Show simple item record

dc.contributor.authorLaskowska, Iwona
dc.contributor.authorDańska-Borsiak, Barbara
dc.date.accessioned2022-03-24T12:12:03Z
dc.date.available2022-03-24T12:12:03Z
dc.date.issued2019-10-31
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41294
dc.description.abstractOne of the basic tools of the EU cohesion policy are the European Funds. These funds are directed on activities strengthening the competitiveness of economies and increasing investment attractiveness of regions. The attractiveness is understood as the ability to attract investors to the region due to the location benefits being offered. The EU Funds are of particular importance for strengthening the factors that contribute to improving the investment attractiveness of regions or weakening the existing barriers.This study attempts to assess the relationship between the amount of support obtained from the European Funds and the investment attractiveness of Polish regions. The research was carried out at the level of poviats (NUTS–4), which allows for a fairly precise assessment of the territorial differentiation of the investment attractiveness of the country.The main objective of the study was to assess the impact of European funds raised by poviats on their investment attractiveness, while taking into account spatial dependencies. The additional objectives were: to determine the level of investment attractiveness of poviats on the basis of selected partial measures and to construct a composite measure of investment attractiveness. The analysis of spatial dependencies has additionally allowed to determine the spatial pattern of poviats investment attractiveness and identification of the centres affecting positively or negatively the neighbouring regions.The research proved the existence of significant differences in the level of investment attractiveness of poviats (the most attractive ones are the city‑poviats of: Warszawa, Sopot, Krakow, Katowice and Świnoujście). The results of spatial models indicate that a significant, positive impact on the level of poviat’s investment attractiveness is exerted not only by the use of European Funds in the poviat, but also the absorption of these funds in neighboring poviats. en
dc.description.abstractJednym z podstawowych narzędzi polityki spojności UE są fundusze europejskie. Środki z nich wydatkowane są między innymi na działania wzmacniające konkurencyjność gospodarek i zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionow, rozumianą jako zdolność skłonienia inwestorow do wyboru regionu oferującego określone korzyści lokalizacyjne, wspomagające osiąganie zamierzonych celow.Fundusze UE mają szczegolne znaczenie dla wzmocnienia czynnikow sprzyjających lub osłabienia barier podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionow. W niniejszym artykule podjęta została proba oceny relacji zachodzących między wysokością wsparcia w ramach funduszy europejskich a atrakcyjnością inwestycyjną polskich powiatow. Badania przeprowadzone zostały na poziomie powiatow (NUTS 4), co pozwala na bardzo precyzyjną ocenę terytorialnego zrożnicowania atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Głowny cel przedstawionych badań stanowiła ocena wpływu funduszy europejskich na atrakcyjność inwestycyjną powiatow z uwzględnieniem zależności przestrzennych. Cel dodatkowy to określenie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej powiatow na podstawie wybranych miernikow cząstkowych oraz konstrukcja syntetycznej miary atrakcyjności inwestycyjnej. Analiza zależności przestrzennych w kształtowaniu się badanych miernikow atrakcyjności pozwoliła na określenie ich wzorca przestrzennego oraz identyfikację ośrodkow wpływających pozytywnie lub negatywnie na jednostki sąsiednie. Przeprowadzone badania dowodzą występowania znacznych rożnic w poziomie atrakcyjności inwestycyjnej powiatow (do najbardziej atrakcyjnych należą powiaty: m. st. Warszawa, m. Sopot, m. Krakow, m. Katowice, m. Świnoujście). Wyniki modeli przestrzennych wskazują, że istotny, dodatni wpływ na atrakcyjność inwestycyjną danego powiatu wywiera nie tylko poziom wykorzystania funduszy europejskich w powiecie macierzystym, ale rownież absorpcja tych funduszy w powiatach sąsiednich. pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;344en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subjectEU fundsen
dc.subjectinvestment attractivenessen
dc.subjectpoviats (NUTS-4 regions)en
dc.subjectMoran’s statisticsen
dc.subjectspatial regressionen
dc.subjectfundusze UEpl
dc.subjectatrakcyjność inwestycyjna powiatówpl
dc.subjectstatystyka Moranapl
dc.subjectregresja przestrzennapl
dc.titleFundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów. Analiza powiązań przestrzennychpl
dc.title.alternativeEuropean Funds and Investment Attractiveness of Polish Poviats. Analysis of Spatial Relationshipsen
dc.typeArticle
dc.page.number115-137
dc.contributor.authorAffiliationLaskowska, Iwona - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeńpl
dc.contributor.authorAffiliationDańska-Borsiak, Barbara - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennejpl
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H. (red.) (2008), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, tom „Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002–2007”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 55–234.pl
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H. (red.) (2009), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, tom „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 43–85.pl
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Czarnecki M., Typa M. (2014), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny, Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H., Zarębski P. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów jako podstawa korzyści aglomeracji, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, tom „Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15–49.pl
dc.referenceshttps://geodacenter.github.io/workbook/5b_global_adv/lab5b.html#bivariate‑spatial‑correlation‑‑‑a‑word‑of‑caution [dostęp: 20.07.2018].pl
dc.referenceshttps://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf [dostęp: 20.07.2018].pl
dc.referencesIgnacy J. (2015), Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009– 2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” t. 4, nr 39, s. 69–81.pl
dc.referencesKukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. 13, nr 1, s. 5–16, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f0d2e9ff-3159-4d40-a64a-8e5989be6321 [dostęp: 30.07.2019].pl
dc.referencesMoran P. A.P (1950), Notes on continuous stochastic phenomena, „Biometrica”, t. 37, s. 17–23, https://dds.cepal.org/infancia/guide-to-estimating-child-poverty/bibliografia/capitulo-IV/Moran%20Patrick%20A%20P%20(1950)%20Notes%20on%20continuous%20stochastic%20phenomena.pdf [dostęp: 20.07.2018].pl
dc.referencesRaczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak‑Johann M. (2010), Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle współczesnych trendów, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/20111003/Tom1.pdf [dostęp: 20.05.2018].pl
dc.referencesSuchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesSzultka S. (red.) (2016), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl
dc.contributor.authorEmailLaskowska, Iwona - iwona.laskowska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailDańska-Borsiak, Barbara - barbara.danska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.344.08
dc.relation.volume5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/