Show simple item record

dc.contributor.authorWyszkowska-Kuna, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-09T12:23:30Z
dc.date.available2022-06-09T12:23:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWyszkowska-Kuna J., Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/7969-797-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-797-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42109
dc.description.abstractAccording to the three-sector model of economic growth, the development of a service economy is envisioned as a result of increasing consumer demand for various services, together with growing GDP per capita. However, technological progress has contributed to the structural transformation of economies based on knowledge, innovation and new technologies, which has been accompanied by increasing demand for services supporting production processes, in particular those related to new technologies and knowledge. As a result the dynamic development of a group of services called ‘knowledge-intensive business services’ (KIBS) can be observed, and they have become the main driving force behind the shift to the new service economy. A review of the literature demonstrates the growing interest in KIBS and their contribution to productivity growth and innovativeness. However, the research to date has explored these issues in a fragmented way, i.e. they have focused either on their impact on productivity or innovation performance, and in addition the ones referring to innovation are all based on micro data (for a given branch or group of branches, usually in one country). The present paper fills this gap, because it is the first comprehensive examination of the impact of KIBS on the competitiveness of different sectors that use these services in their business processes and on the competitiveness of the entire economy resulting from their impact on productivity and innovation. Due to the variety of definitions of KIBS used in the previous studies, this paper compares the impact resulting from KIBS usage in reference to both the broad and narrow definitions of KIBS thereof. The research also examines the relation between the intensity of KIBS usage within a domestic economy and the international competitiveness of its KIBS sector. It is also the first work in this field relating to the Polish economy, and the first one to compare the importance of KIBS for the development of the service economy, as well as the contribution of KIBS to the competitiveness of two groups of the EU countries which are at different levels of economic development: (1) Finland, Germany, Great Britain and Ireland – countries regarded as among the most competitive or most advanced in the development of a service economy in the EU; and (2) Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia – the Visegrad countries, which have undergone a similar path of transformation and integration with the EU. Studies conducted in the paper are based on data for each country coming from the same source (WIOD database, OECD STAN Database, WTO database, Eurostat Database), which ensures their comparability between countries. All studies are preceded by detailed theoretical foundations.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgospodarka usługowapl_PL
dc.subjectusługi biznesowepl_PL
dc.subjecthandel usługamipl_PL
dc.subjectrozwój gospodarkipl_PL
dc.subjectgospodarka UEpl_PL
dc.subjectservice economypl_PL
dc.subjectbusiness servicespl_PL
dc.subjectservices tradingpl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectEU economypl_PL
dc.titleUsługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeKnowledge-intensive business services and their contribution to the economic competitiveness of selected European Union countriespl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number294pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-798-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteJoanna Wyszkowska-Kuna studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w latach 1992–1997. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, a od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2002 roku doktoryzowała się pod kierunkiem naukowym prof. Zofii Wysokińskiej na podstawie rozprawy doktorskiej „Handel usługami w procesie integracji europejskiej”. Odbyła staż w Misji Banku Światowego w Warszawie oraz staże naukowe w Cambridge University i Oxford University. Joanna Wyszkowska-Kuna jest autorką 25 artykułów i dwóch monografii. W swojej pracy badawczej zajmuje się głównie problematyką rozwoju sektora usług i międzynarodowego handlu usługami w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym ukierunkowaniem na rolę usług produkcyjnych w tych procesach. Jest to tematyka niezwykle ważna we współczesnych gospodarkach, określanych jako „gospodarki usługowe” lub „gospodarki usług”, a jednocześnie bardzo słabo zbadana, szczególnie w Polsce, gdzie rozwój usług wspierających działalność gospodarczą rozpoczął się dopiero wraz z procesem budowy gospodarki rynkowej. Monografia „Handel usługami w procesie integracji europejskiej” była pierwszą wydaną w Polsce, kompleksową publikacją na temat liberalizacji i rozwoju handlu usługami na przykładzie krajów Unii Europejskiej. Niniejsza monografia jest także pierwszą pracą analizującą w sposób kompleksowy wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na konkurencyjność gospodarki oraz pierwszą badającą to zagadnienie w odniesieniu do Polski. W swoich artykułach autorka również podejmowała tematy nowe i ważne gospodarczo, takie jak: liberalizacja rynku usług telekomunikacyjnych, konkurencyjność w eksporcie usług, w tym usług opartych na wiedzy i czynniki ją determinujące, rozwój międzynarodowego handlu produktami kreatywnymi, innowacje w firmach usługowych i innowacyjność firm usługowych. W pracy dydaktycznej, obok zajęć powiązanych z pracą naukową (wykład do wyboru – jednolity rynek usług oraz konwersatorium – services in the world economy), zainteresowania autorki koncentrują się na obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji europejskiej. Uczestniczyła w projektach dotyczących nauczania na odległość (w realizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym projekcie „e-Ekonomia” i międzynarodowym projekcie koordynowanym przez UŁ „Governance for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego Rozwoju”), czego efektem było przygotowanie programów kształcenia dla studiów on-line dla przedmiotów takich jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa oraz international economic relations.pl_PL
dc.referencesAarikka-Stenroos L., Jaakkola E. (2012), Value Co-creation in Knowledge Intensive Business Services: A Dyadic Perspective on the Joint Problem Solving Process, “Industrial Marketing Management”, Vol. 41, No. 1, s. 15–26.pl_PL
dc.referencesAbramovitz M. (1993), The Search for the Sources of Growth: Areas of Ignorance, Old and New, “The Journal of Economic History”, 53 (2), s. 217–243.pl_PL
dc.referencesAlvesson M. (1995), Management of Knowledge-intensive Companies, Walter de Gruyter, Berlin–New York.pl_PL
dc.referencesAmable B., Verspagen B. (1995), The role of technology in market sharesdynamics, “Applied Economics”, Vol. 27, s. 197–204 https://atmire.com/labs/bitstream/.../file14491.pdf (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referencesAmendola G., Guerrieri P., Padoan E. (1998), International Patterns of Technological Accumulation and Trade, [w:] D. Archibugi, J. Michie (eds.), Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press, s. 83–97.pl_PL
dc.referencesAmiti M., Konings J. (2005), Trade Liberalization, Intermediate Inputs and Productivity: Evidence from Indonesia, CEPR Discussion Paper (5104).pl_PL
dc.referencesAndersson M., Ejermo O. (2008), Technology Specialization and the Magnitude and Quality of Exports, “Economics of Innovation and New Technology”, 17 (4), s. 355–375.pl_PL
dc.referencesAntonelli C. (1998), Localized Technological Change, New Information Technology and the Knowledge-based Economy: the European Evidence, “Journal of Evolutionary Economics”, Vol. 8, s. 177–198.pl_PL
dc.referencesAntonelli C. (2000), New Information Technology and Localized Technological Change in the Knowledge Based Economy, [w:] M. Boden, I. Miles (eds.), Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London, s. 170–191.pl_PL
dc.referencesArchibugi D., Lundvall B. A. (eds.), (2002), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesArk van B., Monnikhof E., Mulder N. (1999), Productivity in Services: an International Comparative Perspective, “Canadian Journal of Economics”, Canadian Economics Association, Vol. 32 (2), s. 471–499.pl_PL
dc.referencesArnold J., Javorcik B. S., Mattoo A. (2011), Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms?: Evidence from the Czech Republic, “Journal of International Economics”, Vol. 85, Issue 1, s. 136–146.pl_PL
dc.referencesArundel A., Kanerva M., Van Cruysen A. and Hollanders H. (2007), Innovation Statistics for the European Service Sectors. Final Report, Pro Inno Europe.pl_PL
dc.referencesBaker D. (2007), The Impact of Business-services Use on Client Industries: Evidence from Input Output Data, [w:] L. Rubalcaba, H. Kox (eds.), Business Services in European Economic Growth, Palgrave MacMillan, New York, s. 97–115.pl_PL
dc.referencesBalassa B. (1964), The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, “Journal of Political Economy”, No. 72, s. 564–596 digamo.free.fr/balassa64.pdf (dostęp: 10.03.2014).pl_PL
dc.referencesBaláž V. (2003), Knowledge Intensive Business Services in a Transition Economy, “Journal of Economics”, Issue 4, s. 475–488 www.ceeol.com (dostęp: 26.06.2013).pl_PL
dc.referencesBaláž V. (2004a), Knowledge-intensive Business Services in Transition Economies, “The Service Industries Journal”, Vol. 24, Issue 4, s. 83–100.pl_PL
dc.referencesBaláž V. (2004b), Patterns of Intermediate Consumption and Productivity in the Knowledge Intensive Services in Transition Economies, “Journal of Economics”, Issue 3, s. 298–314 www.ceeol.com (dostęp: 26.06.2013).pl_PL
dc.referencesBarras R. (1986), Towards a Theory of Innovation in Services, “Research Policy”, Vol. 15, No. 4, s. 161–173.pl_PL
dc.referencesBaum Ch. F. (2008), Using Instrumental Variables Technique in Economics and Finance, German Stata Users Group Meeting, Boston College and DIW Berlin, Berlin.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J. (1967), Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis, “The American Economic Review”, 57, s. 415–426.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J., Blackman S. A. B., Wolff E. N. (1985), Unbalanced Growth Revisited: Asymptotic Stagnancy and New Evidence, “American Economic Review”, 75 (4), s. 806–817.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J., Blackman S. A. B., Wolff E. N. (1989), Productivity and American Leadership: The Long View, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J. (2002), Services as Leaders and the Leader of the Services, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, New Economic and Socio-economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 147–163.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J., Litan R. E., Schramm C. J. (2007), Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Haven & London.pl_PL
dc.referencesBell D. (1973), The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting, London.pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBessant J., Rush H. (1995), Building Bridges for Innovation: The Role of Consultants in Technology Transfer, “Research Policy”, 24 (1), s. 97–114.pl_PL
dc.referencesBessant J., Rush H. (2000), Innovation Agents and Technology Transfer, [w:] M. Boden, I. Miles (eds.), Services, Innovation and Knowledge-based Economy, Continuum, London, s. 155–169.pl_PL
