Show simple item record

dc.contributor.authorKuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned2022-03-24T12:12:06Z
dc.date.available2022-03-24T12:12:06Z
dc.date.issued2019-10-31
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41296
dc.description.abstractThe main goal of the conducted research was to identify the factors constituting a barrier to the implementation of controlling in the retail chains. Quantitative research was carried out using a research tool, which was a questionnaire, containing closed questions addressed to employees of retail chains, mainly specialists from controlling departments, HR, managers at various levels and directors. The research was carried out in large networks with the participation of Polish and foreign capital. The results of the research have shown that the most important barrier to the implementation of controlling is the too low level of knowledge in organizations on how to implement it and the lack of adequate financial resources enabling its implementation.Due to the tightness of retail chains and the fact that up to now there were mainly barriers to the implementation of controlling in production and service units, the topic discussed in the study was considered important. en
dc.description.abstractGłównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników stanowiących barierę wdrażania controllingu w sieciach handlu detalicznego (na potrzeby artykułu terminy sieć handlu detalicznego oraz sieć handlowa stosowane będą zamiennie). Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą narzędzia badawczego, które stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający pytania zamknięte, skierowany do pracowników sieci handlowych, głównie specjalistów z działów controllingu, HR, kierowników różnego szczebla oraz dyrektorów. Badania przeprowadzono w dużych sieciach z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego. Ich wyniki wykazały, iż najistotniejszą barierę implementacji controllingu stanowi zbyt niski poziom wiedzy na temat sposobów wdrażania controllingu oraz brak odpowiedniego zaplecza finansowego umożliwiającego jego wdrożenie.Ze względu na hermetyczność sieci handlowych oraz fakt, iż do tej pory zajmowano się głównie barierami wdrażania controllingu w jednostkach produkcyjnych i usługowych, podjęty w artykule temat uznano za ważny. pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;344en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subjectbarriers of implementationen
dc.subjectcontrollingen
dc.subjectretail chainsen
dc.subjectbariery wdrażania controllingupl
dc.subjectcontrollingpl
dc.subjectsieci handlowepl
dc.titleBariery implementacji controllingu w sieciach handlu detalicznegopl
dc.title.alternativeBarriers of Implementation of Controlling in the Retail Chainsen
dc.typeArticle
dc.page.number159-172
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBieńkowska A., Kral Z., Zabłocka‑Kluczka A. (2017), Stan, bariery i przesłanki wdrożenia controllingu strategicznego – wyniki badań ogólnopolskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 471, s. 47–59, https://doi.org/10.15611/pn.2017.471.04.pl
dc.referencesBilińska‑Reformat K. (2016), The role of dynamic marketing capabilities in creation of competitive advantage of commercial chains, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(363), s. 16–24.pl
dc.referencesBłaszkowski G., Szanser P. (2011), Wdrażanie controllingu w dojrzałych organizacjach. Jak przezwyciężyć opory?, „Controlling – Wiedza i Narzędzia Praktyczne”, s. 14–23.pl
dc.referencesBytniewski A. (2016), Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440, s. 72–82.pl
dc.referencesCiesielski M. (2001), Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl
dc.referencesClark T. (1996), European Human Management, Blackwell Business, Oxford.pl
dc.referencesDługosz A. (2004), Controlling działalności badawczo‑rozwojowej, [w:] M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 37–66.pl
dc.referencesDynowska J. (2005), Problemy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach województwa warmińsko‑mazurskiego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1080, s. 68–77.pl
dc.referencesDynowska J. (2015), Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399, s. 169–175, http://doi.org/10.15611/pn.2015.399.15.pl
dc.referencesDynowska J., Kes Z. (2016), Oczekiwane bariery, przesłanki i efekty wdrożenia controllingu w gminach w świetle badań ankietowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440, s. 170–179.pl
dc.referencesEschenbach R. (1990), Stand des Controlling in Österreich, [w:] E. Mayer, J. Weber (red.), Handbuch Controlling, C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart, s. 671–684.pl
dc.referencesFjałkowska D. (2013), Korzyści i bariery funkcjonowania controllingu – teoria, praktyka, wyniki badań, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, nr 21, s. 63–82, http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-21.pdf [dostęp: 20.05.2019].pl
dc.referencesGoliszewski J. (2015), Controlling – koncepcje, zastosowania, wdrożenie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.pl
dc.referencesHorvath P. (2006), Controlling, Verlag Vahlen, München.pl
dc.referenceshttps://www.icv-controlling.com/pl/o-controllingu/co-to-jest-controlling.html [dostęp: 20.05.2019].pl
dc.referencesJanczyk‑Strzała E. (2013), Perspektywy, bariery i możliwości rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych w świetle wyników badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 291, s. 178–187.pl
dc.referencesKowalewski M., Lelusz H. (2018), Przesłanki, bariery i efekty wdrożenia controllingu w opinii kadry menedżerskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, t. 6, nr 8, s. 5–16, http://doi.org/10.18559/SOEP.2018.8.1.pl
dc.referencesKuźniarska A. (2018), Pozacenowe czynniki konkurencyjności sieci handlowych na podstawie oceny ich pracowników, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 221–236.pl
dc.referencesNesterak J. (2015), Controlling zarządczy – projektowanie i wdrażanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.pl
dc.referencesNowak M. (2013), Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.referencesReichmann T. (2006), Controlling mit Kennzahlen, Verlag Vahlen, München.pl
dc.referencesRynek wewnętrzny w 2017 r. Analizy statystyczne (2018), GUS, Warszawa.pl
dc.referencesSekuła Z. (1999), Controlling personalny, część 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.pl
dc.referencesSeufert B. (2014), Konsolidierung im Handel und die Bedeutung für das Controlling, [w:] M. Buttkus, R. Eberenz, Controlling in der Konsumgüterindustri. Innovative Ansätze und Praxisbeispiele, Springer Gabler, Wiesbaden, s. 47–68, https://doi.org/10.1007/978-3-658-04946-1.pl
dc.referencesSierpińska M. (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl
dc.referencesSierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesSławińska M. (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesUrbanowicz P. (2015), Controlling podatkowy – skuteczne zarządzanie podatkiem od towarów i usług, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 864, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 76, t. 1, s. 23–33, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/FRFU-76-t1-23.pdf [dostęp: 28.12.2018].pl
dc.referencesVollmuth H. (2007), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa.pl
dc.referencesWalica H. (2007), Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl
dc.referencesWeber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.pl
dc.referencesZając P. (2006), Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 4, s. 199–217.pl
dc.referencesZając P. (2008), Teoretyczne aspekty controllingu personalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 784, s. 107–121.pl
dc.contributor.authorEmailaneta.kuzniarska@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.344.10
dc.relation.volume5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/