Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-02-14T11:32:48Z
dc.date.available2022-02-14T11:32:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJanuszkiewicz K., Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8088-999-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-999-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40633
dc.descriptionZaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich kosztów psychologicznych, ekonomicznych, społecznych i zawodowych. Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartość aplikacyjną. Opracowany na podstawie koncepcji kwestionariusz EZOP służy do badania poziomu elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników i stanowi narzędzie diagnozy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ma on charakter uniwersalny i przy zachowaniu zasad określonych przy jego konstrukcji może być stosowany w badaniach naukowych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzachowania ludzi w organizacjipl_PL
dc.subjectnauki o zarządzaniupl_PL
dc.subjectzachowania organizacyjne pracownikówpl_PL
dc.subjectelastyczne zachowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectEZOPpl_PL
dc.titleElastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badańpl_PL
dc.title.alternativeThe Flexibility of the Organizational Behaviour of Employees. The Concept and Methodology of Researchpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Katarzyna Januszkiewicz, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number214pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-002-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Katarzyna Januszkiewicz ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku „Psychologia stosowana” w 2003 r. W tym samym roku podjęła pracę na etacie asystenta, a od 2007 r. na etacie adiunkta w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Zainteresowania Katarzyny Januszkiewicz w pierwszym okresie pracy naukowej koncentrowały się na zagadnieniach związanych z rozwojem zawodowym pracowników. Ich rezultatem była rozprawa doktorska „Uwarunkowania orientacji pracowników na rozwój zawodowy”, napisana pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dr hab. Wandy Błaszczyk i obroniona w 2007 r. W trakcie kolejnych lat pracy nastąpiła konsolidacja zainteresowań naukowych autorki do społecznych aspektów zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i metodyki ich badania. Autorka w swojej pracy badawczej przyjmuje założenie, że rozwój dyscypliny naukowej zależy zarówno od umocnienia i wyraźnego określenia przedmiotu badań, jak i otwartości w przyjmowaniu i implementacji wiedzy powstającej na gruncie innych dyscyplin. Podejście to jest wyraźnie widoczne w realizowanych projektach, które mają charakter interdyscyplinarny i w których wykorzystywana jest nie tylko wiedza, ale również metody i techniki charakterystyczne dla innych dyscyplin. Od 2010 r. była kierownikiem siedmioosobowego zespołu, który realizował najpierw prace w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego („Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji”, 2010–2014), a następnie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych. Metodyka i narzędzie pomiaru” (nr UMO-2013/09/B/HS4/02722). W trakcie prac zespół opracował autorską koncepcję analizy zachowań organizacyjnych, którą wykorzystał podczas szeroko zakrojonych badań empirycznych pozwalających na diagnozę rozwiązań oraz zachowań organizacyjnych występujących w polskich przedsiębiorstwach. Wynikiem tych prac są dwie monografie wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: K. Januszkiewicz i zespół (2012), „Zachowania organizacyjne. Uwarunkowania i kierunki ewolucji” oraz K. Januszkiewicz i zespół (2016), „Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach”, a także liczne artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W trakcie swojej pracy autorka wykazywała się dużą otwartością na współpracę, zarówno z ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi. W latach 2011–2014, realizując projekty w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców, odbyła zagraniczne staże naukowo-badawcze (m.in. Universidad de Barcelona, Universidad Autonoma de Madrid, Universität Wien). W 2014 r. nawiązała współpracę z Katedrą Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, realizując temat „Elastyczność pracowników – zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”. Ponadto brała udział w trzech międzynarodowych projektach badawczych, w dwóch z nich w charakterze wykonawcy (FOLSPEC FPT.People-20 1-I.RSES, 2013 r. oraz ELIEMENTAL: „Breaking Down Barriers to Enterprise”, 2014 r.), w trzecim („HELPcare – Health and Social Care Workers: Employability Learning and Professionalisation”) w 2016 r. pełniła funkcję kierownika merytorycznego. Aktywność naukowa znalazła swoje odzwierciedlenie w działalności publikacyjnej. Doktor Katarzyna Januszkiewicz jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji z dziedziny zarządzania, w tym kilkunastu w języku obcym, a także czterech monografii. Wyniki swoich prac prezentowała również na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest współorganizatorką odbywających się co dwa lata konferencji naukowych z cyklu „Zachowania organizacyjne”, których celem jest konsolidacja środowiska akademickiego zajmującego się problematyką społecznych aspektów zarządzania. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora autorka odbyła staże naukowe w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Katedrze Zachowań Organizacyjnych i Marketingu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz w Uniwersytecie Państwowym w Nowosybirsku. Prowadziła też zajęcia jako “visiting lecturer” w ramach programu LLP ERASMUS (m.in. Universidade de Coimbra, Universitat de Valencia, University of Economics in Bratislava). Działalność naukowa autorki pozostaje w ścisłym związku z jej pracą dydaktyczną. Prowadzi ona zajęcia m.in. z takich przedmiotów, jak „Społeczne aspekty zarządzania”, „Psychologia zachowań organizacyjnych”, „Psychologia menedżerska” i „Relacje społeczne”. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych. Od 2011 r. pełniła funkcję kierownika specjalności „Projektowanie i doskonalenie organizacji”, a od 2015 r. „Zarządzanie projektami”. Jest wydziałowym koordynatorem programu IPMA Student, w ramach którego prowadzona przez nią specjalność uzyskała akredytację stowarzyszenia International Project Managment Associaction (IPMA Polska) – części międzynarodowej organizacji „non-profit” wspierającej rozwój dyscypliny „project management”. Swoje doświadczenia autorka stara się wykorzystywać także w innych obszarach. Dwukrotnie była powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady Młodych Naukowców (2011–2013), ciała opiniodawczego, do którego najważniejszych zadań należało identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców oraz wspieranie ich kontaktów z przedstawicielami środowisk gospodarczych i instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Prowadzi również działalność doradczą w zakresie kształtowania relacji interpersonalnych w organizacji. Jest autorką wielu programów szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw, dotyczących m.in. doskonalenia kompetencji społecznych pracowników oraz wspierania zmian organizacyjnych. Od 2016 r. doktor Katarzyna Januszkiewicz jest kierownikiem powołanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Metod Organizacji i Zarządzania, którego działalność koncentruje się wokół dwóch priorytetów: wypracowania standardów wykorzystania metodyki organizacji i zarządzania oraz rozpropagowania ich w nauce i biznesie.pl_PL
dc.referencesAdamiec M. (2007), Behawioryzacja działania w organizacjach i jej konsekwencje, [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 185–205.pl_PL
dc.referencesAdamik A. (red.) (2013), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Skoczylas G. (2014), Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesAllen T.D., Johnson R.C., Kiburz K.M., Shockley K.M. (2013), Work–family conflict and flexible work arrangements: Deconstructing flexibility, „Personnel Psychology”, 66(2), s. 345–376.pl_PL
dc.referencesAllen T.D., Johnson R.C., Saboe K.N., Cho E., Dumani S., Evans S. (2012), Dispositional variables and work–family conflict: a meta-analysis, „Journal of Vocational Behavior”, 80(1), s. 17–26.pl_PL
dc.referencesAllport G.W. (1937), Personality: A Psychological Interpretation, Holt and Company, New York.pl_PL
dc.referencesAnsoff H.I. (1965), Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesAntczak Z. (2012), Pojęcie elastyczności i jego paradygmatyczna recepcja (rozważania epistemologiczno-eksploracyjne), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 248.pl_PL
dc.referencesApanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia.pl_PL
dc.referencesAppelt K. (2005), Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać, [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 430–453.pl_PL
dc.referencesArmstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArnett J.J. (2002), The psychology of globalization, „American Psychologist”, 57(10).pl_PL
dc.referencesAsforth B.E., Kreiner G.E., Fugate M. (2000), All in a day’s work: boundaries and micro role transitions, „Academy of Management Review”, 25, s. 472–491.pl_PL
dc.referencesAtkinson J. (1984), Manpower strategies for flexible organizations, „Personnel Management”, 16(8), s. 28–31.pl_PL
dc.referencesBabbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBailey T. (1993), Discretionary Effort and the Organization of Work: Employee Participation and Work Reform since Hawthorne, Teachers College and Conservation of Human Resources, Columbia University.pl_PL
dc.referencesBaltes B.B., Briggs T.E., Huff J.W., Wright J.A., Neuman G.A. (1999), Flexible and compressed workweek schedules: a meta-analysis of their effects on work-related criteria, „Journal of Applied Psychology”,84(4), s. 496–513.pl_PL
dc.referencesBańka A. (2002), Psychologia pracy, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBarabasz A. (2008), Osobowość organizacji: zastosowanie w praktyce zarządzania, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, seria „Monografie i Opracowania”, 100 (1198).pl_PL
dc.referencesBarabasz A. (2005), Osobowość organizacji – założenia teoretyczne, [w:] J. Skalik (red.), Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBarabasz A., Chwalibóg E. (2013), Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacjach. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 282.pl_PL
dc.referencesBarney J.B., Zajac E.J. (1994), Competitive organizational behavior: Toward an organizationally‐based theory of competitive advantage, „Strategic Management Journal”, 15(S1), s. 5–9.pl_PL
dc.referencesBarrick M.R., Mount M.K., (1991), The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis, „Personnel Psychology”, 44(1), s. 1–26.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2008), Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBąk-Grabowska D. (2016), Wielkość zatrudnienia jako czynnik różnicujący stosowanie form zatrudnienia w grupach kapitałowych, „Studia Ekonomiczne”, 257, s. 114–124.pl_PL
dc.referencesBednarska-Wnuk I. (2013), Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy – próba identyfikacji kluczowych determinant, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 282.pl_PL
dc.referencesBedyńska S., Cypryańska M. (2013), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, WSPS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBee H., Boyd D.R. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zyska i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesBegall K., Mills M., Ganzeboom H.B. (2014), Non-standard work schedules and childbearing in the Netherlands: a mixed-method couple analysis, „Social Forces”, 93(3), s. 957–988.pl_PL
dc.referencesBelbin R.M. (2012), Team Roles at Work, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesBelbin R.M. (2003), Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBieliński A., Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBell C.S., Compeau D.R., Olivera F. (2005), Understanding the social implications of technological multitasking: a conceptual model, SIGHCI 2005 Proceedings, 2.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski M. (1996), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBieńkowska J., Sikorski Cz. (2016), Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlack C.E. (ed.) (1976), Comparative Modernization. A Reader, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W. (2010), Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 234.pl_PL
dc.referencesBłachnio A. (2011), Człowiek autorski w erze globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W. (red.) (2013), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBond J.T., Galinsky E., Kim S.S., Brownfield E. (2005), National Study of Employers, 6, Families and Work Institute, New York.pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (2002), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBosch G. (1995), Flexibility and Work Organization: Report of Expert Working Group: Follow up to White Paper Growth. Competitiveness, Employment, Office for Official Publications of the European Communities.pl_PL
dc.referencesBresnahan T.F., Brynjolfsson E., Hitt L.M. (2002), Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: firm-level evidence, „The Quarterly Journal of Economics”, 117(1), s. 339–376.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. (2014), Społeczna psychologia rozwoju, t. 3), Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. (red.) (2004), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. (2011), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzozowski M. (2009), Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 1, s. 57–66.pl_PL
dc.referencesBurda J. (2004), Ewolucja ról kierowniczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych”, 647.pl_PL
dc.referencesBuszko A. (2013), Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBylok F. (2009), Zachowania ludzi w organizacji – problemy definicyjne, [w:] F. Bylok, E. Robak (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesBylok F., Robak E. (red.) (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesCampbell B.A., Ganco M., Franco A.M., Agarwal R. (2012), Who leaves, where to, and why worry? Employee mobility, entrepreneurship and effects on source firm performance, „Strategic Management Journal”, 33(1), s. 65–87.pl_PL
dc.referencesCaspi A., Roberts B.W., Pervin L.A., John O.P. (1990), Personality continuity and change across the life course, [in:] Handbook of Personality: Theory and Research, 2, Guilford Press, New York, London, s. 300–326.pl_PL
dc.referencesChlewiński Z., Sękowski A.E. (red.) (2004), Psychologia w perspektywie XXI wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesChmiel N. (red.) (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesChristensen K. (2013), Launching the workplace flexibility movement: work family research and program of social change, „Community, Work & Family”, 16 (3), s. 263–284.pl_PL
dc.referencesChung H., Tijdens K. (2013), Working time flexibility components and working time regimes in Europe: using company-level data across 21 countries, „The International Journal of Human Resource Management, 24(7), s. 1418–1434.pl_PL
dc.referencesCiarkowska W. (2003), Przyczyny i przejawy różnic indywidualnych w przebiegu rytmów okołodobowych u ludzi, [w:] M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCiarkowska W. (2001), Chronotyp jako przejaw różnic indywidualnych w przebiegu rytmów dobowych u ludzi, [w:] W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiarkowska W., Matczak A. (red.) (2001), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A. (2008), Elastyczność w obszarze zatrudnienia – optyka pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesClark S.C. (2000), Work/family border theory: a new theory of work/family balance, „Human Relations”, 53(6), s. 747–770.pl_PL
dc.referencesConley H. (2006), Modernisation or casualisation? Numerical fłexibility in public services, „Capital & Class”, 84.pl_PL
dc.referencesCordery J.L., Mueller W.S., Smith L.M. (1991a), Attitudinal and behavioral effects of autonomous group working: a longitudinal field study, „Academy of Management Journal”, 34(2), 464-476.pl_PL
dc.referencesCordery J.L., Barton K., Mueller W., Parker S. (1991b), Multiskilling: the views of public sector, „Human Resource Managers. Asia Pacific HRM”, 29(3), s. 79–89.pl_PL
dc.referencesCostello A.B., Osborne J.W. (2005), Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis, „Practical Assessment, Research & Evaluation”, 10(7), s. 1–9.pl_PL
dc.referencesCrozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCutcher-Gershenfeld J. (1991), The impact on economic performance of a transformation in industrial relations, „Industrial and Labor Relations Review”, 44, s. 241–260.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, 9.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (red.) (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapla T.P. (2012), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzaplicka-Kozłowska I. (2014), Elastyczne formy zatrudnienia, [w:] A. Organiściak-Krzykowska, R. Walkowiak, K. Nyklewicz (red.), Innowacyjne formy pracy, EXPOL, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Lisiński M. (2011), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzerska J. (2002), Role pracowników w transformacji Lean, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 8, s. 75–84.pl_PL
dc.referencesCzopek A. (2013), Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych – analiza składowych głównych i analiza czynnikowa, „Studia Ekonomiczne”, 132, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesĆwiklicki M., Gach D. (2006), Geneza nauki „zachowania organizacyjne”, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych”, 715.pl_PL
dc.referencesDerks D., Bakker A.B. (2014), Smartphone use, work–home interference, and burnout: a diary study on the role of recovery, „Applied Psychology”, 63(3), s. 411–440.pl_PL
dc.referencesDerks D., Duin van D., Tims M., Bakker A.B. (2014), Smartphone use and work-home interference: the moderating role of socialnorm and employee work engagement, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 88(1), s. 155–177.pl_PL
dc.referencesDe Carvalho J., Chima F.O. (2014), Applications of structural equation modeling in social sciences research, „American International Journal of Contemporary Research”, 4(1), s. 6–11.pl_PL
dc.referencesde Sivatte I., Guadamillas F. (2013), Antecedents and outcomes of implementing flexibility policies in organizations, „The International Journal of Human Resource Management”, 24(7), s. 1327–1345.pl_PL
dc.referencesde Winter J.C.F., Dodou D., (2012), Factor recovery by principal axis factoring and maximum likelihood factor analysis as a function of factor pattern and sample size, „Journal of Applied Statistics”, 39(4), s. 695–710.pl_PL
dc.referencesDiNatale M. (2001), Characteristics of and preference for alternative work arrangements, „Monthly Labor Review”, 3.pl_PL
dc.referencesDoeringer P.B., Priore M.J. (1971), Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Heath, Lexington, Mass.pl_PL
dc.referencesDozier D.M., Broom G.M. (1995), Evolution of the manager role in public relations practice, „Journal of Public Relations Research”, 7(1), s. 3–26.pl_PL
dc.referencesDunaj B. (red.) (2000), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo SMS, Kraków.pl_PL
dc.referencesDunaj B. (red.) (1995), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEaton S.C. (2003), If you can use them: flexibility policies, organizational commitment, and perceived performance. Industrial relations, „A Journal of Economy and Society”, 42(2), s. 145–167.pl_PL
dc.referencesEby L.T., Russell J.E. (2000), Predictors of employee willingness to relocate for the firm, „Journal of Vocational Behavior”, 57(1), s. 42–61.pl_PL
dc.referencesElias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliasz A. (2004), Transakcyjny model temperamentu: analiza właściwości temperamentu z perspektywy nomotetycznego oraz idiograficznego badania osobowości, [w:] Z. Chlewiński, A.E. Sękowski (red.), Psychologia w perspektywie XXI wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 49–96.pl_PL
dc.referencesEliasz A., Klonowicz T. (2003), Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki destabilizujące system regulacji stymulacji, „Kolokwia Psychologiczne”, 11: Zmieniający się człowiek w zmieniającym się świecie, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEwen R.B. (1980), An Introduction to Theories of Personality, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesEysenck H.J. (2000), Teorie osobowości – ujęcie w terminach cech, [w:] S.E. Hampson, A.M. Colman (red.), Psychologia różnic indywidualnych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFeist J., Feist G.J. (2009), Theories of Personality, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesFeldt L.S. (1969), A test of hypothesis that Cronbachs alpha or Kuder-Richardson coefficient 20 is same for 2 tests, „Psychometrika”, 34, s. 363–373.pl_PL
dc.referencesFlorczak I. (2015), Zatrudnienie elastyczne – uwagi ogólne, [w:] A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Difin, Warszawa, s. 23–24.pl_PL
dc.referencesFox S., Spector P. E., Miles D. (2001), Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: some mediator and moderator tests for autonomy and emotions, „Journal of Vocational Behavior” 59(3), s. 291–309.pl_PL
dc.referencesFronczyk K. (red.) (2009), Psychometria – podstawowe zagadnienia, Vizja Press & IT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGalinsky S., Bond J., Sakai K., Kim S.S., Giuntoli N. (2008), National Study of Employers, The Families and Work Institute.pl_PL
dc.referencesGerrig R.J., Zimbardo P.G. (2009), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGibson C.B., Cohen S.G. (eds) (2003), Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness, Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesGibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly J.H. (1982), Organizations: Behavior, Structure, Processes, Plano Tex: Business Publications, Georgetown, Ont.pl_PL
dc.referencesGlass J. (2004), Blessing or curse? Work-family policies and mothers’ wage growth over time, „Work and Occupations”, 31(3), s. 367–394.pl_PL
dc.referencesGlińska-Neweś A. (2010), Pozytywny potencjał organizacji, jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] J.M. Stankiewicz (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesGlomb T.M., Liao H. (2003), Interpersonal aggression in work groups: social influence, reciprocal, and individual effects, „Academy of Management Journal”, 46(4), s. 486–496.pl_PL
dc.referencesGoodman P.S. and Associates (eds) (1982), Change in Organizations: New Perspectives in Theory, Research, and Practice, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesGórska E., Lewandowski J. (2010), Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreenhaus J.H., Powell G.N. (2006), When work and family are allies: a theory of work-family enrichment, „Academy of Management Review”, 31(1), s. 72–92, DOI: 10.5465/AMR.2006.19379625pl_PL
dc.referencesGreenhaus J.H., Beutell N.J. (1985), Sources of conflict between work and family roles, „Academy of Management Review”, 10(1), s. 76–88.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Moorhead G. (2010), Organizational Behavior. Managing People and Organizations, South-Western, Cengage Learning, Canada.pl_PL
dc.referencesGros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrześ A. (2015), Istota i rozmiary elastyczności zatrudnienia pracowników – perspektywa ekonomiczna, [w:] A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Difin, Warszawa, s. 32–40.pl_PL
dc.referencesGuest D. (2004), Flexible employment contracts, the psychological contract and employee outcomes: an analysis and review of the evidence, „International Journal of Management Reviews”, 5(1), s. 1–19.pl_PL
dc.referencesHall C.S., Lindzey G. (1990), Teorie osobowości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHampson S.E., Colman A.M. (red.) (2000), Psychologia różnic indywidualnych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesHayman J.R. (2009), Flexible work arrangements: exploring the linkages between perceived usability of flexible work schedules and work/life balance, „Community, Work & Family”, 12(3), s. 327–338.pl_PL
dc.referencesHempell T., Zwick T. (2008), New technology, work organisation, and innovation, „Economics of Innovation and New Technology”. 17(4), s. 331–354.pl_PL
dc.referencesHicks W.D., Klimoski R.J. (1981), The impact of flexitime on employee attitudes, „Academy of Management Journal”, 24(2), s. 333–341.pl_PL
dc.referencesHilarowicz A., Osika G., (2009), Analiza procesu uelastyczniania działań personalnych pod kątem kulturowych uwarunkowań związanych z organizacją czasu, [w:] Ł. Sułkowski, K. Waniek (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, cz. 2, „Studia i Monografie”, 22, SWSPiZ, Łódź.pl_PL
dc.referencesHill J., Grzywacz J.G., Allen S., Blanchard V.L., Matz-Costa C., Shulkin S., Pitt-Catsouphes M. (2008), Defining and conceptualizing workplace flexibility, „Community, Work and Family”, 11(2), s. 149–163.pl_PL
dc.referencesHolland J.L. (1966), The Psychology of Vocational Choice: A Theory of Personality Types and Model Environments, Blaisdell, Oxford.pl_PL
dc.referencesHornowska E. (2009), Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHornowska E., Paluchowski W.J. (2002), Technika badania ważności pracy D.E. Supera, [w:] M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 267–291.pl_PL
dc.referencesHorodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.) (2003), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa, Białystok.pl_PL
dc.referencesHough L.M., Oswald F.L. (2000), Personnel selection: looking toward the future, remembering the past, „Annual Review of Psychology”, 51, s. 631–664.pl_PL
dc.referencesHuczyński A., Buchanan D. (2001), Organizational Behaviour. An Introductory Text, Pearson Education.pl_PL
dc.referencesHunziker H.W. (1964), Plastizität als Factor der Spannungsminderung in Denkaufgaben, „Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie“, 11, s. 185–237.pl_PL
dc.referencesIles P., Forster A., Tinline G. (1996), The changing relationships between work commitment, personal flexibility and employability. an evaluation of a field experiment in executive development, „Journal of Managerial Psychology”, 11(8), s. 18–34.pl_PL
dc.referencesInkeles A. (1976), A model of the modern man: theoretical and methodological issues, [in:] C.E. Black (ed.), Comparative Modernization. A Reader, Free Press, New York, s. 320–348.pl_PL
dc.referencesJagoda A. (2013), Flexible forms of working time organization in Polish enterprises in the perspective of pilot empirical studies, „International Journal of Academic Research”, 5(6), November.pl_PL
dc.referencesJagoda H., Lichtarski J. (red.) (2002), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: integracja i dezintegracja, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 928.pl_PL
dc.referencesJankowski K., Zajenkowski M. (2010), Metody szacowania rzetelności testu, [w:] K. Fronczyk (red.), Psychometria – podstawowe zagadnienia, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 84–110.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2016a), Od teorii naukowych do badania empirycznego – budowa narzędzi do badania zachowań ludzi w organizacji, „Przegląd Organizacji”, 12.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2016b), Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 7(955).pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2016c), The flexible organizational behaviour of employees (fobe) – the results of empirical research conducted in Poland, „International Journal of Interdisciplinary Social Science Studies”, 3 (1), s. 32–41.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (red.) (2016), Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2015), Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej – wyzwania metodologiczne, „Organizacja i Kierowanie”, 1, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2012), Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 265.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. i zespół (2012), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaros R., Zalewska A.M. (2003), Reaktywność a zadowolenie z pracy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 7, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesJaworska M. (2012), Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego, „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”, 9.pl_PL
dc.referencesJarvenpaa S.L., Leidner D.E. (1998), Communication and trust in global virtual teams, „Journal of Computer-Mediated Communication”, 3(4).pl_PL
dc.referencesJeleniewska J., Chrościelewski R., Opieka R. (2008), Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form pracy na bazie doświadczeń NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 153–165.pl_PL
dc.referencesJerzak M. (2004), Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, „Materiały i Studia”, 176, Narodowy Bank Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohnson A.A., Shannon L.L., Richman A.L. (2008), Challenging common myths about workplace flexibility: research notes from the multi-organization database, „Community, Work and Family”, 11(2), s. 231–242.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJudge T.A., Higgins Ch.A., Thoresen C.J., Barrick M.R. (1999), The Big Five personality traits, general mental ability, and career success across the life span, „Personnel Psychology”, 52, s. 621–652.pl_PL
dc.referencesJudiesch M., Lyness K. (1999), Left behind? The impact of leaves of absence on managers’ career successes, „Academy of Management Journal”, 42(6), s. 641–651.pl_PL
dc.referencesKaczmarek M. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2003), Telepraca – trzecia fala zalewa Europę, materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Sikorski Cz. (1999), Podstawy zarządzania: zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesKalinowska I., Kujszczyk M., Mańturz M., Świercz B. (2013), Elastyczne formy zatrudnienia. Informator, WUP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalleberg A.L. (2003), Flexible firms and labor market segmentation: effects of workplace restructuring on jobs and workers, „Work and Occupations”, 30(2), s. 154–175.pl_PL
dc.referencesKalleberg A.L. (2001), Organizing flexibility: the flexible firm in a new century, „British Journal of Industrial Relations”, 39(4), s. 479–504.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz K., Makarowski, R. (2012), Modelowanie strukturalne z programem AMOS – wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii, Zimowe Warsztaty Analityczne SWPS, SPSS Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W. (2009), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKatzenbach J.R., Smith D.K. (2001), The discipline of virtual teams, „Leader to Leader”, 22(1).pl_PL
dc.referencesKlonowicz T., Eliasz A. (2003), System stymulacji regulacji. Teoretyczne znaczenie pojęcia, [w:] M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKmita J. (red.) (1977), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKmiotek T., Piecuch T. (2012), Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziejczak M. (2016), Organizacje w Polsce, [w:] K. Januszkiewicz (red.), Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesKontrymowicz-Ogińska H. (2011), Chronotyp: aspekty behawioralne, korelaty osobowościowe, konsekwencje zdrowotne, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesKossek E.E., Lambert S.J. (eds) (2004), Work and Life Integration: Organizational, Cultural, and Individual Perspectives, Psychology Press.pl_PL
dc.referencesKossek E.E., Thompson R.J., Lautsch B.A. (2015), Balanced workplace flexibility: avoiding the traps, „California Management Review”, 57(4), s. 5–25.pl_PL
dc.referencesKossek E.E., Lautsch B.A., Eaton S.C. (2006), Telecommuting, control, and boundary management: correlates of policy use and practice, job control, and work–family effectiveness, „Journal of Vocational Behavior”, 68(2), s. 347–367.pl_PL
dc.referencesKossek E.E., Hammer L.B., Kelly E.L., Moen P. (2014), Designing work, family & health organizational change initiatives, „Organizational Dynamics”, 43(1).pl_PL
dc.referencesKossowska M. (2007), Osobowościowe i motywacyjne korelaty sztywności poznawczej, „Przegląd Psychologiczny”, 50(20), s. 181–200.pl_PL
dc.referencesKossowska M. (2000), Sztywność a sposób funkcjonowania poznawczego, „Przegląd Psychologiczny”, 43(2), s. 217–240.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2005), Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1957), Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (2000), Psychologiczne koncepcje człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K. (1983), Współczesne teorie zarządzania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K. (1977), Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrajewski S. (1977), Pojęcia rozwoju i postępu, [w]: J. Kmita (red.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrot K., Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKról H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKról M. (2014), Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (2003), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa, Białystok.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuc B., Moczydłowska J.M. (2009), Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurnal J. (1972), Biurokracja i biurokratyzm w teorii organizacji i zarządzania, [w:] J. Kurnal (red.), O sprawności i niesprawności organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurnal J. (red.), O sprawności i niesprawności organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2005), Miejsce restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w procesie przekształceń polskich przedsiębiorstw, [w]: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 19–24.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2005), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesLake A. (2015), Smart Flexibility: Moving Smart and Flexible Working from Theory to Practice, CRC Press.pl_PL
dc.referencesLanaj K., Johnson R.E., Barnes C.M. (2014), Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 124(1), s. 11–23.pl_PL
dc.referencesLeksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLepak D.P., Snell S.A. (2002), Examining the human resource architecture: the relationships among human capital, employment, and human resource configurations, „Journal of Management”, 28, s. 517–533.pl_PL
dc.referencesLepak D.P., Takeuchi R., Snell S.A. (2003), Employment flexibility and firm performance: examining the interaction effects of employment mode, environmental dynamism, and technological intensity, „Journal of Management”, 29(5), s. 681–703.pl_PL
dc.referencesLevine A.S. (1955), Perseveration, rigidity, and persistence, „Psychological Reports”, 1, s. 107–125.pl_PL
dc.referencesLewis P.M. (2003), Employee Relations: Understanding the Employment Relationship, Pearson Education.pl_PL
dc.referencesLewis S., Roper I. (2008), Flexibility and work-life balance, [in:] M. Muller-Camen, R. Croucher, S. Leigh (eds), Human Resource Management: A Case Study Approach, Chartered Institute of Personnel and Development, London, s. 181–199.pl_PL
dc.referencesLichtarski J. (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota, relacje, problemy stosowania, „Przegląd Organizacji”, 1, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesLong C.S., Ajagbe A.M., Nor K.M., Suleiman E.S. (2012), The approaches to increase employees’ loyalty: A review on employees’ turnover models, „Australian Journal of Basic and Applied Sciences”, 6(10), s. 282–291.pl_PL
dc.referencesLonti Z., Verma A. (2003), The determinants of flexibility and innovation in the government workplace: Recent evidence from Canada, „Journal of Public Administration Research and Theory”, 13(3), s. 283–309.pl_PL
dc.referencesLoveridge R., Mok A. (1979), Theories of Labour Market Segmentation (Main Report), Commission of the European Communities, Program of Research and Actions on the Development of the Labour Market. V/213/78-4N, The Hague, Nijhoff.pl_PL
dc.referencesLudwiczyński A. (red.) (2002), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLuff P., Hindmarsh J., Heath C. (eds) (2000), Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesŁopatowska J. (2009), Zastosowanie teorii ograniczeń do harmonogramowania zadań w środowisku jedno- i wieloprojektowym, „Logistyka”, 2.pl_PL
dc.referencesŁuczak A., Tarnowski A. (2012), Walidacja psychologicznej metody oceny predyspozycji do zawodu kierowcy, „Studia Psychologiczne”, 50(4), s. 5–13.pl_PL
dc.referencesMachol-Zajda L. (2008), Rozwój elastycznych form pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesMalarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska.pl_PL
dc.referencesMarch J.G., Simon H. (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał-Wiśniewska M., Klonowicz T., Fajkowska-Stanik M. (red.) (2003), Psychologia różnic indywidualnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMaruszewski T. (2011), Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMaruszewski T. (2001), Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał E. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (2001), Temperament a kompetencje społeczne, [w:] W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 173–182.pl_PL
dc.referencesMatusik S.F., Hill C.W.L. (1998), The utilization of contingent work, knowledge creation, and competitive advantage, „Academy of Management Review”, 23, s. 680–697.pl_PL
dc.referencesMatz-Costa C., Pitt-Catsouphes M. (2010), Workplace flexibility as an organizational response to the aging of the workforce: a comparison of nonprofit and for-profit organizations, „Journal of Social Service Research”, 36(1), s. 68–80.pl_PL
dc.referencesMaughan M. (2014), Organisational Behaviour, Palgrave.pl_PL
dc.referencesMcDuffie J.P. (1995), Human resource bundles and manufacturing performance organizational logic and flexible production systems in the world auto industry, „Industrial and Labour Relations Review”, 48(2), s. 197–213.pl_PL
dc.referencesMcMenamin T.M. (2007), A time to work: recent trends in shift work and flexible schedules, „Monthly Labor Review”, 130(12), s. 3–15.pl_PL
dc.referencesMichalak J.M. (2012a), Międzynarodowe zespoły wirtualne – zalety i ograniczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 703, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 88, s. 307–316.pl_PL
dc.referencesMichalak J.M. (2012b), Ewolucja form pracy zespołowej, [w:] K. Januszkiewicz i zespół (2012), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichel CE.J. (2015), Work schedule flexibility, work-family enrichment and job satisfaction, „Journal of Behavioural Sciences”, 25(1).pl_PL
dc.referencesMichie J., Sheehan-Quinn M. (2001), Labour market flexibility, human resource management and corporate performance, „British Journal of Management”, 12(4), s. 287–306.pl_PL
dc.referencesMikuła B. (2009), Humanizacja w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych”, 801.pl_PL
dc.referencesMikuła B. (2000), Człowiek a organizacja. Humanizacja w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Ziębicki B. (2004), Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 647, s. 51–75.pl_PL
dc.referencesMohrman S.A., Cohen S.G., Morhman A.M., Jr. (1995), Designing Team-based Organizations: New Forms for Knowledge Work, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesMuller-Camen M., Croucher R., Leigh S. (eds) (2008), Human Resource Management: A Case Study Approach, Chartered Institute of Personnel and Development, London.pl_PL
dc.referencesMullins L.J. (2007), Management and Organisational Behaviour, Pearson Education.pl_PL
dc.referencesMyjak T. (2014), Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz.pl_PL
dc.referencesNabe-Nielsen K., Garde A.H., Aust B., Diderichsen F. (2012), Increasing work-time influence: consequences for flexibility, variability, regularity and predictability, „Ergonomics”, 55(4), s. 440–449.pl_PL
dc.referencesNilles J.M. (1994), Making Telecommuting Happen: A Guide for Telemanagers and Telecommuters, Van Nostrand Reinhold, New York.pl_PL
dc.referencesNeville D.D., Super D.E. (1989), Manual for the Values Scale, Palo Alto.pl_PL
dc.referencesObuchowski K. (2015), Wokół psychologii osobowości. Perspektywa kliniczna i psychologiczna, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesOECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) (1999), New Enterprise Work Practices and their Labour Market Implications, „OECD Employment Outlook”, Paris.pl_PL
dc.referencesOleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesOlson M.H. (1983), Remote office work: changing work patterns in space and time, „Communications of the ACM”, 26(3), s. 182–187.pl_PL
dc.referencesOrgan D.W., Podsakoff P.M., MacKenzie S.B. (2005), Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesOrganiściak-Krzykowska A., Walkowiak R., Nyklewicz K. (red.) (2014), Innowacyjne formy pracy, EXPOL, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesOrlak K. (2014), Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G. (2006), Rola elastyczności w rewolucyjnym i ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji-ewolucja czy rewolucja, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1141, s. 133–138.pl_PL
dc.referencesPabian A. (2011), Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5, s. 9–27.pl_PL
dc.referencesPadzik K. (2002), Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaine S.-J., Gander P.H., Travier N. (2006), The epidemiology of morningness/eveningness: influence of age, gender, ethnicity, and socioeconomic factors in adults (30–49 years), „Journal of Biological Rhythms”, 21(1), s. 68–76, DOI: 10.1177/0748730405283154pl_PL
dc.referencesPearce J.L. (1998), Job security is important, but not for the reasons you might think: The examples of contingent workers, „Journal of Organizational Behavior”, 5, s. 31–46.pl_PL
dc.referencesPearn M., Kandola R.S. (1988), Job Analysis: A Practical Guide for Managers, Institute of Personnel Management.pl_PL
dc.referencesPervin L.A., John O.P. (2001), Personality. Theory and Research, Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesPervin L.A., John O.P. (eds) (1999), Handbook of Personality: Theory and Research, Elsevier.pl_PL
dc.referencesPflugbeil K.J. (1994), Bio-topping, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiech K. (2003), „Tradycyjne” metody heurystyczne – przegląd i zastosowania, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 40, s. 91–101.pl_PL
dc.referencesPinfield L.T., Berner M.F. (1994), Employment systems: toward a coherent conceptualization of internal labor markets, „Research in Personnel and Human Resources Management”, 12, s. 41–78.pl_PL
dc.referencesPitt-Catsouphes M., Matz-Costa C. (2008), The multi-generational workforce: workplace flexibility and engagement, „Community, Work and Family”, 11(2), s. 215–229.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (2012), Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (red.) (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPotocki A. (2005), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProkurat S., Swierkowski L. (2013), Nadchodzi Praca 2.0, „Harvard Business Review Polska”, 7–8.pl_PL
dc.referencesProvenzano L.A. (1994), Telecommunting: A Trend Towards the Hoffice, Queen’s University Industrial Relations Centre (IRC), Kingston.pl_PL
dc.referencesPrzybyła M. (2002), Integracyjne i dezintegracyjne aspekty nauki o zarządzaniu, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: integracja i dezintegracja, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 928, s. 131–137.pl_PL
dc.referencesPurgał-Popiela J. (2015), Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 914, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesPurgał-Popiela J. (2011), Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania: spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta [Success of an international assignment and its determinants from the perspective of an organisation and an expatriate], „Problemy Zarządzania”, 9(4).pl_PL
dc.referencesRau B.L., Hyland M.A.M. (2002), Role conflict and flexible work arrangements: The effects on applicant attraction, „Personnel Psychology”, 55(1), s. 111–136.pl_PL
dc.referencesRegev G., Bider I., Wegmann A. (2007), Defining business process flexibility with the help of invariants, „Software Process: Improvement and Practice”, 12(1), s. 65–79.pl_PL
dc.referencesRibera J., Sachon M., Grasas A. (2003), Putting the core element of critical chain project management into perspective, [in:] One World? One View of OM? The Challenges of Integrating Research and Practice, SGE Editoriali, Padova.pl_PL
dc.referencesRiel Van C., Berens G., Dijkstra M. (2009), Stimulating strategically aligned behaviour among employees, „Journal of Management Studies”, 46(7), s. 1197–1226.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P. (1983), Organizational Behavior – Concepts, Controversies and Applications, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P, Judge T.A. (2012), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobert K.H., Hulin C.L., Rousseau D.M. (1978), Developing an Interdyscyplinary Science of Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA.pl_PL
dc.referencesRodgers C.S. (1992), The flexible workplace: What have we learned?, „Human Resource Management”, 31(3), s. 183–199.pl_PL
dc.referencesRoeters A., Craig L. (2014), Part-time work, women’s work-life conflict, and job satisfaction: A crossnational comparison of Australia, The Netherlands, Germany, Sweden, and The United Kingdom, „International Journal of Comparative Sociology”, 55(3), s. 185–203.pl_PL
dc.referencesRokita J., Grudzewski W. (red.) (2005), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice.pl_PL
dc.referencesRosenbaum J.E. (1984), Career Mobility in a Corporate Hierarchy, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesRutka R. (2012), Wpływanie na zachowania przez formalizację, [w:] R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutka R., Wróbel P. (red.) (2012), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C. (red.) (2008), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C. (red.), (2007), Równowaga: praca, życie: studium porównawcze: Finlandia – Polska – Hiszpania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSadowski B. (1973), Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSalgado J. (1997), The five factor model of personality and job performance in European Community, „Journal of Applied Psychology”, 82, s. 30–43.pl_PL
dc.referencesSanchez R. (1997), Preparing for an uncertain future: managing organizations for strategic flexibility, „International Studies of Management & Organization”, 27(2), s. 71–94.pl_PL
dc.referencesSapnas K.G., Zeller R.A. (2002), Minimizing sample size when using exploratory factor analysis for measurement, „Journal of Nursing Measurement”, 10(2), s. 135–154.pl_PL
dc.referencesScandura T.A. (2015), Essentials of Organizational Behaviour. An Evidence Approach, Sage, London.pl_PL
dc.referencesScandura T.A., Williams E.A. (2000), Research methodology in management: current practices, trends, and implications for future research, „Academy of Management Journal”, 43(6).pl_PL
dc.referencesSchaie K.W., Dutta R., Willis S.L. (1991), Relationship between rigidity-flexibility and cognitive abilities in adulthood, „Psychology and Aging”, 6(3).pl_PL
dc.referencesSchieman S., Young M. (2010), Is there a downside to schedule control for the work-family interface?, „Journal of Family Issues”, 31(10), s. 1391–1414.pl_PL
dc.referencesSchiff F.W. (1983), Flexiplace: an idea whose time has come, „IEEE Transactions on Engineering Management”, 1, s. 26–30.pl_PL
dc.referencesSchultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchmidt J. (2014), Rola i uwarunkowania rozwoju organizacyjnych zachowań obywatelskich w organizacjach, na przykładzie polskich organizacji pozarządowych, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2(10), s. 27–51.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2013), Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Obrazki z dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2005), Kierunek ewolucji rozwiązań strukturalnych, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSillamy N. (1994), Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica, Katowice.pl_PL
dc.referencesSkalik J. (red.) (2006), Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji-ewolucja czy rewolucja, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1141.pl_PL
dc.referencesSkarzyński M. (2007), Praca, [w:] M. Skarzyński (red.), Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSkarzyński M. (red.) (2007), Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSkowron-Mielnik B. (2012), Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSkowron-Mielnik B. (2003), Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa, Białystok.pl_PL
dc.referencesSkowron-Mielnik B. (2001), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSladek C., Hollander E. (2009), Where is everyone? The rise of workplace flexibility, „Benefits Quarterly”, 2, s. 17–22.pl_PL
dc.referencesSobol E. (red.) (2002), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSowińska A. (2014), Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnieniapsychopatologia telepracy, „Studia Ekonomiczne”, 167, s. 259–266.pl_PL
dc.referencesSpector P.E., Jex S.M. (1998), Development of four self-report measures of job stressors and strain: interpersonal conflict at work scale, organizational constraints scale, quantitative workload inventory, and physical symptoms inventory, „Journal of Occupational Health Psychology”, 3(4), s. 35–367.pl_PL
dc.referencesSpina G. et al. (eds) (2003), One World? One View of OM? The Challenges of Integrating Research and Practice, SGE Editoriali, Padova.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (2005), Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju, [w:] J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 20–30.pl_PL
dc.referencesStankiewicz J.M. (red.) (2010), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesStańczyk S. (2011). Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 78–90.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K. (2010), Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność wyboru, „Roczniki Psychologiczne”, 13(1), s. 87–96.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (2001), Różnice indywidualne, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (1998). Temperament: A Psychological Perspective, Springer Science & Business Media.pl_PL
dc.referencesStrelau J., Doliński D. (red.) (2011), Psychologia akademicka. Podręcznik, 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (red.) (2002), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStriker M. (2012), Determinanty uelastycznienia zatrudnienia personelu medycznego w Polsce, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 248, s. 189–198.pl_PL
dc.referencesStroińska E. (2014), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca – zarządzanie pracą zdalną, Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrykowska M. (red.) (2002), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesStrzemińska H. (2014), Czas pracy w nowej gospodarce. Trendy i formy organizacji, [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzemińska H., Bednarski M. (red.) (2014), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, 1(16).pl_PL
dc.referencesSullivan D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2004), Metodologia nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, 10.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Waniek K. (red.) (2009), Studia z zarządzania międzykulturowego, cz. 2, „Studia i Monografie”, 22, SWSPiZ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzaban J.M. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzczucka K. (2010), Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezaptacyjnego, „Psychologia Społeczna”, 5, 1(13), s. 71–95.pl_PL
dc.referencesSzewczuk W. (red.) (1985), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzilagyi A.D., Wallace M.J. (1983), Organizational Behavior and Performance, Glenview, IL.pl_PL
dc.referencesSzostek D. (2015), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników: zarys problematyki, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 1, s. 69–82.pl_PL
dc.referencesSztumski J. (1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚlaski S. (2010), Zachowania transgresyjne – próba psychologicznego pomiaru, „Przegląd Psychologiczny”, 53(4), s. 401–416.pl_PL
dc.referencesŚpiewak S. (2006), Rozgrzewanie uwagi: wpływ przeciążenia poznawczego na proste i złożone zadania poznawcze, „Przegląd Psychologiczny”, 49(1), s. 63–83.pl_PL
dc.referencesŚpiewak S., Ziaja J., Doliński D. (2003), Wpływ przeciążenia poznawczego na dostępność zasobów: efekt rozgrzania poznawczego, „Przegląd Psychologiczny”, 46(3), s. 291–306.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji: istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTabachnick B.G., Fidell L. (2007), Using Multivariate sStatistics, Allyn & Bacon/Pearson Education.pl_PL
dc.referencesTabaszewska E. (2004), Organizacja tradycyjna – ucząca się – inteligentna. Różnice i podobieństwa, „Przegląd Organizacji”, 3.pl_PL
dc.referencesTeece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal”, 18(7), s. 509–533.pl_PL
dc.referencesTerelak J.F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThompson R.J., Payne S.C., Taylor A.B. (2015), Applicant attraction to flexible work arrangements: Separating the influence of flextime and flexplace, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 88(4), s. 726–749.pl_PL
dc.referencesTrocki M. (2004), Podział i grupowanie zadań, [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa, s. 417.pl_PL
dc.referencesTsui A.S., Pearce J.L., Porter L.W., Hite J.P. (1995), Choice of employee-organization relationship: influence of external and internal organizational factors, „Research in Personnel and Human Resources Management”, 13, s. 117–151.pl_PL
dc.referencesTurek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTwardowska J. (2016), Korzyści wynikające z wirtualnej organizacji pracy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 444, s. 512–519.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. 1974, 24(141), z późn. zm.pl_PL
dc.referencesVolberda H.W. (1996), Toward the flexible form: how to remain vital in hypercompetitive environments, „Organization Science”, 7(4), s. 359–374.pl_PL
dc.referencesWalecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja w procesach zmian – w drodze do elastyczności i innowacyjności, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa, s. 294–338.pl_PL
dc.referencesWalesiak M., Gatnar E. (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeick K.E. (1982), Management of organizational change among loosely coupled elements, [in:] P.S. Goodman and Associates (eds), Change in Organizations: New Perspectives in Theory, Research, and Practice, Jossey-Bass, San Francisco, CA, s. 375–408.pl_PL
dc.referencesWellman B., Salaff J., Dimitrova D., Garton L., Gulia M., Haythornthwaite C. (1996), Computer networks as social networks: collaborative work, telework, and virtual community, „Annual Review of Sociology”, 22(1), s. 213–238.pl_PL
dc.referencesWhite M., Hill S., McGovern P., Mills C., Smeaton D. (2003), ‘High‐performance’ management practices, working hours and work-life balance, „British Journal of Industrial Relations”, 41(2), s. 175–195.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz J. (2016), Exploratory factor analysis in the measurement of the competencies of older workers, „Ekonometria”, 4(54), s. 48–60.pl_PL
dc.referencesWiłkość M. (2014), Chronotyp a sprawność funkcji poznawczych oraz aktywność okołodobowa osób zdrowych. Związek z genami kandydującymi centralnego zegara biologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesWojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWontorczyk A., Brudnik M. (2013), Cechy temperamentu jako predyktory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego, „Psychologia Społeczna”, 8, 1(24), s. 96–110.pl_PL
dc.referencesWright P.M., Snell S.A. (1998), Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management, „Academy of Management Review”, 23, s. 756–772.pl_PL
dc.referencesZalewska-Turzyńska M. (2012), Komunikowanie się w organizacji: studium prakseologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz Osobowości NEO-FFi Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010), Psychologia: kluczowe koncepcje. Człowiek i jego środowisko, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010), Psychologia: kluczowe koncepcje. Postawy psychologii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesECaTT Final Report, Benchmarking Progress on New Ways of Working and New Forms of Business Across Europe 2000, s. 25–32 https://web.fhnw.ch/personenseiten/najib.harabi/publications/books/benchmarking-progress-of-telework-and-electronic-commercein-europe (dostęp 25.08.2017).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zachowanie;3999750.html (dostęp 15.09.2014).pl_PL
dc.referencesGawrycka M. (2007), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania rynku pracy w Polsce, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, katedra Mikroekonomii http://mikro.univ. Szczecin.pl (dostęp 15.10.2017).pl_PL
dc.referencesGlobal Coworkin Travel http://www.deskmag.com/en/2016-forecast-global-coworkingsurvey-results (dostęp 28.09.2017).pl_PL
dc.referencesJarmołowicz W., Kalinowska-Nawrotek B. (2007), Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Mikroekonomii http://mikro.univ.szczecin.pl (dostęp 15.10.2007).pl_PL
dc.referencesKleinman L. (2010), Physically Present, Mentally Absent? Technology Multitasking in Organizational Meetings (Doctoral dissertation) https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/ETD-UT-2010-05-800/KLEINMAN-DISSERTATION.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 15.08.2017).pl_PL
dc.referencesKruczkowska V. (2014), Definicja zachowania według dra Thomasa Gordona. Różnica między zachowaniem a etykietowaniem, Forum Wychowania Przedszkolnego http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Definicja_zachowania.pdf (dostęp 12.09.2014).pl_PL
dc.referencesLundin E. (2016), Designing Sharing Platforms: a Study of the Hoffice Coworking Network http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A945809&dswid=-7281 (dostęp 22.11.2015).pl_PL
dc.referencesPuzio-Wacławik B. (2007), Uelastycznienie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania http://mikro.univ.szczecin.pl (dostęp 10.07.2015).pl_PL
dc.referencesRaport E-Work, European Telework Online (eto) Polska (2000) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/telework-in-theeuropean-union (dostęp 15.11.2017).pl_PL
dc.referencesRogozińska-Pawelczyk A. (2013), Osobowościowe uwarunkowania gotowości do zmian organizacyjnych HRM(ZZL)_Rogozinska-Pawelczyk_A_95-106 (dostęp 25.08.2017).pl_PL
dc.referencesSłownik Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/szukaj/zachowanie.html (dostęp 12.09.2014).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-999-6
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe