Show simple item record

dc.contributor.authorGłąb, Zbigniew
dc.contributor.editorMikołajczyk-Lerman, Grażyna
dc.contributor.editorSztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna
dc.date.accessioned2022-05-19T12:01:55Z
dc.date.available2022-05-19T12:01:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationGłąb Z., Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świecie VUCA – między Konwencją a praktyką, [w:] G. Mikołajczyk-Lerman, J. Sztobryn-Giercuszkiewicz (red.), Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-851-4.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-851-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41860
dc.description.abstractThe article is theoretical and concerns the situation of people with intellectual disabilities in the world of changing disability paradigms. The main thesis is based on the observation that the changes potentially brought by ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Poland may generate for this group (along with its parents and other supporters) a number of difficulties and doubts related to the practical implementation of the new model of approach to disability. For the purposes of the analysis, a VUCA scheme was used based on the categories of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity – corresponding to the assumptions of applied sociology.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŻycie z niepełnosprawnością w świecie VUCA;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectVUCApl_PL
dc.subjectmedical model of disabilitypl_PL
dc.subjecthuman rights model of disabilitypl_PL
dc.subjectsupported decision makingpl_PL
dc.subjectcircles of supportpl_PL
dc.titleNiezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świecie VUCA – między Konwencją a praktykąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number27-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-852-1
dc.referencesAugustyn M. (2010). Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Grupa Robocza ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, https://docplayer.pl/3593189-Opieka-dlugoterminowa-w-polsce.html (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesBigby C., Whiteside M., Douglas J. (2019). Providing support for decision making to adults with intellectual disability: Perspectives of family members and workers in disability support services, “Journal of Intellectual & Developmental Disability”, No. 44(4), s. 396–409, https://doi.org/10.3109/13668250.2017.1378873pl_PL
dc.referencesBuhagiar S., Azzopardi Lane C. (2020). Freedom from financial abuse: Persons with intellectual disability discuss protective strategies aimed at empowerment and supported decision-making, “Disability & Society”, s. 1–25, https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1833312pl_PL
dc.referencesCampbell J., Oliver M. (2006). Disability Politics. Understanding Our Past, Changing Our Future, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesChan J. (2016). Challenges to realizing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Australia for people with intellectual disability and behaviours of concern, “Psychiatry, Psychology and Law”, No. 23(2), s. 207–214.pl_PL
dc.referencesCrichton J.H.M. (1998). Balancing restriction and freedom in the care of people with intellectual disability, “Journal of Intellectual Disability Research”, No. 42(2), s. 189–195.pl_PL
dc.referencesDefinicja i kryteria oceny stopni niesamodzielności (2017). Projekt „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” II Oś priorytetowa — Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, http:// www.aio.uksw.edu.pl/sites/default/files/ctools/css/Definicja%20i%20kryteria%20oceny%20stopni%20niesamodzielno%C5%9Bci.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesDegener T. (2016). Disability in a human rights context, “Laws”, No. 5(35), https://doi.org/10.3390/laws5030035pl_PL
dc.referencesGoodley D. (2017). Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, Thousand Oaks: SAGE.pl_PL
dc.referencesICF (2001). International classification of functioning, disability and health, World Health Organization 2001; polskie tłumaczenie: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429_pol.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesJamrógiewicz B. (2018). Problem przemocy domowej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza zjawiska w województwie podkarpackim na tle Polski, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, nr 8, s. 50–69.pl_PL
dc.referencesJohansen B., Euchner J. (2013). Navigating the VUCA world, “Research- -Technology Management”, No. 56(1), s. 10–15.pl_PL
dc.referencesKWD – Koncepcja Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem przygotowana przez Porozumienie AUTYZM-POLSKA, (b.d.), https://autyzmpolska.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/00- Koncepcja-Wsp%C3%B3lnoty-Domowej-dla-Doros%C5%82ych-Os%C3%B3b-z-Autyzmem.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesKongres III (2018). Założenia dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/III%20Kongres%20ON%20-%20Za%C5%82o- %C5%BCenia%20dla%20projekt%C3%B3w%20ustaw%20dla%20 Nowego%20Systemu%20Wsparcia%20os%C3%B3b%20z%20niepe- %C5%82nosprawno%C5%9Bciami%20v2.0%202017.10.23.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesKonwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON 2012), sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169).pl_PL
dc.referencesKurowski K. (2014). Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.pl_PL
dc.referencesLach D.E. (2018). Niesamodzielność jako ryzyko socjalne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesMladenov T. (2013). The UN Convention on the rights of persons with disabilities and its interpretation, “ALTER, European Journal of Disability Research”, Vol. 7, s. 69–82.pl_PL
dc.referencesMladenov T. (2015). Neoliberalism, postsocialism, disability, “Disability & Society”, Vol. 30(3), s. 445–459.pl_PL
dc.referencesMladenov T., Petri G. (2020). Independent living in Central and Eastern Europe? The challenges of post-socialist deinstitutionalization, [w:] I. Fylling, E.L. Baciu, J. Paulsen Breimo (eds), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries. Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, London: Routledge, s. 16–34.pl_PL
dc.referencesMurugan S., Rajavel S., Aggarwal A., Singh A. (2020). Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) in context of the COVID-19 pandemic: Challenges and way forward, “International Journal of Health Systems and Implementation Research”, No. 4(2), s. 10–16.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2013). Między kontrolą a autonomią – instytucjonalne uwarunkowania życia niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, t. 4(9), s. 47–63.pl_PL
dc.referencesNIK (2011). Informacja o wynikach kontroli organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie, https:// www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_10_143_201104270930131303889413~01,typ,k.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesONZ (b.d.). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesPamuła N. (2019). “Maternal impressions”. Disability memoirs in socialist Poland, “Aspasia”, Vol. 13, s. 95–112.pl_PL
dc.referencesPerlstadt H. (2006). Applied sociology, [w:] C.D. Bryant, C. Yuan, D.L. Peck (eds), 21st Century Sociology: A Reference Handbook, Thousand Oakes: SAGE, s. 342–352.pl_PL
dc.referencesRacław M., Trawkowska D. (2017). Pytania o rzecznictwo wobec niepełnosprawnych i problemu niepełnosprawności – koncepcje i działania w perspektywie interdyscyplinarnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 60, s. 13–32.pl_PL
dc.referencesRadlińska I. (2017). Ochrona podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym w prawie polskim, „Pomeranian Journal Life Science”, Vol. 63(1), s. 69–77.pl_PL
dc.referencesRPO (2018). Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do prof. Gertrudy Uścińskiej Przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, XI.7061.10.2018.AKB, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/% 2FRPO%20do%20MRPiPS%20w%20sprawie%20orzekania%20 o%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%2C%2021.09.2018.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesShakespeare T. (2017). Disability: The Basics, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesShogren K.A., Wehmeyer M.L., Lassmann H., Forber-Pratt A.J. (2017). Supported Decision making: A synthesis of the literature across intellectual disability, mental health, and aging, “Education and Training in Autism and Developmental Disabilities”, Vol. 52(2), s. 144–157.pl_PL
dc.referencesStrategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030, przyjęta Uchwałą Nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r., Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Warszawa, 25.02.2021, poz. 218.pl_PL
dc.referencesSzwałkiewicz E., Wilmowska-Pietruszyńska A., Pawlak K., Hart G., Krześniak H., Nurzyńska E. (b.d.). Definicja osoby niesamodzielnej, http:// www.aio.uksw.edu.pl/sites/default/files/ctools/css/Definicja%20osoby%20niesamodzielnej.pdf (dostęp: 10.04.2020).pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska Z. (2014). Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno- gospodarczych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 215–224.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (1997). Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej, [w:] A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa: Wydawnictwo Żak, s. 121–138.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1118.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776.pl_PL
dc.referencesZadrożny J. (red.) (2015). Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, http://konwencja.org/o-projekcie/ (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesZima-Parjaszewska M. (b.d.). Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1028/ekspertyza_osi_-_ubezwlasnowolnienie.pdf (dostęp: 14.03.2022).pl_PL
dc.referencesŻyta A. (2018). Sytuacja rodzinna osób z niepełnosprawnością a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – dyskursy pedagogiki specjalnej”, nr 30, s. 50–64.pl_PL
dc.referencesŻyta A., Ćwirynkało K. (2014). Starzejący się rodzice, starzejące się dzieci – problemy rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność – dyskursy pedagogiki specjalnej”, nr 13, s. 54–67.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-851-4.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe