Show simple item record

dc.contributor.authorWysokińska, Zofia
dc.date.accessioned2021-09-23T08:07:58Z
dc.date.available2021-09-23T08:07:58Z
dc.date.issued2021-09-21
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39148
dc.description.abstractThe paper aims to present digital transformation as a process that has been taking place in the digital economy and the European Union’s economy in recent years and its impact on changes in the economic and social sphere. As a starting point, this paper considers the importance of advanced technology products in the global production and trade in the global and European economy, including information and communication technologies, which constitute the primary basis for the development of the digital economy.The paper shows that leading technologies can allow sustainable development goals (SDGs) to be achieved faster and more effectively. It is necessary to eliminate the persistent, significant income differences between developing and highly developed countries and disparities in access to the use of innovative solutions (including social innovation).en
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja rozwoju transformacji cyfrowej jako procesu mającego miejsce zarówno w gospodarce cyfrowej jak i w gospodarce Unii Europejskiej w ostatnich latach i jej wpływu na przekształcenia w sferze ekonomicznej i społecznej. Jako punkt wyjścia do rozważań w tym artykule przyjęto znaczenie pozycji towarów zaawansowanych technologicznie w produkcji i handlu światowym w gospodarce globalnej i europejskiej, w tym szczególnie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stanowiących podstawową bazę do rozwoju gospodarki cyfrowej.W artykule wykazano, że wykorzystywanie wiodących technologii – w połączeniu z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie utrzymujących się znacznych różnic dochodowych między krajami rozwijającymi się i wysoko rozwiniętymi oraz różnic w dostępie do korzystania z innowacyjnych rozwiązań (w tym innowacji społecznych) – może pozwolić na szybsze i skuteczniejsze osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecttransformationen
dc.subjectdigital economyen
dc.subjectadvanced technology productsen
dc.subjectglobal economyen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjecttransformacjapl
dc.subjectgospodarka cyfrowapl
dc.subjectprodukty zaawansowane technologiczniepl
dc.subjectgospodarka światowapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.titleA Review of the Impact of the Digital Transformation on the Global and European Economyen
dc.title.alternativePrzegląd wpływu transformacji cyfrowej na gospodarkę światową i europejskąpl
dc.typeArticle
dc.page.number75-92
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., Full Professor at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration, Lodz, Polanden
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesEuropean Commission (n.d.), A Fair and Competitive Digital Economy, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/fair-and-competitive-digital-economy (accessed: 13.12.2020).en
dc.referencesEuropean Commission (2020a), Digitising European Industry, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry (accessed: 24.06.2020).en
dc.referencesEuropean Commission (2020b), European Innovation Scoreboard 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 (accessed: 16.12.2020).en
dc.referencesEurostat (2021), Production and international trade in high‑tech products, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Production_and_international_trade_in_high-tech_products&oldid=437514#EU_exports_of_trade_in_high-tech_products (accessed: 2.07.2020).en
dc.referencesKomisja Europejska (2019), Rankingi innowacyjności 2019, https://ec.europa.eu/poland/news/190617_innovations_pl (accessed: 25.06.2020).en
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2010), W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany, Komisja Europejska, Bruksela, 27.10.2010, COM(2010) 608, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0608 (accessed: 14.04.2020).en
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012a), Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online, Komisja Europejska, Bruksela, 23.02.2012, COM/2011/0942, final version, https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0942/COM_COM(2011)0942(COR1)_PL.pdf (accessed: 13.12.2020).en
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012b), Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem, Komisja Europejska, Bruksela, 8.06.2012, COM/2012/0259, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0259 (accessed: 14.04.2020).en
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012c), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, Komisja Europejska, Bruksela, 3.10.2012, COM/2012/0573, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0573 (accessed: 14.04.2020).en
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2016), Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela, 25.05.2016, COM (2016)0288, final version, https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7880fff4-2329-11e6-86d0-01aa75ed71a1/language-pl (accessed: 13.12.2020).en
dc.referencesRatcliff, C., Martinello, B., McGourty, A. (2021), Powszechny jednolity rynek cyfrowy, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/43/powszechny-jednolity-rynek-cyfrowy (accessed: 28.03.2020).en
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI)), 20.05.2010, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010IP0186 (accessed: 14.04.2020).en
dc.referencesRochowicz, P. (2018), Łańcuch bloków w służbie fiskusa, “Rzeczpospolita”, 12.07.2018, https://archiwum.rp.pl/artykul/1380993-Lancuch-blokow-w-sluzbie-fiskusa.html (accessed: 31.07.2020).en
dc.referencesScott Marcus, J., Petropoulos, G., Yeung, T. (2019), Wkład we wzrost gospodarczy: Europejski jednolity rynek cyfrowy. Korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw, badanie zamówione przez Komisję IMCO, Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii, PE 631.044 – styczeń 2019, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_PL.pdf (accessed: 13.12.2020).en
dc.referencesTreaty on the Functioning of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF (accessed: 1.12.2020).en
dc.referencesUN COMTRADE database, http://comtrade.un.org (accessed: 4.03.2020).en
dc.referencesUNCTAD (2014), The Least Developed Countries Report, Growth with structural transformation: A post–2015 Development Agenda, https://unctad.org/system/files/official-document/ldc2014_en.pdf (accessed: 1.08.2018).en
dc.referencesUNCTAD (2017a), Rising product digitalization losing trade competitiveness – UNCTAD Report, United Nations, New York–Geneva, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsecidc2017d3_en.pdf (accessed: 1.08.2018).en
dc.referencesUNCTAD (2017b), Information Economy Report 2017. Digitalization, Trade and Development, United Nations, New York–Geneva, https://unctad.org/system/files/official-document/ier2017_en.pdf (accessed: 9.12.2020).en
dc.referencesUNCTAD (2018a), Technology and Innovation Report 2018. Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development, United Nations, New York–Geneva, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf (accessed: 25.06.2020).en
dc.referencesUNCTAD (2018b), Digitalization and Trade – A Holistic Policy Approach is Needed, Policy Brief No. 64, https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2018d1_en.pdf (accessed: 8.12.2020).en
dc.referencesUNCTAD (2019), Digital Economy Report 2019. Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries, United Nations, Geneva, https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf (accessed: 25.06.2020).en
dc.referencesUNCTAD (2020), Global e‑commerce hits $25.6 trillion – latest UNCTAD estimates, United Nations, Geneva, https://unctad.org/news/global-e-commerce-hits-256-trillion-latest-unctad-estimates (accessed: 8.12.2020).en
dc.contributor.authorEmailzofia.wysokinska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.24.22
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0