Show simple item record

dc.contributor.authorBanaszkiewicz, Mikolaj
dc.contributor.authorKotov, Aleksandr
dc.date.accessioned2021-10-20T09:21:25Z
dc.date.available2021-10-20T09:21:25Z
dc.date.issued2021-08-18
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39464
dc.description.abstractThe article deals with the largest publishing project of Adam Honory Kirkor (1819–1886), namely the Russia-wide ‘Novoye Vremya’ daily. In its early years (1868–1871), the newspaper, invariably associated with Russian nationalism, was one of the press organs that advocated Polish-Russian reconciliation after the January Uprising. In most cases, the numerous works about the principal publisher and editor of the daily pay little attention to the St. Petersburg period of his biography, and completely gloss over Kirkor’s political legacy. This article aims to fill this gap; its authors place the origins and functioning of ‘Novoye Vremya’ in the context of the debate on the changes that the Russian Empire underwent during ‘the Era of Great Reforms’ (i.e. in 1860s and 1870s). The principal focal points of journalistic discourse of that time were the transformation of society and of its structure and the ascendancy and development of nationalism: the ideological allegiance of individual press titles was predicated on their approach to these two phenomena. ‘Novoye Vremya’ formed part of the trend that was known as ‘the aristocratic party’, which wished to safeguard the existing social hierarchy (not least by preserving the dominant position of the privileged) and opposed the policy of Russification of the western peripheries of the empire under the guise of egalitarianism. The article presents the diary’s programmatic pieces, which are compared to those of the ‘Vest’’ newspaper, which was the propaganda outlet of the aristocratic party. It also discusses the arguments used by A.H. Kirkor’s opponents, both conservatives and liberals. Finally, the views stated by the newspaper are verified against Kirkor’s opinions that he formulated (openly or anonymously) after leaving St Petersburg. The source base of the article are the yearbooks of the newspapers ‘Vest’’, ‘Novoye Vremya’, ‘Vestnik Zapadnoy Rossii’ and ‘Golos’, as well as Kirkor’s understudied papers held in the Jagiellonian Library in Krakow.en
dc.description.abstractArtykuł traktuje o największym przedsięwzięciu wydawniczym Adama Honorego Kirkora (1818/1819–1886) – ogólnorosyjskiej gazecie codziennej „Nowoje Wriemia”. Tytuł nieodmiennie kojarzony z nacjonalizmem rosyjskim był w swoich początkach (1868–1871) organem prasowym służącym porozumieniu polsko-rosyjskiemu po powstaniu styczniowym. Liczne prace o wydawcy-redaktorze dziennika niewiele uwagi poświęcają petersburskiemu okresowi jego biografii, a już całkowicie rezygnują z omówienia politycznego dzieła życia A.H. Kirkora. Artykuł jest pierwszą próbą uzupełnienia tej luki. Autorzy wpisują powstanie i funkcjonowanie gazety „Nowoje Wriemia” w kontekst debat o przemianach w Imperium Rosyjskim „epoki wielkich reform” (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XIX w.). Transformacja struktur społecznych i dojrzewająca myśl nacjonalistyczna to centralne zagadnienia publicystyki tamtego czasu; stosunek do tych zjawisk określał identyfikację ideową poszczególnych organów prasowych. „Nowoje Wriemia” wpisywało się w nurt tzw. partii arystokratycznej, broniącej zastanej hierarchii społecznej (z typową dla niej dominacją warstw uprzywilejowanych) i sprzeciwiającej się polityce rusyfikacji zachodnich peryferii imperium pod płaszczykiem haseł egalitarystycznych. W artykule przedstawiono programowe wystąpienia dziennika w zestawieniu z wystąpieniami gazety „Wiest’ ”, będącej tubą propagandową partii arystokratycznej. Przywołano argumenty, jakimi posługiwali się przeciwnicy A.H. Kirkora: zarówno konserwatyści, jak i liberałowie. Wreszcie dokonano weryfikacji prezentowanych na łamach gazety poglądów z opiniami A.H. Kirkora, formułowanymi (anonimowo i pod nazwiskiem) w popetersburskim okresie jego życia. Bazą źródłową artykułu są roczniki gazet „Wiest’”, „Nowoje Wriemia”, „Wiestnik Zapadnoj Rossii” i „Gołos”, a także niewykorzystywane dotąd materiały ze spuścizny A.H. Kirkora w Bibliotece Jagiellońskiej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectImperium Rosyjskiepl
dc.subjectAdam Honory Kirkorpl
dc.subject„Nowoje Wriemia”pl
dc.subjectepoka wielkich reformpl
dc.subjectzmiana społecznapl
dc.subjectRussian Empireen
dc.subjectAdam Honory Kirkoren
dc.subject‘Novoye Vremya’en
dc.subjectthe Era of the Great Reformsen
dc.subjectsocial changeen
dc.titleAdam Honory Kirkor i gazeta „Nowoje Wriemia” – nieznana karta polsko-rosyjskiej historii intelektualnejpl
dc.title.alternativeAdam Honory Kirkor and the ‘Novoye Vremya’ newspaper: an unknown chapter in Polish-Russian intellectual historyen
dc.typeArticle
dc.page.number191-224
dc.contributor.authorAffiliationBanaszkiewicz, Mikolaj - Petersburski Uniwersytet Państwowypl
dc.contributor.authorAffiliationKotov, Aleksandr - Petersburski Uniwersytet Państwowypl
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesBiblioteka Jagiellońska Oddział Rękopisów Papiery po Adamie Kirkorze. Zbiorek gazet i wycinków z pracami Kirkora i materiałami do nich, rkps 4497, t. 13a.pl
dc.references„Gotow soboju żertwowat’…”. Zapiski grafa Michaiła Nikołajewicza Murawjewa ob uprawlenii Siewiero-Zapadnym krajem i ob usmirienii w niem miatieża. 1863–1866 gg., Moskwa 2008.pl
dc.referencesJan ze Śliwina [Kirkor A.H.], B.M. Wolff. Wspomnienie pośmiertne [nadbitka z Krakowskiego Kalendarza Informacyjnego, Premiowego, Illustrowanego na rok 1884].pl
dc.referencesKojałowicz M.O., Istorija russkogo samosoznanija po istoriczeskim pamiatnikam i naucznym soczinienijam, red. O.A. Płatonow, Moskwa 2011.pl
dc.referencesLibrowicz Z.F., Na kniżnom postu. Wospominanija, zapiski, dokumienty, Pietrograd–Moskwa 1916.pl
dc.referencesLimanowski B., Pamiętniki (1870–1907), Warszawa 1958.pl
dc.referencesMurawiow M. (Wieszatiel), Wspomnienia, Warszawa 1990.pl
dc.referencesNoldie B.E., Pietierburgskaja missija kniazia Bismarka, Praga 1925.pl
dc.referencesNoldie B.E., Samarin i jego wriemia, Moskwa 2003.pl
dc.referencesZiemkiewič R., Adam Honory Kirkor. (Biohrafično-bibliohrafičny narys u 25-letniuju hadaūščynu śmierci), Wilnia 1911.pl
dc.references„Dziennik Poznański” 1871.pl
dc.references„Gazeta Warszawska” 1886.pl
dc.references„Gołos” 1867–1869, 1882.pl
dc.references„Istoriczeskij Wiestnik” 1916.pl
dc.references„Kijewskaja Starina” 1887.pl
dc.references„Kraj” 1884, 1906.pl
dc.references„Na Dziś. Pismo zbiorowe poświęcone Literaturze, Naukom, Sztuce, Gospodarstwu krajowemu, Handlowi i Przemysłowi” 1872.pl
dc.references„Nowoje Wriemia” 1868–1869.pl
dc.references„Russkaja Starina” 1882.pl
dc.references„Strana” 1882.pl
dc.references„Wiest’ ” 1863–1866.pl
dc.references„Wiestnik Wsiemirnoj Istorii” 1900.pl
dc.references„Wiestnik Zapadnoj Rossii” 1868.pl
dc.referencesAleksandravičius E., Kulakauskas A., Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, przekł. B. Kalęba, Kraków 2003.pl
dc.referencesBrensztejn M., Adam-Honory Kirkor. Wydawca, redaktor i właściciel drukarni w Wilnie od roku 1834 do 1867, Wilno 1930.pl
dc.referencesChristoforow I.A., „Aristokraticzeskaja” oppozicyja wielikim rieformam. Koniec 1850 – sieriedina 1870-ch gg., Moskwa 2002.pl
dc.referencesChristoforow I.A., „Wiest’ ”, [w:] Obszczestwiennaja mysl Rossii XVIII – naczała XX wieka. Encykłopiedija, Moskwa 2005, s. 84–85.pl
dc.referencesDaraszczonak P.Ł., Hazieta A.H. Kirkora i M. Jumatawa „Nowoje wriemia” (Sankt-Pieciarburh, 1868–1871) ab prablemach i pierpiektywach kulturna-nacyjanalnaha razwiccia Paunoczna-Zachodniaha kraju), [w:] Żurnalistyka-2017: stan, prablemy i pierspiektywy. materyjały 19-j Miżnarodnaj nawukowa-praktycznaj kanfierencyi, 16–17 listapada 2017, wyp. 19, Minsk 2017, s. 309–313.pl
dc.referencesDołbiłow M.D., Russkij kraj, czużaja wiera: etnokonfiessionalnaja politika impierii w Litwie i Biełorussii pri Aleksandrie II, Moskwa 2010.pl
dc.referencesFajnhauz D., Nosek S., Kirkor Adam Honory, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 475–478.pl
dc.referencesFiedosowa E.P., Graf M.N. Murawjew-Wilenskij (1796–1866). Żyzn’ na służbie impierii, Moskwa 2015.pl
dc.referencesFieduta A.I., Ziemlaki. F.W. Bułgarin i A.-G. K. Kirkor: k istorii wzaimootnoszenij, [w:] …Paczuc, jak losu walacca mury: Pamiaci Hienadzia Kisialowa, red. Ł. Kisialowa, A. Fiaduta, Minsk 2009, s. 277–322.pl
dc.referencesFrączek M., Adam Honory Kirkor – przyczynek do stanu badań, „Acta Albaruthenica” 2012, t. XII, s. 183–197.pl
dc.referencesFrączek M., Petersburskie czasopisma Adama Honorego Kirkora, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2013, nr 4, s. 103–118.pl
dc.referencesGłębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000.pl
dc.referencesGribanowskaja A.M., Gazieta „Nowoje wriemia” do A.S. Suworina, „Wiestnik MGU. Sier. 8. Istorija” 2017, № 1, s. 44–53.pl
dc.referencesIschakowa O.A., „Gołos”, [w:] Rossijskij libieralizm sieriediny XVIII – naczała XX wieka. Encykłopiedija, red. W.W. Szełochajew, Moskwa 2010, s. 196–198.pl
dc.referencesKarpiński W., Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, Warszawa 1994.pl
dc.referencesKarwowski S., Historya Dziennika Poznańskiego. Od roku 1859–1864, [w:] Księga jubileuszowa Dziennika Poznańskiego 1859–1909, Poznań 1909, s. 3–102.pl
dc.referencesKirkor S., Przeszłość umiera dwa razy. Powieść prawdziwa, Kraków 1978.pl
dc.referencesKotov A.E., Amosova A.A., Conservatives against Uvarov’s Triad, „Vestnik of Saint Petersburg University. History” 2018, vol. LXIII, issue 4, s. 1031–1046. https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.404pl
dc.referencesKotov A.E., Polskij wopros na stranicach „Wiestnika Jugo-Zapadnoj i Zapadnoj Rossii” (1862–1864 gody), „Naucznyj diałog” 2019, № 8, s. 258–272.pl
dc.referencesMarkwart Z., Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859–1906), Kraków 2012.pl
dc.referencesMedišauskienė Z., Adam Honory Kirkor – między Litwą, Polską a Białorusią, „Lituano-Slavica Posnaniensia Studia Historica” 2001, t. VIII, s. 23–42.pl
dc.referencesOpacki Z., Stosunki polsko-rosyjskie w XIX–XX wieku a świadomość dziedzictwa Rzeczypospolitej, [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, cz. 3, red. R. Wapiński, Ostaszewo Gdańskie 2002, s. 70–81.pl
dc.referencesOtliwanczik A.W., Zaczem Adam-Gonorij Kirkor nazwałsia w riedakcyi „Grażdanina” Iwanom Aleksiejewiczem Sliwowym? Po matieriałam krakowskogo archiwa publicysta, „Nieizwiestnyj Dostojewskij” 2019, № 1, s. 87–106.pl
dc.referencesPochwisniew, Arkadij Nikołajewicz, [w:] Russkij biograficzeskij słowar’ A.A. Połowcowa, t. XIV, Sankt-Pietierburg 1910, s. 720–721.pl
dc.referencesRiejtbłat A., Adam Gonorij Kirkor i Faddiej Bułgarin: wzaimoswiazi i idiejnaja blizost’, [w:] Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius 2015, s. 233–241.pl
dc.referencesRomanowski A., Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003.pl
dc.referencesRusskaja pieczat’ i cenzura w proszłom i nastojaszczem. Statji Wł. Rozienbierga i W. Jakuszkina, Moskwa 1905.pl
dc.referencesSonina Je.S., Pietierburgskaja uniwiersalnaja gazieta konca XIX wieka, Sankt-Pietierburg 2004.pl
dc.referencesStaliūnas D., Konserwatywna szlachta litewska w połowie XIX w. – kwestia podwójnej świadomości politycznej, [w:] Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15–17 października 1998, Kraków 2000, s. 133–144.pl
dc.referencesStolzman M., Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1973, z. 26.pl
dc.referencesStolzman M., Z działalności wydawniczej Adama Honorego Kirkora. Pismo zbiorowe „Na dziś”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, t. VII, z. 1, s. 73–102.pl
dc.referencesSzpoper D., Pomiędzy caratem a snem Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855–1862, Gdańsk 2003.pl
dc.referencesSzulska I., Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa 2011.pl
dc.referencesUljanowa Ł.W., „Sankt-Pietierburgskije Wiedomosti”, [w:] Rossijskij libieralizm sieriediny XVIII – naczała XX wieka. Encykłopiedija, red. W.W. Szełochajew, Moskwa 2010, s. 834–836.pl
dc.referencesWiediernikow W.W., Nacyonalnyj wopros w zierkale konsierwatiwnoj publicystiki. Gazieta „Wiest’ ”, „Istoriczeskije zapiski” 2006, № 9, s. 137–169.pl
dc.referencesWoltier E., Kirkor (Adam-Gonorij Karłowicz, 1812–86), [w:] Encykłopiediczeskij Słowar’ Brokgauza i Jefrona, t. XV, Sankt-Pietierburg 1895, s. 127.pl
dc.referencesWoronin W.Je., K woprosu ob ustrojstwie byta kriestjan Siewiero-Zapadnogo kraja posle kriestjanskoj rieformy: zakon 26 marta 1869 g., „Priepodawatiel XXI wiek” 2009, № 2, s. 233–240.pl
dc.contributor.authorEmailBanaszkiewicz, Mikolaj - mikolaj.banaszkiewicz@gmail.com
dc.contributor.authorEmailKotov, Aleksandr - a.kotov@spbu.ru
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.20.01.07
dc.relation.volume20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0