Show simple item record

dc.contributor.authorKubala, Konrad
dc.date.accessioned2022-06-22T11:45:42Z
dc.date.available2022-06-22T11:45:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKubala K., Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-422-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-422-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42224
dc.descriptionW książce zostały ukazane wyniki badań nad wizerunkami Unii Europejskiej obecnymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę doświadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego. Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przydatną w pracy nad rekonstrukcjami obrazów rzeczywistości dominującymi w mediach. Osoby zainteresowane dynamicznymi zmianami postrzegania instytucji Unii Europejskiej mają natomiast okazję zapoznać się z jej wizerunkami funkcjonującymi wśród polskich elit symbolicznych na krótką chwilę przed referendum akcesyjnym. Książka jest skierowana do osób interesujących się metodami jakościowymi w naukach społecznych, a także temporalnym ujęciem wizerunków Unii Europejskiej. Badacze, którzy zajmują się zagadnieniem tożsamości zbiorowej (w tym europejskiej) i chcieliby odtworzyć wizerunki Unii Europejskiej obecne w dyskursie publicznym dzisiaj, znajdą tu materiał umożliwiający śledzenie percepcji idei europejskiej, dokonywanie porównań i wyciąganie ostrożnych wniosków.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwizerunek Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectdebata publicznapl_PL
dc.subjectdebata medialnapl_PL
dc.subjecttożsamość zbiorowapl_PL
dc.subjectdyskurs prasowypl_PL
dc.titleSpołeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Konrad Kubala, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-423-6
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R. (2006), Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAugustinos M. (1992), Social representations theory, social cognition research, and the study of ideology, “Journal of International Psychology”.pl_PL
dc.referencesAustin J.L. (1993), Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBanasiak B. (1995), Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka, „Nowa Krytyka”, nr 6.pl_PL
dc.referencesBarthes R. (1979), Wykład, „Teksty”, nr 5.pl_PL
dc.referencesBarthes R. (1985), Retoryka obrazu, „Pamiętnik Literacki”, z. 3.pl_PL
dc.referencesBaudrillard J. (1991), Die fatale Strategien, Matthes & Seitz, München.pl_PL
dc.referencesBaudrillard J. (1998), Precesja symulakrów, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia tekstów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (1992), Socjologia i ponowożytność, [w:] H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek (red.), Racjonalność współczesności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger P. (2001), Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1969), Symbolic Interactionism. Perspective and Metod, Englewood Cliffs, New Jersey.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1975), Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] W. Derczyński; A. Jasińska-Kania; J. Szacki, (wyb.), Elementy teorii socjologicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBokszański Z. (1976), Młodzi robotnicy a awans kulturalny, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBokszański Z. (1989), Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M. (1977), Socjologia języka, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoniecka B. (1998), Tekst potoczny a dyskurs, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant Loic J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1972), Public Opinion does not Exist, [ w:] red. A. Mattelart, S, Siegelaub, Communication and Class Struggle, vol 1.pl_PL
dc.referencesBronowski J. (1984), Źródła wiedzy i wyobraźni, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrunet P.J. (1997), Obraz filmowy a obraz telewizyjny, [w:] A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBytniewski P. (2000), Genealogia dyskursu, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesCarnap R. (1995), Logiczna składnia języka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCohen B. (1963), The Press and Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesCoultner J. (1979), The Social Construction of Mind, Basingstoke, Londyn.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (1997), W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2001), Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2006), Dyskursy pro- i antyeuropejskie. Polaryzacja i „praca pośrednicząca”. Zarys problematyki badawczej, [w:] A. Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (red.) (1991), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) (1997), Rytualny chaos, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Piotrowski A. (1991), Spór o AIDS, [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrkowski, Cudze problemy, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeleuze G. (1970), Proust: obraz myśli, [w:] J. Błoński (red.), Proust w oczach krytyki światowej, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida J. (1972), Positions, Editions de Minuit, Paris.pl_PL
dc.referencesDijk Teun A. van, (2001), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim É. (1968), Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFiske S., Kinder D. (1986), Presidents In the Public Mind, [w:] M. Hermann (red.) The Handbook of Political Psychology, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesFlick U. (1992), Social representations and the social constructions of everyday knowledge, “Journal International Psychologie”.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1966), Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2000), Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2000), „Rządomyślność”, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2002), Archeologia wiedzy, Altana & De Agostini, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2010), Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G. (2000), Człowiek i język, [w:] H.G. Gadamer (red.), Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G. (2003), Język i rozumienie, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGałuszka M. (2003), Społeczne i kulturowe powinności medycyny. Tożsamość zawodowa i atrofia moralna, Wydawnictwo WTN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGeorge A. (1959), Quantitative and qualitative approaches to content analysis, [w:] I. de Sola Pool (red.), Trends in content analisis, Urbana: University of Illinois Press, s. 7–32.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T. (1978), Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, OBP, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1984), Pierwotne ramy interpretacji, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGöhler G. (2006), O związku religii obywatelskiej z polityczną tożsamością, [w:] B. Markiewicz, R. Iwonicki (red.), Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGouldner A.W. (1984), Teoretyczny kontekst socjologii, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R. (1998), Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrzymała-Kazłowska A. (2004), Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (1986), Pojęcie działania komunikacyjnego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesHałas E. (2001), Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHausner J., Marody M. (red.), (2001), Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska, Kraków.pl_PL
dc.referencesHegel G.W.H. (1994), Wykłady z historii filozofii, cz.1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHindess B. (1999), Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, PWN, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesHorolets A. (red.) (2006), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesInnes J.M. (1992), Implications of social representations research for analysis of the concept of organizational culture, Journal International Psychologie, Lawrence Erlbaum Associates Ltd, Hove.pl_PL
dc.referencesIyengar S., Kinder D. (1987), News That Matters. Television and American Opinion, The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesJodelet D. (1992), Contextualization in the study of cognition and social representations, Journal International Psychologie, Lawrence Erlbaum Associates Ltd, Hove.pl_PL
dc.referencesJura J., Nykiel R., Żelazo K. (1997), „Tu jest pełna zgoda”. Puls dnia – analiza przypadku, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesKalaga W. (2001), Mgławice dyskursu, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesKołakowski L. (2000), Karol Marks i klasyczna definicja prawdy, [w:] L. Kołakowski (red.), Kultura i fetysze, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziej J. (1999), Formuły skutecznej (nie)kompetencji, [w:] J. Goćkowski, P. Kisiel (red.), Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKomendant T. (1979), Różnica systemów. Dwie lektury „Słów i rzeczy”, „Człowiek i Światopogląd”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M. (1985), Język i świat realny, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesKubala K. (2002), Społeczne reprezentacje polityki w dyskursie polskich elit symbolicznych. Środowisko myśli dla komunikacji?, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, Płock–Łódź.pl_PL
dc.referencesKubala K. (2006), Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie elit symbolicznych. Przypadek szczególnej debaty telewizyjnej [w:] A. Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesKubala K. (2008), Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywistości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 33.pl_PL
dc.referencesLabocha J. (1996), Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] S. Gajda, M. Balowski (red.), Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole.pl_PL
dc.referencesLacan J. (1996), Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie: referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26–27 września 1953 w Istituto di Psicologia della Universita di Roma, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaclau E. (1998), Dyskurs, [w:] R. Goodin, P. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLukacs G. (1984), Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Najważniejsze kompleksy problemowe. cz. 2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLukes S. (2005), Power: A Radical View, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.pl_PL
dc.referencesLuttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyński J. (2000), Metody badań społecznych – wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLyons J. (1998), Chomsky, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMachnikowski R. (1996), Koncepcja socjologii wiedzy Karla Mannheima we współczesnej socjologii anglo-amerykańskiej, Omega–Praksis, Łódź.pl_PL
dc.referencesMalmkjaer K. (1995), The Linguistics Encyclopedia, Roultledge, New York.pl_PL
dc.referencesMannheim K. (1974), Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMannheim K. (1992), Ideologia i utopia, „Test”, Lublin.pl_PL
dc.referencesMarková I. (1982), Paradigms, Thought and Language, Chichester.pl_PL
dc.referencesMarody M. (1987), Technologie intelektu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcCall G.J., Simmons J.L. (1960), Dynamika interakcji, [w:] Identities and Interactions, New York: Free Press, Maszynopis Biblioteki Socjologicznej Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMerlau-Pounty M. (1976), Fantom czystego języka, [w:] M. Merlau-Pounty, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (1972), Society and Theory in Social Psychology, [w:] J. Israel; H. Tajfel (ed.), The Contex of Social Psychology. A Critical Assessment, Academic Press, London.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (1976), Social Influence and Social Change, Academic Press, London, New York, San Francisco.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (1984), The Phenomenon of Social Reprezentations, [w:] S. Moscovici, R.M. Farr (red.), Social Representations. Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (1993), The Invention of Society. Psychological Explanations of Social Phenomena, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (2000), Social Representations: Explorations in Social Psychology, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (2001), Social Representations: Explorations in Social Psychology, New York University Press, New York.pl_PL
dc.referencesMoscovici S., Mugny G., Avermaet van E. (red.), (1985), Perspectives on minority influence, Cambridge, University Press, Maison des Sciences de l’Homme, Paris.pl_PL
dc.referencesMrozowski M. (2003), Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej, [w:] K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja. Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNasalska A. (1982), Kierunki rozwoju analizy treści, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesNęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesNietzsche F. (2003), Ecce homo – jak się staje, kim się jest, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesNijakowski L. (2004), Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesNowak P. (1998), Opozycja swój–obcy w dyskursie perswazyjnym (na materiale polskiej publicystyki z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych), [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka, Tekst. Problemy teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesNowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicka M. (2011), „Urządzenie”, „Zastosowanie”, „Układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VII, nr 2.pl_PL
dc.referencesNowotna M. (1998), Instancje wypowiadające a intencjonalność tekstu, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka, Tekst. Problemy teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesNycz R. (red.), (1997), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (1983), Reguły mówienia według etnometodologicznej odmiany analizy konwersacyjnej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (1986), Socjolingwistyka a socjologia: jakościowe i ilościowe podejście do teorii zależności między językiem a społeczeństwem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (1997), Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Dwa przemówienia parlamentarne – analiza przypadku, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (1997), Wprowadzenie, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (2005), Proces kształtowania tożsamości narodowej w dyskursie potocznym i publicznym, [w:] W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, Scholar, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Prasa– Książka–Ruch, Kraków.pl_PL
dc.referencesPurkhardt C.S., (1993), Transforming Social Representation. A Social Psychology of Common Sense and Science, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesRewers E. (1995), Teorie dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesRosa de A. (1992), From theory to meta-theory of social representations: emerging trends, Journal International Psychologie, Lawrence Erlbaum Associates Ltd, Hove.pl_PL
dc.referencesRosner K. (2003), Narracja, tożsamość i czas, „Universitas”, Kraków.pl_PL
dc.referencesSapir E. (1978), Status lingwistyki jako nauki, [w:] E. Sapir (red.), Kultura, język, osobowość, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSartre J-P. (1998), Egzystencjalizm jest humanizmem, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSaussure de, F. (1961), Kurs językoznawstwa ogólnego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchaff A. (1964), Język a poznanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchaff A. (1967), Język i działanie ludzkie, [w:] A. Schaff, Szkice z filozofii języka, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchlauch M. (1967), Język i językoznawstwo współczesne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütz A. (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSearle J. (1987), Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSearle J. (1999), Umysł, język, społeczeństwo, Wydawnictwo Cis i Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSharrock W. (1974), On Owning Knowledge, [w:] R. Turner (red.), Ethnomethology, Harmondswoth– Midlesex.pl_PL
dc.referencesSharrock W., Anderson B. (1986), The Ethnomethodologists, Ellis Horwood and Tavistock, Chichester–London.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Wyka A. (1988), Badania rozumiejące stylu życia – narzędzia, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSloterdijk P. (2011), Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith D. (1974), Theorizing as Ideology, [w:] R. Turner (red.), Ethnomethology. Harmondswoth–Midlesex.pl_PL
dc.referencesSułek A. (1996), Socjologia a badania opinii publicznej, „Przegląd Socjologiczny”, t. XLV.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztumski J. (2001), O współczesnych elitach i naturze konfliktów społecznych, „Res Humana”, nr 5(54).pl_PL
dc.referencesThoveron G. (1990), La Communication politique aujourd’hui, De Boeck–Wesmael Bruxelles.pl_PL
dc.referencesTouraine A. (1989), Communication politique et crise la reprezentivite. Le Nouvel espace politique, „Hermes”, CNRS, Paris.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C. (1999), Teoria reprezentacji społecznych a badania opinii publicznej, [w:] H. Domański; K. Lutyńska; A. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C. (2000), Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C. (2004), Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, t. XLVIII.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C. (2006), Społeczne reprezentacje historii PRL, [w:] J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuchańska B. (2005), Mity Rozumu, Analizy i Samopoznania, „Hybris”, Czasopismo Internetowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, nr 3.pl_PL
dc.referencesTurner J.H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWagner W., Duveen G., Farr R., Jovchelovitsch S., Lorenzi-Cioldi F., Markova I., Rose D. (1999), Theory and Method of Social Representations, “Asian Journal of Social Psychology”, no 2.pl_PL
dc.referencesWagner W. (1992), Four faces of social representation research, Journal International Psychologie, Lawrence Erlbaum Associates Ltd, Hove.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (red.) (2008), Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywistości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” z. 33.pl_PL
dc.referencesWhorf L.B. (2002), Język, myśl i rzeczywistość, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilk E. (2000), O reklamie. W poszukiwaniu metody opisu, [w:] K. Wilkoszewska (red.), Estetyki nowych mediów, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (1970), Tractatus logic-philosophicus, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (2000), Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E. (2001), Gdy przyzwoitość staniała, „Tygodnik Powszechny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (1998), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (2001), Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1990), Z doświadczeń nad badaniami awangardowych środowisk wzorcotwórczych, [w:] A. Giza-Poleszczuk, E. Mokrzycki (red.), Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZawisławska M. (1998), Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Analizy i interpretacje, Lublin.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M. (1992), Pojęcie dyskursu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesBaèkis A. i in. (2003), Biskupi litewscy za Unią – orędzie Konferencji Episkopatu Litwy w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2003), O radości, córze bogów, „Gazeta Wyborcza”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesBlair T. (2003), Starzy przyjaciele w nowej Europie, „Gazeta Wyborcza”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesBocheński J. (2003a), Sen o Europie, „Gazeta Wyborcza”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesBocheński J. (2003b), Zagrać w Unii, „Gazeta Wyborcza”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesGrabiński T. (2003), Szykuje się „áno!„, „Gazeta Wyborcza”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesHall A. (2003a), Karkołomne łamańce, „Gazeta Wyborcza”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesHall A. (2003b), Unia nie może być nudna, „Gazeta Wyborcza”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesHall A. (2003c), Wojna neokolonialna, „Gazeta Wyborcza”, nr 75, (29–30.03).pl_PL
dc.referencesHall A. (2003d), Z Ameryką, ale własnym głosem, „Gazeta Wyborcza”, nr 51, (1–2.03).pl_PL
dc.referencesKurski J. (2003a), Stary Kontynent i nowe kłopoty – rozmowa z A. Smolarem, „Gazeta Wyborcza”, nr 51, (1–2.03).pl_PL
dc.referencesKurski J. (2003b), Świętych dębów nie wytną – rozmowa z abp. J. Życińskim, „Gazeta Wyborcza”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesLewandowski J. (2003), W okowach eursklerozy, „Gazeta Wyborcza”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesLipski J.T., Turnau J. (2003), Cerkiew z Unią – rozmowa z bp. Atanazym, „Gazeta Wyborcza”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesLizut M. (2003), Nie ma bata – rozmowa z A. Lepperem, „Gazeta Wyborcza”, nr 120, (24– 25.05).pl_PL
dc.referencesMilewska E. (2003), Mała frekwencja, duży problem, „Gazeta Wyborcza”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesNaszkowska K. (2003), Politycy – świadomi i niedojrzali – rozmowa z B. Grafowskim, „Gazeta Wyborcza”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesNiklewicz K. (2003), Traktat sejmowy, „Gazeta Wyborcza”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesPendel Z. (2003), Nauka to do Unii klucz, „Gazeta Wyborcza”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003a), Blair: idźcie z nami, „Gazeta Wyborcza”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003b), Co powie wyspa?, „Gazeta Wyborcza”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003c), Tłum do namawiania, „Gazeta Wyborcza”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003d), W Europie, ale nie nad Atlantykiem, „Gazeta Wyborcza”, nr 69, (22–23.03).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003e), Z Syberii do Aten, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D. (2003f), Żeby było normalnie, „Gazeta Wyborcza”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesSmoleński P. (2003), Z Mieszkiem do Europy – rozmowa z prof. H. Samsonowiczem, „Gazeta Wyborcza”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesSołtyk R. (2003), Jedna batuta, 25 dyrygentów, „Gazeta Wyborcza”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesSołtyk R. (2003), Nicea do lamusa, ale nie zaraz, „Gazeta Wyborcza”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesSzimeczka M.M. (2003), Słowacki zachwyt i ignorancja, „Gazeta Wyborcza”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesThierse W. (2003), Wojna to nie polityka, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesUhlig D. (2003), Referendum czas zacząć, „Gazeta Wyborcza”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesVerheugen G. (2003), Nie da się oszukać geografii, „Gazeta Wyborcza”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesWarszawski D. (2003), Wspólnota węgla i stali, „Gazeta Wyborcza”, nr 75, (29–30.03).pl_PL
dc.referencesWoźniak H. (2003), „Tak” dla Polski, „Gazeta Wyborcza”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesBaranowski Z. (2003a), Przygotować się do głosowania, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesBaranowski Z. (2003b), Rolnicy krytycznie o UE, „Nasz Dziennik”, nr 69, (22–23.03).pl_PL
dc.referencesBartnik Cz. (2003a), Prounijne omamy, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesBartnik Cz. (2003b), W dożywotnią niewolę Unii, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesBartnik Cz. (2003c), Czy poza UE nie ma zbawienia?, „Nasz Dziennik”, nr 75, (29–30.03).pl_PL
dc.referencesBartnik Cz. (2003d), Nie zabijaj wsi polskiej!, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesBartnik Cz. (2003e), Polska racja stanu a Unia Europejska, „Nasz Dziennik”, nr 99, (26–27.04)pl_PL
dc.referencesBender R. i in., (2003), Apel do Narodu Polskiego przedstawicieli świata nauki i kultury, „Nasz Dziennik”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesBiałous A. (2003), Chcemy prawdy o Unii Europejskiej, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesBojarski W. (2003), Polski wariant suwerennego rozwoju, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesBroda R. (2003), Koronne argumenty przed referendum, „Nasz Dziennik”, nr 63, (15–16.03).pl_PL
dc.referencesCegielska K. (2003a), „Pomylili” agitację z informacją, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesCegielska K. (2003b), Dlaczego chcecie utracić suwerenność?, „Nasz Dziennik”, nr 69, (22– 23.03).pl_PL
dc.referencesFrankowski E. (2003), Wieś polska w obronie interesów całego Narodu, „Nasz Dziennik”, nr 63, (15–16.03).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003a), Głosujemy dziś i jutro, „Nasz Dziennik”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003b), Komisyjny maraton, „Nasz Dziennik”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003c), Niekonstytucyjne referendum unijne, „Nasz Dziennik”, nr 63, (15–16.03).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003d), Niepokój na granicach, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003e), Sejm niemy, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003f), Ucieczka do przodu, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003g), Zakłócili ciszę przedreferendalną, „Nasz Dziennik”, nr 132, (7–8.06).pl_PL
dc.referencesGoss M. (2003h), Zatrzymać unijny walec, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesGoździewska K. (2003a), Początek końca, „Nasz Dziennik”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesGoździewska K. (2003b), Rolnicy zapłacą za wejście do Unii – rozmowa z dr. hab. J. Szymoną, „Nasz Dziennik”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesGoździewska K. (2003c), Unia grozi sankcjami, „Nasz Dziennik”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesJagodziński S. (2003), Ideologia przyćmiła historię, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesJankowski H. (2003), Europa musi być silna Bogiem, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesKlukowski W. (2003), Bez muru na wschodzie!, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesKowalski J. (2003), Anschluss muss sein, „Nasz Dziennik”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesKrajski S. (2003), Rzecznik katolików „tak, ale…”, „Nasz Dziennik”, nr 50, (1–2.03).pl_PL
dc.referencesKruczek A. (2003a), Dajcie nam godnie żyć, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesKruczek A. (2003b), Nie agitujcie w szkołach!, „Nasz Dziennik”, nr 69, (22–23.03).pl_PL
dc.referencesLepper A. (2003), Chcecie wykiwać naród, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesLewandowicz A. (2003), Komisarz apeluje, „Nasz Dziennik”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesLewandowski J. (2003), Znaki zapytania i poparcie, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesŁopuszański J. (2003), Dobro Polski, a nie wyprzedaż, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesŁopuszański J. (2003b), Uchwała to nie traktat, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04.).pl_PL
dc.referencesMacierewicz A. (2003), Od kapitulacji do kompromitacji, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesMajdański K. (2003a), Znamiona cywilizacji śmierci na obliczu UE, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesMajdański K. (2003b), Bezdroża Europy, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesMazur P. (2003), „Pożegnanie ojczyzny”?, „Nasz Dziennik”, nr 75, (29–30.03).pl_PL
dc.referencesMoszkowski W. (2003), Zmienny wiatr „postępu”, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesNowak J.R. (2003a), Dlaczego Unii zależy na Polsce?, „Nasz Dziennik”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesNowak J.R. (2003b), Manipulacje antykościelne, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesOleksy J. (2003), Unia przeregulowana, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesPęk B. (2003), Wielkie kłamstwo, [w:] Debata o traktacie akcesyjnym, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesRaszkiewicz A., Baranowski Z. (2003), Papierowe gwarancje, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesRaszkiewicz A. (2003), W obronie życia, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesRutkowska M. (2003), Pomyślmy o Polsce – rozmowa z o. T. Ryzykiem, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesSidor W. (2003), Słoweńcy decydują w referendum, „Nasz Dziennik”, nr 69, (22–23.03).pl_PL
dc.referencesStachowicz A. (2003), Europejski pasztet, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesSularz A. (2003a), Chcą stworzyć państwo ateistów, „Nasz Dziennik”, nr 126, (31.05–1.06).pl_PL
dc.referencesSularz A. (2003b), Do raportu z prounijnej edukacji wystąp!, „Nasz Dziennik”, nr 114, (17–18.05).pl_PL
dc.referencesSularz A. (2003c), Za plecami Narodu, „Nasz Dziennik”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003a), „Drugie referendum”, „Nasz Dziennik”, nr 87, (12–13.04).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003b), Budżet drugiej kategorii, „Nasz Dziennik”, nr 63, (15–16.03).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003c), Kolejny krok ku eurobolszewii, „Nasz Dziennik”, nr 99, (26–27.04).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003d), Najmniejsi zainspirują Wschód?, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003e), Podzieleni konfliktem, „Nasz Dziennik”, nr 69, (22–23.03).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003f ), Sankcje po referendum?, „Nasz Dziennik”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesWesołowski P. (2003g), Szykują zamach na rodzinę, „Nasz Dziennik”, nr 102, (2–4.05).pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2003a), Hymn użyty bezprawnie, „Nasz Dziennik”, nr 81, (5–6.04).pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2003b), Pieniędzy nie będzie!, „Nasz Dziennik”, nr 120, (24–25.05).pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2003c), Przeciwnikom akcesji dziękujemy, „Nasz Dziennik”, nr 108, (10–11.05).pl_PL
dc.referencesWybranowski W. (2003a), Mówimy: dość!, „Nasz Dziennik”, nr 57, (8–9.03).pl_PL
dc.referencesWybranowski W. (2003b), Punkty dezinformacji europejskiej, „Nasz Dziennik”, nr 93, (19–21.04).pl_PL
dc.referencesWybranowski W. (2003c), Rolnicy nie chcą do Unii, „Nasz Dziennik”, nr 81, (5–6.04).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-422-9
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe