Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Ireneusz
dc.date.accessioned2021-11-05T10:36:25Z
dc.date.available2021-11-05T10:36:25Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39697
dc.description.abstractThe subject matter of the paper involves issues of exclusion of an employee of a tax authority from participation in jurisdictional proceedings in cases concerning tax obligations and in other cases regulated by the provisions of tax law in light of Article 130 § 3 of the Tax Ordinance Act. The author emphasizes that exclusion of an employee of a public authority pursuant to Article 130 § 3 TOA supplements the mode pursuant to 130 § 1 TOA, which means that it may be triggered if existence of circumstances enumerated in the said provision are substantiated. Thus, it does not require substantiation that an employee of an active entity in a tax law relationship will be biased in handling a matter due to a given circumstance, but it will be sufficient that this circumstance raises doubts as to his impartiality. In other words, Article 130 § 3 has a guarantee nature and serves impartial performance of actions in a tax procedure. What is more, the provision of Article 130 § 3 TOA is applied without exceptions to all employees of tax authorities who are to “participate in the proceedings”, also including persons who hold (perform) functions of a tax authority (state or self-government), regardless of the instance course (first instance/second instance) or especially the mode of this procedure (ordinary/extraordinary).en
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu są zagadnienia związane z instytucją wyłączenia pracownika organu podatkowego od udziału w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych sprawach normowanych przepisami prawa podatkowego w świetle art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej. Autor podkreśla, że wyłączenie pracownika organu administracji publicznej na podstawie art. 130 § 3 o.p. jest uzupełnieniem dla trybu z art. 130 § 1 o.p., co oznacza, iż może ono nastąpić, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w tym ostatnim przepisie. Tym samym nie jest konieczne uprawdopodobnienie, że pracownik czynnego podmiotu stosunku podatkowoprawnego będzie stronniczy w załatwieniu sprawy ze względu na daną okoliczność, lecz wystarczy, iż okoliczność ta powoduje powstanie wątpliwości co do jego bezstronności. Innymi słowy, art. 130 § 3 o.p. ma charakter gwarancyjny i służy bezstronnemu wykonywaniu czynności w procedurze podatkowej. Co więcej, przepis z art. 130 §3 o.p. stosuje się do wszystkich bez wyjątku pracowników organów podatkowych, którzy mieliby brać „udział w postępowaniu”, w tym także do osób sprawujących (piastujących) funkcje organu podatkowego (państwowego lub samorządowego), i bez znaczenia jest tu tok instancyjny (pierwszoinstancyjny/drugoinstancyjny), a tym bardziej tryb tejże procedury (zwyczajny/nadzwyczajny).pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectexclusionen
dc.subjectimpartialityen
dc.subjecttax authorityen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectsubstantiationen
dc.subjectwyłączeniepl
dc.subjectbezstronnośćpl
dc.subjectorgan podatkowypl
dc.subjectpracownikpl
dc.subjectuprawdopodobnieniepl
dc.titleWyłączenie pracownika organu podatkowego na podstawie art. 130 § 3 Ordynacji podatkowejpl
dc.title.alternativeExclusion of an employee of a tax authority pursuant to Article 130 § 3 of the Tax Ordinance Acten
dc.typeArticle
dc.page.number49-71
dc.contributor.authorAffiliationDoktor nauk prawnych, adiunkt, Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesBrzeziński B., Deklaracja Praw Podatnika (Propozycja Systematyzacji Tez), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, nr 2.pl
dc.referencesBrzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002.pl
dc.referencesBrzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 2, Toruń 2007.pl
dc.referencesBorkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (do art. 8 k.p.a.), Legalis/el. 2021.pl
dc.referencesBorkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (do art. 24 k.p.a.), Legalis/el. 2021.pl
dc.referencesBorkowski J., Adamiak B., Komentarz do art. 130 o.p., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.pl
dc.referencesChróścielewski W., Instytucje zapewniające neutralność organu przy rozstrzyganiu sprawy, [w:] Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, t. 2, cz. 1, red. W. Chróścielewski, seria System Prawa Administracyjnego Procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2018.pl
dc.referencesChróścielewski W., Podmioty postępowania administracyjnego, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018.pl
dc.referencesChróścielewski W., Spór wokół instytucji wyłączenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3.pl
dc.referencesChróścielewski W., Nykiel W., Ordynacja podatkowa a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Studia nad Ordynacją podatkową, red. B. Brzeziński, C. Kosikowski, Łódź–Toruń 1999.pl
dc.referencesDzwonkowski H., Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 3517), Warszawa, 2 lipca 2029 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3517 (dostęp: 28.01.2021).pl
dc.referencesEtel L., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.pl
dc.referencesHanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2006.pl
dc.referencesJanowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, LEX/el. 1996.pl
dc.referencesKabat A., Komentarz do art. 130 o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019.pl
dc.referencesKarlikowska M., Komentarz do art. 130 o.p., [w:] Komentarz do Ordynacji podatkowej, red. H. Dzwonkowski, Legalis/el. 2011.pl
dc.referencesKędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (do art. 24 k.p.a.), Legalis/el. 2017.pl
dc.referencesKijowski D.R., Proceduralne zabezpieczenia przed stronniczością pracowników organów administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 4.pl
dc.referencesKlonowski K., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX/el. 2019.pl
dc.referencesKlonowski K., Komentarz do art. 268a k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX/el. 2019.pl
dc.referencesKmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, LEX/el. 2014.pl
dc.referencesKmiecik Z.R., Żądanie wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 3.pl
dc.referencesKnysiak-Molczyk H., Wyłączenie pracownika na żądanie, [w:] Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, red. H. Knysiak-Molczyk, LEX/el. 2013.pl
dc.referencesKosieradzka-Federczyk A., Federczyk W., Zastosowanie przepisów o wyłączeniu pracownika w postępowaniu administracyjnym w stosunku do pracownika organu uzgadniającego. Glosa do wyroku NSA z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. II OSK 1981/11, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2012, nr 4.pl
dc.referencesMajka P., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.013pl
dc.referencesMartysz C., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el. 2010.pl
dc.referencesMünnich M., Komentarz do art. 130 o.p., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Legalis/el. 2020.pl
dc.referencesNowak I., Correct structure of a tax decision in the light of legal and tax security of the individual, [w:] The Safety of the Individual and of the Group in Private and Public Law: A Collection of Studies, red. K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski 2015.pl
dc.referencesNowak I., Duchowni prawnie uznanych wyznań jako świadkowie w postępowaniu podatkowym, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” (w druku).pl
dc.referencesNowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02pl
dc.referencesNowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2016/el.pl
dc.referencesNowak I., Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.03.03pl
dc.referencesNowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, Kielce 2012.pl
dc.referencesNowak I., Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu samorządowego organu podatkowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 10.pl
dc.referencesNowak I., Uprawdopodobnienie braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu w świetle Ordynacji podatkowej, na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok 2015.pl
dc.referencesNowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.03pl
dc.referencesNowak I., Wolność jednostki w zakresie przekonań religijnych i światopoglądowych a zwolnienie od pracy i nauki z tytułu święta religijnego – soboty (szabatu, szabasu), „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 1.pl
dc.referencesNowak I., Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 4, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022pl
dc.referencesNowak I., Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym – zagadnienia ogólne, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 8.pl
dc.referencesNowak I., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 6.pl
dc.referencesNowak I., Zasada jawności w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym na tle inkwizycyjnego stosunku podatkowoprawnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020, nr 7.pl
dc.referencesNowak I., Związanie organu podatkowego wydaną i doręczoną decyzją, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 10.pl
dc.referencesNykiel W., Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.01pl
dc.referencesNykiel W., Sęk M., Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.07pl
dc.referencesOlesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.pl
dc.referencesOrdynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.pl
dc.referencesOrzechowski R., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.pl
dc.referencesPietrasz P., Komentarz do art. 130 o.p., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2020.pl
dc.referencesPietrasz P., Komentarz do art. 130–132 o.p., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2020.pl
dc.referencesPrzybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany (do art. 24 k.p.a.), LEX/el. 2019.pl
dc.referencesSęk M., Karta Praw Podatnika w polskim systemie podatkowym w świetle doświadczeń zagranicznych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.05pl
dc.referencesStarościak J., Komentarz do art. 21 k.p.a., [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, Warszawa 1970.pl
dc.referencesStrzelec D., Naruszenie przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009.pl
dc.referencesStrzelec D., Udowodnienie a uprawdopodobnienie w sprawach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 6.pl
dc.referencesSuwaj P.J., Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2004.pl
dc.referencesSzałkiewicz M., Wyłączenie samorządowego organu podatkowego w przypadku współwłasności rzeczy stanowiącej przedmiot opodatkowania, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, nr 11.pl
dc.referencesSzewczyk E., Wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2020, t. 114.pl
dc.referencesTeszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, LEX/el. 2012.pl
dc.referencesWróbel A., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.pl
dc.referencesWrzesińska-Nowacka A., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, red. L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk 2012.pl
dc.referencesZalasińska K., Komentarz do art. 24 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Legalis/el. 2020.pl
dc.referencesZimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.pl
dc.referencesŻukowski L., Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Przemyśl–Rzeszów 2012.pl
dc.contributor.authorEmailinowak@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2020.02.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0