dc.referencesBettencourt L. A., Ostrom A. L., Brown S. W., Roundtree R. I. (2002), Client Co-production in Knowledge-intensive Business Services, “California Management Review”, Vol. 44, s. 100–128.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. N. (1984a), Splintering and Disembodiment of Services and Developing Nations, “The World Economy”, Vol. 7, No. 1, s. 133–143.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. N. (1984b), Why Are Services Cheaper in Poor Countries?, “The Economic Journal”, Vol. 94, No. 374, s. 279–286.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. N. (1987), International Trade in Services and its Relevance for Economic Development, [w:] O. Giarini (ed.), The Emerging Service Economy, Pergamon Press, Oxford, s. 3–34.pl_PL
dc.referencesBiege S., Lay G., Zanker Ch., Schmall T. (2013), Challenges of Measuring Service Productivity in Innovative, Knowledge-intensive Business Services, “The Service Industries Journal”, Vol. 33, Issue 3–4, Special Issue: Productivity of Services Next Gen – Beyond Output/Input, s. 378–391.pl_PL
dc.referencesBieńkowski W. (2008), Konkurencyjność gospodarki kraju; Próba rewizji determinant i miar; Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności, [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M. J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, s. 14–30 http://akson.sgh.waw.pl/~zczajk/IGS_homepage/documents/WorkingPapers/wp284.pdf (dostęp: 7.10.2013).pl_PL
dc.referencesBilderbeek R., Hertog den P. (1997), The Interactiveness and Innovative Role of Technology-based Knowledge-intensive Business Services (T-KIBS), TSER-SI4S-project, TNO-SI4S report, No. 3, Apeldoorn.pl_PL
dc.referencesBilderbeek R., Hertog den P., Marklund G., Miles I. (1998), Services in Innovation: Knowledge Intensive Business Services (KIBS) As Co-producers of Innovation, SI4S Synthesis Paper, S3.pl_PL
dc.referencesBiliński W., Ceraficki J., Nowakowski A. (1973), Analiza wartości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlind K., Hipp Ch., Liso de N., Cainelli G. (2002), Innovation in the Service Sector. Analysis of data collected under the Community Innovation Survey (CIS-2), “CRIC Working Paper”, No. 11, ESRC Centre for Research on Innovation and Competition, the University of Manchester, Manchester.pl_PL
dc.referencesBlind K., Edler J., Schmoch U., Andersen B., Howells J., Miles I., Roberts J., Green L., Evangelista R., Hipp Ch., Herstatt C. (2003), Patents in the Service Industries, Final Report Prepared for the European Commission, Fraunhofer ISI, Karlsruhe, EUR 20815.pl_PL
dc.referencesBloch C. (2007), Service Innovation in the Nordic Countries: An Analysis using CIS4 data, w ramach projektu: the ServINNo – Service Innovation in the Nordic Countries: Key Factors for Policy Design, Nordic Innovation Centre.pl_PL
dc.referencesBobirca A. (2007), Assessing the Competitiveness of Tourism Services Trade, “Romania Economic Journal”, No. 23.pl_PL
dc.referencesBobirca A., Miclaus P. G. (2007), A Mulilevel Comparative Assessment Approach to International Services Trade Competitiveness: The Case of Romania and Bulgaria, “International Journal of Social and Human Sciences”, 2–5.pl_PL
dc.referencesBolisani E., Scarso E. (2009), The Role of KIBS in the Technological Renovation of Local Economies. Evidence from the Computer Services Sector, “International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management”, Vol. 9, No. 1/2, s. 29–46.pl_PL
dc.referencesBorchsenius V., Malchow-Møller N., Munch J. R., Skaksen J. R. (2010), International Trade in Services – Evidence from Danish Micro Data, “Nationaløkonomisk Tidsskrift”, Vol. 148, No. 1, s. 86–107.pl_PL
dc.referencesBrandicourt V., Schwellnus C., Woerz J. (2008), Austria’s Potential for Trade in Services, “FIW Studien – FIW Research Reports”, No. 002, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna.pl_PL
dc.referencesBresnahan T. F., Trajtenberg M. (1992), General Purpose Technologies: Engines of Growth?, “NBEAR Working Paper”, No. 4148, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBresnahan T. F., Brynjolfsson E., Hitt L. M. (1999), Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-level Evidence, “NBER Working Papers”, No. 7136, National Bureau of Economic Research www.nber.org/papers/w7136.pdf (dostęp: 12.11.2014).pl_PL
dc.referencesBrinkley I. (2007), Trading in Ideas and Knowledge. A Report Prepared for the Knowledge Economy Programme, The Work Foundation, London www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/62_ke_trading.pdf (dostęp: 28.08.2012).pl_PL
dc.referencesBroersma L., Ark van B. (2007), ICT, Business Services and Labour Productivity Growth, “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 16, Issue 6, s. 433–449.pl_PL
dc.referencesBrouwer E., Kleinknecht A. (1995), An Innovation Survey in Services: the Experience with the CIS Questionnaire in the Netherlands, “OECD: STI (Science Technology Industry) Review”, 16, s. 141–148.pl_PL
dc.referencesBrowning H., Singelmann J. (1978), The Transformation of the U.S. Labor Force: The Interaction of Industry and Occupation, “Politics and Society”, Vol. 8, No. 3–4, s. 481–509.pl_PL
dc.referencesBuigues P., Ilzkovitz F., Lebrun J. F., Sapir A. (1993), Market Services and European Integration. The Challenges for the 1990s, “European Economy, Social Europe”, No. 3.pl_PL
dc.referencesBulduk B., Shyti N. (2011), Determinants of Comparative Advantage in ICT Goods Market – A Cross Country Analysis, Jönköping University http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:427175/ATTACHMENT02.pdf (dostęp: 10.06.2015).pl_PL
dc.referencesBusiness Services, Structural Business Statistics (2015), Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/business-services (dostęp: 5.02.2015).pl_PL
dc.referencesBusiness services as actors of knowledge transformation and diffusion: some empirical findings on the role of KIBS in regional and national innovation systems (2001), “Working Papers Firms and Region”, No. R2, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe.pl_PL
dc.referencesBywalec Cz. (1989), Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, „Folia Economica Cracoviensis”, Vol. XXXII.pl_PL
dc.referencesCagno di D., Meliciani V. (1994), A Classification According to Technology of the Service Industry: Implications for Convergence, “Economia, Società e Istituzioni”, 3, s. 581–597.pl_PL
dc.referencesCagno di D., Meliciani V. (2005), Do Inter-sectoral Flows of Services Matter for Productivity Growth? An Input/Output Analysis of OECD Countries, “Economics of Innovation and New Technology, Vol. 14 (3), s. 149–171.pl_PL
dc.referencesCamacho J. A., Rodriguez M. (2007), Integration and Diffusion of KIS for Industry Performance, [w:] L. Rubalcaba, H. Kox (eds.), Business Services in European Economic Growth, Palgrave MacMillan, New York, s. 128–143.pl_PL
dc.referencesCamacho J. A., Rodriguez M. (2008), Are KIBS More than Intermediate Inputs? An Examination into their R&D Diffuser Role in Europe, “International Journal of Services Technology and Management”, Vol. 10, No. 2/3/4 www.globelicsacademy.org/2008/2008_student_presentations/Rodriguez_GA08.pdf (dostęp: 27.12.2014).pl_PL
dc.referencesCamacho J. A., Rodriguez M. (2010), Are Knowledge-intensive Business Services so ‘Hard’ Innovators? Some Insights Using Spanish Microdata, “Journal of Innovation Economics”, Vol. 1, Issue 5, s. 41–65.pl_PL
dc.referencesCantwell J. (2005), Innovation and Competitiveness, [w:] J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCarlin W., Glyn A., Van Reenen J. (1999), Export Market Performance of OECD Countries: an Empirical Examination of the Role of Cost Competitiveness, “Working Paper Series”, No. W99/21, The Institute for Fiscal Studies www.ifs.org.uk/wps/wp9922.pdf (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referencesCarlaw K. I., Lipsey R. G., Webb R. (2007), Has the ICT Revolution Run its Course, “Discussion Papers”, No. 07.18, Department of Economics, Simon Fraser University.pl_PL
dc.referencesCastaldi C., Faber J., Krishna M. (2010), Co-innovation by KIBS in Environmental Services: A Resource-based view, “Working Paper”, No. 10.05, Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS), School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.pl_PL
dc.referencesCastellacci F. (2006), Innovation and the International Competitiveness of Manufacturing and Service Industries: a Survey, “DIME Working paper”, No. 06.05 in the series on “Dynamics of Knowledge Accumulation, Competitiveness, Regional Cohesion and Economic Policies”, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and ICT Centre, University of Oslo, Oslo.pl_PL
dc.referencesCastellacci F. (2008a), Technological Paradigms, Regimes and Trajectories: Manufacturing and Service Industries in a New Taxonomy of Sectoral Patterns of Innovation, “Research Policy”, 37, s. 978–994.pl_PL
dc.referencesCastellacci F. (2008b), Structural Change and the Growth of Industrial Sectors: Empirical Test of a GPT Model, “NUPI Working Paper”, 745, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo.pl_PL
dc.referencesCastellacci F. (2008c), Innovation and Competitiveness of Industries: Comparing the Mainstream and the Evolutionary Approaches, “MPRA Paper”, No. 27523 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27523/ (dostęp: 25.11.2014).pl_PL
dc.referencesCastellacci F., Zheng J. (2010), Technological Regimes, Schumpeterian Patterns of Innovation and Firm Level Productivity Growth, “MPRA Paper”, No. 27588, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27588/ (dostęp: 25.11.2014).pl_PL
dc.referencesCharemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowaekonometria, przeł. E. M. Syczewska, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChen L. (2011), Research on Knowledge-intensive Services Trade Competitiveness, Advances in Education and Management, "Communications in Computer and Information Science", No. 211.pl_PL
dc.referencesChen M. N., Chang Y. Ch. (2011), Service Regime and Sectoral Patterns of Innovation in Services: a Reinvestigation using Miozzo & Soete Taxonomy, Paper for the DRUID 2011 Conference on Innovation, Strategy, and Structure – Organizations, Institutions, Systems and Regions at Copenhagen Business School.pl_PL
dc.referencesChesbrough H., Davies A. (2010), Advancing Services Innovation: Five Key Concepts, [w:] P. P. Maglio, C. A. Kieliszewski, J. C. Spohrer (eds.), Handbook of Service Science, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesClark C. (1940), The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesClark J., Guy K. (1998), Innovation and Competitiveness: a Review, “Technological Analysis and Strategic Management”, 10 (3), s. 363–395.pl_PL
dc.referencesCockburn J., Siggel E., Coulibaly M., Vezina S. (1999), Measuring Competitiveness and its Sources: The Case of Mali’s Manufacturing Sector, “Canadian Journal of Development Studies”, Vol. XX, No. 3, s. 491–519.pl_PL
dc.referencesCoe D. T., Helpman E. (1995), International R&D Spillovers, “European Economic Review”, No. 39, s. 859–887.pl_PL
dc.referencesCoe D. T., Hoffmaister A. (1999), Are There International Spillovers Among Randomly Matched Trade Partners? A Response to Keller, “IMF Working Paper”, No. WP/99/18.pl_PL
dc.referencesCoe D. T., Helpman E., Hoffmaister A. W. (2008), International R&D Spilovers and Institutions, “Working Paper”, 14069, National Bureau of Economic Research, Cambridge www.nber.org/papers/w14069.pdf (dostęp: 10.05.2014).pl_PL
dc.referencesCoe D. T., Helpman E., Hoffmaister A. W. (2009), International R&D Spilovers and Institutions, “European Economic Review”, No. 53, Issue 7, s. 723–741.pl_PL
dc.referencesCompetitiveness in International Trade (2005), The OECD Economic Outlook: Sources and Methods, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesCorrado C., Hulten C., Sichel D. (2009), Intangible Capital and U.S. Economic Growth, “The Review of Income and Wealth”, 55 (3), s. 661–685.pl_PL
dc.referencesCrespi F. (2007), IT Services and Productivity in European Industries, [w:] L. Rubalcaba, H. Kox (eds.), Business Services in European Economic Growth, Palgrave MacMillan, New York, s. 116–127.pl_PL
dc.referencesCrespi F., Pianta M. (2008), Demand and Innovation in Productivity Growth, “International Review of Applied Economics”, 22 (6), s. 655–672.pl_PL
dc.referencesCrespi F., Pianta M. (2009), Diversity in Innovation and Productivity in Europe, [w:] U. Cantner, J. L. Gaffard, L. Nesta (eds.), Schumpeterian Perspectives on Innovation, Competition and Growth, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 259–275.pl_PL
dc.referencesCruysen van A., Hollanders H. (2008), Are Specific Policies Needed to Stimulate Innovation in Services?, INNO Metrics 2007 report, European Commission, DG Enterprise, Brussels.pl_PL
dc.referencesCyrek M. (2013), Dysproporcje w rozwoju usług wiedzochłonnych zaawansowanych technologicznie barierą konwergencji gospodarek Unii Europejskiej, [w:] G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_139.pdf (dostęp: 10.11.2015).pl_PL
dc.referencesCzarnitzki D., Spielkamp A. (2000), Business Services in Germany: Bridges for innovation, “ZEW Discussion Paper”, No. 00-52 http://econstor.eu/bitstream/10419/24400/1/dp0052.pdf (dostęp: 22.10.2014).pl_PL
dc.referencesCzubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. W. (2012), Marketing usług, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDachs B. (2010), Sectoral Innovation Foresight, Knowledge Intensive Services. Final Report Task 2, Europe INNOVA, European Commision.pl_PL
dc.referencesDachs B., Biege S., Borowiecki M., Lay G., Jäger A., Schartinger D. (2013), Servitisation in European manufacturing industries: empirical evidence from a large-scale database, “The Service Industries Journal”, Vol. 34, No. 1, s. 5–23.pl_PL
dc.referencesDaszkowska M. (1982), Ekonomika i organizacja usług, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeardorff A. V. (1985), Comparative Advantage and International Trade and Investment in Services, [w:] R. M. Stern (ed.), Trade and Investment in Services: Canada/US Perspectives, Ontario Economic Council, Toronto, s. 39–71.pl_PL
dc.referencesDeardorff A. V. (2001), International Provision of Trade Services, Trade, and Fragmentation, „Policy Research Working Paper Series”, 2548, The World Bank.pl_PL
dc.referencesDeardorff A. V. (2005), How Robust is Comparative Advantage?, “Review of International Economics”, 13 (5), s. 1004–1016 http://hdl.handle.net/2027.42/73670 (dostęp: 10.02.2015).pl_PL
dc.referencesDe la Guardia C.D., Molero J., Valadez P. (2004), International Competitiveness in Services in Some European Countries: Basic Facts and a Preliminary Attempt of Interpretation, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid http://ideas.repec.org/p/ucm/wpaper/01-05.html (dostęp: 2.09.2013).pl_PL
dc.referencesDesmarchelier B., Djellal F., Gallouj F. (2013), Knowledge Intensive Business Services and Long Term Growth, “Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 25(C), s. 188–205.pl_PL
dc.referencesDjellal F., Gallouj F. (2008), Measuring and Improving Productivity in Services. Issues, Strategies and Challenges, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA).pl_PL
dc.referencesGallouj F., Djellal F. (2010), Introduction: Filling the Innovation Gap in the Service Economy – a Multidisciplinary Perspective, [w:] F. Gallouj, F. Djellal (eds.), The Handbook of Innovation and Services. A Multidisciplinary Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 1–23.pl_PL
dc.referencesGallouj F., Djellal F. (2013), The Productivity Challenge in Services: Measurement and Strategic Perspectives, “The Service Industries Journal”, Vol. 33, Issue 3–4, s. 282–299.pl_PL
dc.referencesDoloreux D., Freel M., Schearmur R. (eds.), (2012), Knowledge Intensive Business Services, Geography and Innovation, Ashgate Publishing, Farnham.pl_PL
dc.referencesDosi G., Pavitt K., Soete L. (1990), The Economics of Technical Change and International Trade, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.pl_PL
dc.referencesDosso M. (2011), Sectoral Dynamics of International Trade and Technological Change, “LEM Working Papers”, Centre d’Economie de la Sorbonne, University Paris France www.lem.sssup.it/WPLem/documents/papers_EMAEE/dosso.pdfpl_PL
dc.referencesDrejer I. (2002), Business Services as a Production Factor, Paper presented at the DRUID Conference on “Industrial Dynamics of the New and Old Economy – who is embracing whom?”, Copenhagen–Elsinore http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.2243&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 10.11.2013).pl_PL
dc.referencesDucatel K., Miles I. (1994), The Diffusion of Information Technology in Europe, [w:] K. Ducatel (ed.), Employment and Technical Change in Europe, Edward Elgar Publishing, Aldershot.pl_PL
dc.referencesDurand M., Giorno C. (1987), Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspects and Evaluation, OECD economic studies www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/33841783.pdf (dostęp: 3.09.2012).pl_PL
dc.referencesDurand M., Simon J., Webb C. (1992), OECD’s Indicators of International Trade and Competitiveness, “Economics Department Working Paper”, No. 120, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesDworak E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009 (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEdmond C. (2001), Some Panel Cointegration Models of International R&D Spillovers, “Journal of Macroeconomics”, 23 (Winter), s. 241–260 http://pages.stern.nyu.edu/~-cedmond/Edmond%20JMacro%202001.pdf (dostęp: 12.09.2014).pl_PL
dc.referencesEgger P., Pfaffermayr M., Wolfmayr Y. (2001), The International Fragmentation of Austrian Manufacturing: The Effects of Outsourcing on Productivity and Wages, “The North American Journal of Economics and Finance”, (12), s. 257–272.pl_PL
dc.referencesEngelbrecht H. J. (1997), International R&D Spillovers, Human Capital, and Productivity in OECD Countries: An Empirical Investigation, “European Economic Review”, 41, s. 1479–1488.pl_PL
dc.referencesEU KLEMS, Growth and Productivity Accounts (November 2009 Release, updated March 2011) www.euklems.net/euk09i.shtmlpl_PL
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard, Comparative Analysis of Innovation Performance (2008), “Pro Inno Europe Paper”, No. 6, European Commission file:///C:/Users/Marcin/Downloads/EIS_2008_Final_report%20(1).pdf (dostęp: 12.11.2014).pl_PL
dc.referencesEurostat Indicators of High-tech Industry and Knowledge – Intensive Services, Annex 2 – High-tech aggregation by NACE Rev. 1.1, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an2.pdf (dostęp: 23.01.2015).pl_PL
dc.referencesEurostat Indicators of High-tech Industry and Knowledge – Intensive Services, Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev. 2, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf (dostęp: 23.01.2015).pl_PL
dc.referencesEvangelista R., Sirilli G. (1998a), Innovation in the Service Sector: Results from the Italian Statistical Survey, “Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 58, Issue 3, s. 251–269.pl_PL
dc.referencesEvangelista R., Sirilli G. (1998b), Technological Innovation in Services and Manufacturing: Results from Italian Surveys, “Research Policy”, 27 (9), s. 881–899.pl_PL
dc.referencesEvangelista R. (2000), Sectoral Patterns of Technological Change in Services, “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 9.pl_PL
dc.referencesEvangelista R., Savona M. (2003), Innovation, Employment and Skills in Services. Firm and Sectoral Evidence, „Structural Change and Economic Dynamics”, Elsevier, Vol. 14 (4), s. 449–474.pl_PL
dc.referencesEvangelista R., Lucchese M., Meliciani V. (2013), The Contribution of Business Services to the Export Performances of Manufacturing Industries. An Empirical Study on 5 European Countries, “Working Papers”, 14 www.bbk.ac.uk/innovation/publications/docs/WP14.pdf (dostęp: 18.12.2014).pl_PL
dc.referencesFagerberg F. (1988), International Competitiveness, “The Economic Journal”, Vol. 98, No. 391, s. 355–374, published by: Blackwell Publishing for the Royal Economic Society www.jstor.org/stable/2233372 (dostęp: 11.01.2015).pl_PL
dc.referencesFagerberg F. (1995), User–producer Interaction, Learning and Comparative Advantage, “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 19, Issue 1, s. 243–256.pl_PL
dc.referencesFagerberg J. (1996), Technology and Competitiveness, “Oxford Review of Economic Policy”, 12 (3), s. 39–51.pl_PL
dc.referencesFelix B. (2007), Innovative Enterprises and the Use of Patents and Other Intellectual Property Rights, “Statistics in Focus”, No. 91 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5298513/KS-SF-07-091-EN.PDF/3cc14bff-1c37-405c-9704-5659f006d623?version=1.0 (dostęp: 25.11.2015).pl_PL
dc.referencesFisher A. G. B. (1939), Production, Primary, Secondary and Tertiary, “Economic Record”, Vol. 15, Issue 1, s. 24–38 onlinelibrary.wiley.com (dostęp: 10.12.2013).pl_PL
dc.referencesFixler D., Siegel D. (1999), Outsourcing and Productivity Growth in Services, “Structural Change and Economic Dynamics”, 10, s. 177–194.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoss N. J., Laursen K. (2002), Performance Pay, Delegation and Multitasking under Uncertainty and Innovativeness: An Empirical Investigation, DRUID Working Paper 02–14, Aalborg University–Copenhagen Business School, Aalborg–Copenhagen.pl_PL
dc.referencesFostering Competitive Services Sectors in Developing Countries (1993, 1994, 1995), Reports of the Standing Committee on Developing Services Sectors, UNCTAD.pl_PL
dc.referencesFrancois J. F. (1990a), Producer Services, Scale, and the Division of Labor, “Oxford Economic Papers”, 42 (4), s. 715–729.pl_PL
dc.referencesFrancois J. F. (1990b), Trade in Producer Services and Returns Due to Monopolistic Competition, “Canadian Journal of Economics”, Vol. 23, s. 109–124.pl_PL
dc.referencesFrancois J. F., Reinert K. A. (1996), The Role of Services in the Structure of Production and Trade: Stylized Facts from a Cross-country Analysis, “Asia–Pacific Economic Review”, 2.pl_PL
dc.referencesFrancois J., Woerz J. (2007), Service Sector Linkages: The Role of Services in Manufacturing, [w:] International Trade and Domestic Growth: Determinants, Linkages and Challenges, Workshops – Proceedings of OeNB Workshops, “Stability and Security”, No. 14, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, s. 124–141 file:///C:/Users/User/Downloads/francois_woerz_tcm16-97932%20(1).pdf (dostęp: 22.11.2014).pl_PL
dc.referencesFrancois J., Woerz J. (2008), Producer Services, Manufacturing Linkages, and Trade, “Journal of Industry, Competition and Trade”, No. 8, s. 199–229.pl_PL
dc.referencesFranke R., Kalmbach P. (2005), Structural change in the Manufacturing Sector and its Impact on Business-related Services: an Input-Output Study for Germany, “Structural Change and Economic Dynamics”, 16, s. 467–488.pl_PL
dc.referencesFrascati Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (2002), OECD www.oecd-ilibrary.org/.../frascati-manual-2002_978pl_PL
dc.referencesFreund B., Konig H., Roth N. (1997), Impact of Information Technologies on Manufacturing, “Journal of Technology Management”, Vol. 13, No. 103.pl_PL
dc.referencesFreund C., Weinhold D. (2002), The Internet and International Trade in Services, “American Economic Review Papers and Proceedings”, Vol. 92, s. 236–240.pl_PL
dc.referencesFuchs V. R. (1965), The Growing Importance of the Service Industries, “National Bureau of Economic Research Occasional Paper”, No. 96, New York.pl_PL
dc.referencesFuchs V. R. (1968), The Service Economy, “National Bureau of Economic Research General Series”, No. 87, New York.pl_PL
dc.referencesGago D., Rubalcaba L. (2007), Innovation and ICT in Service Firms: Towards a Multidimensional Approach for Impact Assessment, “Journal of Evolutionary Economics”, 17, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesGallouj F., Weinstein O. (1997), Innovation in Services, “Research Policy”, 26, s. 537–556.pl_PL
dc.referencesGallouj F. (1999), Interactional Innovation: a Neo-Schumpeterian Model, “Managing innovation and the external context”, Roskilde University https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01113802/document (dostęp: 10.05.2015).pl_PL
dc.referencesGallouj F. (2002a), Knowledge-intensive Business Services: Processing Knowledge and Producing Innovation, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, New Economic and Socio-Economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 256–284.pl_PL
dc.referencesGallouj F. (2002b), Innovation in Services and the Attendant Old and New Myths, “Journal of Socio-Economics”, Vol. 31, Issue 2, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesGallouj F. (2002c), Innovation in the Service Economy: The New Wealth of Nations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Massachusetts (USA).pl_PL
dc.referencesGallouj F. (2002d), Services Innovation: Assimilation, Differentiation, Inversion and Integration, “MPRA Paper” No. 62174 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62174/ (dostęp: 10.03.2015).pl_PL
dc.referencesGarcia-Quevedo J., Mas-Verdu F. (2008), Does only Size Matter in the Use of Knowledge Intensive Services?, “Small Business Economics”, Vol. 31, Issue 2, s. 137–146.pl_PL
dc.referencesGarcia-Quevedo J., Mas-Verdu F., Ribeiro Soriano D. (2011), The Heterogeneity of Services and the Differential Effects on Business and Territorial Innovation, “International Journal of Technology Management”, Vol. 54, No. 1.pl_PL
dc.referencesGeneral Agreement on Trade in Service. Annex 1b (1995), WTO www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdfpl_PL
dc.referencesGershuny J. I. (1987), The Rise of the Producer Services, [w:] O. Giarini (ed.), The Emerging Geneva.pl_PL
dc.referencesGershuny J. I., Miles I. D. (1983), The New Service Economy, the Transformation of Employment in Industrial Societies, Pinter Service Economy, For the Service World Forum, Publishers, London.pl_PL
dc.referencesGibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (1994), The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, SAGE Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesGibbs M. (1989), Interlinkages Between Services and Other Economic Sectors, [w:] Services and Development – the Role of Foreign Direct Investment and Trade, United Nations Centre on Transnational Corporations, United Nations, New York 1989.pl_PL
dc.referencesGillespie A. E., Green A. E. (1987), The Changing Geography of Producer Services Employment in Britain, “Regional Studies”, Vol. 21, Issue 5, s. 397–411.pl_PL
dc.referencesGjerding A. N. (1996), Organisational Innovation in Private Danish Business Sector, “DRUID Working Paper”, 96–116.pl_PL
dc.referencesGotsch M., Hipp C., Gallego J., Rubalcaba L. (2011), Sectoral Innovation Watch: Knowledge Intensive Business Sector, Final Sector Report, Europe INNOVA http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/sector-report-knowledge_en.pdf (dostęp: 22.01.2015).pl_PL
dc.referencesGrassano N., Savona M. (2014), Productivity in Services Twenty Years On. A Review of Conceptual and Measurement Issues and a Way Forward, “SPRU Working Paper Series”, 1, SPRU – Science and Technology Policy Research, University of Sussex https://ideas.repec.org/p/sru/ssewps/2014-01.html (dostęp: 12.11.2014).pl_PL
dc.referencesGreen M. (1985), The Development of Market Services in the EC, USA and Japan, “European Economy”, No. 25.pl_PL
dc.referencesGreenfield H. I. (1966), Manpower and the Growth of Produces Services, London.pl_PL
dc.referencesGriliches Z. (1979), Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth, “The Bell Journal of Economics”, 10, s. 92–116.pl_PL
dc.referencesGriliches Z. (1998), Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth, [w:] Z. Griliches (ed.), B&R and Productivity: The Econometric Evidence, University of Chicago www.nber.org/books/gril98-1 (dostęp: 22.10.2014).pl_PL
dc.referencesGrönroos C., Ojasalo K. (2004), Service Productivity: Toward a Conceptualisation of the Transformation of Inputs into Customer Value in Services, “Journal of Business Research”, Vol. 57, No. 4, s. 414–423.pl_PL
dc.referencesGrowiec J., Hagemajer J., Jankiewicz Z., Popowski P., Puchalska K., Strzelecki P., Tyrowicz J. (2014), Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski, Instytut Ekonomiczny Narodowy Bank Polski, „Materiały i Studia”, nr 308.pl_PL
dc.referencesGuellec D., Pottelsberghe de la Potterie B. (2003), From R&D to Productivity Growth: Do The Institutional Setting and The Source of Funds of R&D Matter?, “IIR Working Paper”, 26, Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University.pl_PL
dc.referencesGuerrieri P., Maggi B., Meliciani V., Padoan P. C. (2005), Technology Diffusion, Services and Endogenous Growth in Europe: Is the Lisbon Strategy Useful?, “IMF Working Paper”, WP/05/103, IMF https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05103.pdf (dostęp: 5.11.2014).pl_PL
dc.referencesGuerrieri P., Meliciani V. (2005), Technology and International Competitiveness: The Interdependence Between Manufacturing and Producer Services, “Structural Change and Economic Dynamics”, 16 (4), s. 489–502.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHauknes J. (1998), Services in Innovation – Innovation in Services, SI4S Final Report, STEP Group, Oslo.pl_PL
dc.referencesHertog den P. (2000), Knowledge Intensive Business Services as Co-producers of Innovation, “International Journal of Innovation Management”, 4 (4), s. 491–528.pl_PL
dc.referencesHertog den P. (2002), Co-producers of Innovation: on the Role of Knowledge-intensive Services in Innovation, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services: New Economic and Socio-Economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 223–254.pl_PL
dc.referencesHertog den P., Bilderbeek R. (1997), The New Knowledge Infrastructure: the Role of Knowledge-intensive Business in National Innovation Systems, [w:] I. Miles (ed.), Services, Innovation and the Knowledge-based Economy, Apeldoorn.pl_PL
dc.referencesHertog den P., Rubalcaba L. (2010), Policy Frameworks for Service Innovations: A Menu-Approach, [w:] F. Gallouj, F. Djellal, The Hand-book of Innovations and Services, A Multi-disciplinary Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 621–652 http://pl.scribd.com/doc/63488181/The-Handbook-of-Innovation-and-Services-a-Multi-Disciplinary-Perspective#scribd (dostęp: 5.06.2015).pl_PL
dc.referencesHeshmati A. (2003), Productivity Growth, Efficiency and Outsourcing in Manufacturing and Service Industries, “Journal of Economic Surveys”, Vol. 17, No. 1.pl_PL
dc.referencesHill T. P. (1977), On Goods and Services, “The Review of Income and Wealth”, Vol. 23, Issue 4, s. 315–338 www.roiw.org/1977/315.pdf. (dostęp: 13.06.2013).pl_PL
dc.referencesHill T. P. (1999), Tangibles, Intangibles and Services: a New Taxonomy for the Classification of Output, “The Canadian Journal of Economics”, Vol. 32, Issue 2, s. 426–446.pl_PL
dc.referencesHindley B., Smith A. (1984), Comparative Advantage and Trade in Services, “World Economy”, Vol. 7, No. 4, s. 369–389.pl_PL
dc.referencesHipp C. (1999), Knowledge-intensive Business Services in the New Mode of Knowledge Production, “AI & Society”, Vol. 13, Issue (1–2), s. 88–106.pl_PL
dc.referencesHipp C. (2000), Information Flows and Knowledge Creation in Knowledge-intensive Business Services: Scheme for a Conceptualization, [w:] J. S. Metcalfe, I. Miles, Innovation Systems in the Service Economy: Measurement and Case Study Analysis, Springer Science+Business Media, LLC, New York, s. 149–168.pl_PL
dc.referencesHipp Ch., Tether B. S., Miles I. (2000), The Incidence and Effects of Innovation in Services: Evidence from Germany, “International Journal of Innovation Management”, Vol. 4, No. 4, s. 417–453.pl_PL
dc.referencesHipp Ch., Grupp H. (2005), Innovation in the Service Sector: The Demand for Service-specific Innovation Measurement Concepts and Typologies, “Research Policy”, 34 (4), s. 517–535.pl_PL
dc.referencesHirsch S. (1988), A Service or Not a Service – Defining the Question by Its Terms, “The World Economy”, Vol. 11, No. 4, s. 565–568.pl_PL
dc.referencesHoekman B., Primo Braga C. A. (1997), Protection and Trade in Services, a Survey, “Policy Research Working Paper”, No. 1747, The World Bank.pl_PL
dc.referencesHoekman B. (2000), The New Round of Services Negotiations: Identifying Priorities and Options, “Federal Reserve Bank of Saint Louis”, Vol. 82, s. 31– 47.pl_PL
dc.referencesHowells J. (1988), Economic, Technological and Locational Trends in European Services, Avebury, Aldershot www.fulbooksda.com/23341386.pdf (dostęp: 22.01.2015).pl_PL
dc.referencesHowells J. (2000), Innovation and Services: New Conceptual Frameworks, “CRIC Discussion Paper”, No. 38, The University of Manchester.pl_PL
dc.referencesIlleris S. (1989), Producer Services: The Key Sector for Future Economic Development, “Entrepreneurship and Regional Development”, Vol. 1, s. 267–274.pl_PL
dc.referencesInformacje i opracowania statystyczne. Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2005 roku (2009), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInformation Technology Outlook (1997), OECD, Paris www.oecd.org/internet/ieconomy/1893085.pdf (dostęp: 11.02.2014).pl_PL
dc.referencesInman R. P. (1985), Managing the Service Economy – Prospects and Problems, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesInnovation: A Guide to the Literature (2006), [w:] J. Fagerberg, C. D. Mowery, R. R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, published to Oxford Handbooks Online: September 2009.pl_PL
dc.referencesIntensive Business Services (1998), Challenges of the Finnish Innovation System Seminar, Helsinki.pl_PL
dc.referencesJavalgi R. G., Gross A. C., Joseph W. B., Granot E. (2011), Assessing Competitive Advantage of Emerging Markets in Knowledge Intensive Business Services, “Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 26, Issue 3, s. 171–180.pl_PL
dc.referencesJokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu – geneza i kierunki rozwoju koncepcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 52, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesJones R. W., Kierzkowski H. (1990), The Role of Services in Production and International Trade: a Theoretical Framework, [w:] R. W. Jones, A. Krueger (eds.), The Political Economy of International Trade, Basil Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesJorgenson D., Gollop F. M., Fraumeni B. (1987), Productivity and U.S. Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesKanerva M., Hollanders H., Arundel A. (2006), European Innovation Scoreboard – Can We Measure and Compare Innovation in Services?, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesKatouzian M. A. (1970), The Development of the Service Sector: a New Approach, “Oxford Economic Papers”, New Series, Vol. 22, No. 3.pl_PL
dc.referencesKatsoulacos Y., Tsounis N. (2000), Knowledge-intensive Business Services and Productivity Growth: the Greek Evidence, [w:] M. Boden., I. Miles, Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London–New York, s. 192–208.pl_PL
dc.referencesKeeble D., Nachum L. (2002), Why do Business Service Firms Cluster? Small Consultancies, Clustering and Decentralization in London and Southern England, “Transactions of the Institute of British Geographers”, Vol. 27, Issue 1, s. 67–90.pl_PL
dc.referencesKemppilä S., Mettänen P. (2004), Innovations in Knowledge-intensive Services, “Proceedings of the 5th International CINet Conference” www.infoandina.org/sites/default/files/recursos/53.Innovations_in_Knowledge_Intensive_Services.pdf (dostęp: 21.05.2013).pl_PL
dc.referencesKhan M., Luintel K. B. (2006), Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?, “OECD Science, Technology and Industry Working Papers”, 6, OECD Publishing www.oecd-ilibrary.org /science-and-technology/sources-of-knowledgeand-productivity_305171346027?crawler=true (dostęp: 12.09.2014).pl_PL
dc.referencesKim S., Lim H., Park D. (2007), The Effects of Imports and Exports on Total Factor Productivity in Korea, “RIETI Discussion Paper”, Series 07-E-022 www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/07e022.pdf (dostęp: 18.06.2015).pl_PL
dc.referencesKlasyfikacja usług (1985), „Zeszyty Metodologiczne GUS”, nr 57.pl_PL
dc.referencesKline S. J., Rosenberg N. (1986), An Overview of Innovation, [w:] R. Landau, N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington, s. 275–305.pl_PL
dc.referencesKlodt H. (1997), The Transition to the Service Society: Prospects and Growth, Productivity and Employment, “Kiel Working Paper”, No. 839, Kiel Institute of World Economics.pl_PL
dc.referencesKlodt H. (2000), Structural Change Towards Services: the German Experience, “IGS Discussion Paper”, 7, University of Birmingham.pl_PL
dc.referencesKlucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004, GUS, s. 405–491 http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/5_pkd-klucz_2007-2004.pdf (dostęp: 23.01.2015).pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (1994), Pojęcia: usług oraz sektora usług, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (1996), Obroty na światowym rynku usług, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (1997), Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (1999), Analiza i ocena zmian strukturalnych w sektorze usług w okresie transformacji systemowej w Polsce, „Working Papers”, nr 2, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (2002), Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K., Masłowski A. (2005), Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K., Mongiało D. (2005), Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, „Wiadomości statystyczne”, nr 12.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (2009), Międzynarodowy rynek usług, [w:] K. Kłosiński (red.), Usługi w gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosiński K. (2011), Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnowledge Flow Between KIBS and Their Clients (1997), SI4S Synthesis Paper, 11 http://survey.nifu.no/step/old/Projectarea/si4s/papers/topical/si4s11.pdf (dostęp: 26.09.2014).pl_PL
dc.referencesKoch A., Stahlecker T. (2006), Regional Innovation Systems and the Foundation of Knowledge Intensive Business Services, “European Planning Studies”, Vol. 14, Issue 1, s. 123–145.pl_PL
dc.referencesKoch A., Strotmann H. (2008), Absorptive Capacity and Innovation in the Knowledge Intensive Business Sector, “Economisc of Innovation and New Technology”, 17 (6), s. 511–531.pl_PL
dc.referencesKoschatzky K. (1999), Innovation Networks of Industry and Business-related Services. Relations between Innovation Intensity of Firms and Regional Inter-firm Cooperation, “European Planning Studies”, 7, s. 737–757.pl_PL
dc.referencesKox H. L. M., Rubalcaba M. (2007a), Analysing the Contribution of Business Services to European economic Growth, “Bruges European Economic Research Papers”, No. 9, College of Europe www.coleurop.be/eco/publications.htm (dostęp: 23.03.2015).pl_PL
dc.referencesKox H. L. M., Rubalcaba M. (2007b), Business Services in European Economic Growth, Palgrave Macmillan, Hampshire–New York digamo.free.fr/rubalcaba7.pdf (dostęp: 23.03.2015).pl_PL
dc.referencesKukliński A. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, [w:] G. Grzelak, A. Tucholska, Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuusisto J., Meyer M. (2002), Insights into Services and Innovation in the Knowledge-intensive Economy, “Technology Review”, 134/2003, Helsinki. Tekes www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/insights.pdf (dostęp: 6.11.2014).pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLandesmann M., Paffermayr M. (1997), Technological Competition and International Trade, “Applied Economics”, Vol. 29, s. 179–196.pl_PL
dc.referencesLarsen J. N. (2000), Supplier-user Interaction in Knowledge-intensive Business Services: Types of Expertise and Modes of Organization, [w:] M. Boden, I. Miles (eds.), Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London, s. 146–154.pl_PL
dc.referencesLarsen J. N. (2001), Knowledge, Human Resources and Social Practice: The Knowledge-intensive Business Service Firm as a Distributed Knowledge System, “The Service Industries Journal”, 21 (1), s. 81–102.pl_PL
dc.referencesLaursen K., Drejer I. (1997), Do Inter-sectoral Linkages Matter for International Export Specialisation?, “DRUID Working Paper”, No. 15.pl_PL
dc.referencesLaursen K. (1999), The Impact of Technological Opportunity on the Dynamics of Trade Performance, “Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 10 (3–4), s. 341–357.pl_PL
dc.referencesLaursen K., Meliciani V. (1999), The Importance of Technology Based Inter-sectoral Linkages for Market Share Dynamics, “DRUID Working Papers”, No. 10, DRUID, Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and Strategy/Aalborg University, Department of Business Studies.pl_PL
dc.referencesLaursen K., Meliciani V. (2000), The Importance of Technology-based Inter-sectoral Linkages for Market Share Dynamics, “Weltwirtschaftliches Archiv”, 136, s. 702–723.pl_PL
dc.referencesLaursen K., Meliciani V. (2002), The Relative Importance of International Vis-a-vis National Technological Spillovers for Market Share Dynamics, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 11 (4), s. 875–894.pl_PL
dc.referencesLaursen K., Meliciani V. (2010), The Role of ICT Knowledge Flows for International Market Share Dynamics, “Research Policy”, Elsevier, Vol. 39 (5), s. 687–697.pl_PL
dc.referencesLeiponen A. (2001), Knowledge Services in the Innovation System, “The Research Institute of the Finnish Economy Discussion Papers”, ELTA B 185, Helsinki.pl_PL
dc.referencesLeiponen A. (2006), Managing Knowledge for Innovation: The Case of Business-to-Business Services, “Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23, Issue 3, s. 238–258.pl_PL
dc.referencesLewandowska M. S., Golebiowski T. (2014), Innovation and International Competitiveness of Manufacturing Firms: Evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, [w:] A. Zhuplev, K. Liuhto, Geo-regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries and Russia, IGI Global, s. 57–83 www.igi-global.com (dostęp: 12.12.2014).pl_PL
dc.referencesLewandowska M. S. (2014), Związek między innowacyjnością a konkurencyjnością międzynarodową przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dla Czech, Polski i Węgier, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej”, nr 33, s. 444–458.pl_PL
dc.referencesLicht G., Moch D. (1999), Innovation and Information Technology in Services, “Canadian Journal of Economics”, Vol. 32, No. 2.pl_PL
dc.referencesLipsey R. G., Carlaw K. I., Bekar C. T. (2007), Economic Transformations, General Purpose Technologies and Long-term Economic Growth, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesLos B., Verspagen B. (2002), The Evolution of Productivity Gaps and Specialization Patterns, “CCSO Working Papers”, No. 200301, University of Groningen, CCSO Centre for Economic Research www.rug.nl/research/portal/files/3047557/200301.pdf (dostęp: 22.03.2013).pl_PL
dc.referencesLucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics”, 22, s. 3–42 www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf (dostęp: 12.11.2014).pl_PL
dc.referencesLundvall B. A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.pl_PL
dc.referencesLundvall B. A. (1999), Technology Policy in the Learning Economy, [w:] D. Archibugi, J. Howells, J. Michie (eds.), Innovation System in a Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 19–34.pl_PL
dc.referencesLundvall B. A. (2000), From the Economics of Knowledge to the Learning Economy, [w:] Knowledge management in the learning economy, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesLundvall B. A. (2010), National Systems of Innovation, Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, Anthem Press, London.pl_PL
dc.referencesLundvall B. A., Borras S. (1998), The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, TSER Programme Report, Bruksela.pl_PL
dc.referencesMachlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesMadden G. G., Savage S. J., Thong S. Y. (1999), Technology, Investment and Trade: Empirical Evidence for Five Asia-Pacific Countries, “MPRA Paper”, 10585, University of Munich https://idea.repec.org/p/pra/mpra/10585.html (dostęp: 22.05.2014).pl_PL
dc.referencesMain Trends Towards Knowledge-based Economies (1999), OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesMairesse J., Kremp E. (1993), A Look at Productivity at Firm Level in Eight French Service Industries, “The Journal of Productivity Analysis”, 4, s. 211–234.pl_PL
dc.referencesMajewska J, Truskolaski Sz. (2013), Usługi wiedzochłonne w stymulowaniu innowacyjności w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2 (257–258), s. 91–108.pl_PL
dc.referencesMaking Public Support for Innovation in the EU More Effective (2009), Commission Staff Working Document, SEC, 1197, Commission of the European Communities, Brussels.pl_PL
dc.referencesMalerba F. (2006), Sectoral Systems of Innovations: How and Why Innovation Differs across Sectors, [w:] J. Fagerberg, C. D. Mowery, R. R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, published to Oxford Handbooks Online: September 2009.pl_PL
dc.referencesMarel E. (2011), Determinants of Comparative Advantage in Services, “Working Paper”, Group d’Economie Mondiale, Paris http://eprints.lse.ac.uk/38993/ (dostęp: 10.06.2015).pl_PL
dc.referencesMarkusen J. R. (1989), Trade in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs, “The American Economic Review”, s. 85–95.pl_PL
dc.referencesMarkusen J., Rutherford T., Tarr D. (2005), Trade and Direct Investment in Producer Services and the Domestic Market for Expertise, “Canadian Journal of Economics”, 38 (3), s. 758–777.pl_PL
dc.referencesMarrewijk van C., Stibora J., Vaal de A., Viaene J. M. (1997), Producer Services, Comparative Advantage and International Trade Patterns, “Journal of International Economics”, 42, s. 195–220.pl_PL
dc.referencesMartinelli F. (1991), A Demend-Oriented Approach to Understanding Producer Services, [w:] P. W. Daniels, F. Moulaert, The Changing Geography of Advanced Producer services, Belhaven Press, London–New York, s. 15–29.pl_PL
dc.referencesMasłowski A. (2008), Globalizacja rynku usług, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 85–100.pl_PL
dc.referencesMeasuring Innovation. A New Perspective (2010), OECD www.oecd.org/site/innovationstrategy/measuringinnovationanewperspective-onlineversion.htm (dostęp: 23.09.2011).pl_PL
dc.referencesMeliciani V. (2001), Technology, Trade and Growth in OECD Countries: Does Specialization Matter?, Routlege, Taylor&Francis Group, London and New York.pl_PL
dc.referencesMelvin J. R. (1989), Trade in Producer Services: A Heckscher-Ohlin Approach, “Journal of Political Economy”, University of Chicago Press, Vol. 97 (5), s. 1180–1196.pl_PL
dc.referencesMetcalfe J. S., Miles I. (2000), Introduction, Overview and Reprise, [w:] J. S. Metcalfe, I. Miles (eds.), Innovation Systems in the Service Economy. Measurement and Case Study Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston–Dordrecht–London.pl_PL
dc.referencesMiędła K. (2009), Wykorzystanie podejścia procesowego we wdrażaniu outsourcingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 52, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesMiles I. (1994), Innovation in Services, [w:] M. Dodgson, R. Rothwell (eds.), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing, Brookfield, Aldershot.pl_PL
dc.referencesMiles I. (1995), Services Innovation: Statistical and Conceptual Issue, “PREST Working Paper”, PREST, University of Manchester, Manchester.pl_PL
dc.referencesMiles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., Den Hertog P., Huntink W., Bouman M. (1995), Knowledge-intensive Business Services: Users, Carriers and Sources of Innovation, EIMS Publication, No. 15, Innovation Programme, DG XIII, Luxembourg https://research.mbs.ac.uk/INNOVATION/Portals/0/docs/KIBSEIMS1995shortreport.pdf (dostęp: 7.09.2014).pl_PL
dc.referencesMiles I., Green L., Howells J. (2001), Services and Innovation: Dynamics of Service Innovation in the European Union, Final Report, PREST-CRIC, University of Manchester http://europa.eu/epc/pdf/annexg_en.pdf (dostęp: 29.09.2014).pl_PL
dc.referencesMiles I. (2003), Knowledge Intensive Services – Suppliers and Clients, Ministry of Trade and Industry Finland, Studies and Reports, 15, Helsinki, Finland.pl_PL
dc.referencesMiles I. (2005a), Innovation in Services, [w:] J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. A. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, s. 433–458.pl_PL
dc.referencesMiles I. (2005b), Knowledge Intensive Business Services: Prospects and Policies, “Foresight”, Vol. 7, Issue 6, s. 39–63 http://dx.doi.org/10.1108/14636680510630939 (dostęp: 3.09.2014).pl_PL
dc.referencesMiles I. (2010), Service Innovation, [w:] P. P. Maglio, Ch. A. Kieliszewski, J. C. Spohrer (eds.), Service Science: Research and Innovation in the Service Economy, Handbook of Service Science, s. 511–533 http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4419-1628-0 (dostęp: 8.03.2012).pl_PL
dc.referencesMilewski R., Kwiatkowski E. (red.), (2005), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiozzo M., Soete L. (2001), Internationalization of Services: a Technological Perspective, “Technological Forecasting and Social Change”, 67 (4), s. 159–185.pl_PL
dc.referencesMiozzo M., Miles I. (eds.), (2003), Internationalisation, Technology and Services, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesMiozzo M., Grimshaw D. P. (2006), Knowledge Intensive Business Services, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMongiało D. (2000), Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, „Ekonomista”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMontobbio F. (2003), Sectoral Patterns of Technological Activity and Export Market Share Dynamics, “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 8, No. 3, s. 435–470.pl_PL
dc.referencesMotohashi K. (1997), ICT Diffusion and Its Economic Impact in OECD Countries, “OECD Science Technology and Industry Review”, No. 20, OECD, Paris, s. 13–45.pl_PL
dc.referencesMuller E., Doloreux D. (2007), The Key Dimension of Knowledge Intensive Services (KIBS) Analysis: a Decade Ago, “Working Papers Firms and Region”, No. U1, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Karslruhe www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/29335/1/610017543.pdf (dostęp: 12.10.2014).pl_PL
dc.referencesMuller E., Zenker A. (2001), Business Services as Actors of Knowledge Transformation: The Role of KIBS in Regional and National Innovation Systems, “Research Policy”, 30, s. 1501–1516.pl_PL
dc.referencesMuller E., Doloreux D. (2009), What We Should Know about Knowledge-intensive Business Services, “Technology in Society”, Vol. 31, Issue 1, s. 64–72.pl_PL
dc.referencesMun S. B., Nadiri M. I. (2002), Information Technology Externalities: Empirical Evidence from 42 U.S. Industries, “NBER Working Paper”, No. 9272, National Bureau of Economic Research, Cambridge www.nber.org/papers/w9272.pdf (dostęp: 22.03.2013).pl_PL
dc.referencesMusolesi A., Huiban J. P. (2010), Innovation and Productivity in Knowledge Intensive Business Services, “Journal of Productivity Analysis”, 34, s. 63–81.pl_PL
dc.referencesNational Innovation Systems (2007), OECD, Paris www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf (dostęp: 13.11.2014).pl_PL
dc.referencesNaumowicz K. (1992), Usługi – zagadnienia ogólne, Szczecin.pl_PL
dc.referencesNicolaides P. (1989), Liberalizing Service Trade, Strategies for Success, The Royal Institute of International Affairs, London.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2008), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiewadzi Cz. (1982), Sektor usług w kapitalizmie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNoronha de C. P., Malara M. (2011), Innovation in the Swedish Service Sector. An e-Survey Analysis, Linnaeus University, School of Business Economics www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421052/FULLTEXT01.pdf (dostęp: 18.11.2014).pl_PL
dc.referencesNusbaumer J. (1987), Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/Lancaster.pl_PL
dc.referencesOgiegło L. (1989), Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesOral M. (1993), A Methodology for Competitiveness Analysis and Strategy Formulation in Glass Industry, “European Journal of Operational Research”, No. 68, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesO’Mahony M., Ark van B. (2003), EU Productivity and Competitiveness: An Industry Perspective, European Communities, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesO’Mahony M., Timmer M. P. (2009), Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: the EU KLEMS Database, “Economic Journal”, 119 (538), s. F374–F403.pl_PL
dc.referencesOlsen K. B. (2006), Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review, “STI Working Paper”, 1, OECD.pl_PL
dc.referencesOutlon N. (2001), Must the Growth Rate Decline?, “Oxford Economic Papers”, 53 (4), s. 605–627.pl_PL
dc.referencesPanagariya A. (1988), A Theoretical Explenation of Some Stylized Facts of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, MIT Press, Vol. 103, Issue 3, s. 509–526.pl_PL
dc.referencesPakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2010), Znaczenie przepływów kapitału zaawansowanego technologicznie, [w:] I. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 47–79.pl_PL
dc.referencesPardos E., Gomex-Loscos A., Rubiera-Morollon F. (2007), Do versus Buy’ Decisions in the Demand for Knowledge Intensive Business Services, “The Service Industries Journal”, Vol. 27 (3), s. 233–249.pl_PL
dc.referencesPark S. H. (1989), Linkages between Industry and Services and their Implications for Urban Employment Generation in Developing Countries, “Journal of Development Economics”, 30 (April), s. 359–379.pl_PL
dc.referencesPark S. H., Chan K. S. (1989), A Cross-country Input-Output Analysis of Intersectoral Relationships between Manufacturing and Services and their Employment Implications, “World Development”, 17 (2), s. 199–212.pl_PL
dc.referencesPavitt K. (1984), Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory, “Research Policy”, 13, s. 343–373.pl_PL
dc.referencesPayne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPeterson J., Barras R. (1987), Measuring International Competitiveness in Services, “The Service Industries Journal”, Vol. 7, Issue 2.pl_PL
dc.referencesPetit P., Soete L. (2001), Is a Biased Technological Change Fueling Dualism?, “CEPREMAP Working Papers”, No. 0103 https://ideas.repec.org/e/pso140.html (dostęp: 11.12.2014).pl_PL
dc.referencesPianta M., Vaona A. (2007), Innovation and Productivity in European Industries, “Economics of Innovation and New Technology”, 16 (7), s. 485–499.pl_PL
dc.referencesPilat D., Wölfl A. (2005), Measuring the Interaction between Manufacturing and Services, OECD DSTI, 5.pl_PL
dc.referencesPKD-2004 www.bip.ug-linia.pl/download.php?...PKD%202004%20(stara) (dostęp: 23.01.2015).pl_PL
dc.referencesPluta-Olearnik M. (1993), Marketing usług, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoroca de Noronha C., Malara M. (2011), Innovation in the Swedish service sector. An e-survey analysis, Linnaeus University, Växjö.pl_PL
dc.referencesPorrino F. (2012), Technologie informacyjno-komunikacyjne, Parlament Europejski www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.8.3.pdf (dostęp: 3.09.2013).pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPriority Sector Report: Knowledge Intensive Business Services (2009), Europe INNOVA Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm.pl_PL
dc.referencesProposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (1997), OECD, OSLO, Paris.pl_PL
dc.referencesPuślecki Z. W. (2008), Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155–168.pl_PL
dc.referencesQuinn J. B., Paquette P. C. (1990), Technology in Services: Creating Organisational Revolutions, “Sloan Management Review”, 11 (2), s. 67–78.pl_PL
dc.referencesRadło M. J. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M. J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, s. 72–97.pl_PL
dc.referencesRathmell J. M. (1966), What is Meant by Services, “Journal of Marketing”, Vol. 30.pl_PL
dc.referencesReport of the Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities on its Third Session, UNCTAD, 28.09–2.10.1998.pl_PL
dc.referencesReport of the Standing Committee on Developing Services Sectors: Fostering Competitive Services Sectors in Developing Countries, UNCTAD, 27.08.1993.pl_PL
dc.referencesReport of the Standing Committee on Developing Services Sectors: Fostering Competitive Services Sectors in Developing Countries on its Second Session, UNCTAD, 18–22.07.1994.pl_PL
dc.referencesReport of the Standing Committee on Developing Services Sectors: Fostering Competitive Services Sectors in Developing Countries, UNCTAD, 28.07.1995.pl_PL
dc.referencesRogoziński K. (2010), Zarys „pozytywnej” teorii usług: (z jej odniesieniem do organizacji usługowej), „Zeszyty Naukowe”, Nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 252–270 www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_37579475.doc (dostęp: 10.06.2015).pl_PL
dc.referencesRogoziński K. (2012), Definicja usługi i to, co poniżej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 722, „Ekonomiczne problemy usług”, Nr 95, s. 11–23 www.wzieu.pl/zn/722/ZN_722.pdf (dostęp: 10.06.2015).pl_PL
dc.referencesRomer P. M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, “Journal of Political Economy”, Vol. 94, Issue 5, s. 1002–1037 www.dklevine.com/archive/refs42232.pdf (dostęp: 23.10.2013).pl_PL
dc.referencesRomer P. M. (1990), Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy”, Vol. 98, Issue 5, s. 71–102.pl_PL
dc.referencesRoth F., Thum A., O’Mahony M. (2010), Intangible Capital and Productivity Growth: a Literature Review with a Special Focus on the Service Industry, Working Paper.pl_PL
dc.referencesRothwell R. (1992), Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, “R&D Management”, 22, 3, s. 221–239.pl_PL
dc.referencesRowthorn R., Ramaswany R. (1999), Growth, Trade and Deindustralisation, “IMF Staff Papers”, Vol. 46, No. 1, s. 18–41.pl_PL
dc.referencesRudawska I., Błoński K., Wiścicki M., Soboń M., Bąkowska S., Kozioł K. (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRybiński K. (2008), Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169–188.pl_PL
dc.referencesSahay B. S. (2005), Multifactor Productivity Measurement Model for Service Organization. Productivity Measurement Model, “International Journal of Productivity and Performance Management”, Vol. 54, Issue 1, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesSalter A., Tether B. S. (2006), Innovation in Services, Through the Looking Glass of Innovation Studies, Advanced Institute of Management Research’s Grand Challenge on Service Science.pl_PL
dc.referencesSavona M., Steinmueller W. E. (2013), Service Output, Innovation and Productivity: A Timebased Conceptual Framework, “Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 27 (C), s. 118–132.pl_PL
dc.referencesScarbrough H., Lannon R. (1989), The Management of Innovation in the Financial Services Sector: a Case Study, “Joumal of Marketing Management”, Vol. 5, No. l, s. 51–62.pl_PL
dc.referencesSchricke E., Zenker A., Stahlecker T. (2012), Knowledge-intensive (Business) Services in Europe, No. EUR 25189: 52, European Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesService Producer Price Index Overview http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Services_producer_price_index_overview (dostęp: 23.09.2014).pl_PL
dc.referencesServices Trade Technology Spillover Effects and the Mechanism through which it Affects China’s Economic Growth (2010), paper presented during 2010 7th International Conference on Tang Bi: Service Systems and Service Management (ICSSSM), University of International Business & Economics, Beijing http://ieeexplore.ieee.org.ieeexplore0.han3.lib.uni.lodz.pl/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5530231 (dostęp: 30.11.2014).pl_PL
dc.referencesShearmur R., Doloreux D. (2013), Innovation and Knowledge-intensive Business Services: the Contribution of KIBS to Innovation in Manufacturing Establishments, “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 22, Issue 8, s. 751–774.pl_PL
dc.referencesSiegel D., Griliches Z. (1992), Purchases Services, Outsourcing, Computers, and Productivity in Manufacturing, [w:] Z. Griliches (ed.), Output Measurement in the Service Sector, University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesSiggel E. (2007), The Many Dimensions of Competitiveness, International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement, CESifoVenice Summer Institute, Venice https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=956160.PDF (dostęp: 2.09.2012).pl_PL
dc.referencesSimmie J., Strambach S. (2006), The Contribution of Knowledge-intensive Business Services (KIBS) to Innovation in Cities: An Evolutionary and Institutional Perspective, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 10, No. 5, s. 26–40.pl_PL
dc.referencesSkórska A. (2012), Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesSmedlund A., Toivonen M. (2007), The role of KIBS in the IC development of regional clusters, “Journal of Intellectual Capital”, 8, s. 159–170.pl_PL
dc.referencesSocial Europe, Commission of the European Communities, Market Services and European Integration, The Challenges for the 1990s (1993), “European Economy”, No. 3.pl_PL
dc.referencesSoete L., Miozzo M. (1989), Trade and Development in Service: A Technology Perspective, “Working Paper”, 031, MERIT, Maastricht.pl_PL
dc.referencesStarbuck W. H. (1992), Learning by Knowledge-intensive Firms, “Journal of Management Studies”, Vol. 29, Issue 6, s. 713–740.pl_PL
dc.referencesStigler G. J. (1951), The Division of Labor Is Limited by the Extent of the Market, “Journal of Political Economy”, LIX.pl_PL
dc.referencesStigler G. J. (1956), Trends in Employment in the Service Industries, National Bureau of Economic Research, General Series, No. 59, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesStrambach S. (2001), Innovation Processes and the Role of Knowledge-intensive Business Services, [w:] K. Koschatzky, M. Kulicke, A. Zenker (eds.), Innovation Networks – Concepts and Challenges in the European Perspective, Physica, Heidelberg, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesStrambach S. (2008), Knowledge-intensive Business Services (KIBS) as Drivers of Multilevel Knowledge Dynamics, “International Journal of Services Technology and Management”, Vol. 10, No. 2/3/4 http://dx.doi.org/10.1504/IJSTM.2008.022117 (dostęp: 10.10.2014).pl_PL
dc.referencesStyś A., Olearnik J. (1985), Ekonomika i organizacja usług, wyd. 2, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSundbo J. (1997), Management of Innovation in Services, “The Service Industries Journal”, Vol. 17, No. 3.pl_PL
dc.referencesSundbo J., Gallouj F. (1998), Innovation in Services, SI4S Project Synthesis Work Package 3/4, STEP.pl_PL
dc.referencesSundbo J., Gallouj F. (2000), Innovation as a Loosely Coupled Systems in the Service Economy, [w:] Innovation System in the Service Economy, Measurement and Case Study Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, s. 109–128.pl_PL
dc.referencesŚroda-Murawska S. (2013), Knowledge-intensive Services in Post Socialist Cities from the Perspective of 20 Years of a Free Market Economy – the Polish Experience, CEON Repozytorium, s. 140–149 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3501 (dostęp: 12.12.2014).pl_PL
dc.referencesŚwieczewska I. (2007), Łączna produktywność czynników produkcji: ucieleśniony kapitał wiedzy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczukocka A. (2013), Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzukalski S. M. (2001), Sektor usług w gospodarce niemieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzukalski S. M. (2009), Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, [w:] K. Kłosiński, Usługi w gospodarce światowej, IBRKiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski S. M. (2014), Polska na rynku offshoringu usług biznesowych, IX Kongres Ekonomistów Polskich www.pte.pl (dostęp: 12.01.2015).pl_PL
dc.referencesTen R. T., Wolff E. N. (2001), Outsourcing of Services and the Productivity Recovery in US Manufacturing in the 1980s and 1990s, “Journal of Productivity Analysis”, 16.pl_PL
dc.referencesTether B. S., Hipp C. (2002), Knowledge Intensive, Technical and Other Services: Patterns of Competitiveness and Innovation Compared, “Technology Analysis & Strategic Management”, 14 (2), s. 163–182 http://dx.doi.org/10.1080/09537320220133848pl_PL
dc.referencesTether B. S., Miles I., Blind K., Hipp C., Liso de N., Cainelli G. (2002), Innovation in Services. An Analysis of CIS-2 data on Innovation in the Service Sector, A report for the European Commission www.cric.ac.uk/cric/pdfs/wp11.pdf (dostęp: 6.05.2012).pl_PL
dc.referencesTether B. S. (2004), Do Services Innovate (Differently)?, “CRIC Discussion Paper”, No. 66, Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester, Manchester.pl_PL
dc.referencesThe Community Innovation Survey 2008 (CIS 2008), The Harmonised Survey Questionnaire (2008), Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/203701/CIS_Survey_form_2008.pdf/e06a4c11-7535-4003-8e00-143228e1b308 (dostęp: 11.12.2011).pl_PL
dc.referencesThe Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 3rd ed., Eurostat, OECD, Paris www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf (dostęp: 28.09.2011).pl_PL
dc.referencesThomi W., Bohn T. (2003), Knowledge Intensive Business Services in Regional Systems of Innovation – Initial Results from the Case of Southeast-Finland, ERSA conference papers, European Regional Science.pl_PL
dc.referencesTimmer M., Moergastel van T., Stuivenwold E., Ypma G., O’Mahony M., Kangasniemi M. (2007), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, Part I Methodology, EUKLEMS European Commission.pl_PL
dc.referencesTimmer M. P., Inklaar R., O’Mahony M., Ark van B. (2010), Economic Growth in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesTimmer M. P. (ed.), (2012), The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, “WIOD Working Paper”, No. 10 www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf (dostęp: 22.09.2013).pl_PL
dc.referencesToivonen M. (2004), Foresight in Services: Possibilities and Special Challenges, “The Service Industries Journal”, Vol. 24, No. 1, s. 79–98 http://dx.doi.org/10.1080/02642060412331301142 (dostęp: 10.10.2014).pl_PL
dc.referencesTomlinson M. (1997), The Contribution of Services to Manufacturing Industry: Beyond The Deindustralisation Debate, “CRIC Discussion Paper”, No. 5, Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester.pl_PL
dc.referencesTomlinson M. (2000a), Information and Technology Flows from the Service Sector: a UK–Japan Comparison, [w:] M. Boden, I. Miles (eds.), Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London, s. 209–221.pl_PL
dc.referencesTomlinson M. (2000b), The Contribution of Knowledge-intensive Services to the Manufacturing Industry, [w:] B. Andersen, J. Howells, R. Hull, I. Miles, J. Roberts (eds.), Knowledge and Innovation in the New Service Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 36–48.pl_PL
dc.referencesTowards a European Strategy in Support of Innovation in Services: Challenges and Key Issues for Future Actions (2007), Commission staff working document SEC 1059, European Commission www.europeinnova.eu/c/document_library/get_file?folderId=26355&name=DLFE-3710.pdf (dostęp: 10.10.2014).pl_PL
dc.referencesTriplett J. E., Bosworth B. P. (2003), Productivity Measurement Issues in Service Industries: Baumol’s Disease Has Been Cured, “FRBNY Economic Policy Review”, Vol. 9, s. 23–33 www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2003/9/01business-bosworth/200309.pdf (dostęp: 17.10.2013).pl_PL
dc.referencesTrocki M. (2001), Outsourcing metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner A., Golub S. (1997), Towards a System of Unit Labor Cost-based Competitiveness Indicators for Advanced, Developing and Transition Countries, Staff Studies for the 1World Economic Outlook, IMF.pl_PL
dc.referencesUno K. (1989), Measurement of Services in an Input-Output Framework, North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesVerspagen B., Wakelin K. (1997), Trade and Technology from a Schumpeterian Perspective, “International Review of Applied Economics”, 11, s. 181–194.pl_PL
dc.referencesVoss C., Johnston R., Silvestro R., Fitzgerald L., Brignall T. (1992), Measurement of Innovation and Design Performance in Services, “Design Management Journal”, Vol. 3, Issue 1, s. 40–46.pl_PL
dc.referencesWancio A. (2012), W drodze ku innowacyjnej gospodarce – rozwój wiedzochłonnych usług biznesowych w Polsce na tle pozostałych krajów UE-10, „Unia Europejska.pl”, nr 2 (213), s. 25–37.pl_PL
dc.referencesWarf B. (2012), US International Trade in Knowledge Intensive Business Services, [w:] D. Doloreux, M. Freel, R. Schearmur (eds.), Knowledge Intensive Business Services, Geography and Innovation, Ashgate Publishing, Farnham, s. 19–42.pl_PL
dc.referencesWelfens P. J. (1987), Growth, Innovation and International Competitiveness, “Intereconomics”, Vol. 22, Issue 7, s. 168–174 http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02932249 (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referencesWeresa M. (2008), Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów, [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M. J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, s. 98–106.pl_PL
dc.referencesWerner R. (2001), Knowledge-intensive Business Services in the Oulu Region – Business Development and Geographical Linkage, [w:] M. Toivonen (ed.), Growth and Significance of Knowledge Intensive Business Services, Uusimaa T&E Centre’s Publications 3, Helsinki.pl_PL
dc.referencesWieser, R. (2005), Research and Development Productivity and Spillovers: Empirical Evidence at the Firm Level, “Journal of Economic Surveys”, 19 (4), s. 587–621.pl_PL
dc.referencesWindrum P., Tomlinson M. (1998), The Impact of KIBS on International Competitiveness: a UK-Netherlands Comparison, “SI4S Topical Paper”, No. 10 http://survey.nifu.no/step/old/Projectarea/si4s/papers/topical/si4s10.pdf (dostęp: 3.02.2012).pl_PL
dc.referencesWindrum P., Tomlinson M. (1999), Knowledge-intensive Services and International Competitiveness: a Four Country Comparison, “Technology Analysis and Strategic Management”, Vol. 11, No. 3, s. 391–408.pl_PL
dc.referencesWinter S. G. (1984), Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes, “Journal of Economic Behaviour and Organization”, 5, s. 287–320.pl_PL
dc.referencesWoerz J. (2008), Austria’s Competitiveness in Trade in Services, “FIW Research Report”, No. 003, The Vienna Institute for International Economic Studies.pl_PL
dc.referencesWojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (red.), (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolff E. N. (1995), Technology and the Demand for Skills, “Economics Working Paper” No. 153, Levy Economics Institute econwpa.repec.org/eps/mac/papers/9810/9810004.pdf (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referencesWolf E. N. (2002), How stagnant are services? [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, New Economic and Socio-economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)–Northampton (USA), s. 3–25.pl_PL
dc.referencesWolfe R. A. (1994), Organizational Innovation: Review, Critique and Suggested Research Directions, “Journal of Management Studies”, Vol. 31, No. 3, s. 405–431.pl_PL
dc.referencesWolfmayr Y. (2008), Producer Services and Competitiveness of Manufacturing Exports, “FIW Research Report”, No. 009, Export of Services, WIFO, Wien.pl_PL
dc.referencesWong P. K., He Z. L. (2002), The Impacts of Knowledge Interaction with Manufacturing Clients on KIBS Firms’ Innovation Behaviour, “Discussion Paper”, No. 69, WIDER http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/WIDER/WIDERdp200269.pdf (dostęp: 7.09.2014).pl_PL
dc.referencesWood P. (2002), Knowledge-intensive Services and Urban Innovativeness, “Urban Studies”, Vol. 39, No. 5–6, s. 993–1002.pl_PL
dc.referencesWood P. (2005), A Service-informed Approach to Regional Innovation – or Adaptation?, “The Service Industries Journal”, 25, s. 439–445.pl_PL
dc.referencesWróbel A. (2009), Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWydro K. B., Kotowski Z. (1998), Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe UE, [w:] Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską, „Raporty IRiSS”, nr 67.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2002), Handel usługami w procesie integracji europejskiej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2005), Handel usługami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2011), Innovation in Services – Theoretical Approach, “Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe”, Vol. 14, No. 4, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2012a), Znaczenie innowacji nietechnologicznych dla konkurencyjności gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki”, 246, s. 85–98.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2012b), Innowacyjność sektora usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] W. Kasperkiewicz, K. Madaj (red.), Wzrost gospodarczy – rynek pracy – innowacyjność gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 213–232.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2013), Przyczyny mniejszej aktywności firm usługowych w obszarze działalności innowacyjnej, [w:] E. Kwiatkowski, W. Kasperkiewicz (red.), Gospodarka w okresie kryzysu globalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 281, s. 401–418.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2014a), Competitiveness in International Trade in Knowledge Intensive Services – the Case of Poland, “Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe”, Vol. 17, No. 2, s. 79–100.pl_PL
dc.referencesWyszkowska-Kuna J. (2014b), Czynniki determinujące konkurencyjność Polski w eksporcie usług nasyconych wiedzą, [w:] A. Grynia (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno, s. 141–160.pl_PL
dc.referencesWyszukiwarka kodów PKD www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd (dostęp: 23.01.2015).pl_PL
dc.referencesYam R. C., Lo W., Tang E. P., Lau A. K. (2011), Analysis of Sources of Innovation, Technological Innovation Capabilities, and Performance: An Empirical Study of Hong Kong Manufacturing Industries, “Research Policy”, Vol. 40, No. 3, s. 391–402.pl_PL
dc.referencesYap Co C. (2007), Exports of Knowledge-intensive Services and Importing-country Characteristics, “Review of International Economics”, 15 (5), s. 890–904.pl_PL
dc.referencesYong J. K., Kichan N., Nam H. L., Myung S. Y. (2010), The Effect of Interactivity between Knowledge Intensive Business service (KIBS) Firms and Customers on Innovations in KIBS, “HICSS Proceedings of 43rd Hawaii International Conference on System Sciences”, IEEE, Honolulu, IEEE Xplore Digital Library.pl_PL
dc.referencesZaorska A. (2008), Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 189–216.pl_PL
dc.referencesZięba M. (2013), Knowledge-intensive Business Services (KIBS) and their Role in the Knowledge-based Economy, Working Pa per Series A (Economics, Management, Statistics), No. 7, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics ftp://ftp.zie.pg.gda.pl/RePEc/gdk/wpaper/WP_GUTFME_A_7_Zieba.pdf (dostęp: 3.03.2014).pl_PL
dc.referencesZimny Z. (2008), Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 33–58.pl_PL
dc.referencesZiółkiewicz M. (2011), Outsourcing obszarów usługowych jako metoda wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa, „Finanse”, Vol. 7, No. 2, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie www.e-finanse.com (dostęp: 4.02.2015).pl_PL
dc.references2001 World Development Indicators (2001), World Bank.pl_PL
dc.referencesAnnual detailed enterprise statistics on services (NACE Rev. 1.1 H-K) [sbs_na_1a_se], Employment – LFS series, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database (dostęp: 10.01.2015).pl_PL
dc.referencesBalance of payments, Database, International trade in services, geographical breakdown [bop_its]: International trade in services (since 2004) [bop_its_det] (dostęp: 2.09.2012).pl_PL
dc.referencesCAP – Capital compensation, in millions of national currency: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesCzech Republic Capital input data, Finland Republic Capital input data, Germany Republic Capital input data, Great Britain Capital input data, EU KLEMS, 2009 www.euklems.org (dostęp: 1.12.2014).pl_PL
dc.referencesEMP – Number of persons engaged, in thousands: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesEmployment and unemployment (LFS), Employment growth and activity branches – Annual averages, European Commission, Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referencesExchange rates: historical data [ert_h], Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/exchange-rates/data/database (dostęp: 15.01.2015).pl_PL
dc.referencesExchange rates used in constructing the International SUTs and WIOTs: Exchange rates, September 2012 release www.wiod.org/new_site/database/niots.htm (dostęp: 17.05.2015).pl_PL
dc.referencesGO – Gross output by industry at current basic prices(in millions of national currency): Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesGO_P – Price levels of gross output, 1995 = 100: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesGross fixed capital formation: Computer software, Gross capital formation by 21 branches – at current prices [nama_pi21_c], Eurostat, last update 11.06.2014, ec.europa.eu/Eurostat (dostęp: 26.06.2014).pl_PL
dc.referencesH_EMP – Total hours worked by persons engaged, in millions: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesH_HS – Hours worked by high-skilled persons engaged (share in total hours): Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesII_P – Price levels of intermediate inputs, 1995 = 100: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesII_QI – Intermediate inputs at current purchasers’ prices, in millions of national currency, volume indices, 1995 = 100: Basic Data on Output and Employment, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesInnovation co-operation, inn_cis_coop: Results of the Community Innovation Survey, Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (dostęp: 2.03.2012).pl_PL
dc.referencesInternational trade in services (from 1985 to 2003) [bop_its_deth] http://ec.europa.eu/eurostat/pl/data/browse-statistics-by-theme (dostęp: 2.09.2012).pl_PL
dc.referencesInternational Trade Statistics 2007/ International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva www.wto.org.statistics (dostęp: 3.09.2012).pl_PL
dc.referencesInternational Trade Statistics 2012, Trade in commercial services, WTO www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm (dostęp: 3.02.2013).pl_PL
dc.referencesK_GFCF – Real fixed capital stock: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release, www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesLAB – Labour compensation, in millions of national currency: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesLABHS – High-skilled labour compensation, share in total labour compensation: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesNational Accounts by 60 branches – aggregates at current prices [nama_nace60_c]: Output, Eurostat, ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 26.06.2014).pl_PL
dc.referencesNational Input-Output table in current prices for 2000–2009, National Input-Output tables, WIOD database, September 2012 release www.wiod.org (dostęp: 24.04.2014).pl_PL
dc.referencesOECD Factbook 2011 (2011), OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesProduct and process innovation inn_cis4_prod: Results of the Community Innovation Survey, Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (dostęp: 30.01.2013).pl_PL
dc.referencesProduct and process innovation inn_cis5_prod: Results of the Community Innovation Survey, Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (dostęp: 30.01.2013).pl_PL
dc.referencesR&D intensity using production, STAN Indicators 2009, OECD, stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS (dostęp: 10.02.2014).pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny (2002), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesServices Statistics on Value Added and Employment (1996), OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesServices Statistics on Value Added and Employment (2001), OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesSTAN R&D expenditures in Industry, ISIC Rev. 3, National currency (2009), STAN Database for Structural Analysis, OECD stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS (dostęp: 10.02.2014).pl_PL
dc.referencesSTAN R&D expenditures in Industry, ISIC Rev. 4, National currency (2015), STAN Database for Structural Analysis OECD, stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS (dostęp: 31.03.2015).pl_PL
dc.referencesTime series on international trade: Trade in commercial services (2014), WTO http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (dostęp: 5.07.2014).pl_PL
dc.referencesTime series Supply and Use tables, Use tables at purchasers’ prices, WIOD database, January 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesTrends in Developing Economies, Volume 1: Eastern Europe and Central Asia (1995), World Bank.pl_PL
dc.referencesVA – Gross value added at current basic price (in millions of national currency): Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesVA_P – Price levels of gross value added, 1995 = 100: Basic Data on Output and Employment, WIOD database, February 2012 release www.wiod.org (dostęp: 5.11.2013).pl_PL
dc.referencesValue, shares, growth of service exports and imports by service-category, annual, 1980–2013, UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (dostęp: 7.01.2013).pl_PL
dc.referencesWorld Development Report 1999/2000 (2000), World Bank.pl_PL
dc.referencesWorld Development Report, from Plan to Market Economy (1996), World Bank.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjkuna@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-797-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe