Show simple item record

dc.contributor.authorDejna, Dagna
dc.contributor.authorNalaskowski, Filip
dc.date.accessioned2022-01-14T07:19:01Z
dc.date.available2022-01-14T07:19:01Z
dc.date.issued2021-12-03
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40441
dc.description.abstractThe text presents a proprietary tool for multi-indicator measurement of two basic categories created for the needs of the research project “Candidates for Toruń archeological studies”: candidate strength and motivation strength. The basis for the analysis are data collected in the process of student recruitment for studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the Online Candidates Registration system (IRK). As part of registering for studies, candidates provide a range of personal information regarding their previous education and also reveal their preferences regarding fields of study. A number of indicators were used to create candidate strength and motivation strength. The operationalization of such forces will allow a better understanding of the recruitment process, as well as its general specifics. The candidate’s strength is a value that describes, based on the data available to us, the intellectual and cultural potential of the candidate. By measuring this value, we get the answer to the question of whether a given candidate has a chance to be a scientifically strong student. The second category – the strength of motivation, answers the question to what extent the candidate was determined to undertake a given field of study. Measuring this value dispels doubts about random choice of field of study and provides answers to questions about possible alternatives. The initial study concerned archeology, but the developed mechanism and method of analysis can be used to build the characteristics of all other fields of academic education.en
dc.description.abstractW tekście prezentowane jest autorskie narzędzie do wielowskaźnikowego pomiaru dwóch podstawowych kategorii, stworzonych na potrzeby projektu badawczego „Kandydaci na toruńskie studia archeologiczne”: siły kandydata i siły motywacji. Podstawę do analiz stanowią dane zebrane w procesie rekrutacji studentów na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W ramach rejestracji na studia kandydaci podają szereg informacji osobowych, dotyczących dotychczasowego wykształcenia, a także ujawniają swoje preferencje w zakresie kierunków studiów. Tworząc siłę kandydata i siłę motywacji, wykorzystano szereg wskaźników. Operacjonalizacja takich sił pozwoli na lepsze rozumienie procesu rekrutacji na studia, a także jego ogólnej specyfiki. Utworzenie opisywanych kategorii umożliwia lepsze interpretowanie zachowań i preferencji kandydatów. Dzięki nim jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wiek studentów, ich płeć, pochodzenie, odległość od UMK oraz rodzaj ukończonej szkoły korelują z ich siłą determinacji do studiowania kierunku czy ich potencjałem intelektualnym. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze konstruowanie wymogów rekrutacyjnych oraz strategii marketingowych dla poszczególnych kierunków bądź uczelni. Wskazane możliwe implementacje praktyczne są jedynie przykładami, bo trudno wykluczyć, że w wypadku innych jednostek czy okoliczności ich użyteczność może się ujawnić na innych polach. Siła kandydata to wartość opisująca, na podstawie dostępnych nam danych, potencjał intelektualny i kulturowy kandydata. Dzięki pomiarowi tej wartości uzyskujemy odpowiedź na pytanie o to, czy dany kandydat ma szansę być silnym naukowo studentem. Druga z kategorii – siła motywacji – odpowiada na pytanie, na ile kandydat był zdeterminowany do podjęcia danego kierunku studiów. Pomiar tej wartości rozwiewa wątpliwości dotyczące przypadkowych wyborów kierunku studiów oraz daje odpowiedź na pytania o możliwe alternatywy. Pierwotne badanie dotyczyło archeologii, ale wypracowany mechanizm i sposób analizy może zostać wykorzystany do budowania charakterystyk wszystkich pozostałych kierunków kształcenia akademickiego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;78pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmultivariate data analysisen
dc.subjectcandidate strengthen
dc.subjectmotivation strengthen
dc.subjectacademic youthen
dc.subjectuniversity recruitmenten
dc.subjectuniversityen
dc.subjectOnline Candidates Registration systemen
dc.subjectwielowskaźnikowa analiza danychpl
dc.subjectsiła kandydatapl
dc.subjectsiła motywacjipl
dc.subjectmłodzież akademickapl
dc.subjectrekrutacja na studiapl
dc.subjectuczelnia wyższapl
dc.title„Siła kandydata” i „siła motywacji” jako autorskie, wielowskaźnikowe i uniwersalne narzędzie do opisu kondycji kandydatów na studia wyższe. Społeczne i metodologiczne refleksjepl
dc.title.alternative“Candidate strength” and “motivation strength” as a multi-indicator, Comprehensive tool fordescribing the potential of candidates for higher education. Socio-methodological viewen
dc.typeArticle
dc.page.number19-39
dc.contributor.authorAffiliationDejna, Dagna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruńpl
dc.contributor.authorAffiliationNalaskowski, Filip - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruńpl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBardziejewska M., Brzezińska A., Hejmanowski Sz. (2004), Osiągnięcia i zagrożenia dla rozwoju młodzieży w okresie dorastania, [w:] A. Brzezińska, E. Hornowska (red.), Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 91–106.pl
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.) (2001), Diagnoza społeczna 2000, Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Warszawa.pl
dc.referencesDejna D., Nalaskowski F. (2013), Publiczni, niepubliczni. Przełom, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl
dc.referencesDejna D., Nalaskowski F. (2015a), Background przyszłych pedagogów. Na podstawie badań nad młodzieżą planującą podjąć studia pedagogiczne oraz badań nad studentami kończącymi pedagogikę, „Przegląd Badań Edukacyjnych. Educational Studies Review”, nr 21(2) https://doi.org/10.12775/PBE.2015.048pl
dc.referencesDejna D., Nalaskowski F. (2015b), Plany edukacyjne młodzieży z Grudziądza i okolic: raport z badań, „Przegląd Badań Edukacyjnych. Educational Studies Review”, nr 20(1) https://doi.org/10.12775/PBE.2015.035pl
dc.referencesDejna D., Nalaskowski F. (2020a), Potencjał badań edukacyjnych bazy danych Internetowej Rejestracji Kandydatów – metoda analityczna desk research, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 2, s. 423–455 https://doi.org/10.14746/kse.2020.18.16.1pl
dc.referencesDejna D., Nalaskowski F. (2020b), Młodzież akademicka. Więzi z państwem i społeczeństwem – międzynarodowe badania porównawcze. Pomysł, warsztat metodologiczny i przebieg badań, „Przegląd Pedagogiczny”, R. 65, nr 2(256), s. 103–124 https://doi.org/10.31338/2657-6007 kp.2020-2.6.pl
dc.referencesIwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.pl
dc.referencesPiotrowski K., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (2014), Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania, [w:] A.I. Brzezińska (red.), Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, seria I, t. 6, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl
dc.referencesUniewska A. (2013), O jakości pracy szkoły, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl
dc.referencesZiółkowski M. (1995), Pragmatyzacja świadomości społeczeństwa polskiego, [w:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesZiółkowski M. (1999), Pragmatyzacja świadomości i pluralizm strategii przystosowawczych Polaków w latach 1988–1999, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXI, z. 3–4, s. 263–267.pl
dc.referenceshttps://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/nB8IDX/WNHist_2018_19.pdf (dostęp: 29.01.2019).pl
dc.referenceshttps://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/faq (dostęp: 29.01.2019).pl
dc.referenceshttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf (dostęp: 13.04.2021).pl
dc.contributor.authorEmailDejna, Dagna - dagnadejna@umk.pl
dc.contributor.authorEmailNalaskowski, Filip - Filip.Nalaskowski@umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.78.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0