Show simple item record

dc.contributor.authorMiller, Piotr
dc.date.accessioned2022-08-11T11:40:15Z
dc.date.available2022-08-11T11:40:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMiller P., Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-466-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-466-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42746
dc.descriptionKsiążka dotyczy specyfiki życia zawodowego „freelancerów” („wolnych strzelców”) – profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną rękę, poza strukturami przedsiębiorstwa. Autor, opierając się na badaniach, jakie prowadził wśród „wolnych strzelców” różnych branż, stara się zrekonstruować różnorodne aspekty ich zawodowej codzienności. Charakteryzuje główne czynniki motywujące freelancerów do podjęcia takiego modelu kariery. Pokazuje, z jakich etapów może się składać ich kariera oraz z jakimi trudnościami muszą się mierzyć w swojej pracy. Dokonuje przeglądu ważniejszych koncepcji teoretycznych odnoszących się do współczesnych modeli karier zawodowych oraz opisuje metody i techniki badawcze wykorzystane w publikacji. Jest ona głosem w dyskusji na temat głębokich przemian, jakim w ostatnim czasie podlega życie zawodowe, z obserwowaną tendencją do wyraźnego spadku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Książka może zainteresować nie tylko socjologów czy badaczy zjawisk i procesów zachodzących na współczesnym rynku pracy, lecz także osoby, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia pracy w charakterze „freelancera”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfreelancingpl_PL
dc.subjectżycie zawodowepl_PL
dc.subjectwolny strzelecpl_PL
dc.subjectkariera zawodowapl_PL
dc.subjectoutsourcingpl_PL
dc.titleFreelance. Kariera zawodowa poza organizacjąpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Piotr Miller, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Instytut Nauk Społecznych, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64Cpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-467-0
dc.referencesAitken, Stuart C.; Wingate, Joan (1993), A Preliminary Study of the Self-Directed Photography of Middle-Class, Homeless, and Mobility-Impaired Children, „The Professional Geographer”, Vol. 45, Issue 1, s. 65–72.pl_PL
dc.referencesArthur, Michael B.; Khapova, Svetlana N.; Wilderom, Celeste P.M. (2005), Career success in a boundaryless career world, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 26, No. 2, s. 177–202 http://www.jstor.org (dostęp: 3.09.2011).pl_PL
dc.referencesAtkinson, Paul; Delamont, Sara (2009), Perspektywy analityczne, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesAtkinson, Paul; Silverman, David (1997), Kundera’s ‘Immortality’: The Interview Society and The Invention of The Self, „Qualitative Inquiry”, Vol. 3, No. 3, s. 304–325 http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-20608062/kundera-immortality-interview-society.html (dostęp: 3.09.2011).pl_PL
dc.referencesBanks, Marcus (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBańka, Augustyn (2006), Psychologiczne doradztwo karier, Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.pl_PL
dc.referencesBańka, Augustyn (2008), Otwartość na nowe formy doświadczania pracy i codzienności a procesy integracji osobowości, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, R. Gerlach (red.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.pl_PL
dc.referencesBarley, Stephen R.; Kunda, Gideon (2004), Gurus, Hired Guns, and Warm Bodies: Itinerant Experts in a Knowledge Economy, New Jersey: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesBarley, Stephen R.; Kunda, Gideon (2006), Contracting: A New Form of Professional Practice, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 19 (February), s. 45–66.pl_PL
dc.referencesBateson, Gregory; Mead, Margaret (1942), Balinese Character: A Photographic Analysis, New York: New York Academy of Sciences.pl_PL
dc.referencesBauman, Zygmunt (2007), Płynne czasy – życie w epoce niepewności, Warszawa: Wydawnictwo SIC!pl_PL
dc.referencesBauman, Zygmunt (2008), Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesBeck, Urlich (2000), The Brave New World of Work, Oxford: Polity Press.pl_PL
dc.referencesBeck, Urlich (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesBecker, Gary S.; Nashat-Becker, Guity (2006), Ekonomia życia, Gliwice: Wydawnictwo Helion.pl_PL
dc.referencesBecker, Howard S. (1952), The career of the Chicago public schoolteacher, „American Journal of Sociology”, Vol. 57, No. 5, s. 470–477 http://jstor.org (dostęp: 31.08.2011).pl_PL
dc.referencesBecker, Howard S. (1976), Art Worlds and Social Types, „American Behavioral Scientist”, Vol. 19, No. 6, s. 703–718 http://sagepub.com (dostęp: 21.01.2015).pl_PL
dc.referencesBecker, Howard S. (1999), The Chicago School. So-called, „Qualitative Sociology”, Vol. 22, No. 1, s. 3–12 http://home.earthlink.net/~hsbecker/articles/chicago.html (dostęp: 31.08.2011).pl_PL
dc.referencesBecker, Howard S.; Strauss, Anselm L. (1956), Careers, Personality and Adult Socialization, „American Journal of Sociology”, Vol. 62, No. 3, s. 253–263 http://jstor.org (dostęp: 31.08.2011).pl_PL
dc.referencesBoltanski, Luc; Chiapello, Eve (2005), The New Spirit of Capitalism, New York: Verso.pl_PL
dc.referencesBloom, Peter (2013), Fight for your alienation: The fantasy of employability and the ironic struggle for self-exploitation, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, Vol. 13, No. 4, s. 785–807 http://www.ephemeraweb.org (dostęp: 15.11.2013).pl_PL
dc.referencesBlumer, Herbert (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz, Piotr (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie grupy zawodowej informatyków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz, Piotr (2010), Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 3–4, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych http://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201003 (dostęp: 20.08.2012).pl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre; Wacquant, Loic J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński, Artur M. (bez daty). Forma samozatrudnienia http://www.samozatrudnienie.pit.pl (dostęp: 23.03.2010).pl_PL
dc.referencesCassell, Philip (1993), The Giddens Reader, London: The Macmillan Press Ltd.pl_PL
dc.referencesCharmaz, Kathy (1999), An Invitation to Grounded Theory in Ethnography (niepublikowany).pl_PL
dc.referencesCharmaz, Kathy (2009), Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesChobot, Andrzej (1997), Nowe formy zatrudnienia, kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.pl_PL
dc.referencesChomczyński, Piotr (2006), Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 68–87 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/PSJ_2_1_Chomczynski.pdf (dostęp: 20.06.2007).pl_PL
dc.referencesCierniak-Szóstak, Ewa (2006), Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Zeszyty Naukowe Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, M.G. Woźniaka (red.), z. 8, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.pl_PL
dc.referencesClarke, Adele E. (2005), Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn, Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesClarke, Patsy (2000), The Internet as a medium for qualitative research, Referat zaprezentowany podczas Web 2000 Conference, 6 września, Johannesburg, RPA http://www.und.ac.za/users/clarke/web2000/pc.pdf (dostęp: 25.08.2010).pl_PL
dc.referencesClinton, Michael; Totterdell, Peter; Wood, Stephen (2006), A Grounded Theory of Portfolio Working. Experiencing the Smallest of Small Businesses, „International Small Business Journal”, Vol. 24, No. 2 http://isb.sagepub.com (dostęp: 8.10.2009).pl_PL
dc.referencesColeman, James S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, Vol. 94, s. 95–121.pl_PL
dc.referencesCybal-Michalska, Agnieszka (2009), Orientacje indywidualizm vs kolektywizm jako wzory mentalności – przyczynek do dyskusji na temat odmiennych etosów pracy, [w:] Człowiek w kontekście pracy. Teoria – empiria – praktyka, M. Piorunek (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesCzerniawska, Mirosława (2010), Kolektywizm versus indywidualizm. Zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych. Studium interdyscyplinarne, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.pl_PL
dc.referencesDamarin, Amanda K. (2006), Rethinking Occupational Structure. The Case of Web Site Production Work, „Work and Occupations”, Vol. 33, No. 4 http://wox.sagepub.com (dostęp: 8.10.2009).pl_PL
dc.referencesDey, Ian (2004), Grounded theory, [w:] Qualitative Research Practice, C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (red.), London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesDefilippi, Robert J.; Arthur, Michael B. (1994), The boundaryless career: a competency-based perspective, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 15, No. 4, s. 307–324.pl_PL
dc.referencesDohan, Daniel; Sanchez-Jankowski, Martin (1998), Using Computers to Analyze Ethnographic Field Data: Theoretical and Practical Considerations, „Annual Review of Sociology”, Vol. 24, s. 477–498 http://jstor.org (dostęp: 15.09.2011).pl_PL
dc.referencesDomecka, Markieta (2005), Praca jako doświadczenie biograficzne, [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty symbolicznego interakcjonizmu, E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesDrozdowski, Rafał; Matczak, Piotr (2004), Samozatrudnienie – analiza wyników badań, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.pl_PL
dc.referencesDumazedier, Joffre (1967), Towards a Society of Leisure, New York: The Free Press.pl_PL
dc.referencesDunn, Elisabeth (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesDymarczyk, Waldemar (2008), Temporalny wymiar karier menadżerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.pl_PL
dc.referencesEl Kamel, Leila; Rigaux-Bricmont, Benny (2009), Online qualitative research and metaverses, Materiały 4th Congress of Cyber Society: Analog crisis, digital future http://www.cibersociedad.net (dostęp: 15.08.2010).pl_PL
dc.referencesElias, Norbert (2008), Społeczeństwo jednostek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFersch, Barbara (2009), Work and Life Patterns of Freelancers in the (New) Media. A Comparative Analysis in the Context of Welfare State and Labour Market Regulations in Denmark and Germany, Department of Sociology, Social Work and Organisation Aalborg University http://vbn.aau.dk/files/37665201/barbara_fersch_phd_thesis.pdf (dostęp: 29.07.2013).pl_PL
dc.referencesFlick, Uwe (2010), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFontana, Andrea; Frey, James H. (2009), Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFurmanek, Waldemar (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.pl_PL
dc.referencesGarcia, Angela Cora; Standlee, Alecea I.; Bechkoff, Jennifer; Cui, Yan (2009), Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication, „Journal of Contemporary Ethnography”, Vol. 38, No. 1, s. 52–84 http://www.alecea.com/PDFs/Ethnographic_Approaches_JCE.pdf (dostęp: 20.09.2011).pl_PL
dc.referencesGiddens, Anthony (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesGiddens, Anthony (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney (1978), Theoretical sensivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, CA: The Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney (1998), Doing Grounded Theory. Issues and Discussions, Mill Valley, CA: The Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney; Holton, Judith (2004), Remodeling Grounded Theory, „The Grounded Theory Review. An International Journal”, Vol. 4, No. 1, s. 1–112 http://www.groundedtheoryreview.com/files/gtreviewvol4no1.pdf (dostęp: 20.06.2007).pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney; Strauss, Anselm L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesGorzko, Marek (2009), Przeciw „weryfikatorom”: projekt metodologiczny „Odkrywania teorii ugruntowanej” B. Glasera i A. Straussa. Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesGunz, Hugh (1993), Careers and the Corporate Climbing Frame, „Leadership & Organization Development Journal”, Vol. 11, Issue 2, s. 17–24.pl_PL
dc.referencesHajn, Zbigniew (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, E. Kryńska (red.), Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Socjalnej.pl_PL
dc.referencesHałas, Elżbieta (2001), Symbole w interakcji, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesHałas, Elżbieta (2005), Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.), Szczecin: Wydawnictwo Economicus.pl_PL
dc.referencesHałas, Elżbieta (2006), Interakcjonizm symboliczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHammersley, Martyn; Atkinson, Paul (2000). Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesHandy, Charles (1989), The Age of Unreason, Boston: Harvard Business School Press.pl_PL
dc.referencesHandy, Charles (1994), The Empty Raincoat: Making sense of the future, London: Arrow Business Hofstede, Geert (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesHughes, Everett C. (1997), Careers, „Qualitative Sociology”, Vol. 20, No. 3, s. 389–397.pl_PL
dc.referencesHughes, Everett C. (2009), Career and Office, [w:] Organizational Careers: A Sourcebook for Theory, B. Glaser (red.), Somerset N.J.: Aldine Transaction.pl_PL
dc.referencesJacyno, Małgorzata (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJacyszyn, Jerzy (2004), Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesJanuszek, Henryk (2008), Praca jako wieloznaczna kategoria społeczna, [w:] Praca w perspektywie humanistycznej, J. Sikora, D. Walczak-Duraj (red.), Płock–Poznań: Wydawnictwo Naukowe Novum.pl_PL
dc.referencesJones, Robert A. (1994), The Ethics of Research in Cyberspace, „Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy”, Vol. 4, Issue 3 http://collections.lib.uwm.edu/cipr/image/21.pdf (dostęp: 17.04.2011)pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 225–245.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (1998), Czas a badania socjologiczne, „Folia Sociologica”, nr 27, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (1998), W agencji doradztwa personalnego. Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, „Master of Business Administration”, nr 6.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2007), Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, J. Leoński, U. Kozłowska (red.), Szczecin: Wydawnictwo Economicus.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2007), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 1 http://www.qualitativesociologyreview.org/ (dostęp: 21.10.2009).pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2008), Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 3 http://www.qualitativesociologyreview.org/ (dostęp: 15.10.2009).pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2009), Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych. Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] B.G. Glaser, A. L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. (2010), Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2 http://www.qualitativesociologyreview.org/ (dostęp: 16.08.2012).pl_PL
dc.referencesKostera, Monika (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKotylak, Sławomir (2014), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 763 http://www.wzieu.pl/zn/763/ZN_763.pdf (dostęp: 2.11.2014).pl_PL
dc.referencesKowalczyk, Maria (2014), Co-working. Jak się pracuje w miejscach dla rodziców z dziećmi http://www.natemat.pl (dostęp: 25.04.2014).pl_PL
dc.referencesKozek, Wiesława (2005), Typy mentalności ekonomicznej: obraz i konsekwencje, [w:] Załamanie porządku etatystycznego, W. Morawski, W. Kozek (red.), Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesKozek, Wiesława (2014), Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesKryńska, Elżbieta (2003), Kontraktowanie pracy, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, E. Kryńska (red.), Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Socjalnej.pl_PL
dc.referencesKryńska, Elżbieta (2007), Praca na własny rachunek – determintanty i implikacje, Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Socjalnej.pl_PL
dc.referencesKrzemiński, Ireneusz (1986), Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesKrzychała, Sławomir (2007), Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP we Wrocławiu.pl_PL
dc.referencesKubczak, Anna (2005), Konstruowanie tożsamości w Internecie, [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty symbolicznego interakcjonizmu, E. Hałas, K. T. Konecki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesKubinowski, Dariusz (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesKvale, Steinar (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.pl_PL
dc.referencesLeighton, Patricia; Syrett, Michael; Hecker, Robert; Holland, Peter (2010), Nowoczesne formy zatrudnienia, Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesLeszniewski, Tomasz (2005), Czy tożsamość „ja” jest obecnie możliwa? Konsekwencje teoretyczne wynikające z kryzysu tożsamości współczesnego człowieka, [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty symbolicznego interakcjonizmu, E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesLofland, John; Snow, David A.; Anderson, Leon; Lofland, Lyn H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMachała, Tomasz (2013), Jarosław Augustyniak o byciu przedsiębiorcą: wilk nie przeżyje na łańcuchu (wywiad) http://www.natemat.pl (dostęp: 15.07.2013).pl_PL
dc.referencesMajak, Krzysztof (2013), Założył biuro coworkingowe dla… fryzjerów. To są artyści, a człowiek twórczy jest niezorganizowany (wywiad) http://www.natemat.pl (dostęp: 22.09.2013).pl_PL
dc.referencesMarciniak, Łukasz T. (2008), Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 2 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume7/PSJ_monografie_3.pdf (dostęp: 12.09.2010).pl_PL
dc.referencesMarciniak, Łukasz T. (2010), Konstruowanie tożsamości zawodowej: procesy odniesienia i rozróżnienia, [w:] Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, K.T. Konecki, A. Kacperczyk (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMarkham, Anette N. (2009), Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMarody, Mirosława (2000), Instytucjonalne ramy negocjacji społecznych, [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, M. Marody (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMartin, Norman H.; Strauss, Anselm L. (1956), Patterns of mobility within industrial organizations, „The Journal Of Business”, Vol. 29, No. 2, s. 101–110 http://jstor.org (dostęp: 31.08.2011).pl_PL
dc.referencesMcDonald, Seonaidh (2005), Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research, „Qualitative Research”, Vol. 5, No. 4, s. 455–473.pl_PL
dc.referencesMiller, Piotr (2012), Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 7, nr 1, s. 76–97 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Miller.pdf (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesMills, Charles Wright (1940), Situated Actions and Vocabularies of Motive, „American Sociological Review”, (December), s. 903–913.pl_PL
dc.referencesMills, Jane; Bonner, Ann; Francis, Karen (2006), The Development of Constructivist Grounded Theory, „International Journal of Qualitative Methods”, Vol. 5, No. 1, s. 1–10 http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/PDF/MILLS.PDF (dostęp: 20.09.2011).pl_PL
dc.referencesMucha, Janusz (1985), C. W. Mills. Seria Myśli i Ludzie, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesNewman, David M. (2006), Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, an imprint of SAGE Publications, Inc http://www.sagepub.com/newman-6study/resources/time.htm (dostęp 3.09.2011).pl_PL
dc.referencesNiedbalski, Jakub (2013), Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesNiedbalski, Jakub (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVIVO i ATLAS.TI w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesNonnecke, Blair; Preece, Jenny (2003), Silent participants: Getting to know lurkers better, [w:] From Usenet to CoWebs: Interacting with Social Information Spaces, Ch. Lueg, D. Fisher (red.), London: Springer Verlag, s. 110–132 http://www.cis.uoguelph.ca/~nonnecke/research/silentparticipants.pdf (dostęp: 29.04.2011).pl_PL
dc.referencesOldenburg, Ray (1989), The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day, New York: Paragon House.pl_PL
dc.referencesOlechnicki, Krzysztof (2003), Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesOlechnicki, Krzysztof; Załęcki, Paweł (1999), Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti s.c.pl_PL
dc.referencesPedersen, Michael (2011), A career is nothing without a personal life: On the social machine in the call for authentic employees, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, Vol. 11, No. 1, s. 63–77 http://www.ephemeraweb.org (dostęp: 18.07.2103).pl_PL
dc.referencesPerlow, Leslie A. (1999), Toward a Sociology of Work Time, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 44, No. 1 http://www.jstor.org (dostęp: 3.09.2011).pl_PL
dc.referencesPiejko, Paweł (2012), Odkrywamy sekrety polskiego freelancingu http://www.blog.infakt.pl/odkrywamy-sekrety-polskiego-freelancingu/ (dostęp: 12.08.2012).pl_PL
dc.referencesPiotrowski, Andrzej (1998), Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPlatman, Kerry (2004), Portfolio careers and the search for flexibility in later life, „Work, Employment & Society”, Vol. 18, No. 3 http://wes.sagepub.com (dostęp: 8.10.2009).pl_PL
dc.referencesPongratz, Hans J.; Voß, G. Günter (2001), From employee to ‘entreployee’ – towards a ‘self-entrepreneurial’ work force?, „Sozialwissenschaftliche Informationen”, s. 42–52 www.innovatieforganiseren.nl (dostęp: 7.05.2010).pl_PL
dc.referencesPrus, Robert C. (1996), Symbolic interaction and ethnographic research: intersubjectivity and the study of human lived experience, Albany: State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesPutnam, Robert D. (1995), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, Vol. 6, No. 1, s. 65–78.pl_PL
dc.referencesPrzestalski, Andrzej (2008), Zawód i sposoby jego analizy w dawnej i nowej socjologii, [w:] Problemy socjologii gospodarki, S. Banaszak, K. Doktór (red.), Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska, Ilona (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, nr 30, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesRadley, Alan; Hodgetts, Darin; Cullen, Andrea (2005), Vizualizing homlessness: a study in photography and estrangement, „Journal of Community and Applied Social Psychology”, Vol. 15, s. 273–295.pl_PL
dc.referencesRatajczak, Zofia (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesReykowski, Janusz (1990), Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, J. Reykowski, K. Skarżyński, M. Ziółkowski (red.), Poznań: Wydawnictwo Nakom.pl_PL
dc.referencesRokicka, Ewa (1992), Pojęcie kariery. Perspektywa strukturalno – funkcjonalna i interakcjonistyczna, „Przegląd Socjologiczny”, T.XXXXI, Poznań.pl_PL
dc.referencesRokicka, Ewa (1995), Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesRymsza, Marek (2005), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska, Cecylia (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.pl_PL
dc.referencesScheff, Thomas J. (1988), Shame and Conformity: The Defence-Emotion System, „American Sociological Review”, Vol. 53, No. 3, s. 395–406.pl_PL
dc.referencesScheff, Thomas J. (1990), Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure, Chicago: The University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesSéror, Jérémie (2005), Computers and Qualitative Data Analysis: Paper, Pens, and Highlighters vs. Screen, Mouse, and Keyboard, „TESOL Quarterly”, Vol. 39, No. 2, s. 321–328 http://www.jstor.org (dostęp: 20.09.2011).pl_PL
dc.referencesShibutani, Tamotsu (1955), Reference Groups as Perspectives, „American Journal of Sociology”, Vol. LX, No. 60, s. 562–569.pl_PL
dc.referencesSilverman, David (2007), Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSłomczyński, Kazimierz M. (2007), Kariera i sukces jako przedmiot badań socjologicznych, [w:] Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, K.M. Słomczyński (red.), Zielona Góra–Warszawa: Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesSpicer, Andre (2011), Guilty lives: The authenticity trap at work, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, Vol. 11, No. 1, s. 46–62 http://www.ephemeraweb.org (dostęp: 23.08.2013).pl_PL
dc.referencesStanding, Guy (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, London: Bloomsbury Publishing.pl_PL
dc.referencesStępień, Jerzy (2001), Socjologia pracy i zawodu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesStrauss, Anselm L. (1982), Social Worlds and Legitimation Processes, „Studies in Symbolic Interaction”, Vol. 4, s. 171–189.pl_PL
dc.referencesStrauss, Anselm L. (1984), Social Worlds and Their Segmentation Processes, „Studies in Symbolic Interaction”, Vol. 5, s. 123–139.pl_PL
dc.referencesStrauss, Anselm L. (1995), Identity, Biography, History and Symbolic Representations, „Social Psychology Quarterly”, Vol. 58, No. 1, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesStrauss, Anselm L., Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park–London–New Delhi: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSullivan, Sherry E. (1999), The Changing Nature of Careers: A Review and Research Agenda, „Journal of Management”, Vol. 25, s. 456–484 http://www.uk.sagepub.com/wilton/Online%20readings/Chapter%2012/Sullivan%20article.pdf (dostęp: 07.09.2011).pl_PL
dc.referencesSurman, Emma (2002), Dialectics of Dualism: The Symbolic Importance of the Home/Work Divide, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, Vol. 2, No. 3, s. 209–223 http://www.ephemeraweb.org (dostęp: 30.12.2014).pl_PL
dc.referencesSzczepański, Jan (1961), Uwagi o przedmiocie i zagadnieniach socjologii pracy, [w:] Jak pracuje człowiek? Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, B. Biegeleisen-Żelazowski, T. Tomaszewski, A. Sarapata, J. Rosner, J. Sztumski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesSztompka, Piotr (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesŚlęzak, Izabela (2009), Stawanie się poetą. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume9/PSJ_monografie_4.pdf (dostęp: 12.09.2010).pl_PL
dc.referencesTaylor, Charles (1996), Etyka autentyczności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”.pl_PL
dc.referencesTokumitsu, Miya (2014), Rób to, co kochasz. Kochaj to, co robisz, „Krytyka Polityczna” http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/gospodarka/20141227/rob-co-kochasz-kochaj-co-robisz (dostęp: 27.12.2014).pl_PL
dc.referencesVan der Born, Jan Albert (2009), The drivers of career success of the job-hopping professional in the new networked economy.The challenges of being an entrepreneur and an employee http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0403-200902/born.pdf (dostęp: 28.08.2013).pl_PL
dc.referencesVeblen, Thorstein (1971), Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWagner, Izabela (2005), Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Wagner.pdf (dostęp: 12.09.2010).pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj, Danuta (2008), Humanizacja pracy w perspektywie kodeksów etycznych, [w:] Praca w perspektywie humanistycznej, J. Sikora, D. Walczak-Duraj (red.), Płock–Poznań: Wydawnictwo Naukowe Novum.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj, Danuta (2011), Procesy przewartościowania pracy – główne uwarunkowania i tendencje, [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, D. Walczak-Duraj (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWalstrom, Mary K. (2003), Ethics and Engagement in Communication Scholarship: Analyzing Public, Online Support Groups as Researcher/Participant-Experiencer, „International Journal of Global Information Management”, Vol. 11, No. 3 http://www.irma-international.org/ (dostęp: 20.09.2011).pl_PL
dc.referencesWoroniecka, Grażyna (2003), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przedrozumienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesWoroniecka, Grażyna (2007), Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera (wprowadzenie do wydania polskiego), [w:] H. Blumer, Interakcjonizm Symboliczny, Kraków: Wydawnictwo Nomos.pl_PL
dc.referencesWyka, Anna (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesZdziech, Paweł (2011), Polski freelancer IT. Na drodze do prawdziwego freelancingu, „Software Developer’s Journal”, nr 6, Warszawa: Software Press.pl_PL
dc.referencesZiółkowski, Marek (1981), Znaczenie – interakcja – rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesZiółkowski, Marek; Pawłowska, Barbara; Drozdowski, Rafał (1994), Jednostka wobec władzy, Poznań: Wydawnictwo Nakom.pl_PL
dc.referencesPolskie Towarzystwo Socjologiczne, praca zbiorowa (2012), Kodeks Etyki Socjologa http://www.pts.org.pl/public/upload/kodeks.pdf (dostęp: 12.12.2013).pl_PL
dc.referencesPraca zbiorowa, bez autora (2010), Raport z badania „Freelancer w Polsce 2010”, Infakt Sp. z o.o. http://www.infakt.pl/Raport_Freelancer_Polska_2010 (dostęp: 23.07.2010).pl_PL
dc.referencesArtykuł, bez autora (2014), Boosting Employment in Poland: The Pros and Cons of Civil Contracts http://www.worldbank.org/ (dostęp: 21.08.2014).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-466-3
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe