Show simple item record

dc.contributor.authorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorKleszcz, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-28T15:39:06Z
dc.date.available2021-10-28T15:39:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMaciaszek J., Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania, [w:] Argumentacja, myślenie, działanie, Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 99-119, DOI: 10.18778/8088-406-9.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-406-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39648
dc.description.abstractManipulację można rozumieć jako nadużywanie wpływu na innych. Termin „nadużywanie” jest jednak na tyle niejasny, że nie w każdym przypadku możemy rozstrzygnąć czy faktycznie mamy do czynienia z nadużywaniem wpływu, czy też wpływ wywierany na innych jest dopuszczalny lub uzasadniony. W pracy wyróżnia się trzy typy działań polegających na wywieraniu wpływu na innych ludzi. Teoretyczną podstawę tego rozróżnienia stanowi teoria działania Donalda Davidsona, w szczególności zaś wprowadzonego przezeń pojęcia powodu działania oraz sylogizmu praktycznego. Pierwszy typ polega na modyfikowaniu względnie stałych przekonań, preferencji i wartości. Działania drugiego typu polegają na zmianie postaw żywionych w danym miejscu i czasie, np. wpływaniu na doraźne chęci i przekonania na temat sytuacji, w której znajduje się poddana tym działaniom osoba. W trzecim typie działań nie chodzi o modyfikację jakichkolwiek postaw (stałych lub doraźnych), lecz o skłonieniu danej osoby do zachowania „akratycznego”, tj. manifestującego słabość woli. Rozróżnienie to pozwala przynajmniej częściowo doprecyzować na czym polega nadużycie, które pozwala uznać działanie danego wyróżnionego typu za przejaw manipulacji.pl_PL
dc.description.abstractBy manipulation one can understand an abuse of the influence on other people. As the term ‘abuse’ is vague and unclear, one cannot decide in every instance whether it is an abuse of influence or whether the influence on other people is justified. In the paper I distinguish three types of actions consisting in exercising influence on other people. The theoretical basis for this typology is Donald Davidson’s theory of action, and in particular his notion of reason of action and practical syllogism. The first type of influence consists in modification of rather constant beliefs, preferences, and values. The typical example of an action of this type is brain-washing, The second type of action is modification of short-term attitudes, e.g. beliefs about the environment, wishes and preferences in special situations, etc. The typical example is advertising. In the third type the manipulator does not try to modify attitudes but he intends to provoke “acratic” actions, i.e. actions being the result of week will. The typology permits, at least partially, to precise what the abuse consists in for every type of influence.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdziałaniepl_PL
dc.subjectintencjapl_PL
dc.subjectmanipulacjapl_PL
dc.subjectpostawa propozycjonalnapl_PL
dc.subjectpowód działaniapl_PL
dc.subjectprzyczynowośćpl_PL
dc.subjectsprawcapl_PL
dc.subjectsylogizm praktycznypl_PL
dc.subjectzamiarpl_PL
dc.subjectactionpl_PL
dc.subjectagentpl_PL
dc.subjectcausalitypl_PL
dc.subjectintentionpl_PL
dc.subjectmanipulationpl_PL
dc.subjectpractical syllogismpl_PL
dc.subjectpropositional attitudepl_PL
dc.subjectreasonpl_PL
dc.titleTrzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działaniapl_PL
dc.title.alternativeThree types of manipulation from the point of view theory of actionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number99-119pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-407-6
dc.referencesDavidson, D. (1963), Actions, Reason, and Causes. „The Journal of Philosophy” 60, s. 685–701. Przedruk [w:] Davidson 1980, s. 3–19.pl_PL
dc.referencesDavidson, D. (1969), How is Weakness of the Will Possible?, [w:] J. Feiberg (ed.) Moral Concepts. „Oxford Readings in Philosophy”, Oxford University Press. Przedruk [w:] Davidson 1980, s. 21–42. Tłumaczenie polskie: Jak jest możliwa słabość woli, tłum. W. J. Popowski, [w:] J. Hołówka (red.) Filozofia moralności. Warszawa, Wydawnictwo Spacja, 1997, s. 81–106.pl_PL
dc.referencesDavidson, D. (1971), Agency, [w:] R. Binkley, R. Bronaugh i A. Marras (eds.) Agent, Action, and Reason. University of Toronto Press. Przedruk [w:] Davidson 1980, s. 43-61.pl_PL
dc.referencesDavidson, D. (1978), Intending, [w:] Y. Yovel (red.) Philosophy of History and Action. Reidel and The Magnes Press, The Hebrew University. Przedruk [w:] Davidson 1980, s. 83–102.pl_PL
dc.referencesDavidson, D. (1980), Essays on Actions and Events. Clerendon Press.pl_PL
dc.referencesDavidon, D. (2004), Problems of Rationality. Clerendon Press.pl_PL
dc.referencesVan Dijk, T. A. (2006), Discourse and Manipulation. „Discourse and Society”, 17, s. 359–383.pl_PL
dc.referencesZaltman, G., Zaltman, L. M. (2008), Marketing Metaphoria. Why Deep Metaphors Reveal About the Minds of Consumers. Harvard Business School Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjanuszm@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-406-9.08
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe