Show simple item record

dc.contributor.authorProrok, Lucyna
dc.date.accessioned2022-01-14T07:18:59Z
dc.date.available2022-01-14T07:18:59Z
dc.date.issued2021-12-03
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40440
dc.description.abstractFrom March the year 2020 many elements of the social and economic life in consequence of coronavirus pandemic surrendered to considerable transformations, what didn’t avoid either the sphere of the social economics and solidary. Thereby government and social economics enterprises undertook numerous activities protecting and supporting participants of activities integrative and activating. A main objective of these activities was the maintenance of the activity and the justification of participants of occupations in centres and clubs of the social integration, works of the professional activity, workshops of the occupation therapy.en
dc.description.abstractOd marca 2020 roku wiele elementów życia społecznego i gospodarczego na skutek pandemii koronawirusa uległo znacznym przeobrażeniom, co nie ominęło również ekonomii społecznej i solidarnej. W związku z tym w poszczególnych podmiotach ekonomii społecznej podejmowano liczne czynności osłaniające i wspierające uczestników działań integracyjnych i aktywizujących. Głównym celem tych przedsięwzięć było utrzymanie aktywności oraz motywacji do pracy uczestników zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;78pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsocial economics and solidaryen
dc.subjectsocial economics enterprisesen
dc.subjectsocial economics subjecten
dc.subjectsocial and occupational integrationen
dc.subjectsocial exclusionen
dc.subjectpodmiot ekonomii społecznej i solidarnejpl
dc.subjectreintegracja społeczno-zawodowapl
dc.subjectwykluczenie społecznepl
dc.titleReintegracja społeczno-zawodowa w czasie pandemiipl
dc.title.alternativeSocial and occupational integration of the coronavirus pandemic time. Sociological analysisen
dc.typeArticle
dc.page.number5-17
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódźpl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) (2019), Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r., Warszawa https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarkaspoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zakladyaktywnosci-zawodowej-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2019-r-,6,8.html (dostęp: 1.08.2021).pl
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) (2020), Organizacje non-profit w czasie pandemii COVID-19 (marzec – sierpień 2020), informacje sygnalne https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/organizacje-nonprofit-w-czasie-epidemii-covid-19-marzec-sierpien-2020,20,1.html (dostęp: 1.08.2021).pl
dc.referencesGoleński W., Miżejewski C., Ołdak M., Wąsiak P. (2017), Leksykon spółdzielczości socjalnej, wyd. II, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole.pl
dc.referencesJanowska Z. (2019), Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, „Polityka Społeczna”, t. 7(544), s. 8–14.pl
dc.referencesKarwacki A., Kaźmierczak T. (2018), Reintegracja społeczna i zawodowa w formule Centrum Usług Społecznych. Ekspertyza dla Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina Narodowej Rady Rozwoju w związku z projektowaniem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP o funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl
dc.referencesKrzyszkowski J. (2020), Uwarunkowania budowy instrumentów reintegracji – wnioski z badań ewaluacyjnych projektu „Krajowa Sieć Reintegracji”, „Polityka Społeczna”, nr 8, s. 1–8.pl
dc.referencesLewandowska A. (2018), Ekonomia społeczna jako skuteczny instrument reintegracji społeczno-zawodowej, „Europa Regionum”, t. XXXVI(3), s. 37–55 https://doi.org/10.18276/er.2018.36-03pl
dc.referencesMałecka-Łyszczek M. (2017), Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”, [w:] J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) (2021), Jak sobie radzić w trakcie pandemii i pomagać potrzebującym – na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Jak,sobie,radzic,w,trakcie,pandemii,i,pomagac,potrzebujacym,4222.html (dostęp: 1.08.2021).pl
dc.referencesMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) (2019), Krajowy program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Warszawa.pl
dc.referencesRegionalne Centrum Polityki Społecznej (RCPS) (2015), Raport końcowy. Ekonomia społeczna w regionie łódzkim, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne na zlecenie RCPS w Łodzi, Szczecin.pl
dc.referencesUstawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 ze zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).pl
dc.contributor.authorEmaillucyna.prorok@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.78.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0