Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Anna
dc.date.accessioned2021-09-30T10:06:30Z
dc.date.available2021-09-30T10:06:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39253
dc.description.abstractTematem rozprawy są przekształcenia obszarów wiejskich jednostek osadniczych opuszczonych między 1944 a 2020 rokiem, znajdujących się we włączonej do Polski w 1945 roku części dawnych Prus Wschodnich. Głównymi celami było zidentyfikowanie wyludnionych miejscowości na obszarze badań, a następnie określenie rodzajów, stopnia i kierunków przekształceń ich struktur materialnych. Dokonano analizy komparatystycznej aktualnych i archiwalnych materiałów kartograficznych, na podstawie której wyróżniono wyludnione miejscowości. Analizy przestrzenne przeprowadzono z wykorzystaniem technik GIS. Natomiast podczas prospekcji terenowej zastosowano metody z zakresu archeologii nieinwazyjnej m.in.: wykonano pomiary georadarowe, przeanalizowano wyniki lotniczego skanowania laserowego, sporządzono dokumentację fotograficzną i rysunkową reliktów. Na objętym badaniami terenie znajduje się współcześnie około 800 opuszczonych miejscowości, które stanowią integralne składniki krajobrazu dzisiejszych Warmii, Mazur i Powiśla. Zauważalna jest ich zwiększona koncentracja w powiatach północnych woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie przed drugą wojną światową funkcjonowało najwięcej majątków ziemskich, które po 1945 roku zostały szybko rozkradzione i opuszczone. Podobnie na południu dawnych Prus Wschodnich, na terenach graniczących z Kurpiami i Mazowszem wysoka przestępczość oraz przekonanie ludności o niestabilności sytuacji politycznej sprawiały, że osadnictwo miało charakter tymczasowy. Wyniki przeprowadzonych analiz ukazują poważne zmiany, które zaszły w krajobrazie w wyniku przemian społeczno-politycznych XX wieku. Sieć osadnicza tych terenów uległa dużemu zubożeniu na skutek zaniku wielu małych miejscowości. Rodzaj i stan zachowania zidentyfikowanych pozostałości osadniczych świadczą o gwałtownie zachodzącej dewastacji ich struktur oraz o nieustannych przekształceniach destruktów. Przemiany te następują nie tylko na skutek działalności człowieka (np. rozbiórka budynków, składowanie odpadów na terenach opuszczonych wsi), ale również w wyniku procesów przyrodniczych (intensywna sukcesja roślinności, wietrzenie fizyczne).pl_PL
dc.description.sponsorshipW rozprawie doktorskiej zawarto wyniki projektu badawczego nt. "Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnyh Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa", realizowanego ze środków grantu Preludium 15 Narodowego Centrum Nauki (nr projektu: 2018/29/N/HS3/01001) w latach 2019-2021 pod opieką naukową dr. hab. Piotra Kittela, prof. UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectgeografiapl_PL
dc.subjectarcheologiapl_PL
dc.subjectosadnictwopl_PL
dc.subjectWarmia i Mazurypl_PL
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectLIDARpl_PL
dc.titlePamięć krajobrazu wyludnionych miejscowości w polskiej części dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number378pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorRykała, Andrzej
dc.dissertation.directorFiglus, Tomasz
dc.dissertation.reviewerHeffner, Krystian
dc.dissertation.reviewerLewandowska, Izabela
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record