Show simple item record

dc.contributor.authorKleszcz, Ryszard
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorKleszcz, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-28T15:29:25Z
dc.date.available2021-10-28T15:29:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKleszcz R., Uwagi o argumencie „Ad absurdum”, [w:] Argumentacja, myślenie, działanie, Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 9-26, DOI: 10.18778/8088-406-9.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-406-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39646
dc.description.abstractŁaciński termin „reductio ad absurdum” oznacza redukcję czegoś (zdań, tez, doktryn, sposobów argumentacji, definicji, instrukcji, etc.) do absurdu. Jest to jeden z najbardziej popularnych argumentów, wykorzystywanych nie tylko w matematyce czy logice, lecz także w każdej sferze wykorzystującej argumentację ( nauki przyrodnicze, humanistyka, prawo, filozofia, jak również potoczny dyskurs). W artykule omawiane są pewne metodologiczne problemy i trudności związane ze stosowaniem tego argumentu w sferze nauki, prawa, czy też w domenie dyskursu potocznego.pl_PL
dc.description.abstract“Reductio ad absurdum” (Latin term) means to reduce something (proposition, thesis, modes of argumentation, definition, instruction, etc.) to absurdity. It is one of the most common arguments used not only in mathematics and logic but in every discipline that employs argumentation (sciences, humanities, law, philosophy, everyday discourse, etc.). In this paper I discuss some methodological problems and difficulties in application of argumentum ad absurdum in areas of science, law and in everyday discourse.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"Reductio ad absurdum"pl_PL
dc.subjectdowódpl_PL
dc.subjectargumentacjapl_PL
dc.subjectlogikapl_PL
dc.subjectretorykapl_PL
dc.subjectzastosowania logiki w retoryce i argumentacjipl_PL
dc.subjectproofpl_PL
dc.subjectargumentationpl_PL
dc.subjectlogicpl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectapplications of logic in rhetoric and argumentationpl_PL
dc.titleUwagi o argumencie „ad absurdum”pl_PL
dc.title.alternativeRemarks on reduction „ad absurdum”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number9-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-407-6
dc.referencesArystoteles, (1988), Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesAudi, R. (ed.) (1995), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBaier, A. C. (1967), Nonsense, [w:] P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 5. Macmillan, s. 520–522.pl_PL
dc.referencesBlack, M. (1949), Critical Thinking. An Introduction to Logic and Scientific Method. Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesBorkowski, L. (1977), Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesCzyżowski, T. (1968), Logika. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesChurch, A. (1942), Reductio ad absurdum, [w:] Runes 1942.pl_PL
dc.referencesGardies, J. L. (1991), Le raisonnement par l’absurde. Paris, PUF.pl_PL
dc.referencesHeath, T. L. (1921), A History of Greek Mathematics, vol. 2. Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesHerbut, J. (1977), Nonsens, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon Filozofii Klasycznej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 400–402.pl_PL
dc.referencesHerschel, J. F. W. (1955), Wstęp do badań przyrodniczych, tłum. T. Pawłowski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesIngarden, R. (1963), Próba przebudowy filozofii przez neopozytywistów, [w:] Z badań nad filozofią współczesną. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKleszcz, R. (2014), Błażeja Pascala refleksja nad poznaniem, [w:] A. Brożek i J. Jadacki (red.), Księga pamiątkowa MARIANOWI PRZEŁĘCKIEMU w darze na 90-lecie urodzin. Norbertinum.pl_PL
dc.referencesKneale, W., Kneale, M. (1984), The Development of Logic. Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesKotarbiński, T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Ossolineum.pl_PL
dc.referencesKotarbiński, T. (1975), Kurs logiki dla prawników. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLalande, A. (1960), Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de France.pl_PL
dc.referencesLee, T. L. (1973), The Form of a Reductio ad Absurdum. „Notre Dame Journal of Formal Logic”, vol. 14, s. 381–386.pl_PL
dc.referencesMarcus, R. B. (1999), Reductio ad Absurdum, [w:] T. Honderich (red.), Encyklopedia filozofii, tom II, tłum. J. Łoziński. Wydawnictwo Zysk i Ska.pl_PL
dc.referencesŁubnicki, N. (1963), Nauka poprawnego myślenia. Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesPascal, B. (1962), Rozprawy i listy, tłum. T. Żeleński-Boy oraz M. Tazbir. Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesPerelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1983), Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Editions de l’Université de Bruxelles.pl_PL
dc.referencesRescher, N. (2014), Reductio ad Absurdum. Internet Encyclopedia of Philosophy www.iep.utm.edu/reductio/ (dostęp 2014.09.24).pl_PL
dc.referencesRunes, D. (ed.) (1942), The Dictionary of Philosophy. Philosophical Library, New York.pl_PL
dc.referencesScherer, D. (1971), The Form of Reductio ad Absurdum. „Mind”, vol. LXXX , s. 247–252.pl_PL
dc.referencesSzymanek, K. (2001), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTrzęsicki, K. (2000), Logika. Nauka i sztuka. Białystok, Wydawnictwa WSFiZ.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkleszcz@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-406-9.02
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe