Collins, New York.pl_PL
dc.referencesPascale R. T., Athos A.G. (1981), The Art of Japanese Management, Simon & Schuster, New York.pl_PL
dc.referencesPeters T. J, Waterman R. H. Jr. (1982), In Search of Excellence, Harper Collins, New York.pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., Phillips P. P. (2005), Proving the Value of HR. How and Why to Measure ROI, Society for Human Resource Management, Alexandria, VA.pl_PL
dc.referencesPitt M., Clarke K. (1999), Competing on Competence: A Knowledge Perspective on the Management of Strategic Innovation, „Technology Analysis & Science Management”, Vol. 11, No. 3.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPondy L. R., Frost P. J., Morgan G., Dandridge T. (eds.), (1983), Organizational Symbolism, JAI Press, Greenwich, CT.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review ”, May–June.pl_PL
dc.referencesPratkanis A. R., Breckler S. J., Greenwald A. G. (eds.), (1989), Attitude Structure and Function, Erlbaum, Hillsdale, NJ.pl_PL
dc.referencesProbst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesProctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Wydaw. Gebethner & S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii, Wydaw. Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPytkowski W. (1981), Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesQuinn R. E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, „Management Science”, No. 29.pl_PL
dc.referencesRakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRankin N. (2002), Raising Performance Through People: The Ninth Competency Survey, „Competency & Emotional Intelligence”, January.pl_PL
dc.referencesRawski M. (1992), Analiza portfolio BCG – aspekt metodologiczny, „Przegląd Organizacji”, nr 2.pl_PL
dc.referencesRitti R. R., Funkhouser G. R. (1987), The Ropes to Skip and the Ropes to Know, 3rd ed., Grid, Columbus, OH.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P., Judge T. A. (2007), Organizational Behavior, 12th ed., Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.pl_PL
dc.referencesRok B. (red.) (2001), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRokeach M. (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesRostowski T., Szczęsna A. (2003), Jak zarządzać kompetencjami? ABC zarządzania zasobami ludzkimi (3), „Personel”, 1−15 czerwca.pl_PL
dc.referencesRothwell W., Hohne C., King S. (2000), Human Performance Improvement: Building Practitioner Competence, Gulf Publishing, Houston.pl_PL
dc.referencesSago B. (2003), Building Organizational Competencies for Competitive Advantage, „Business Credit”, February.pl_PL
dc.referencesSalovey P., Mayer J. D. (1990), Emotional Intelligence, „Imagination, Cognition and Personality”, No. 9.pl_PL
dc.referencesSalovey P., Sluyter D. (eds.), (1997), Emotional Development, Emotional Literacy and Emotional Intelligence: Implications for Educators, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesSanghi S. (2008), The Handbook of Competence Mapping. Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organization, 2nd ed., Sage, New Delhi.pl_PL
dc.referencesSchein E. H. (1968), Organizational Socialization and Profession of Management, „Industrial Management Review”, No. 9.pl_PL
dc.referencesSchein E. H. (1990), Organizational Culture, „American Psychologist”, February.pl_PL
dc.referencesSchein E. H. (2004), Organizational Culture and Leadership, 3rd ed., Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesSchlesinger P. F., Sathe V., Schlesinger L. A., Kotter J. (1999), Projektowanie organizacyjne, Wydaw. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchneider B. (ed.), (1990), Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesSchön D. A. (1983), The Reflective Practitioner, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesSchön D. A. (1987), Educating the Reflective Practitioner, Jossey-Bass Publishers, San Francisco–London.pl_PL
dc.referencesSchön D. A. (1992), The Crisis of Professional Knowledge and the Pursuit of an Epistemology of Practice, [w:] Auspitz J. L., Gasparski W., Mlicki M., Szaniawski K. (eds.), Praxiology and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick–London.pl_PL
dc.referencesSchoonover S. C., Schoonover H., Nemerov D., Ehly C. (2000), Competency-Based HR Applications: Results of a Comprehensive Survey, Schoonover, Arthur Andersen, SHRM, Falmouth.pl_PL
dc.referencesSchröder H. M. (1998), Managerial Competence: The Key to Excellence, Kendall-Hunt, Iowa.pl_PL
dc.referencesSchultz M. (1995), On Studying Organizational Cultures, Walter de Gruyter, New York.pl_PL
dc.referencesSenge P. M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSenge P. M., Roberts C., Ross R. B., Smith B. J., Kleiner A. (1994), The Fifth Discipline Field Book, Doubleday Currency, New York.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wydaw. Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSilberman M., Auerbach C. (2006), Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSimon H. A. (1981), The Sciences of the Artificial, end ed., MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSimon H. A. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSitko-Lutek A. (red.), (2007), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydaw. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkinner B. F. (1965), Science and Human Behavior, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesSkyrme D. (1999), Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesSmircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, „Administrative Science Quarterly”, No. 28.pl_PL
dc.referencesSmith J. G. (1985), Business Strategy an Introduction, Basil Blackwell, Oxford, London.pl_PL
dc.referencesSmithers A. (1999), A Critique of NVQs and GNVQs, [w:] Flude M., Sieminski S. (eds.), Education, Training and the Future of Work II. Developments in Vocational Education and Training, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesSnedaker S. Hoenig N. (2007), Zarządzanie projektami IT, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSorrentino R. M., Higgins E. T. (eds.), (1986), Handbook of Motivation and Cognition, Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesSpencer L. M., Spencer S. M. (1993), Competence at Work, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesSpender J. C. (1996), Organizational Knowledge, Learning and Memory: Three Concepts in Search of a Theory, „Journal of Organizational Change”, No. 9.pl_PL
dc.referencesSpender J. C. (1998), Pluralist Epistemology and the Knowledge-Based Theory of the Firm, „Organization”, Vol. 2, No. 5.pl_PL
dc.referencesStachak S. (1997), Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStachowicz-Stanusch A. (2007), Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydaw. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesStachowski W. (1994), Jak definiować misję, „Przegląd Organizacji”, nr 11.pl_PL
dc.referencesStaw B. M., Cummings L. L. (eds.), (1984), Research in Organizational Behavior, Vol. 11, JAI Press, Greenwich, CT.pl_PL
dc.referencesSternberg R. J. (1988), Sketch of Componential Sub-theory of Human Intelligence, „Behavioural and Brain Science”, No. 3.pl_PL
dc.referencesStonehouse G., Hamill J., Cambell D., Puride T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (red.), (2007), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (1997), Inteligencja człowieka, Wydaw. Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwan J., Newell S. (1999), Knowledge Management and Innovation, „Journal of Knowledge Management”.pl_PL
dc.referencesTagiuri R., Litwin G. H. (eds.), (1968), Organizational Climate: Exploration of the Concept, Division of Research, Harvard Graduate School of Business, Boston.pl_PL
dc.referencesTaylor S. (1998), Employee Resourcing, Institute of Personnel & Development, London.pl_PL
dc.referencesThain D. (1990), Strategic Management. The State of the Art, „Business Quarterly”, autumn.pl_PL
dc.referencesThompson A. A., Jr, Strickland III A. J. (1992), Strategy Formulation and Implementation. Task of General Manager, 5th ed., Richard D. Irvin, Ilinois.pl_PL
dc.referencesTrice H. M., Beyer J. M. (1993), The Culture of Work Organization, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NY.pl_PL
dc.referencesTrice H. M., Beyer J. M. (1985), Using Six Organizational Rites to Change Culture, [w:] Kilmann R. H., Saxton M. J., Serpa R. i in., Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Hampden-Turner Ch. (1998), Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in Global Business, 2nd ed., McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J. (1979a), The Fact of Fiction in Organizational Ethnography, „Administrative Science Quarterly”, No. 24.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J. (1979b), The Self, the Situation and the Rules of Interpersonal Relations, [w:] Bennis W., Van Maanen J., Schein E. H., Steele F. I., Essays in Interpersonal Dynamics, Dorsey Press, Florence, KY.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J., Barley S. R. (1984), Occupational Communities: Culture and Control in Organizations, [w:] Staw B. M., Cummings L. L. (eds.), Research in Organizational Behavior, Vol. 11, JAI Press, Greenwich, CT.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J. V. (1978), People Processing: Strategies of Organizational Socialization, „Organizational Dynamics”, summer.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J. V., Schein E. H. (1976), Career Development, [w:] Hackman J. R., Suttle J. L., Improving Life at Work, Scott Foresman & Co, Santa Monica CA.pl_PL
dc.referencesWalsh J., Unison G. (1991), Organizational Memory, „Academy of Management Review”, Vol. 16, No. 1.pl_PL
dc.referencesWatson T. J. (2001), W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeick K. E. (1995), Sensemaking in Organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesWeinert F. E (2001), Concept of Competence: A Conceptual Clarification, [w:] Rychen D. S., Salganik L. H. (eds.), Defining and Selecting Key Competencies, Hogrefe and Huber, Seattle.pl_PL
dc.referencesWhiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesWhite R. (1959), Motivation Reconsidered: The Concept of Competence, „Psychological Review”, No. 66.pl_PL
dc.referencesWiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesWoleński J., Hartman J. (2008), Wiedza o etyce, Wydaw. Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesWood R., Payne T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesWoodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesZemke R. (1982), Job Competencies: Can They Help You Design Better Training?, „Training”, No. 19.pl_PL
dc.referencesSchein E. H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Addison-Wesley, Reading, MA.pl_PL
dc.referencesWard P. (2005), Ocena pracownicza 360°. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-573-7
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe