Show simple item record

dc.contributor.authorMateusiak, Anna
dc.contributor.editorMateusiak, Anna
dc.date.accessioned2022-08-11T13:23:22Z
dc.date.available2022-08-11T13:23:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMateusiak A. (red.), Tryptyk piastowski: “Kazimierz Wielki”, “Jadwiga, królowa polska”, “Piast” Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://doi.org/10.18778/7969-823-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-823-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42748
dc.descriptionTe trzy utwory łączy przede wszystkim wyraźnie podkreślony w każdym z nich piastowski rodowód władców i zarazem tytułowych bohaterów, czego nie odnajdujemy w żadnej z pozostałych sztuk autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. W trudnym, napiętnowanym dramatyzmem okresie 1792–1830 w Niemcewiczu widziano kwintesencję polskości i pewien typ jej reprezentatywności. „Piękny starzec”, którego wizerunek urabiała opinia publiczna na wzór „sławnych mężów” Plutarcha, wychodził ze swoimi poglądami i postawami oraz twórczością naprzeciw powszechnym w tym czasie dociekaniom nad charakterem narodowym Polaków. Był, jak sam twierdził, człowiekiem „czterech epok historycznych”, obywatelem dwóch światów, uczestnikiem dwóch zrywów narodowowyzwoleńczych i trzykrotnym wygnańcem; ponadto posłem, więźniem, rycerzem, rolnikiem. Równie imponująco przedstawia się jego twórczość literacka. Próbował swych sił w wielu gatunkach literackich, będąc kodyfikatorem niektórych z nich, innych zaś przykładnym realizatorem. Książka „Tryptyk piastowski: «Kazimierz Wielki», «Jadwiga, królowa polska», «Piast» „Juliana Ursyna Niemcewicza” w znaczącym stopniu wzbogaca stan wiedzy nad późnooświeceniowym dramatem i twórczością Niemcewicza. Historycznoliteracki wstęp wprowadza w lekturę tekstów. Część źródłowa edycji charakteryzuje się godną podkreślenia starannością edytorską, zarówno merytoryczną jak i estetyczną. Zaopatrzona została bogatymi przypisami, w których autorka z rozwagą wyjaśnia zawiłe niekiedy kwestie leksykalno-semantyczne oraz trafnie rozpoznaje aluzyjny charakter fragmentów dramatów odnoszących się do aktualnych wydarzeń politycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJulian Ursyn Niemcewiczpl_PL
dc.subject„Kazimierz Wielki”pl_PL
dc.subject„Jadwiga, królowa polska”pl_PL
dc.subject„Piast”pl_PL
dc.subjectdynastia Piastówpl_PL
dc.subjectaparat krytycznypl_PL
dc.titleTryptyk piastowski: “Kazimierz Wielki”, “Jadwiga, królowa polska”, “Piast” Juliana Ursyna Niemcewiczapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number512pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Edytorstwa, ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-824-0
dc.referencesNiemcewicz J.U., Jadwiga, królowa polska, Drukarnia Księży Pijarów, Warszawa 1814.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Kazimierz Wielki, Warszawa 1792.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Piast, autograf bn, akcesja nr 14251.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Jadwiga, królowa polska, [w:] Dzieła poetyczne wierszem i prozą Juliana Ursyna Niemcewicza, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 5, Lipsk 1838.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Kazimierz Wielki, [w:] Dzieła poetyczne wierszem i prozą Juliana Ursyna Niemcewicza, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 5, Lipsk 1838.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., „Błękitne soboty” Marii Wirtemberskiej, „Pamiętnik Literacki”, lxv 1974.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Julian Ursyn Niemcewicz w Puławach (Z mecenatu Adama Kazimierza Czartoryskiego), „Rocznik Lubelski” 1960.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie xviii i xix wieku, Puławy 2011.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz A., Wprowadzenie do lektury, [w:] Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, wydali: A. Aleksandrowicz, A. Timofiejew, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesAleksandrowska E., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmienione i poprawione, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBatorowska H., Jan Nepomucen Bobrowicz. Polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji, [w:] „Prace Monograficzne”, nr 140, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesBartkiewicz K., Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby oświecenia, Poznań 1979.pl_PL
dc.referencesBernacki L., Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. 1, Źródła i materiały, Lwów 1925.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 2, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBorowy W., Pamiętniki londyńskie Niemcewicza, [w:] tegoż, Studia i rozprawy, t. 1, Wrocław 1952.pl_PL
dc.referencesBrandys M., Koniec świata szwoleżerów. Czcigodni weterani, t. 1, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBruchnalski W., Mickiewicz–Niemcewicz. Studium historyczno-literackie, Twórczość Mickiewicza do r. 1824, Lwów 1907.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Mitologia słowiańska, Warszawa 1918.pl_PL
dc.referencesBurkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBystroń J., Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815–1831, Lwów–Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesCardini F., Wojownik i rycerz, [w:] Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa–Gdańsk 1996.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza, Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesChachaj M., „Jadwiga, królowa polska” 1810 i „Jagiełło w Tęczynie” Aleksandra Chodkiewicza 1820 – zapomniane dramaty polityczne z początku xix wieku, [w:] Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesChachaj M., „Jadwiga, królowa polska” Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej, „Annles Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio FF, vol. xx/xxi, Lublin 2002/2003.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Julian Ursyn Niemcewicz o Adamie Mickiewiczu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio FF Philologiae, Romantyzm, vol. xix, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Miles et civis – wzór rycerza w dramatach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Niestrudzona wędrówka ku mądrości życiowej – kategoria starości w dziennikach Juliana Ursyna Niemcewicza (1831–1834), [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesChachaj M., „Piast” – zapomniana tragedioopera Juliana Ursyna Niemcewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 23, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Postaci kobiece w tragediach o tematyce antycznej Aleksandra Chodkiewicza (Teona, Wirginia), [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I. Maciejewskiej i K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.pl_PL
dc.referencesChachaj M., Postać Kobiety-Polki w dramatach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska”, Sectio FF, vol. xvii, 1999.pl_PL
dc.referencesChachulski T., Wprowadzenie do lektury, [w:] F. Karpiński, Wiersze zebrane, cz. I, wydał: T. Chachulski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesChachulski T., O wydawaniu utworów powstałych w XVIII i na początku XIX wieku, „Wiek Oświecenia”, nr 27: O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCharewiczowa Ł., Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesCieński M., Krasicki o „przodkach poczciwych” w „Wojnie chocimskiej”, [w:] Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesCzaja A., Julian Ursyn Niemcewicz. Fragment biografii 1758–1796, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesCzwórnóg-Jadczak B., Klasyk aż do śmierci. Twórczość literacka Franciszka Wężyka, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesCzwórnóg-Jadczak B., Werdykt (Wokół rozprawy Franciszka Wężyka „O poezji dramatycznej”), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio FF, vol. XX/XXI, Lublin 2002/2003.pl_PL
dc.referencesCzyżyk A., O twórczości dramatycznej Aleksandra Chodkiewicza, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, 1976.pl_PL
dc.referencesDąbrowicz E., Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesDąbrowska D., Udomowiony świat. O kobiecym doświadczeniu historii, Szczecin 2004.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Wstęp [do:] Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I i II do 1038 r., red. J. Dąbrowski, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDembiński B., Polska na przełomie, Warszawa–Lwów–Poznań 1913.pl_PL
dc.referencesDeszczyńska M., Koncepcja dziejów w „Podróżach historycznych po ziemiach polskich…” Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDihm J., Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego, Kraków 1928.pl_PL
dc.referencesDługopolski E., Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951.pl_PL
dc.referencesDrukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, oprac. K. Korotajowa, A. Endzel, J. Krazue-Karpińska, J. Szczepaniec, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesDuniec K., Teatr w Wilnie w latach 1815–1830, [w:] Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Lata 1773–1830, pod red. T. Siverta, t. 2, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV–XV, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesFrączyk T., Adam Kazimierz Czartoryski. Biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych polskiego Oświecenia, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesFredro A., Pisma wszystkie, t. 14, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesGiełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesGieysztor A., Mitologia Słowian, wstęp: K. Modzelewski, oprac. na podstawie rękopisu: A. Pieniądz, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGoriaczko A., Gazeta Narodowa i Obca, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesGóralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesGoliński Z., Krasicki, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHorowicz B., Teatr operowy, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesJabłoński Z., Teatr w Krakowie w latach 1815–1830, [w:] Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Lata 1773–1830, t. 2, pod red. T. Siverta, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJankowski W., Geneza i dzieje „Śpiewów historycznych” Niemcewicza, „Pamiętnik Literacki” 1910.pl_PL
dc.referencesJezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKaczyński P., Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesKamionka-Straszakowa J., Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesKamionka-Straszakowa J., Podróż, hasło [w:] Słownik literatury polskiej XIX w., oprac. A. Kowalczykowa, red. J. Bachórz, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesKielski B., O wpływie Moliera na rozwój komedii polskiej. Studium historyczno-literackie, Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesKienzler I., Wierny mąż niewiernych żon. Władysław Jagiełło, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKleiner J., Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej (1795–1822), oprac. J. Starnawski, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKlubówna A., Ostatni z wielkich Piastów, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKnot A., Dzieje „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1948.pl_PL
dc.referencesKocój H., Elektor saski Fryderyk August iii wobec Konstytucji 3 maja, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKocój H., Fryderyk August iii elektor saski a Konstytucja 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji i kulturze polskiej, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Józef Szymanowski (1748–1801), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia, cz. ii, red. nauk. serii: J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKotowa I., Pierwsze dzieło Klementyny Tańskiej, „Pamiętnik Literacki” 1925/1926.pl_PL
dc.referencesKott J., Wstęp [do:] F. Bohomolec, Komedie, oprac. J. Kott, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesKowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesKozioł A., Na krakowskim rynku. Historia i obyczaje od lokacji do najnowszych czasów, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKralkowska A., Odnaleziony w Rzymie rękopis Juliana Ursyna Niemcewicza, „Nauka i Przyszłość” 1995, nr 2 (52).pl_PL
dc.referencesKralkowska A., „Piast” Niemcewicza dla Biblioteki Narodowej, „Rzeczpospolita” 1994, nr 273.pl_PL
dc.referencesKról B., Antonio Sacchetti – dekorator romantyczny, „Pamiętnik Teatralny” 1959, z. 1–2–3.pl_PL
dc.referencesKrólikowska M., Szkoła Naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX w., Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKrzyżniakowa J., Ochmański J., Władysław ii Jagiełło, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesKudliński T., Vademecum teatromana, Białystok 1973.pl_PL
dc.referencesKuligowska-Korzeniowska A., Otworzenie Szkoły Dramatycznej w Warszawie, [w:] Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej w Warszawie 1811–2011, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesLibera Z., Wiek Oświecony. Studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesLipiński J., Wstęp [do:] Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815–1819, oprac. i wstępem opatrzył J. Lipiński, przypisy oprac.: J. Lipiński, Z. Jabłoński, Wrocław 1956.pl_PL
dc.referencesŁbik L., Pamięć podszyta tęsknotą. Król Kazimierz Wielki w legendach i podaniach ludowych, [w:] Kazimierz Wielki i jego państwo. W siedemsetną rocznicę urodzin Piasta na tronie polskim, pod red. J. Maciejewskiego, T. Nowakowskiego, Bydgoszcz 2011.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Prasa dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje prasy polskiej, red. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Stanisław August Poniatowski i jego czasy, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMaciejewski J., Wczesna twórczość Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMajchrowski S., O Julianie Niemcewiczu opowieść biograficzna, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesMaksimowicz K., Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesMarciniak K., Królewna Wanda – pierwsza polska „feministka”, [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I. Maciejewskiej i K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.pl_PL
dc.referencesMarzec A., Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMateusiak A., Frau und Macht – Jadwiga Andegaweńska in den ausgewählten Dramen der Aufklärung, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMateusiak A., Historia w dziewiętnastowiecznym wydaniu. Edytorskie losy „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, 1/2011, pod red. M. Strzyżewskiego.pl_PL
dc.referencesMateusiak A., Wprowadzenie do lektury, [w:] J.U. Niemcewicz, Piast. Tragedia opera, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesMazzini M., Dziewiętnastowieczne podróże Polaków do dolnośląskich wód, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMicińska M., „Pióro i szabla”. Związki Juliana Ursyna Niemcewicza z Tadeuszem Kościuszką, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Historia literatury polskiej, wyd. 2 uzupełnione, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMortkowiczówna H., Podanie o Wandzie. Dzieje wątku literackiego, Warszawa 1927.pl_PL
dc.referencesMrozowska K., Szkoła rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765–1794), Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.pl_PL
dc.referencesMycielski M., „Dwa stołki” Niemcewicza. O patriotycznej kompromitacji Kajetana Koźmiana i nastrojach przedlistopadowych, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. 168.pl_PL
dc.referencesNalepa M., Julian Ursyn Niemcewicz w opiniach pisarzy i pamiętnikarzy, [w:] tegoż, Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego oświecenia, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesNalepa M., Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806), Rzeszów 2003.pl_PL
dc.referencesNiedzielski Cz., O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej. Podróż, powieść, reportaż, „Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Historycznego”, t. 17, z. 1, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesNikodem J., Jadwiga, król polski, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesNorkowska A., Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków–Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesNowak-Dłużewski J., Julian Ursyn Niemcewicz – portret literacki (w dwóchsetlecie urodzin), „Polonistyka” 1957.pl_PL
dc.referencesNowicka E., Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesM. Patro-Kucab, Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesPawłowiczowa J., Komentarz edytorski, [w:] Teatr Franciszka Zabłockiego, t. 1, oprac. taż, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesPlatt J., Tadeusz Mostowski jako wydawca. Z problemów polskich Didotów, „Ze Skarbca Kultury” 1860, z. 1 (12), pod red. E. Kiernickiego, s. 91.pl_PL
dc.referencesPlatt J., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, „Zeszyty Naukowe. Rozprawy i Monografie”, t. 63, Gdańsk 1986.pl_PL
dc.referencesPłoszewski L., Pierwsza redakcja „Śpiewów historycznych” (z r. 1809), „Pamiętnik Literacki” 1916.pl_PL
dc.referencesPruszyńska J., Trzy rękopisy Niemcewicza, „Gazeta Stołeczna” 1994, nr 273.pl_PL
dc.referencesPtaszyk M., Przedmowa wydawcy [do:] Listy z Ameryki do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1798–1806), do druku przygotował M. Ptaszyk, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesPusz W., „Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesPusz W., Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesPusz W., Potomkowie oświeceniowych pisarzy, czyli w stronę literacko-obywatelskich rodów, „Prace Polonistyczne”, seria lxvi, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesProkop J., Kobieta Polka, [w:] Słownik literatury polskiej xix wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesProkopczyk B., Literacki obraz odsieczy wiedeńskiej i jej wodza w poezji oświecenia – Franciszek Dionizy Kniaźnin „Na stuletni obchód zwycięstwa Jana III pod Wiedniem”, [w:] Histmag.org, [data dostępu: 13.04.2015 r.].pl_PL
dc.referencesPrzekora A., Opinie o dawnych władcach Rzeczypospolitej w utworach Adama Naruszewicza, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Litteraria Polonica” 7, 2005.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPrzybylski T., Karol Kurpiński, Warszawa–Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesPrzychodniak Z., U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesRatajczakowa D., Dramat, teatr, polityka, [w:] „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 maja, praca zbiorowa pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesRatajczakowa D., Wstęp [do:] Polska tragedia neoklasycystyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesRolnik D., Potoccy w przekazach pamiętnikarskich czasów stanisławowskich (1764–1795), [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII–XX w.), wyd. II, pod. red. Z. Janeczka, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesRok nadziei i rok klęski. 1791–1792, wyd. i oprac. J. Łojek, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesRot E., Między harmonią a chaosem w świecie „Sielanek” Jana Gawińskiego, [w:] tejże, Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycja „Sielanek” Jana Gawińskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRudnicka J., Biblioteka Wilanowska. Dwieście lat jej dziejów (1741–1932), Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesRulikowski M., Teatr polski na Litwie 1784–1906, Wilno 1907.pl_PL
dc.referencesRusinowa I., Pana Juliana przypadki życia. Julian Ursyn Niemcewicz 1797–1841, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRusinowa I., Wstęp [do:] J.U. Niemcewicz, Dziennik z czynności moich w Ursinowie, oprac. I. Rusinowa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSawicka F., Uroczystości dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja, [w:] „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 maja, praca zbiorowa pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSurowiecki W., Rozprawa o sposobach dopełniania historii i znajomości dawnych Słowian, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, t. 8, cz. 1, Warszawa 1812.pl_PL
dc.referencesSinko Z., Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja, twórczość oryginalna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976 (Studia z Okresu Oświecenia, t. 14).pl_PL
dc.referencesSkowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSkowronek J., Tadeusz Mostowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII/1, z. 92, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.pl_PL
dc.referencesSkręt R., Ludwik Osiński, Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.pl_PL
dc.referencesSmoleński W., Konfederacja targowicka, Kraków 1903.pl_PL
dc.referencesSnopek J., Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, „Studia z okresu oświecenia”, t. XXI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesSobol R., Franciszek Karpiński, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, pod red. E. Rostworowskiego, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesSroka S.A., Nieślubne potomstwo władców Europy Środkowej w XIV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2008, t. 135.pl_PL
dc.referencesSroka S.A., Życie osobiste Kazimierza Wielkiego. Źródła a prawda, [w:] Kazimierz – sławny i z czynów Wielki, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesStanisławczyk D., Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesStanisz M., Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesStankowska H., Początki powieści historycznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B: Studia i Rozprawy, nr 11, Opole 1965.pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesSzafer K., Wizerunek złej i dobrej władczyni w Rocznikach Jana Długosza, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesSzczepan E., Pogrobowiec oświecenia czy nowator? Dziewiętnastowieczna twórczość dramatyczna Juliana Ursyna Niemcewicza, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesSzczerbicka-Ślęk L., Mit Piastów w literaturze XVI–XVII w., [w:] Piastowie w dziejach Polski, pod red. R. Hecka, Wrocław–Gdańsk 1975.pl_PL
dc.references„Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” 1/2011, Dziewiętnastowieczne edycje, pod red. M. Strzyżewskiego i M. Bizior-Dombrowskiej, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesSzwankowski E., Repertuar teatrów warszawskich 1814–1831, z. 5, pod red. T. Siverta i K. Wierzbickiej-Michalskiej, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSzwankowski E., Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814, Wrocław 1954.pl_PL
dc.referencesSzyjkowski M., Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661–1831, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesSzyjkowski M., Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ szekspirowski, Kraków 1923.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŚliwiński J., Mariaże Kazimierza Wielkiego. Studium z obyczajowości i etyki dworu królewskiego w Polsce XVI wieku, Olsztyn 1987.pl_PL
dc.referencesŚliziński J., Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesŚlusarska M., Muza litewska Stanisławowi Augustowi albo o „litewskości” króla, „Wiek Oświecenia” 15, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesTeatr Narodowy 1765–1794, pod red. J. Kotta, oprac. J. Jackl, B. Król-Kaczorowska, J. Pawłowiczowa, K. Wierzbicka-Michalska, Z. Wołoszyńska, W. Zawadzki, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesToczyńska M., Spartanka i Cyganka w teatrze Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I. Maciejewskiej i K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501–1795), Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesTrafiłowski P., Wojny włoskie 1494–1559, Zabrze 2007.pl_PL
dc.referencesTreger B., Wstęp [do:] F.S. Jezierski, Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego, oprac. B. Treger, Kraków–Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTurowska I., Lata dziecięce J.U. Niemcewicza, „Myśl Narodowa” 1938, nr 20.pl_PL
dc.referencesUbysz J., Franciszka Karpińskiego poszukiwania sławy i miejsca w pamięci współczesnych i potomnych. Poetycki marketing pisarza, „Prace Polonistyczne”, seria LXVI (2011), Łódź.pl_PL
dc.referencesUrbańska M., Doświadczenia kobiet w powieściach Anny Mostowskiej, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. i: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej z udziałem M. Marcinkowskiej i Sz.P. Dąbrowskiego, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesUrbańska M., Wstęp [do:] Anna Mostowska. Powieści, listy, opracowanie edytorskie: M. Urbańska, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesWaniczkówna H., Ciesielski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesWątroba P., Warszawskie obchody pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i kościół Najwyższej Opatrzności w Ujazdowie, [w:] Stanisław August. Ostatni król Polski, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWichrowska E.Z., Wojewoda emigrant, [w:] A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny, z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła: E.Z. Wichrowska, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesWierzbicka-Michalska K., Teatr w Polsce w XVIII wieku, t. 1, Dzieje teatru polskiego, pod red. T. Siverta, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesWierzbicka-Michalska K., Teatry w Warszawie, [w:] Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Lata 1773–1830, pod red. T. Siverta, t. 2, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesWitkowski M., Świat teatralny młodego Mickiewicza, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesWitkowski M., W kręgu „Śpiewów historycznych” Niemcewicza, Poznań 1979.pl_PL
dc.referencesWojtas H., Lista honorowych gości królewskich na premierę „Kazimierza Wielkiego” (1792), „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1–4.pl_PL
dc.referencesWolak M., „Dwa stołki” Juliana Ursyna Niemcewicza – dramat o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego w przeddzień wybuchu powstania listopadowego, „Prace Polonistyczne”, seria LXIV, 2009.pl_PL
dc.referencesWolska B., Motyw „przodków poczciwych” w poezji Adama Naruszewicza, [w:] „Opuscula Polonica et Russica”, t. 2, red. J. Wawrzyńczyk, E. Małek, Toruń 1994.pl_PL
dc.referencesWolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i Sejmu Delegacyjnego 1772–1775, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesWolska B., Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 13: W dwusetną rocznicę śmierci Adama Naruszewicza, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWolska B., Wprowadzenie do lektury, [w:] A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, oprac. B. Wolska, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWolska B., Wprowadzenie do lektury, [w:] A. Naruszewicz, Sielanki, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesWołoszyńska Z., Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWołoszyńska Z., Opera, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesWyrozumski J., Kazimierz Wielki, wyd. 3, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesZahrajówna Z., Wstęp [do:] A.K. Czartoryski, Komedie, oprac. taż, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesZdrada J., Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZgorzelski Cz., Duma, poprzedniczka ballady, Toruń 1949.pl_PL
dc.referencesZiejka M., W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.pl_PL
dc.referencesZienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesZieliński M.G., Cudzoziemki w Polsce stanisławowskiej (1764–1795), [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000.pl_PL
dc.referencesZinkow J., Krakowskie podania, legendy i zwyczaje, fikcja – mity – historia, wyd. 3, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesZnamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesŻbikowski P., Romantyczne kreacje bohatera we wczesnej twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, „Prace Polonistyczne” 2000.pl_PL
dc.referencesŻbikowski P., W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesBernoulli J., Podróż po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesBogusławski W., Dzieła dramatyczne, t. 1, Warszawa 1820.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A.J., Aneks, [w:] Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, część pt. Obuwie królowej Jadwigi, sztandart, łańcuch i pierścionek. Jadwiga, wydali: A. Aleksandrowicz, A. Timofiejew, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A.J., Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza, Berlin–Poznań 1860.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A.K., Listy Imci Pana Doświadczyńskiego, Warszawa 1782.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A.K., Myśli o pismach polskich, Wilno 1809.pl_PL
dc.referencesCzartoryski A.K., Przedmowa do „Panny na wydaniu”, [w:] L. Bernacki, Teatr dramat i muzyka za Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. 1, Lwów 1925.pl_PL
dc.referencesDembowski L., Moje wspomnienia, t. 1, Petersburg 1898.pl_PL
dc.referencesDębicki L., Puławy, t. 1, Lwów 1887.pl_PL
dc.referencesDługosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, komitet redakcyjny: S. Gawęda, A. Kamiński, M. Kowalczyk, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDługosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, komitet redakcyjny: S. Gawęda, A. Kamiński, M. Kowalczyk, Warszawa 2009.pl_PL
dc.references„Dodatek do Gazety Korespondenta Warszawskiego”, 1810 (17 listopada).pl_PL
dc.referencesEngeström L., Pamiętniki, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził: W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska S., Dziesięć dni w Puławach w roku 1828, Kraków 1898.pl_PL
dc.referencesJanowski J.N., Notatki autobiograficzne 1803–1853, oprac. M. Tyrowicz, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesKaczkowski Z., Kobieta w Polsce: studium historyczno-obyczajowe, t. 2, Petersburg 1895.pl_PL
dc.referencesKadłubek W., Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kübris, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKarpiński F., Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac. J. Sobol, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKicka N., Pamiętniki, wstęp i przypisy: J. Dutkiewicz, tekst opracował, przypisy uzupełnił oraz indeksy sporządził T. Szafrański, Warszawa 1972.pl_PL
dc.references„Korespondent warszawski donoszący wiadomości krajowe i zagraniczne”, 1792, nr 1.pl_PL
dc.referencesKoźmian A.E., Pamiętniki z XIX wieku, t. 1, Wspomnienia Andrzeja Edwarda Koźmiana, Poznań 1867.pl_PL
dc.referencesKoźmian K., Pamiętniki, t. 1, Wstęp i komentarz: Juliusz Willaume, Wstęp edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny: Marian Kaczmarek i Kazimeierz Pecold, Gdańsk 1972.pl_PL
dc.referencesKoźmian K., Pamiętniki, t. 2, Wstęp i komentarz: Juliusz Willaume, Wstęp edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny: Marian Kaczmarek i Kazimeierz Pecold, Gdańsk 1972.pl_PL
dc.referencesKoźmian K., Pamiętniki, t. 3, Wstęp i komentarz: Juliusz Willaume, Wstęp edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny: Marian Kaczmarek i Kazimeierz Pecold, Gdańsk 1972.pl_PL
dc.referencesKrasiński T., Dziennik ucznia Uniwersytetu Wileńskiego (1816–1818), [w:] Z filareckiego świata, wyd. H. Mościcki, Warszawa 1924.pl_PL
dc.referencesKraszewski J.I., Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do historii ducha i obyczaju, t. 1: 1772–1787, Poznań 1873.pl_PL
dc.referencesKraszewski J.I., Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do historii ducha i obyczaju, t. 2: 1788–1791, Warszawa 1902.pl_PL
dc.referencesLelewel J., Listy do rodzeństwa pisane, t. 1, Poznań 1878.pl_PL
dc.referencesListy księżny Izabeli z hr. Flemingów Czartoryskiej do starszego syna Adama, zebrała S. Duchińska, Kraków 1891.pl_PL
dc.referencesMagier A., Estetyka miasta stołecznego Warszawy, oprac. tekstu, przedmowa, komentarz, indeksy: H. Szwankowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesNaruszewicz A., Historia narodu polskiego, t. 1, Kraków 1859.pl_PL
dc.referencesNiesiecki K, Herbarz polski, t. 6, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Jana Duklana Ochockiego, t. 2, Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesPamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, t. 1, słowo wstępne: Lubomira Gadona, przedm. Karola de Mazade, z fr. przeł. K. Scipio, Kraków 1904.pl_PL
dc.referencesRecke E., Na polskim dworze królewskim, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, oprac. i wstępem poprzedził: Wacław Zawadzki, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesSchulz F., Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1792, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, , Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesSkibiński K., Pamiętnik aktora (1786–1858), oprac. i wydał: M. Rulikowski, Warszawa 1912.pl_PL
dc.referencesSzyjewski A., Religia Słowian, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesWójcicki K.W., Kawa literacka w Warszawie, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesWójcicki K.W., Niewiasta polska w początkach naszego stulecia (1800–1830), Warszawa 1875.pl_PL
dc.referencesWójcicki K.W., Pamiętnik dziecka Warszawy, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesZąbkowski F., Teoria sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dzienniki 1835–1836, do druku przygotowała i przypisami opatrzyła: I. Rusinowa, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dzienniki 1837‒1838, red. nauk. I. Rusinowa, Pułtusk 2006.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dzienniki 1839–1841, red. nauk. I. Rusinowa, Pułtusk 2008.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dziennik z czynności moich w Ursinowie 1822–1831, oprac. I. Rusinowa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dziennik pobytu za granicą. Od dnia 21 lipca 1831 do 20 maja 1841 r., wg autografu w Bibliotece Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. 1: 1831–1832, t. 2: 1833–1834, Poznań 1876.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dziennik z lat 1820–1828, wybór i opracowanie: I. Rusinowa, A. Krupa, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Listy z Ameryki do Kazimierza Czartoryskiego (1798–1806), do druku przygotował: M. Ptaszyk, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętnik drukowany, Paryż 1848.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętniki czasów moich, t. 1 i 2, oprac. J. Dihm, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętniki z 1830–1831 roku, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Podróże po Ameryce 1797–1807, z rękopisu wydała, wstępem i objaśnieniami opatrzyła: A. Wellman-Zalewska, Wrocław–Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Petersburg 1858.pl_PL
dc.referencesList J.U. Niemcewicza do Ignacego Potockiego (agad, Archiwum Publiczne Potockich, mf. 13865).pl_PL
dc.referencesList J.U. Niemcewicza do Aleksandry z Lubomirskich Potockiej (AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, mf. 49688, cz. II).pl_PL
dc.referencesListy J.U. Niemcewicza do A.J. Czartoryskiego, Rkps Biblioteki Książąt Czartoryskich, sygn. 5504 III.pl_PL
dc.referencesList do J.N. Bobrowicza z 3 czerwca 1840 r., „Przegląd Lwowski” 1872, t. 4.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1809–1820, t. 1: 1809–1813, Poznań 1871.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1809–1820, t. 2: 1813–1820, Poznań 1871.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Chmielnicki, [w:] Miscellanea z doby Oświecenia 4, „Archiwum Literackie”, t. 18, oprac. M. Witkowski, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dwaj panowie Sieciechowie, oprac. J. Dihm, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dwa stołki, [w:] Miscellanea z doby Oświecenia 5, „Archiwum Literackie”, t. 22, oprac. T. Frączyk, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Do Stanisławowej z Lubomirskich Potockiej, w dzień jej imienin, przez Damy przyjaciółki, oddając jej wieniec z kwiatów nieśmiertelnych zwanych, podczas zabawy dawanej dla niej w Łazienkach 3 maja 1803, [w:] Pisma różne wierszem i prozą, t. 1, wyd. T. Mostowski, Warszawa 1803.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Jan Kochanowski w Czarnym Lesie, opera w dwóch aktach wierszem, Warszawa 1817.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Jan z Tęczyna, oprac. J. Dihm, Wrocław 1954.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Oda pisana rzucając Anglię 1787, [w:] Pisma różne wierszem i prozą, t. 1, wyd. T. Mostowski, Warszawa 1803.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pan Nowina, czyli dom pocztowy, Warszawa 1815.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Powrót posła, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Przy ofiarowaniu portretów J[aśnie] O[świeconej] Ksi[ężnej] J[ej]m[oś]ci Czartoryskiej wystawiających sławnych Polaków 1785, [w:] Pisma różne wierszem i prozą, t. 1, wyd. T. Mostowski, Warszawa 1803.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Próżny, [w:] Miscellanea z doby Oświecenia 2, „Archiwum Literackie”, t. 9, oprac. M. Witkowski, Wrocław 1965.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Puławy, Poemat w czterech pieśniach, wydał i objaśnił: J. Kallenbach, Brody 1907.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Samolub, Warszawa 1814.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa 1816.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Ursinów. Dumania, cz. 1, [w:] J.U. Niemcewicz, Dziennik z lat 1820–1828, wybór i opracowanie: I. Rusinowa, A. Krupa, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Władysław pod Warną, [w:] Pisma różne wierszem i prozą, t. 1, wyd. T. Mostowski, Warszawa 1803.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Zbigniew. Tragedia w trzech aktach z chórami, Warszawa 1819.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Dzieje panowania Zygmunta III, Warszawa 1818–1819.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Odezwa do publiczności, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego” 1810, nr 78.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Przedmowa [do:] A.J. Czartoryski, Bard polski, [w:] Skarbiec historii polskiej, t. 1, wyd. i przedm. K. Sienkiewicz, Paryż 1840.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Zofia Zamoyska, Paryż 1837.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Żywoty znacznych w XVIII wieku ludzi, wydał A.M. Kurpiel, Kraków 1904.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz A., „Jadwiga – królowa polska”, [w:] Miscellanea z doby oświecenia 5, „Archiwum Literackie”, t. 22, oprac. A. Czyżyk, pod red. Z. Golińskiego, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa K. z Tańskich, Kolęda Młodej Polki rówiennicom moim na rok 1819, Warszawa 1818.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa K. z Tańskich, Krystyna, t. 2, Lipsk 1841.pl_PL
dc.referencesJuliana Niemcewicza pism różnych wierszem i prozą, t. 2, Warszawa 1805.pl_PL
dc.referencesJezierski F.S., Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego, oprac. B. Treger, Kraków–Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKrasicki I., Historia, opracował i wstępem poprzedził: M. Klimowicz, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesKrasicki I., Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w mieście Kukorowcach przez Błażeja bakałarza tamże, [w:] Dzieła Ignacego Krasickiego, t. 6, Wrocław 1824.pl_PL
dc.referencesKrasicki I., Rozmowy zmarłychpl_PL
dc.referencesKropiński L., Ludgarda, [w:] Polska tragedia neoklasycystyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesMniszech M.J., Kazimierz Wielki, Warszawa 1777.pl_PL
dc.referencesNaruszewicz A.S., Do Stanisława Augusta, Króla Polskiego, W[ielkiego] Książęcia Lit[ewskiego], przy oddaniu numizma królowej Jadwigi, [w:] tegoż, Poezje zebrane, t. 2, wydała: B. Wolska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNaruszewicz A.S., Na Pokój Marmurowy, portretami królów polskich z rozkazu J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Stanisława Augusta nowo przyozdobiony 1771, [w:] tegoż, Poezje zebrane, t. 2, wydała: B. Wolska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNaruszewicz A. S., Poezje zebrane, t. 1, oprac. B. Wolska, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNaruszewicz A.S., Poezje zebrane, t. 2, wydała: B. Wolska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNa złe obyczaje w wieku teraźniejszym, fragm. rkpsu BK 1380, s. 54–56, [w:] R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesPisma różne wierszem i prozą Juliana Ursyna Niemcewicza, t. 1–2, wyd. T. Mostowski, , Warszawa 1803–1805.pl_PL
dc.referencesRzewuska R. z Lubomirskich, Jadwiga, królowa polska, Warszawa 1823.pl_PL
dc.referencesŚwiętorzecki J.K., List Kazimierza Wielkiego do Stanisława Augusta króla polskiego. Dnia 8 maja roku 1777, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1777, t. 15, cz. 2.pl_PL
dc.referencesWężyk F., Bezkrólewie i, [w:] tegoż, Pisma, t. 2, oprac. S. Tomkowicz, Kraków 1878.pl_PL
dc.referencesBibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4–6/1–2: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Warszawa 1966–1972.pl_PL
dc.referencesDawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. działu: Literatura oświecenia: E. Aleksandrowska, koordynacja całości: R. Loth, t. 1: A–H, Warszawa 2000, t. 2: I–Me, Warszawa 2001, t. 3: Mia–R, Warszawa 2002, t. 4: S–T, Warszawa 2003, t. 5: U–Ż, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 3, Kraków 1876.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 4, Kraków 1966.pl_PL
dc.referencesGrimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, hasła przeł. M. Bronarska, B. Górska, A. Nikliborc, J. Sachse, O. Szarska, red. nauk. J. Łanowski, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLinde S.B., Słownik języka polskiego, t. 6, cz. 1, wyd. 2, Lwów 1860.pl_PL
dc.referencesNowa księga przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga, red. t. I–III: J. Krzyżanowski, red. t. IV: S. Świrko, Warszawa 1969–1978.pl_PL
dc.referencesPolski słownik biograficzny, t. 4, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków 1938; t. 12, pod red. E. Rostworowskiego, Warszawa 1966; t. 22/1, z. 92, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977; t. 24, pod. red. B. Oszlamkowskiego, Z. Padlewskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.pl_PL
dc.referencesSłownik literatury polskiej XIX w., oprac. A. Kowalczykowa, red. J. Bachórz, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesSłownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesSłownik łacińsko-polski, red. naukowy J. Korpanty, t. 1, Warszawa 2001; t. 2, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCzartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów: M. Pawlata, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesDernałowicz M., Portret Familii, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesGórski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wstęp: M. Strzyżewski, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesKlimowicz M., Początki teatru stanisławowskiego (1765–1773), Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesMazurkowa B., Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesOutram D., Panorama Oświecenia, przekł. J. Kolczyńska, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPauszer-Klonowska G., Polska jego miłość. Opowieść o Julianie Ursynie Niemcewiczu, Lublin 1973.pl_PL
dc.referencesWiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i oprac.: B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesZieliński A., Skandaliści w koronach. Łotry, rozpustnicy i głupcy na polskim tronie, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZbyszewski K., Niemcewicz od przodu i tyłu, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referenceshttp://www.polona.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://www.wilanow-palac.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://jbc.jelenia-gora.pl/Content/790/tittel_friedrich.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://memory.loc.gov/ammem/gwhtml/gwtime.htmlpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-823-3
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe