Show simple item record

dc.contributor.authorSzafrańska, Ewa
dc.date.accessioned2021-10-27T13:54:29Z
dc.date.available2021-10-27T13:54:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSzafrańska E., Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, DOI: 10.18778/8088-210-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-210-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39624
dc.descriptionWielkie socjalistyczne osiedla mieszkaniowe o zabudowie blokowej popularnie określane „blokowiskami” lub „osiedlami z wielkiej płyty” stanowią szczególne środowisko mieszkaniowe obecne w wielu miastach europejskich, ale przede wszystkich w miastach Europy Środkowo-Wschodniej. W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych. Podjęcie refleksji dotyczącej tej tematyki uznano za ważne, ponieważ osiedla te są najbardziej widocznym i rozległym przestrzennie dziedzictwem socjalizmu we współczesnych miastach i dominującą formą zamieszkiwaną przez niemal połowę ludności tych miast. Ponadto obszary te, mimo swej powszechności, są wciąż stosunkowo mało poznane i postrzegane przez pryzmat wielu stereotypów, które należy weryfikować w badaniach w różnych skalach przestrzennych i przy użyciu różnych metod. Praca ma walory nie tylko poznawcze ale także aplikacyjne. Jej rezultaty są ważnym głosem w toczącej się obecnie dyskusji na temat aktualnego stanu oraz przyszłości wielkich osiedli mieszkaniowych we współczesnych miastach postsocjalistycznych. Stanowi źródło niezbędnej wiedzy w procesach modernizacji i humanizacji tej formy zabudowy, czyli działań zmierzających do zapewnienia takich warunków zamieszkania, które w lepszy niż dotychczas sposób mogą zaspokoić potrzeby ich mieszkańców.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectosiedle mieszkaniowepl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectforma urbanistycznapl_PL
dc.subjectforma społecznapl_PL
dc.subjectmiasta europejskiepl_PL
dc.subjectmiasta post-socjalistycznepl_PL
dc.subjectlarge housing estatespl_PL
dc.subjectCEE countriespl_PL
dc.subjectpost-socialist citypl_PL
dc.titleWielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcjapl_PL
dc.title.alternativeLarge housing estates in post-socialist cities. Origin, development, changes, perceptionpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ewa Szafrańska, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number352pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-211-9
dc.referencesAdamczewska-Wejchert H., 1985, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamus J., 2011, Przemiany przestrzeni publicznej na osiedlach mieszkaniowych w okresie po transformacji systemowej. Studium przypadku – Radogoszcz-Wschód, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 201–211.pl_PL
dc.referencesAdriaanse C., 2007, Measuring residential satisfaction: a residential environmental satisfaction scale (RESS), „Journal of Housing Built Environment”, 22, s. 287–304.pl_PL
dc.referencesAdriaanse C., 2011, On measuring and explaining neighbourhood success. A behavioural economic approach, IOS Press, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesAndersen H.S., 2002, Excluded places: the interaction between segregation, urban decay and deprived neighbourhoods, „Housing. Theory and Society”, 19, s. 153–169.pl_PL
dc.referencesAndráško I., Lesová P., Kunc J., Tonev P., 2013, Perception of quality of life in Brno housing estates, „Hungarian Geographical Bulletin”, 62 (1), s. 90–101.pl_PL
dc.referencesAndrusz G., Harloe M., Szelényi I., 1996 (eds.), Cities after Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAugé M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBać Z., 1987, Habitat – środowisko mieszkaniowe człowieka, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBać Z., 1994, Humanizacja zespołów mieszkaniowych Habitat’ 93, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBaer W., Williamson Ch., 1988, The Filtering of Households and Housing Units, „Journal of Planning Literature”, 3, s. 127–152.pl_PL
dc.referencesBald K., 2002, Planowanie Łodzi i zagospodarowania przestrzennego miasta w ujęciu historycznym, plansza XLII, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesBańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaranowski K., 1996, Inteligencja łódzka w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, „Przegląd Geograficzny”, 58, 1–2, s. 165–189.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartoszek A., Gruszczyński L., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Wyd. Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesBasista A., 1999, Dlaczego czeka nas odnowa osiedli zwanych blokowiskami?, [w:] Mieszkanie XXI wieku, Wyd. Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 196–202.pl_PL
dc.referencesBasista A., 2001, Betonowe dziedzictwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1997, Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja?, „Studia Socjologiczne”, 3, s. 53–60.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBeck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeckhoven van E., Bolt G., van Kempen R., 2009, Theories of neighbourhood change and neighbourhood decline: Their signficance for post-WWII large housing estates, [w:] R. Rowlands, S. Musterd., R. van Kempen (eds.) Mass housing in Europe: Multiple faces of development, change and response, Palgrave MacMillan, Basingstoke, s. 20–50.pl_PL
dc.referencesBenevolo L., 1995, Miasta w dziejach Europy, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerg van den L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T., 1982, A Study of Growth and Decline, Pegasus, Oxford.pl_PL
dc.referencesBernt M., 2007, Neither normalisation, nor decay: Housing estates in Eastern Germany, [w:] B. Komar, B. Kucharczyk-Brus (eds.), Housing and environmental conditions in postcommunist countries, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 41–55.pl_PL
dc.referencesBierzyński A., Kozłowska A., 2005, Large housing estates in Poland. Territorial enclosure, privatization of the public space, RESATE, Conference for researchers and policy-makers 19–21.05.2005, Ljubljana, Slovenia http://restate.geo.uu.nl/conference/posterexhibition/Poland1.pdf (dostęp: 18.08.2013).pl_PL
dc.referencesBlanc M., Stébé J., 2004, France. From dreams to disillusion, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 187–202.pl_PL
dc.referencesBlunt A., Dowling R., 2006, Home. Key ideas in geography, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesBlunt A., Wills J., 2000, Dissident Geographies: An Introduction to Radical Ideas and Practice, Prentice Hall, Harlow.pl_PL
dc.referencesBojar H., 1991, Rodzina i życie rodzinne, [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu transformacji systemowej, Wyd. Aneks, Londyn, s. 8–37.pl_PL
dc.referencesBorowik I., 2003, Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Arboretum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorowik I., 2007, Kierunki przemian współczesnego miasta – suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, [w:] I. Borowik, K. Sztalt (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 97–104.pl_PL
dc.referencesBrukalska B., 1948, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrukalska B., 1962, O rozwoju warunków mieszkaniowych, „Architektura”, 4.pl_PL
dc.referencesBuckley R., Tsenkova S., 2006, Urban Housing Markets in Transition: New Instruments to Assist the Poor, [w:] S. Tsenkova, Z. Nedovic-Budic (eds.), The Urban Mosaic of Postsocialist Europe, Springer-Verlag, Heidelberg, s. 173–192.pl_PL
dc.referencesBujwicka A., 2011, Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa. Wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 36, s. 101–119.pl_PL
dc.referencesBurgess E., 1925, The Growth of the City: An Introduction to a Research Project, [w:] R. Park, E. Burgess, R.D. Mc Kenzie (eds.), The City, University Of Chicago Press, Chicago, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1969, Social space in interdisciplinary perspective, [w:] E. Jones (ed.), Readings in social geography, Oxford University Press, Oxford, s. 128–138.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1977, The Urban Question. A Marxist Approach, Edward Arnold, London.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 2007, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005. Dziedzictwo i przemiany, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChądzyńska E., 2004, Czynniki wpływające na percepcję i waloryzację przestrzeni miejskiej przez mieszkańców, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesChmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., Mirecka M., 2001, Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiesiółka P., 2010, Rehabilitacja zabudowy blokowej na przykładzie osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 89–100.pl_PL
dc.referencesClapham D., 2002, Housing Pathways: A Post Modern Analitical Framework, „Housing. Theory and Society”, 19, 2, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesClark E., 2010, Filtering, [w:] Encyclopedia of Geography, SAGE Publications.pl_PL
dc.referencesColeman A. M., 1985, Utopia on trial: Vision and reality in planned housing, Hillary Shipman, London.pl_PL
dc.referencesConstantin D., 2007, Large housing estates rehabilitation in Central and East European countries in the post-socialist period: Institutional issues in the case of Romania. Asia – Pacific Economic and Business History Conference, University of Sydney http://jaqm.ro/issues/volume–1,issue–2/pdfs/constantin.pdf (dostęp: 15.10.2013).pl_PL
dc.referencesCoudroy de Lille L., 2000, Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, Łódź, s. 99–112.pl_PL
dc.referencesCoudroy de Lille L., 2001, Przestrzeń rezydencjalna miasta postsocjalistycznego – próba diagnozy i kierunki rozwoju na przykładzie Warszawy, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199–208.pl_PL
dc.referencesCoudroy de Lille L., 2010, Taniec i blokowiska w mieście (przykład Francji), [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 273–285.pl_PL
dc.referencesCsaba T., 2006, How we really live in panel blocks. Case study on the conditions and potentials of Large Housing Estates in Budapest – for sustainable development, Roeleveld Sikkes Architects, Haga–Budapest.pl_PL
dc.referencesCsizmady A., 2003, Poverty and Ethnicity in Six Post-socialist Countries, Forum, 19, Berliner Osteuropa Info, s. 3–10.pl_PL
dc.referencesCzado J., 2012, Możliwości rehabilitacji wielkich zespołów mieszkaniowych na przykładzie wybranych państw zachodnich, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 29, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T., 2011, (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapska J., 2012, (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., 2002, Podstawy urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesCzarnek P., 2009, Zasada równości wobec prawa, [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 90–98.pl_PL
dc.referencesCzekaj K., 2007, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, 190, s. 49–67.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 2006, Krajobrazy mieszkaniowe Trójmiasta, [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, s. 55–67.pl_PL
dc.referencesCzyż T. (red.), 1991, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia ludności, „Biuletyn KPZK PAN”, 153.pl_PL
dc.referencesČernič Mali B., Sendi R., Boškić R., Filipović M., Goršič N., 2005, Large Housing Estates in Ljubljana and Koper, Slovenia. Opinions of Residents on Recent Developments, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesDavidson M., Lees L., 2005, New-bulid „gentrification” and London’s riverside renaissance, „Environment and Planning A”, 37 (7), s. 1165–1190.pl_PL
dc.referencesDekker K., van Kempen R., 2005, Large housing estates in Europe: a contemporary overview, [w:] R. van Kempen, K. Dekker, S. Hall, I. Tosics (eds.), Restructuring Large Housing Estates in European Cities, Policy Press, Bristol, s. 19–46.pl_PL
dc.referencesDekker K., van Kempen R., 2009, Resident Satisfaction in Post-WWII Housing Estates, [w:] R. Rowlands, S. Musterd, R. van Kempen (eds.), Mass Housing in Europe, Palgrave Macmillan, s. 53–76.pl_PL
dc.referencesDekker K., de Vos S., Musterd S., van Kempen R., 2011, Residential Satisfaction in Housing Estates in European Cities: A Multi-level Research Approach, „Housing Studies”, 26, 4, s. 479–499.pl_PL
dc.referencesDemko G.J., Regulska J., 1987, Socialism and its impact on urban processes and the city, „Urban Geography”, 8, s. 289–292.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., 2006, Sociological Methods. A Sourcebook, Aldine Transaction.pl_PL
dc.referencesDimitrovska Andrews K., 2005, Mastering the post-socialist city: impacts on planning the built environment, [w:] F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska Andrews, N. Pichler-Milanović (eds.), Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization. United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris, s. 153–186.pl_PL
dc.referencesDimitrovska Andrews K., Černič Mali B., 2004, Slovenia. Effects of privatisation, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 249–264.pl_PL
dc.referencesDivinský B., 2004, Slovakia. A continuing role for high-rise housing estates, [w:] R.Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 215–230.pl_PL
dc.referencesDolata M., Kotus J., 2004. Społeczne naznaczanie obszarów miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245–256.pl_PL
dc.referencesDomański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, „Przegląd Geograficzny”, 58, s. 143–164.pl_PL
dc.referencesDomański H., 1997, Elementy nowego ładu, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H., 2002, Główne kierunki zmian w strukturze społecznej, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 69–96.pl_PL
dc.referencesDomański H., 2004, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDowns R.M., 1970, Geographic space perception. Past approaches and future prospects, [w:] C. Board, R.J. Chorley, R. Hagget, D.R. Staddоrt (eds.), „Progress in Geography”, 2, Edward Arnold, London, s. 65–108.pl_PL
dc.referencesDrogi rozwoju. 50-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, 2008, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”, Łódź.pl_PL
dc.referencesDurmanov V., Dubbeling D., 2004, Ukraine. Inheritance of centralised planning, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 203–214.pl_PL
dc.referencesDymnicka M., 2007, Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa, s. 53–72.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi. Rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 4.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Typologia przestrzenna usług rynkowych, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 47–64.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzeciuchowicz J., Suliborski A., Stolarczyk B., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, 49, s. 37–65.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1990, Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, „Prace Geograficzne” IGPiPZ PAN, 154.pl_PL
dc.referencesEgedy T., 2000, The situation of high-rise housing estates in Hungary, [w:] Z. Kovács (ed.), Hungary Towards the 21st Century – The Human Geography of Transition, Geographical Research Institute HAS, Budapest, s. 169–185.pl_PL
dc.referencesEnyedi G., 1996, Urbanization under Socialism, [w:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, s. 100–118.pl_PL
dc.referencesEnyedi G., 1998, Transformation in Central European Postsocialist Cities, [w:] G. Enyedi (ed.) Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akademiai Kiadó, Budapest, s. 9–34.pl_PL
dc.referencesErőss A., 2013, Past and present of large housing estates in Visegrad Countries and Armenia, „Hungarian Geographical Bulletin”, 62 (1), s. 77–82.pl_PL
dc.referencesFrench R.A., Hamilton F.E.I., 1979, The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesFrieske K., 2007, Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 212–240.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2008, Człowiek w wielkim osiedlu mieszkaniowym – zjawisko sąsiedztwa czy obojętność?, [w:] Człowiek w mieście. Symbioza, adaptacja, konflikt, Wyd. Elipsa, Warszawa, s. 54–59.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2009a, Relacje społeczne mieszkańców i ich związki z terytorium a zagospodarowanie przestrzenne osiedli mieszkaniowych, „Prace Geograficzne”, 121, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 107–112.pl_PL
dc.referencesFuhrman M., 2009b, Związki mieszkańców z terytorium a zagospodarowanie przestrzenne osiedla mieszkaniowego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–125.pl_PL
dc.referencesFuhrman M., 2010, Residents’ relationship with the territory and the spatial planning of residential housing developments, „Miscellanea Geographica”, 14, s. 265–272.pl_PL
dc.referencesGaczek W., 1979, Struktura przestrzeni rezydencjonalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesGaczek W., Rykiel Z., 1999, Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, 190, s. 29–47.pl_PL
dc.referencesGądecki J., 2007, Za murami – krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesGądecki J., 2012, Gentryfikacja starej części Nowej Huty, Wyd. IFIS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesGerőházi E., Szemző H., 2005, How to improve the inherited bad reputation of a housing Estate: the story of Havanna in Budapest, RESATE, Conference for researchers and policymakers 19–21.05.2005, Ljubljana http://restate.geo.uu.nl/conference/posterexhibition/Hungary1.pdf (dostęp: 20.09.2013).pl_PL
dc.referencesGiddens A., 1990, The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., 1962, Łódź, Studium monograficzne, Wyd. Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesGold J.R., 1980, An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, London.pl_PL
dc.referencesGoldzamt E., 1971, Urbanistyka krajów socjalistycznych – problemy społeczne, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołdyka L., 1976, W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej, „Kultura i Społeczeństwo”, 2, s. 193–202.pl_PL
dc.referencesGorczyca K., 2009, Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 89–123.pl_PL
dc.referencesGorczyca K., 2010, Przemiany społeczno-przestrzenne na terenie osiedla pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 309–319.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1973, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1974, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w okresie Polski Ludowej, Materiały na sesję naukową: „Wczoraj, dziś i jutro Łodzi”, Łódź.pl_PL
dc.referencesGould P.R., 1966, On mental maps, „Discussion Paper”, 9, Michigan University.pl_PL
dc.referencesGórczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE), „Przegląd Geograficzny”, 80, 2, s. 267–287.pl_PL
dc.referencesGórczyńska M., 2014, Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, „Prace Geograficzne”, 246, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrigsby W., 1963, Housing Market and Public Policy, University of Philadelphia Press, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesGrigsby W., Baratz M., Galster G., Maclennan D., 1987, The dynamics of neighborhood change and decline, „Progress in Planning”, 28, s. 1–76.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGronostajska B., 2010a, Zespoły mieszkaniowe z wielkiej płyty w XXI wieku – problemy i perspektywy, „Architecturae et Artibus”, 2, s. 19–26.pl_PL
dc.referencesGronostajska B., 2010b, Oszczędność w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego – modernizacja osiedli z wielkiej płyty, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 14, s. 127–135.pl_PL
dc.referencesGrudziński A.,1999, Standard mieszkaniowy w retrospekcji, „Sprawy Mieszkaniowe”, 2–3, IGM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa: charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuzik R., 2000a, Przestępczość w przestrzeni miejskiej Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 201–204.pl_PL
dc.referencesGuzik R., 2000b, Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej, „Prace Geograficzne”, 106, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 197–216.pl_PL
dc.referencesGzell S., 2010, Reurbanizacja: uwarunkowania, „Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka”, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGzell S., Gruszecka K., Rembarz G., 2009, Osiedle: Reurbanizacja, „Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka”, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall E., 1976, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHamilton F.E.I., 1979, Spatial structure of East European cities, [w:] R.A. French, F.E.I. Hamilton (eds.), The Socialist City, Spatial Structure and Urban Policy, John Wiley & Sons, Chichester, s. 195–262.pl_PL
dc.referencesHamilton F.E.I., Dimitrovska Andrews K., Pichler-Milanović N. (eds.), 2005, Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization, UN University Press, New York.pl_PL
dc.referencesHamilton M., Hirszowicz M., 1995, Klasy i nierówności społeczne w perspektywie porównawczej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarloe M., 1996, Cities in the Transition, [w:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, s. 1–29.pl_PL
dc.referencesHarris Ch.D., Ullman E.L., 1945, The Nature of Cities, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 242, 1, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1973, Social Justice and the City, Edward Arnold, London.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1975, Class structure in a capitalist society and the theory of residential differentiation, [w:] M. Chisholm, R. Peel, P. Haggett (eds.), Processes in Physical and Human Geography, Heinemann, Edinburgh, s. 354–372.pl_PL
dc.referencesHegedűs J., Tosics I., 1996, The Disintegration of the East European Housing Model, [w:] D. Clapham, J. Hegedűs, K. Kintrea, I. Tosics (eds.), Housing Privatization in Eastern Europe, Greenwood Press, Westport, s. 15–40.pl_PL
dc.referencesHegedűs J., Tosics I., 1998, Towards new models of the housing system, [w:] G. Enyedi (ed.) Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 137–168.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHidalgo M.C., Hernández B., 2001, Place Atachment: Conceptual and Empirical Questions, „Journal of Environmental Psychology”, 21, s. 273–281.pl_PL
dc.referencesHoward E., 1902, Garden Cities of Tomorrow, (reprint z 1985 r.), Attic Books, Eastbourne.pl_PL
dc.referencesHoyt H., 1939, The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American Cities, Federal Housing Administration, Washington.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2001, Inwestycje mieszkaniowe w przestrzeni Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221–235.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2003, Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź s. 7–22.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2006, Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia, [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 227, s. 36–54.pl_PL
dc.referencesJacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., 2009, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 125–135.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2012, Procesy gentryfikacji w mieście, cz. I, XXV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2013, Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2013, Procesy studentyfikacji w Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 95–107.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Wolaniuk A., 2014, Gentrification processes in the city, [w:] Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research, praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83–111.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1968, Osiedle i miasto, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1991, Lekcja blokowisk (przedmowa), [w:] Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców, „Rozwój Regionalny – Rozwój Lokalny – Samorząd Terytorialny”, 32, Wyd. EIRRiL Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1994, Miasto socjalistyczne jako skansen urbanistyki XX wieku, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 39–45.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1995, Miasto polskie – między utopią a rzeczywistością, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 36–43.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Łukowski W. (red.), 2007, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Sekuła E., Smętkowski M., Tucholska A. (red.), 2009, Warszawa. Czyje jest miasto?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2010, Sąsiedztwo w „blokowisku” w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 299–308.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space – Society – Economy”, 10, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145–179.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., 2010, Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 57–64.pl_PL
dc.referencesJarosz D., 2010, Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaroszewska-Brudnicka R., 2004, Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesJasiński A., 2013, Architektura w czasach terroryzmu: miasto – przestrzeń publiczna – budynek, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2000, Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. I, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2001, Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2004, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2010, Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2010, Sakralizacja przestrzeni osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 151–169.pl_PL
dc.referencesJencks Ch., 1982, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJencks Ch., 1987, Ruch nowoczesny w architekturze, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 201–247.pl_PL
dc.referencesJewdokimow M., 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKabisch S., Grossmann K., 2013, Challenges for large housing estates in light of population decline and ageing. Results of a long-term survey in East Germany, „Habitat International”, 39, s. 232–239.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, 23, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKährik A., Tammaru T., 2010, Soviet Prefabricated Panel Housing Estates: Areas of Continued Social Mix or Decline? The Case of Tallinn, „Housing Studies”, 25 (2), s. 201–219.pl_PL
dc.referencesKallabova E., 2000, Selected Conections of the Prefab Housing Estates Development in the Cities and Towns of the Czech Republic, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 113–120.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 1982, Koncepcje ekologii społecznej w socjologii polskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), 1982, Mieszkanie. Analiza socjologiczna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 1996, Neighbourhood in Contemporary Poland: Stereotypes and Reality, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (eds.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Direction, University of Technology, Warsaw, s. 123–139.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2002, Sąsiedztwo we współczesnym świecie. Stereotypy i rzeczywistość, [w:] W. Misztal, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 255–280.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2005, Warunki mieszkaniowe w świadomości społecznej, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Wyd. IPISC, Warszawa, s. 153–169.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Biografie mieszkaniowe: domy dzieciństwa babek wnukom opowiedziane, [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać: szkice antropologiczne, Wyd. Trio, Warszawa, s. 136–172.pl_PL
dc.referencesKania P., 2010, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, „Architecturae et Artibus”, 2, s. 27–33.pl_PL
dc.referencesKelling G.L., Coles C.M., 2000, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesKempen van R., Dekker K., Hall S., Tosics I., 2005, Restructuring Large Housing Estates in Europe. The Policy Press, University of Bristol, Bristol.pl_PL
dc.referencesKiciński A., 2004, Poland. A future for the ‘blokowisko’?, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 187–202.pl_PL
dc.referencesKlima E., Bratkowski J., 2005, Usługi gastronomiczne, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 147–183.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2009, Łódzkie kościoły katolickie po 1989 roku, [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 267–279.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2012, Geografia domu – mieszkanie w bloku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 12, s. 19–36.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2013, Dwelling or living in a block of flats. Towards the Polish geography of home, „Quaestiones Geographicae”, 32, 2, s. 81–90.pl_PL
dc.referencesKnorr-Siedow T., 1996, Present and future outlook for large housing estates, European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm (dostęp: 20.02.2012).pl_PL
dc.referencesKnorr-Siedow T., 1997, Facts about the history and context of the large prefabricated housing estates in Europe, the paper for the conference „A future for the large housing estates”, Sofia, Bulgaria, 19–21 October.pl_PL
dc.referencesKnorr-Siedow T., 2004, Germany. Common legacy from a divided past, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 165–186.pl_PL
dc.referencesKnorr-Siedow T., Droste C., 2005, Large Housing Estates in Berlin, Germany: Opinions of Residents on Recent Developments, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesKnox P., Pinch S., 2010, Urban Social Geography. An Introduction, Pearson Education Ltd, England.pl_PL
dc.referencesKomar B., 2012, Analiza historyczna rozwoju osiedli mieszkaniowych na podstawie wybranych przykładów: Grünau w Lipsku i im. Tysiąclecia w Katowicach na tle wzorcowych koncepcji mieszkalnictwa XX wieku, „Architecturae et Artibus”, 2, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesKomar B., 2014, Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKonrad G., Szelényi I., 1974, Social conflicts of underurbanization, [w:] A.A. Brown, J.A. Licari, E. Neuberger (eds.), Urban and Social Economics in Market and Planned Economies, Praeger, New York, s. 206–226.pl_PL
dc.referencesKostinskiy G., 2001, Post-Socialist Cities in Flux, [w:] R. Paddison (ed.), Handbook of Urban Studies, Sage London, s. 451–465.pl_PL
dc.referencesKotarbiński A., 1967, Rozwój urbanistyki i architektury polskiej w latach 1944–1964, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009a, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 62–112.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009b, Tkanka miejska Łodzi w latach 1918 – 1989, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 218–264.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2006, Changes in the spatial structure of a large Polish city – the case of Poznan, „Cities”, 23, 5, s. 364–381.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw, Wyd. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKovács Z., 1999, Cities from state-socialism to global capitalism: an introduction, „GeoJournal”, 49, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesKovács Z., Douglas M., 2004, Hungary. From socialist ideology to market reality, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe. Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 231–248.pl_PL
dc.referencesKovács Z., Herfert G., 2012, Development Pathways of Large Housing Estates in Post-socialist Cities: An International Comparison, „Housing Studies”, 27, 3, s. 324–342.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 2005, Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 341–350.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 2006, Niektóre wyniki badań osiedli Wrzeciono i Ursynów w Warszawie (w ramach programu RESTATE), [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, s. 151–165.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 2010, Przeszkody i bariery na drodze humanizacji osiedli, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 73–87.pl_PL
dc.referencesKrajewski K., 2012, Obiektywny stan bezpieczeństwa w Krakowie i w dzielnicy Prądnik Czerwony na tle sytuacji w pozostałych miastach oraz badanych dzielnicach, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. UJ, Kraków, s. 183–200.pl_PL
dc.referencesKryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski K., Racoń-Leja K., 2005, Mieszkać bezpiecznie po holendersku. Społeczność wobec przestępczości, „Autoportret”, 4 (13), s. 24–27.pl_PL
dc.referencesLe Corbusier, 1973, The Athens Charter, 1943, Grossman Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., 1991, The Production of Space, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesLewicka M., 2004, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 273–315.pl_PL
dc.referencesLewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, „Dokumentacja Geograficzna”, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1998, Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31–38.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2004, Zmiany warunków życia w aglomeracji warszawskiej, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 67–76.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2007, „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2008, Geografia społeczna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 195–205.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1988, Geograficzno-ekonomiczne i społeczne problemy badania miast w Polsce, seria „Geografia”, 42, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 153–163.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia w aglomeracjach miejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 20, s. 207–219.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Kaczmarek (red.), Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, XI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001a, Ewolucja funkcjonalna Łodzi, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 29–46.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001b, Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 303–310.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2008a, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–233.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2008b, Geografia osadnictwa, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 161–176.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2009, Warunki życia mieszkańców Łodzi w latach 1918–1989, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 343–363.pl_PL
dc.referencesLowe G.S., 1994, Towards a Social Theory of Housing in Eastern Europe, [w:] T. Tanninen, I. Ambrose, O. Siksiö (eds.), Transitional Housing Systems. East-West Dialogue on the New Roles of Actors in Changing Housing Policies, Bauhaus, Dessau, s. 32–44.pl_PL
dc.referencesLowry I.S., 1960, Filtering and housing standards, „Land Economics”, 36, s. 362–370.pl_PL
dc.referencesLynch K., 1960, The Image of the City, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesŁodziński P., 2009, Wybrane problemy modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty na przykładzie osiedla Hellersdorf w Berlinie, „Architecturae et Artibus”, 2, s. 39–43.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M. (red.), 2010, Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaier K., 2005, Czech Housing Estates: Recent Changes and New Challenges, „Geographia Polonica”, 78, 1, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesMaik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych, „Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Geographica”, 19, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2006, Problematyka człowieka w geografii w świetle tradycji i rozwoju myśli geograficznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 2, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich, Wyd. WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199–208.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2006, Struktura społeczna i warunki życia – przykład dwóch łódzkich enklaw mieszkaniowych wybudowanych w latach 1930–1944, [w:] M. Czepczyński (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 177–193.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988–2005, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Siejkowska A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne w Łodzi w latach 1988–2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 363–375.pl_PL
dc.referencesMarody M. (red.), 1991, Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu transformacji systemowej, Wyd. Aneks, Londyn.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1999a, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, 190, Warszawa, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1999b, Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90., [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, 190, Warszawa, s. 69–90.pl_PL
dc.referencesMarszał T. (red.), 1999, Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, 190, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał T. (red.), 2003, Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Stawasz D., 2006, Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach po 1990 roku – stan i trendy rozwoju, [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, s. 8–19.pl_PL
dc.referencesMarullo S.,1983, Racial Differencies in Housing Consumption and Filtering, [w:] J. Pipkin, M. La Gory, J. Blau (eds.), Remaking the City, State University of New York Press, Albany, s. 229–253.pl_PL
dc.referencesMasica R., Milewska K., 2003, Zmiany w zagospodarowaniu zespołu osiedli mieszkaniowych: przykład Widzewa-Wschodu w Łodzi, [w:] T. Marszał (red.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, 203, s. 29–44.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., 2000, Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 121–128.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., Ira V., Sykora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 243–252.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., Sedlakova A., 2007, Transformation processes of the urban space in post-communist cities, [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Nomos, Kraków, 32–46.pl_PL
dc.referencesMichalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi, [w:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 201–216.pl_PL
dc.referencesMilewska K., 2003, Zagospodarowanie dzielnicy – przykład Olechowa w Łodzi, [w:] T. Marszał (red.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, „Biuletyn KPZK PAN”, 203, Warszawa, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2010, Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po 1994 r.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilewska K., Ogrodowczyk A., 2006, Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi, [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, s. 90–113.pl_PL
dc.referencesMirecka M.A., 1995, Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych z lat 1945–1970, „Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka”, Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 1988, Wielkie zespoły mieszkaniowe jako przestrzeń społeczna, [w:] B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcania miast w Polsce, Ossolineum, Wrocław, s. 123–138.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 2005, Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich [w:] B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, A. Majer (red.), Przemiany miasta, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 267–284.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2000, Wybrane elementy zmian morfologiczno-funkcjonalnych w osiedlach willowych Wrocaławia, „Urbánne a krajinné tnie”, 3, Filozofická Fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov, s. 64–81.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2001, Osiedla rezydencjalne wrocławian – kontynuacja procesu, zmienność formy, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–197.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2006, Osiedla rezydencjalne Wrocławia, [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, s. 114–131.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Sikorski D., 2010, Blokowiska a dewaloryzacja przestrzeni miejskiej na przykładzie południowej dzielnicy Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–140.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Szmytkie R., 2010, Staromiejskie blokowiska w strukturze przestrzennej miast Dolnego Śląska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa wybranych osiedli w Łodzi, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 307–316.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMoss von S., 2009, Le Corbusier. Elements of the Synthesis, 010 Publishers, Rotterdam.pl_PL
dc.referencesMotak M., 2003, Skąd się wzięły blokowiska?, „Czas Kultury”, 4 (115), s. 2–10.pl_PL
dc.referencesMotak M., 2012, Wielkie osiedla mieszkaniowe jako fenomen architektoniczny i urbanistyczny XX wieku. Geneza, rozwój, zmierzch, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 165–182.pl_PL
dc.referencesMurie A., Knorr-Siedow T., van Kempen R., 2003, Large Housing Estates In Europe: General Development And Theoretical Backgrounds, RESTATE, report 1, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesMusil J., 1993, Changing urban systems in post-communist societies in Central Europe: analysis and prediction, „Urban Studies”, 30 (6), s. 899–905.pl_PL
dc.referencesMusil J., 2003, Pięćdziesiąt lat socjologii miasta, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(11), s. 5–38.pl_PL
dc.referencesMusil J., 2005, City development in Central and Eastern Europe before 1990. Historical context and socialist legacies, [w:] I. Hamilton, K. Dimitrowska Andrews, N. Pichler-Milanović (eds.), Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: towards golobalization, United Nations University, Tokyo, New York, Paris, s. 22–43.pl_PL
dc.referencesMusterd S., van Kempen R., 2005, Large-scale Housing Estates in European Cities: Opinions of Residents on Recent Developments. RESTATE, report 4k, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesMusterd, S., van Kempen, R., 2007, Trapped or on the springboard? Housing careers in large housing estates, „Journal of Urban Affairs”, 29, s. 311–329.pl_PL
dc.referencesMysłek P., 2007, Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi, [w:] A. Majer (red.), Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81–99.pl_PL
dc.referencesNagy E., 2001, Winners and losers in the transformation of city centre retailing in East Central Europe, „European Urban and Regional Studies”, 8 (4), s. 340–348.pl_PL
dc.referencesNewman O., 1972, Defensible space. Crime prevention through urban design, Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesNiezabitowski M., 2010, Ludzie starsi w starzejącym się blokowisku. Przypadek osiedla Superjednostka w Katowicach, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 285–297.pl_PL
dc.referencesNowak S., 1973, Teorie postaw, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2000, Zmiany demograficzne w Polsce w latach 90., [w:] Czy kryzys demograficzny w Polsce?, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, s. 5–26.pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2005, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOldenburg R., 2000, Celebrating the third place: Inspiring stories about the “Great good places” at the heart of our communities, Marlowe & Company, New York.pl_PL
dc.referencesOssowski S., 1962, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstańska A., 2009, Problemy rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. S. Moniuszki w Lublinie, „Budownictwo i Architektura”, 4 (1), s. 85–104.pl_PL
dc.referencesOstrowska M., 1991, Człowiek a rzeczywistość przestrzenna, Autorska Oficyna Wydawnicza Nauka i Życie, Szczecin.pl_PL
dc.referencesOstrowski W., 1975, Urbanistyka współczesna, Wyd. Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOuredniček M., Temelová J., 2009, Twenty years after socialism: the transformation of Prague’s inner structure, „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia”, 1, s. 9–30.pl_PL
dc.referencesPacione M., 2001, Urban geography: a global perspective, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesPark R.E., Burgess E., McKenzie R.D., 1925, The City, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesParysek J., 1998, Efekty procesu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Bilans okresu 1989–1996, [w:] J. Parysek i H. Rogacki (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2004, Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 55–66.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesPasztor G., Peter L., 2009, Urban Housing Problem in Romania: The Legacy of Communist Block of Flats, „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Socjologia”, 1, s. 79–100.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., 1996, Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, „Monografia” 203, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., 1972, Tony Garnier – pionier urbanistyki nowoczesnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPazder D., 2008, Społeczne zagadnienia kreacji i odnowy przestrzeni miejskiej, „Teka Komisji Architektury Urbanistyki Studiów Krajobrazowych PAN”, 4, s. 164–171.pl_PL
dc.referencesPeisert A., 2009, Spółdzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerry C.A., 1939, Housing for the machine age, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesPieniążek M., 2010, The Peripheral Housing Estate as a form of Urban Spatial Development. The Status Quo and Perspectives, „Miscellanea Geographica”, 14, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesPirvelli M., 2000, Podstawy teoretyczne urbanistyki socrealizmu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 17–23.pl_PL
dc.referencesPocock D., Hudson R., 1978, Images of the Urban Environment, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPower A., 1997, Estates on the Edge: The Social Consequences of Mass Housing in Northern Europe, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPrak N.L., Priemus H., 1986, A model for the analysis of the decline of postwar housing, „International Journal of Urban and Regional Research”, 10 (1), s. 1–7.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1989, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich), „Rozprawy Habilitacyjne”, 204, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I., 1978, Wywiad swobodny ze standaryzowaną lista poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, 30, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesRacoń-Leja K., 2010, Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 6, s. 165–170.pl_PL
dc.referencesRadwańska M., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej – przykład miasta Torunia, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 371–381.pl_PL
dc.referencesRadwańska M., 2010, Wewnątrzmiejskie migracje stałe jako czynnik kształtujący struktury społeczno-demograficzne wielkiego zespołu mieszkaniowego Torunia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 237–249.pl_PL
dc.referencesRapley M., 2003, Quality of life. A critical introduction, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesRelph E., 1976, Place and Placelessness, Pion, London.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2005, Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, „Biblioteka Urbanisty”, 5, Urbanista, Warszawa, s. 146–165.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2007, Przyszłość osiedli wielkopłytowych, „Giełda Nieruchomości”, 7.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2010, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Urbanista, Gdańsk, s. 138–156.pl_PL
dc.referencesRewers E., 2007, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRębowska A., 1999, Rehabilitacja wielkoblokowych zespołów mieszkaniowych w Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin i odnowa miast, IV Krakowska Konferencja Międzynarodowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesRębowska A., 2000, Rehabilitacja blokowisk, [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, IGPiK, Kraków, s. 85–105.pl_PL
dc.referencesRębowska A., Jeżak J., Rydzik W., Węglowski M., 2006, Strategie rehabilitacji „blokowisk”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesRobertson R., 1995, Glocalization: Time-space and Homogeneity-Heterogeneity, [w:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (eds.), Global Modernities, Sage Publications, London, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesRodzoś J., Flaga M., 2010, Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–118.pl_PL
dc.referencesRowlands R., Musterd S., van Kempen R. (eds.), 2010, Mass Housing in Europe, Multiple Faces of Development, Change and Response, Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesRuoppila S., Kährik, A., 2003, Socio-economic residential differentiation in post-socialist Tallinn, „Journal of Housing and the Built Environment”, 18, s. 49–73.pl_PL
dc.referencesRydz E., Szymańska W., 2007, Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 331–341.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, „Prace Geograficzne”, 170, IGiPZ PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2000, Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesRykiel Z. (red.), 2008, Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesRzyski S., Mędrzycka K., 2010, Osiedla blokowe versus inne formy zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku – percepcja i waloryzacja warunków zamieszkania, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 251–259.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1997, Wielkie zespoły mieszkaniowe – niczyja przestrzeń czy niczyje miejsce? „Kwartalnik Geograficzny”, 2–3, s. 15–21.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii, [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 105–119.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000a, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000b, Społeczny i rynkowy wymiar miejsca w mieście socjalistycznym i postsocjalistycznym, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 67–71.pl_PL
dc.referencesSailer-Fliege U., 1999, Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central Europe, „Geo Journal”, 49, s. 7–16.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2004, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, „Monografia” 307, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesShaftoe H., 2007, Crime in High-Rise – Is It the Biult Environment’s Fault, [w:] T. Lukas (ed.), Crime Prevention in High Rise Housing, Duncker & Humblot, Berlin, s.19–40.pl_PL
dc.referencesShevky E., Williams M., 1949, The Social Areas of Los Angeles. Analysis and Typology. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.pl_PL
dc.referencesShevky E., Bell W., 1955, Social Area Analysis, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., 1980, Cele społeczne w kształtowaniu społeczności osiedlowych w Polsce, [w:] S. Nowakowski, W. Mirowski (red.), Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne, Ossolineum, Wrocław, s. 133–144.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., 1982a, Budynek i osiedle jako przedłużenie funkcji mieszkania, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna, PWE, Warszawa, s. 245–266.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., 1982b, Egalitaryzm i dostępność przestrzenna jako cel postulatowy i realizowany. Analiza na przykładzie osiedli mieszkaniowych, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa, s. 339–359.pl_PL
dc.referencesSkowroński W., 2008, Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2010, Geneza i rozwój osiedli blokowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–25.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSłomczyński K.M., Janicka K., 2005, Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego, [w:] M. Jarosz (red.), Polska, ale jaka?, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 162–184.pl_PL
dc.referencesSmith D.M., 1996, The socialist city, [w:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, s. 70–99.pl_PL
dc.referencesSmith-Heimer M., 1985, The Potential of Filtering as Public Policy, „Berkeley Planning Journal”, 5(1), s. 94–104.pl_PL
dc.referencesSokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesSołoducha K., 2007, Krótka historia blokowisk www.sztuka-architektury.pl (dostęp: 20.04.2013).pl_PL
dc.referencesSomerville P., van Beckhoven E., van Kempen R., 2009, The decline and rise of neighbourhoods: the importance of neighbourhood governance, „European Journal of Housing Policy”, 9 (1), s. 25–44.pl_PL
dc.referencesStanilov K., 2007, Housing trends in Central and Eastern European cities during and after the period of transition, [w:] K. Stanilov (ed.), The Post- Socislist City. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, „GeoJournal Library”, 92, Springer, Dorgdrecht, s. 173–190.pl_PL
dc.referencesStarosta P., 2000, Globalizacja i nowy komunitaryzm, „Kultura i Społeczeństwo”, 3, s. 47–68.pl_PL
dc.referencesStarzyńska W., 2000, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStatystyka Łodzi 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesStedman R., 2002, Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity, „Environment and Behavior”, 34, s. 561–581.pl_PL
dc.referencesStenning A., 2005, Transformation of Life, Work and Community in Post-socialist Europe: A Westerner Studies Nowa Huta, Poland, „Geographia Polonica”, 78(1), s. 9–22.pl_PL
dc.referencesStenning A., Świątek D., Smith A., Rochovská A., 2007, Poverty and Household Economic Practices in Nowa Huta, Poland, „Geographia Polonica”, 80 (1), s. 7–24.pl_PL
dc.referencesStenning A., Smith A., Rochovská A., Świątek D., 2010, Domesticating Neo-liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities, Wiley-Blackwell, West Sussex.pl_PL
dc.referencesStępniak M., 2014, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945–2008, „Prace Geograficzne”, 245, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Atlas Warszawy, 11, IGiPZ PAN Warszawa.pl_PL
dc.referencesStruyk R. J., 1996, Housing privatization in the former Soviet bloc to 1995, [w:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, s. 192–213.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, 7, s. 123–135.pl_PL
dc.referencesSulima M, 2010, Miejsce zamieszkania a przestrzeń publiczna albo swojskość i obcość, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 6, s. 223–228.pl_PL
dc.referencesSýkora L., 1999, Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague, „Geo-Journal”, 49, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesSýkora L., 2000, Post-communist City, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. I, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41–45.pl_PL
dc.referencesSýkora L., 2009, Post-Socialist Cities, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, 8, Elsevier, Oxford, s. 387–395.pl_PL
dc.referencesSyrkus H., 1976, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 63–78.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia-Północ w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 197–210.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 219–236.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym – nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, cz. I, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153–167.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2013, Large Housing Estates in Post-socialist Poland as a Housing Policy Challenge, „European Spatial Research and Policy”, 20 (1), s. 119–129.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2014, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland, „Geographia Polonica”, 87 (1), s. 77–94.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S, 1991, „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., 1999, Modernizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 268–274.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., 2005, Miasta realnego socjalizmu – miasta realnego kapitalizmu, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wyd. Naukowe Scholar, s. 235–251.pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1983, Urban Inequalities under State Socialism, Oxfrod University Press.pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1996, Cities under Socialism and After, [w:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-socialist Societies, Blackwell Publishers, Oxford, s. 286–317.pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 2001, Poverty, Ethnicity and Gender in Transitional Societies. Introduction, „Review of Sociology”, 2, s. 5–10.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania i przemiany, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2007, Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2010, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne osiedla w Jelczu-Laskowicach, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 207–216.pl_PL
dc.referencesSzmytkowska M., 2004, Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno-przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 215–226.pl_PL
dc.referencesSzmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzolginia W., 1982, Architektura i budownictwo. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzolginia W., 1987, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, IGPiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymańska W., 2010, Struktury społeczne osiedli blokowych w średnich miastach Pomorza na przykładzie Słupska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 261–271.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2004a, Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, „Przegląd Geograficzny”, 76, 4, s. 493–514.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2004b, Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej), XVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 77–86.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2005, Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(19), s. 45–64.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2007, Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych, „Problemy Rozwoju Miast”, 3, s. 19–34.pl_PL
dc.referencesTaylor M., 1998, Combating the social exclusion of housing estates, „Housing Studies”, 13, s. 819–832.pl_PL
dc.referencesTemelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová P., 2011, Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation, „Urban Studies”, 48 (9), s. 1811–1834.pl_PL
dc.referencesTemkin K., Rohe W. M., 1996, Neighbourhood change and urban policy, „Journal of Planning Education and Research”, 15 (3), s. 159–170.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTokajuk A., 2007, Zespoły mieszkaniowe z lat 1945–1970, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesTokajuk A., 2010, Idea i forma: unikaty i uniformy w polskiej architekturze mieszkaniowej II połowy XX wieku, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 7, s. 387–392.pl_PL
dc.referencesTosics I., 2004, European urban development: sustainability and the role of housing, „Journal of Housing and the Built Environment”, 19, s. 67–90.pl_PL
dc.referencesTosics I., 2005, City development in Central and Eastern Europe since 1990, [w:] F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska Andrews, N. Pichler-Milanović (eds.), Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: towards globalization, United Nations University, Tokyo, New York, Paris, s. 44–78.pl_PL
dc.referencesTosics I., Gerőházi E., Szemző H., 2005, Large Housing Estates in Budapest and Nyíregyháza, Hungary: Opinions of Residents on Recent Developments, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesTreija S., 2010, Quality of open space in large scale housing area in Riga, 22nd International Housing Research Conference Urban Dynamics & Housing Change, ENHR, 4–7 July 2010, Istanbul http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory//090609094307a27bfc844008f57893f.pdf (dostęp: 18.08.2013).pl_PL
dc.referencesTrybuś J., 2011, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTsenkova S., 1996, Bulgarian Housing Reform and Forms of Housing Provision, „Urban Studies”, 33 (7), s. 1205–1219.pl_PL
dc.referencesTsenkova S., 2003, Post-socialist cities in a Globalizing World, University of Calgary, Calgary.pl_PL
dc.referencesTsenkova S., 2006, Beyond Transitions: Understanding Urban Change in Post-socialist Cities, [w:] S. Tsenkova, Z. Nedovic-Budic (eds.), The Urban Mosaic of Post-socialist Europe, Springer-Verlag, Heidelberg, s. 21–51.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1971, Geography, phenomenology and the study of human nature, „The Canadian Geographer”, 15, s. 181–192.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F, 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurkington R., van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), 2004, High-rise Housing in Europe, Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1969, Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe: monografia socjologiczna osiedla im. A. Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1973, Socjologiczne aspekty społeczności osiedlowej, „Studia Socjologiczne”, 3, s. 217.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1976, Kształtowanie się zbiorowości osiedlowych w wielkich miastach, „Studia Socjologiczne”, 1.pl_PL
dc.referencesTurowski J. (red.), 1976, Nowe osiedla mieszkaniowe. Ludność – środowisko mieszkalne – życie społeczne, „Materiały i Studia”, 13, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTyszka Z., 1982, Rodziny współczesne w Polsce, IWZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Wyd. Nowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka podejścia behawioralne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarchalska-Troll A., 2012, How to Measure Susceptibility to Degradation in Large Post-socialist Housing Estates?, „Prace Geograficzne”, 130, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55–71.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., 2012, Wielkomiejska bieda w Polsce, [w:] H. Kubiak (red.), Polska bieda, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 141–162.pl_PL
dc.referencesWassenberg F., 2013, Large Housing Estates: Ideas, Rise, Fall and Recovery. The Bijlmermeer and beyond, Serie: Sustainable Urban Areas, 48, Delft University Press, Delft.pl_PL
dc.referencesWassenberg F., Turkington R., van Kempen R., 2004, Prospects for high-rise housing estates, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe: Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 265–280.pl_PL
dc.referencesWassenberg F., van Kempen R., 2004, The Nethrlands. Modernist housing in a developed welfare state, [w:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise Housing in Europe: Current Trends and Future Prospects, Delft University Press, Delft, s. 129–146.pl_PL
dc.referencesWeidemann S., Anderson J.R., 1985, A Conceptual Framework for Residential Satisfaction, [w:] I. Altman, C.H. Werner (eds.), Home environment, Plenum Press, New York, s. 153–182.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, „Prace Habilitacyjne IGIPZ PAN”, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1998, Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw, [w:] G. Enyedi (ed.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 55–66.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1999, Miasto polskie w transformacji – Kształtowanie się miasta postsocjalistycznego [w:] J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 33–44.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2000, Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej – wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta postsocjalistycznego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 25–30.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2003, Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich. Opis projektu badawczego, „Przegląd Geograficzny”, 75, 2, s. 469–477.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2013, Transnational Development Strategy for the Post-socialist Cities of Central Europe, IGIPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., 2004, Large Housing Estates in Poland: Policies and Practices, RESTATE report, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Poland: Opinions of Residents on Recent Developments, RESTATE report, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large Housing Estates in Poland. Overview of Developments and Problems in Warsaw, RESTATE report, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWiebenson D., 1969, Tony Garnier. The Cite Industrielle. Planning and Cities Series, George Braziller, New York.pl_PL
dc.referencesWiechmann T., 2009, What are the problems of shrinking cities? Lessons learned from an international comparison, [w:] K. Pallagst (ed.), The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context, Institute of Urban and Regional Development, UC Berkeley, s. 5–16.pl_PL
dc.referencesWiest K., 2011, Large-scale housing estates in Central and East European cities: between residential preferences and local housing market differences, „Housing. Theory and Society”, 28, 4, s. 410–431.pl_PL
dc.referencesWilczek M., 2010, Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesWilson J.Q., Kelling G.L., 1982, Broken windows: The police and neighborhood safety, „Atlantic Monthly”, 249 (3), s. 29–38.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk-Raźniak A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Krakowie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 97–106.pl_PL
dc.referencesWisłocka I., 1971, Dom i miasto jutra, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk J.A., 2004, Żyć znaczy mieszkać, Śląskie Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., 2003, Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtkiewicz J., 2010, Morfologia osiedla mieszkaniowego na przykładzie jednostki mieszkaniowej Zarzew w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171–184.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2004, Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2008, Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty, „Przestrzeń i Forma”, 10, s. 175–194.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2012a, Blokowiska – (nie)wdzięczna spuścizna, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 108, s. 477–482.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2012b, Standardy współczesnego mieszkalnictwa, „Przestrzeń i Forma”, 17, s. 301–322.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2003, Elity naukowe Łodzi na tle przestrzeni społecznej, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk–Poznań, s. 189–196.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G., 2007, Wstęp, [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wyd. Trio, Warszawa, s. 13–27.pl_PL
dc.referencesZaniewska H. (red.), 2005, Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2000, Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego. Teoria i praktyka, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 61–66.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2001, Procesy globalizacji w mieście postsocjalistycznym, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, XIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 94–106.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2004, Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–30.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesZimbardo P., 1999, Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., 1998, Bariery modernizacji i rozwoju miast – identyfikacja i pokonywanie, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesZiółkowski J., 1965, Urbanizacja miasto osiedle, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiółkowski M., 1999, O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 38–64.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 18 (1), s. 89–119.pl_PL
dc.referencesFrustraci z wielkiej płyty, „Wprost”, 37/2000.pl_PL
dc.referencesSkocz do góry, „Polityka”, 10/2001.pl_PL
dc.referencesUstawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych z 28.12.1989 r. (Dz. U. Nr 74/1989, poz. 440).pl_PL
dc.referencesUstawa o własności lokali z 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 85/1994, poz. 388).pl_PL
dc.referencesUstawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18.12.1998 r. (Dz. U. Nr 162/1998, poz. 1121, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4/2001, poz. 27).pl_PL
dc.referencesUstawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 125/2007, poz. 873).pl_PL
dc.referencesUstawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21.11.2008 r. (Dz. U. Nr 223/2008, poz. 1459).pl_PL
dc.referencesStan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź, opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, przez zespół autorski w składzie E. Kucharska-Stasiak, M. Załęczna, K. Żelazowski, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2014.pdf (dostęp: 20.05.2015).pl_PL
dc.referencesRynek nieruchomości w Polsce w 2011 r. https://www.multibank.pl/ (dostęp: 20.05.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-210-2
dc.disciplinearchitektura i urbanistykapl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe