Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierska, Kaja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:45:09Z
dc.date.available2021-10-22T08:45:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKaźmierska K., Biografia opowiadana, doświadczana i rekonstruowana w perspektywie narracji o wojnie. Analiza przypadku, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 321-339, DOI: 10.18778/8088-218-8.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39520
dc.descriptionW 2014 roku minęło siedemdziesiąt pięć lat od wybuchu II wojny światowej. Okrągłe rocznice związane z tym wydarzeniem zawsze skłaniają do refleksji i próby odpowiedzi na pytanie, czy i jak wojna pozostaje obecna w pamięci zbiorowej. Pamięć biograficzna staje się zatem podstawą wspólnego międzypokoleniowego pola dyskursu. Autorka skupia się w swojej pracy na jednej narracji, przeprowadzonej we wrześniu 1992 r., zastanawiając się czy narracja ta, to element pamięci zbiorowej czy też jednostkowej pamięci biograficznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectanaliza przypadkupl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectbiografia opowiadaniapl_PL
dc.subjectnarracja o wojniepl_PL
dc.titleBiografia opowiadana, doświadczana i rekonstruowana w perspektywie narracji o wojnie. Analiza przypadkupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number321-339pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Socjologii Kultury UŁ, dyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: „Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych” (IFiS PAN, Warszawa 1999), „Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady” (Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008) oraz „Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors” (Academic Studies Press, Boston 2012). Zredagowała wybór tekstów na temat metody biograficznej „Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów” (NOMOS, Karków 2012). Współautorka (razem z Katarzyną Waniek i Agatą Zysiak) ostatnio wydanej książki „Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego” (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015).pl_PL
dc.referencesAssmann J., 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCorsten M., 1999, The Time of Generations, „Time and Society”, t. 8, s. 249–272.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.), 1996, Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFilipkowski P., 2010, Historia mówiona i wojna: doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGudehus C., Welzer H., 2011, O metodzie i teorii badań nad przekazem kulturowym, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 65–75.pl_PL
dc.referencesInowlocki L., 1993, Grandmothers, Mothers and Daughters: Intergenerational Transmission in Displaced Families in Three Jewish Communities, [w:] D. Bertaux, P. Thompson (red.), Between Generations. Family Models, Myths and Memories, „International Yearbook of Oral History and Life Stories”, t. 2, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1999, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2012, Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna, [w:] E. Hałas (red.), Kultura i pamięć. Posttradycyjne znaczenie przeszłości, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKończal K., Wawrzyniak J., 2011, Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 11–63.pl_PL
dc.referencesKosseleck R., 1994, Nachwort [w:] Ch. Beradt (red.), Das Dritte Reich des Traums, Suhrkamp, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski P., 2010, Wprowadzenie. Doświadczenie II wojny światowej w badaniach socjologicznych, [w:] P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMachcewicz P., 2010, Wstęp, [w:] P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMannheim K., 1952, Essays on Sociology of Knowledge, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesNijakowski L. M., 2010, Regionalne zróżnicowanie pamięci o II wojnie światowej, [w:] P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Muzeum II Wojny Światowej–Scholar, Warszawa–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNovick P., 1999, The Holocaust and Collective Memory, Bloomsbury, London.pl_PL
dc.referencesPilch J., 2013, Drugi Dziennik „Tygodnik Powszechny”, nr 14.pl_PL
dc.referencesPilcher J., 1994, Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy, „The British Journal of Sociology”, t. 45, s. 481–495.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1995, Pamięć – zapomnienie – historia, [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 2012 [1991], Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrawda M., 1989, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 2002, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosenthal G., 1998, The Holocaust In Three Generation Families, Cassell, London.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2012 [1995], Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, tłum. M. Czyżewski, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 415–458.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2012, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, tłum. K. Waniek, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 141–278.pl_PL
dc.referencesSteinlauf M. C. 2001, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, tłum. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacka B. 2010, II wojna światowa w pamięci rodzinnej [w:] P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Muzeum II Wojny Światowej-Scholar, Warszawa–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWelzer H., Moller S., Tschuggnail K., 2009, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy socjalizm i Holokaust w pamięci rodzinnej, tłum. P. Masłowski, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesYoung J. E.,1993, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, New Haven-London.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.20
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe