Show simple item record

dc.contributor.authorMinczew, Georgi
dc.date.accessioned2014-03-17T14:40:41Z
dc.date.available2014-03-17T14:40:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3921
dc.descriptionTranslated by Marek Majerpl_PL
dc.description.abstractThe study is an attempt at a comparative analysis of two pseudo-canonical texts: the Slavic Homily of John Chrysostom on How Michael Vanquished Satanael (in two versions) and the Greek Λόγος τοῠ ἀρχηστρατήγου Μιχαήλ, ὃταν ἐπῆρεν τήν στολήν (BHG 1288n). Both texts, very close to each other in terms of the plot, relate an ancient angelomachia between a heav- enly emissary and a demiurge expelled from the angelic hierarchy. When examined against the background of dualistic heterodox doctrines on the one hand, and compared to other medieval cultural texts (be they liturgical, iconographical or folkloric) on the other, these works enable insight into how heterodox and pseudo-canonical texts functioned and were disseminated in the medieval Byzantine-Slavic cultural sphere. The Slavic Homily… is not genetically related to its Greek counterpart, which is only preserved in a lat, 16th century copy. Rather, it was composed before the 13th century on the basis of another, non-extant model with a content similar to the pseudo-canonical Greek Homily… It is probable to a certain degree that the emergence of the Slavic work is connected with the growing interest in the cult of Archangel Michael in the First Bulgarian Empire, es- pecially in the Diocese of Ohrid. Certain Gnostic ideas related to dualistic cosmology, as well as cosmogony, angelology and anthropology spread from the Judeo-Christian world to Byzantine literature and cul- ture. Having undergone a number of transformations in the neo-Manichean communities of the Byzantine Empire and Bulgaria, they formed the basis for medieval dualistic cosmogony, as well as angelology and anthropology. Circulated both orally and in written form, beliefs concerning the invisible God, Archangel Michael as a ‘second God’ and the soul’s journey to Paradise became so widespread that they are not only found in heretic texts, but also cited almost verbatim in anti-heretic treatises. The content and later textual modifications of the Slavic Homily… cast a doubt on the hypothesis concerning its Bogomil origin. Furthermore, it cannot be determined to what extent works such as the Homily… were made use of by (moderate?) Bogomil communities. Even before the 14th century, the text underwent the processes of liturgization and folkloriza- tion, as proven by the presence of liturgical quotations (absent from the Greek text), the vi- sualization of the story in sacred space as well as the aetiological legends about Archangel Michael’s fight against the Devil. The existence of ancient Gnostic ideas in the beliefs propagated by neo-Manichean Balkan heretic teachings, as well as their widespread presence in “high” and “low” texts origi- nating in medieval communities call for a more cautious evaluation of the mutual antago- nisms between them. This raises the problem of a wider look at medieval culture, in fact a syncretic phenomenon, where the distinction between the canonical, the pseudo-canonical, the heretic and the folkloric is not always clear-cut.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Lodz University Press)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ceranea Journal of the Waldemar Ceran Research Center for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleJohn Chrysostom’s Tale on How Michael Vanquished Satanael – a Bogomil text?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki (University of Lodz)pl_PL
dc.referencesАнгелов Д., Богомилството в България, София 1981.
dc.referencesАнгелов Д., Богомилството, София 1993.
dc.referencesАнгелов Д., Примов Б., Батаклиев Г., Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, София 1967.
dc.referencesАпокрифи старозаветни према српским преписима (Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 23, 1 том), ed. Т. Jовановић, Београд 2005.
dc.referencesApokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, ed. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006.
dc.referencesАфиногенова O., Греческий вариант апокрифа о борьбе архангела Михаила и Сатанаила, "Scripta & e-Scripta" 3/4, 2006, p. 329–348.
dc.referencesБегунов Ю.К., Козма Пресвитер в славянских литературах, София 1973.
dc.referencesБългарска народна поезия и проза, vol. VII, София 1983.
dc.referencesБычков A.T., Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки, Санкт-Петербург 1882
dc.referencesБогдановић Д., Милтенова A., Апокрифният сборник от манастира Савина XIV в. в сравнение с други подобни южнославянски ръкописи, "Археографски прилози" 1, 1987, p. 3–27.
dc.referencesChristian Dualist Heresies in the Byzantine World c. 650 – c. 1450: Selected Sources, ed. J. Hamilton, B. Hamilton, Y. Stoyanov, Manchester 1998.
dc.referencesDlaczego ludzie nie mają płaskich stóp, trans. M. Lewińska, [in:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, ed. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, p. 233.
dc.referencesДуйчев И., Из старата българска книжнина, t. I, София 1940.
dc.referencesErhard A., Überlieferung und bestand der hagiografischen und homiletischen Literatur der Griechischen Kirchе, vol. III, Leipzig 1937.
dc.referencesЗашто у људи ниjе табан раван, [in:] В. Чаjкановић, Српске народне приповетке, Београд 1929, no. 162, 2.
dc.referencesFicker G., Die Phundagiagiten, Leipzig 1908.
dc.referencesГабелић C., Лесново, Београд 1998.
dc.referencesГабелић C., Византиjски и поствизантиjски циклуси арханђела XI–XVIII в., Београд 2004.
dc.referencesGabelić S., The Fall of Satan in Byzantine and Post-Byzantine Art, "Зограф" 23, 1993/1994, p. 65–74.
dc.referencesГагова H., Владетели и книги. Участието на южнославянския владетел в проиводството и употребата на книги през Средновековието (IX–XV в.): рецепцията на византийския модел, София 2010.
dc.referencesGautier P., Le ‘De demonibus’ du Pseudo-Psellos, "Revue des études byzantines" 38, 1980, p. 94–105.
dc.referencesGnostic Writings on the Soul: Annotated & Explained, ed. A. P. Smith, Woodstock Ver. 2007.
dc.referencesГоспод и дjаволот го делеле светот, [in:] T. Вражиновски, Народна митологиjа на македонците, vol. II, Скопjе–Прилеп 1998, no. 15.
dc.referencesGraves R., Patai R., Hebrew Myths. The Book of Genesis, Garden City 1964.
dc.referencesHeresies of the High Middle Ages, ed. W. Wakefield, A. Evans, New York 1991.
dc.referencesIrenaeus, Adversus haereses, [in:] Five Books of S. Irenaeus, Bishop of Lyons, Against Heresies, ed. J. Parker, Oxford 1872.
dc.referencesИванов Й., Старобългарски разкази, София 1935.
dc.referencesИванов Й., Богомилски книги и легенди, ed. photot., София 1970.
dc.referencesIvanov J. Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, ed. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1983.
dc.referencesИванова К., О славянском переводе „Паноплии догматики” Евфимия Зигабена, [in:] Исследования по древней и новой литературе, Ленинград 1987, p. 101–105.
dc.referencesИванова К., Един литургичен паралел към апокрифа „Как Михаил победи Сатанаил”, [in:] Civitas divina-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov, София 2004, p. 397–404.
dc.referencesJak Święty Archanioł ukradł diabłu słońce, trans. A. Kawecka, [in:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, ed. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, p. 232.
dc.referencesЈовановић T., Траг апокрифа о борби са ђаволом у српској народној књижевности, "Књижевност и језик" 43.3/4, 1995, p. 33–55.
dc.referencesКак свети Иван взема от дявола знамето, "Сборник за народни умотворения" 44, 1949, p. 485–486.
dc.referencesКако jе свети Рангел украо сунце од ђавола, [in:] Српски Етнографски Зборник, vol. CXIV.4, Српске народне приповетке и предања из Лесковачке области, ed. Д.М. Ђорђевић, Београд 1988, no. 49, p. 468–469.
dc.referencesКаlužniacki E., Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393), London 1971.
dc.referencesМилтенова A., Апокрифът за борбата на архангел Михаил със Сатанаил в две редакции, "Старобългарска литература" 9, 1981, p. 98–113.
dc.referencesМилтенова A., Неизвестна редакция на апокрифа за борбата на Архангел Михаил със Сатанаил, [in:] Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на акад. Петър Динеков, София 1983, p. 121–128.
dc.referencesМилтенова A., Слово за лъжливия Антихрист, [in:] Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, ed. Д. Петканова, Велико Търново 2003, p. 466.
dc.referencesМошин B., Ћирилски рукописи у манастиру Никољцу код Биjелог поља, "Историjски записи. Орган Историjског института НР Црне горе" 18, 1961, p. 704.
dc.referencesO tym, jak Pan Bóg i diabeł dzielili świat, trans. A. Kawecka, [in:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, ed. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, p. 228.
dc.referencesПетканова Д., Апокрифна литература и фолклор, София 1978.
dc.referencesПопов A., Книга Бытия небеси и земли, Санкт-Петербург 1881.
dc.referencesПорфирьев И.Я., Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях, Санкт- Петербург 1877.
dc.referencesQuispel G., Gnosis als Weltreligion, Zürich 1951.
dc.referencesRudolph K., Gnosis. The Nature and History of Gnosticism, trans. R. McLachlan Wilson, San Francisco 1983.
dc.referencesSkowronek M., „Świat cały ma Cię za obrońcę”. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Łódź 2008.
dc.referencesСтара българска литература в седем тома, vol. I, Апокрифи, ed. Д. Петканова, София 1982.
dc.referencesСтефанов П., Ялдаваот. История и учение на гностическата религия, София 2008.
dc.referencesСтоянов Ю., Другият бог. Дуалистичните религии от Античността до катарската ерес, София 2006.
dc.referencesTajemna księga, czyli Zapytania Jana zadane w wieczerniku Królowi niebieskiemu, trans. A. Sarwa, [in:] A. Sarwa, Tajemna księga katarów, Sandomierz 2006.
dc.referencesТрофимова M.K., Историко-философские вопросы гностицизма, Москва 1979.
dc.referencesЦар Дуклjан и Крститељ Jован, [in:] В. Караџић, Српске народне пjесме, vol. II, Београд 1985, no. 17, p. 67–69.
dc.referencesЧешмеджиев Д., Към въпроса за култа на княз Борис-Михаил в средновековна България, "Исторически преглед" 1999, 3/4, p. 158–176.
dc.referencesУспенский Б.А., Филологические разыскания в области славянских древностей, Москва 1982.
dc.referencesVasiliev A., Anecdota graeco-byzantina, Москва 1892.
dc.referencesWidzenie, które miał Święty Izajasz prorok, syn Amosa, trans. I. Petrov, [in:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, ed. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, p. 53–61.
dc.referencesWisse F., [in:] The Nag Hammadi Library, ed. J.M. Robinson, San Francisco 1990.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska