Show simple item record

dc.contributor.authorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2022-08-16T12:07:53Z
dc.date.available2022-08-16T12:07:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSzajnert D., Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, https://doi.org/10.18778/7525-607-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-607-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42785
dc.descriptionKsiążka przedstawia historię dysputy nad intencjonizmem, toczącej się po dziś dzień przede wszystkim w angielskim kręgu językowym. Proponuje systematykę intencyjności związaną z podmiotowo-tekstowym i zarazem sytuacyjno-idiokulturowym usytuowaniem intencji, tj. uwolnieniem jej od potocznych kategoryzacji jako przedtekstowego zamiaru o epizodycznym, mentalnym statusie. Zawiera analizy autorskich paratekstów oraz sposobów wyzyskiwania dostarczanych przez nie informacji w praktyce interpretacyjnej i prointencyjne interpretacje różnorodnych utworów literackich ilustrujące istotne rozróżnienie między autorskim dziełem i zdekontekstualizowanym, zdepersonalizowanym tekstem. Racjonalna argumentacja na rzecz tezy o uprzywilejowaniu autorskiego kontekstu motywowana jest tutaj ostatecznie względami etycznymi – w myśl przekonania o aksjologicznym uwikłaniu nie tylko naszych, zawsze interpretacyjnie zapośredniczonych, poznawczych kontaktów ze światem, ale też interpretacji samej interpretacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectintencjapl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectintencyjnośćpl_PL
dc.titleIntencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją. Teksty i paratekstypl_PL
dc.title.alternativeAuthorial Intention and Interpretation: between Invention and Respect/Attention (Texts and Paratexts)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number481pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Teorii Literatury, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-980-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteAutorka jest pracownikiem Katedry Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ. Ukończyła filologię polską w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (1983) na podstawie rozprawy „Dramatyzacja w formach narracyjnych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Teresy Cieślikowskiej. Współredagowała dwa tomy zbiorowe: pokonferencyjny „Postmodernizm po polsku?” (WUŁ: Łódź 1998) i „Awangardową encyklopedię czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe” (WUŁ: Łódź 2008). Współorganizowała, w 2002 r., XXXI Konferencję Teoretycznoliteracką „Stereotypy w literaturze (i tuż obok)”. Zainteresowania badawcze Danuty Szajnert koncentrują się w kilku kręgach zagadnień. W polu genologii mieści się praca doktorska czy takie artykuły, jak m.in. „Mirona Białoszewskiego podróż na Wschód” (współautor R. Kanarek, w: „O wierszach Mirona Białoszewskiego”, red. J. Brzozowski, Łódź 1993, przedruk w: „Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej”, red. R. Cudak, PWN: Warszawa 2009) i „Mutacje apokryfu” (w: „Genologia dzisiaj”, red. W. Bolecki, I. Opacki, WIBL: Warszawa 2000). Apokryficzność to szczególny wariant poetyki intertekstualnej. Teorie i rozmaite praktyki intertekstualności – zwłaszcza takie, w których nacisk położony jest nie na grę tekstowych różnic, lecz na relacje między literaturą a rzeczywistością kulturową, w której ta literatura jest pisana/czytana czy przepisywana – to kolejne pole badań, zainicjowane przed laty obszernym esejem «„Kukułcze jajo z myśli przodków”? O „Noli me tangere” Urszuli Kozioł» (WUŁ: Łódź 1995) i artykułem „La brievete dans l’espace intertextuel…” (w: „La forme breve”, red. S. Messina, Paris 1996). Rozprawy „Poetyka autokomentarza?” (w: „Poetyka bez granic”, red. W. Bolecki, W. Tomasik, WIBL: Warszawa 1995); „Osoba w paratekstach” (w: „Osoba w literaturze i komunikacji literackiej”, red. W. Bolecki, E. Balcerzan, WIBL: Warszawa 2000); „Przyczynek do przypisologii literackiej” (w: „Dzieła, języki, tradycje”, red. W. Bolecki, R. Nycz, WIBL: Warszawa 2006); „Peryteksty, intencje, interpretacja” („Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2006, z. 1–2) świadczą, że naukowa aktywność Danuty Szajnert dotyczy też problematyki paratekstu ze szczególnym uwzględnieniem pratekstów autograficznych. To właśnie zainteresowanie intertekstualnością i paratekstualnością oraz – przede wszystkim – teoriami i praktykami interpretacji, rozpatrywanymi na tle przemian myśli literaturoznawczej i retorycznie dekretowanych w jej ramach, zwłaszcza w ostatnim półwieczu, kolejnych mniej lub bardziej rewolucyjnych „zwrotów”, doprowadziło do namysłu nad pojęciem autorskiej intencji i powstania niniejszej książki. Poprzedziło ją kilka rozpraw na temat intencji i interpretacji opublikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Obecnie najpilniejszą uwagę poświęca autorka studiom, wykorzystywanym dotąd głownie w dydaktyce uniwersyteckiej, nad literackimi i pozaliterackimi reprezentacjami Zagłady; przygotowuje rozprawę na temat pornografizacji i kiczu w literaturze i sztuce Holokaustu. Pisze też książkę na temat literackich apokryfów, która stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych badań nad tą problematyką.pl_PL
dc.referencesAltieri Ch., Subjective Agency: A Theory of First-Person Expressivity and Its Social Implications, Cambridge 1994.pl_PL
dc.referencesAnscombe G. E. M., Intention, Oxford 1963.pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Aesthetics – Problems in the Philosophy of Criticism, New York 1958.pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Textual Meaning and Authorial Meaning; The Authority of the Text, [w:] idem, The Possibility of Criticism, Detroit 1970 (przedruk [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992).pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Intentions and Interpretations: A Fallacy Revived, [w:] The Aesthetic Point of View, ed. M. J. Wreen, D. M. Callen, Ithaca, N. Y. 1982.pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Wimsatt W. K., Jr., The Intentional Fallacy, „Sewanee Review” 54, Summer 1946 (przekład polski: Błąd intencjonalny, przeł. B. Grodzicki, „Tematy” (New York) 1966, z. 18; Błąd intencji, przeł. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBetti E., Hermeneutics as the general methodology of the ‘Geisteswissenschaften’, [w:] Contemporary Hermeneutics, ed. J. Bleicher, Boston 1980.pl_PL
dc.referencesBetti E., The Epistemological Problem of Understanding As an Aspekt of the General Problem of Knowing, trans. S. Noakes, [w:] Hermeneutics: Questions and Prospects, ed. G. Shapiro, A. Sica, Amherst 1984.pl_PL
dc.referencesBurhanettin T., Interpretation and the Problem of the Intention of the Author: H.-G. Gadamer vs E. D. Hirsch, Washington, D.C. 1998.pl_PL
dc.referencesBurke S., The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh 1993.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Art, Intention, and Conversation, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Interpretation and Intention: The Debate between Hypothetical and Actual Intentionalism, „Metaphilosophy” 2000, vol. 3.pl_PL
dc.referencesChlewiński Z. (red.), Modele umysłu. Zbiór tekstów, wybór, redakcja naukowa i wprowadzenie Z. Chlewiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesCioffi F., Intention and Interpretation in Criticism, [w:] On Literary Intention: Critical Essays, select. and introd. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesClose A. J., Don Quixote and the „Intentionalist Fallacy”, [w:] On Literary Intention: Critical Essays, select. and introd. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesCompagnon A., L’Auteur, [w:] idem, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris 2000 (przekład polski: Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010).pl_PL
dc.referencesConnoly J. M., Gadamer and the Author’s Authority: A Language-Game Approach, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1986 (44), nr 2.pl_PL
dc.referencesDavies D., Artistic Intentions and the Ontology of Art, „British Journal of Aesthetics” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesDennet D. C., The Intentional Stance, Cambridge, MA 1987.pl_PL
dc.referencesDickie G., Meaning and Intention, „Genre” 1968, nr 1.pl_PL
dc.referencesDickie G., Rec. z: Validity in Interpretation, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1968 (26), nr 3.pl_PL
dc.referencesDickie G., Wilson W. K., The Intentional Fallacy: Defending Beardsley, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1995, nr 3.pl_PL
dc.referencesDutton D., Why Intentionalism Won’t Go Away, [w:] Literature and the Question of Philosophy, ed. A. J. Cascardi, Baltimore, UP 1987.pl_PL
dc.referencesEaton M. M., Art, Artifacts and Intentions, „American Philosophical Quarterly” 1969, nr 6.pl_PL
dc.referencesEaton M. M., Good and Correct Interpretations of Literature, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1970/1971 (29), nr 3.pl_PL
dc.referencesEaton M. M., Intention, Supervenience, and Aesthetic Realism, „British Journal of Aesthetics” 1998 (38), nr 3.pl_PL
dc.referencesEco U., Intentio Lectoris. The State of Art, [w:] Recoding Metaphysics. The New Italian Philosophy, ed. G. Borradori, Evanston 1988.pl_PL
dc.referencesEco U., Interpretacja i historia; Nadinterpretowanie tekstów; Pomiędzy autorem a tekstem; Replika, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesEdwards J., Best Opinion and Intentional States, „Philosophical Quarterly” 1992, vol. 42.pl_PL
dc.referencesEmpson W., The Intentional Fallacy, Again, „Essays in Criticism” 1973, nr 4.pl_PL
dc.referencesFish S., Biography and Intention, [w:] Contesting the Subject, ed. W. Epstein, West Lafayette, IN 1991.pl_PL
dc.referencesFish S., Play of Surfaces: Theory and the Law, [w:] There’s No Such Thing as Free Speech and It’s a Good Thing, Too, New York, Oxford 1994.pl_PL
dc.referencesFish S., Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesFish S., Intentional Neglect, „New York Times”, 19.07.2005.pl_PL
dc.referencesFish S., Jestem tylko słabym antyfundamentalistą (ze Stanleyem Fishem rozmawia Leszek Drong), „Er(r)go” 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesFish S., There is No Textualist Position, „San Diego Law Review” 2005, nr 42 (http:www.law.columbia.edu/center_program/legal_theory/papers/fall05?exclusive=filemgr.download&file_id=96496&contendi). Tłumaczenie polskie: Stanowisko tekstualne nie istnieje, przeł. L. Drong, przekł. przejrzał i poprawił J. Mydla, „Er(r)go” 2006, z. 1.pl_PL
dc.referencesFish S., One more time, [w:] Postmodern Sophistry. Stanley Fish and the Critical Enterprise, ed. G. A. Olson, L. Worsham, New York 2004.pl_PL
dc.referencesFowler A., The Selection of Literary Constructs, „New Literary History” 1975, nr 1. Przedruk [w:] On Literary Intention: Critical Essays, select. and introd. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Hermeneutics and Logocentrism; Text and Interpretation, [w:] Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, eds. D. P. Michelfelder, R. E. Palmer, Albany 1989.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Język jako medium doświadczenia hermeneutycznego; Problematyczność hermeneutyki romantycznej i jej zastosowanie do historyki, [w:] Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesGang T. M., Intention, „Essays in Criticism” 1957, nr 7.pl_PL
dc.referencesGibbs R. W., Jr., Intentions in the Experience of Meaning, Cambridge 1999.pl_PL
dc.referencesGracia J. J. E., Texts: Ontological Status, Identity, Author, Audience, Albany, NY 1996.pl_PL
dc.referencesGracia J. J. E., A Theory of the Author, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesGrice H. P., Meaning, „Philosophical Review” 1957 (LXVI).pl_PL
dc.referencesGrice H. P., Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning, „Foundations of Language” 1968, nr 4.pl_PL
dc.referencesGrice H. P., Utterer’s Meaning and Intentions, „Philosophical Review” 1969 (LXXVIII).pl_PL
dc.referencesGrice H. P., Logic and Conversation, [w:] Syntax and Semantics, vol. 3: Speech Acts, eds. P. Cole, J. L. Morgan, New York 1975 (przekład polski: Logika a konwersacja, przeł. B. Stanosz, [w:] Język w świetle nauki, wyb. i wstęp B. Stanosz, Warszawa 1980).pl_PL
dc.referencesHancher M., Three Kinds of Intention, „Modern Language Notes” 1972, nr 7.pl_PL
dc.referencesHancher M., Humpty Dumpty and Verbal Meaning, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1981, nr 1.pl_PL
dc.referencesHermeren G., Intencja a interpretacja w badaniach literackich, przeł. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki”1977, z. 4.pl_PL
dc.referencesHermeren G., Allusions and Intentions, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesHintikka J., Gry językowe – Intencje i intencjonalność, [w:] idem, Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. A. Grobler, oprac. nauk. i wstęp J. Woleński, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Validity in Interpretation, New Haven–London 1967 (przekład polski – fragmenty: Rozumienie, interpretacja, krytyka, przeł. K. Biskupski, [w:] Znak, styl, konwencja, wyb. i oprac. M. Głowiński, Warszawa 1977; Interpretacja obiektywna, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3).pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., The Aims of Interpretation, Chicago and London 1976 (przekład polski – fragment: Trzy wymiary hermeneutyki, przeł. P. Parlej, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Past Intention and Present Meanings, „Essays in Criticism” 1983, nr 2.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Reading, Writing, and Cultural Literacy, [w:] Composition and Literature, ed. W. B. Horner, Chicago 1983.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., The Politics of Theories of Interpretation, [w:] The Politics of Interpretation, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1983.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Meaning and Significance Reinterpreted, „Critical Inquiry” 11 (December 1984).pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Against Theory?, [w:] Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1985.pl_PL
dc.referencesHirsch E. D. Jr., Counterfactuals in Interpretation, [w:] Interpreting Law and Literature: A Hermeneutic Reader, eds. S. Levinson, S. Mailoux, Evanston IL 1988.pl_PL
dc.referencesHough G., An Eighth Type of Ambiguity, [w:] On Literary Intention, ed. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesIneichen H., Philosophische Hermeneutik. Handbuch Philosophie, Freiburg–München 1991.pl_PL
dc.referencesIrwin W. (red.), The Death and Resurrection of the Author?, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesIrwin W., Intentionalist Interpretation: A Philosophical Explanation and Defense, Westport CT 1999.pl_PL
dc.referencesIrwin W., Intentionalism and Author Constructs, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesIseminger G. (red.), Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesIseminger G., Preface; An Intentional Demonstration?, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesIseminger G., Actual Intentionalism vs. Hypothetical Intentionalism, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1996 (54), nr 4.pl_PL
dc.referencesIseminger G., Interpretive Relevance, Contradiction, and Compatibility with the Text: A Rejoinder to Knight, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1998 (56), nr 1.pl_PL
dc.referencesJacob P., Intentionality, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), ed. E. N. Zalta. URL, http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/intentionalitypl_PL
dc.referencesJaszczołt K., Refering expressions: intensionality and intentionality, [w:] Lexical Semantics Cognition and Philosophy, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Modalność w języku i tekście: od gramatyki do stylistyki, [w:] Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, red. E. Sławkowa, b.m.w., b.d.w.pl_PL
dc.referencesJuhl P. D., Interpretation. An Essay in The Philosophy of Literary Criticism, Princeton 1980.pl_PL
dc.referencesKalaga T., Omijać prawdę jak dziury w drodze: o relatywistycznym intencjonalizmie Stanleya Fisha, „Er(r)go” 2006, nr 12, z. 1.pl_PL
dc.referencesKemp J., The Work of Art and the Artist’s Intentions, „British Journal of Aesthetics” 1964, nr 4.pl_PL
dc.referencesKnapp S., Michaels W., Against Theory, „Critical Inquiry” 1982, nr 4. (Przedruk [w:] Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1985).pl_PL
dc.referencesKnapp S., Michaels W., Against Theory 2: Hermeneutics and Deconstruction, „Critical Inquiry” 1987, vol. 14.pl_PL
dc.referencesKnapp S., Michaels W., The Impossibility of Intentionless Meaning, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesKnight D., Not an Actual Demonstration: A Reply to Iseminger, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1998 (56), nr 1.pl_PL
dc.referencesKrajka W. [rec. z:] E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven–London 1967, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.pl_PL
dc.referencesKrajka W. Rec. z: The Aims of Interpretation, Chicago and London 1976, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1.pl_PL
dc.referencesKrook D., Intentions and Intentions: The Problem of Intention and Henry James’s „The Turn of the Skrew”, [w:] The Theory of the Novel: New Essays, ed. J. Halperin, New York 1974.pl_PL
dc.referencesKuhns R., Criticism and the Problem of Intentions, „Journal of Philosophy” 1960 (57), nr 1.pl_PL
dc.referencesKuźma E. [rec. z:] P. D. Juhl, Interpretation. An Essay in the Philosophy of Literary Criticism, Princeton 1980, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3.pl_PL
dc.referencesLamarque P., The Death of the Author: An Analytical Autopsy, „British Journal of Aesthetics” 1990, nr 4.pl_PL
dc.referencesLecercle J.-J., Shusterman R., L’Emprise de signes. Débate sur l’expérience littéraire, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesLeddy Th., Iseminger’s Literary Intentionalism and An Alternative, „British Journal of Aesthetics” 1999 (39), nr 3.pl_PL
dc.referencesLevinson J., Intention and Interpretation. A Last Look, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesLivingston P., From Text to Work, [w:] After Poststructuralizm: Interdisciplinarity and Literary Theory, ed. N. Easterlin, B. Riebling, Evanston 1993.pl_PL
dc.referencesLivingston P., Art and Intention. A Philosophical Study, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesLivingston P., Mele A. R., Intentions and Interpretations, „Modern Language Notes” 1992 (107), nr 5.pl_PL
dc.referencesLobsien E., The ‘intentional fallacy’ revisited: on John Searle’s Intentionality, „Comparative Criticism” 1985, vol. 7.pl_PL
dc.referencesLyas C., Wittgensteinian Intentions, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesLyon A., Introduction: Intentions Assumed; Intention, Invention, and Interpretation: Rhetoric at the End of Twentieth Century; Kenneth Burke of Form, Motive and Purpose, [w:] eadem, Intentions: Negotiated, Contested, and Ignored, University Park, PA 1998.pl_PL
dc.referencesMcGonigal A., Metaphor, Indeterminacy and Intention, „British Journal of Aesthetics” 2002 (42), nr 2.pl_PL
dc.referencesMele A. R., Against a Belief/Desire Analisisis of Intention, „Philosophia” 1988 (18).pl_PL
dc.referencesMele A. R., Springs of Action: Unterstanding Intentional Behavior, New York-Oxford 1992.pl_PL
dc.referencesMele A. R., Effective Intentions: The Power of Conscious Will, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesMele A. R., Livingston P., Intentions and Interpretations, „Modern Language Notes” 1992 (107), nr 5.pl_PL
dc.referencesMitscherling J., DiTomaso T., Navad A., The Author’s Intention, Lanham, MD 2004.pl_PL
dc.referencesNevton-deMolina D. (red.), On Literary Intention: Critical Essays, select. and introd. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesOlsen S. H., Authorial Intention; Interpretation and Intention, [w:] The End of Literary Theory, Cambridge 1987.pl_PL
dc.referencesÖsterberg J., Intentions and Literary Interpretation, [w:] Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics, eds. J. Emt, G. Hermerén, Lund 1992.pl_PL
dc.referencesPatterson A., Intention, [w:] Critical Terms for Literary Study, ed. F. Lentricchia, Th. McLaughlin, Chicago and London 1990.pl_PL
dc.referencesPeckham M., The Intentional? Fallacy?, [w:] On Literary Intention, ed. D. Nevton-de Molina David, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wyb., oprac. i wprow. S. Cichowicz, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Teoria interpretacji: dyskurs i nadwyżka znaczenia, przeł. K. Rosner; Zadanie hermeneutyki, przeł. P. Graff, [w:] idem, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesRollins M., What Monet Meant: Intention and Attention in Understanding Art, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 2004 (62), nr 2.pl_PL
dc.referencesRosebury B., Irrecoverable Intentions and Literary Interpretation, „British Journal of Aesthetics” 1997 (37), nr 1.pl_PL
dc.referencesSample I., The Brain scan that can read people’s intentions, http://www.guardian.co.uk/science/2007/feb/09/neuroscience.ethicsofsciencepl_PL
dc.referencesSaville A., The Place of Intention in the Concept of Art, [w:] Aesthetics, ed. H. Osborne, Oxford 1972.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Indirect Speech Acts, [w:] Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts, ed. J. R. Searle, Cambridge 1979.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Czym jest akt mowy?, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Reiterating the Differences: A Reply to Derrida, „Glyph” 1977, vol. I.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., The Logical Status of Fictional Discourse, „New Literary History” 1975, nr 1 (przekład polski: Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2).pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Umysł, mózg i nauka, przeł. J. Bobryk, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSearle J. R., Świadomość, inwersja wyjaśnień i nauki kognitywne, przeł. E. M. Hunca, [w:] Modele umysłu. Zbiór tekstów, wyb., red. nauk. i wprow. Z. Chlewiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSetiya K., Intention, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition), ed. Edward N. Zalta. URL, http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/intentionality/pl_PL
dc.referencesShusterman R., Interpretation, Intention and Truth; Interpreting with Pragmatist Intentions, [w:] Intention and Interpretation, ed. G. Iseminger, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesSkinner Q., Hermeneutics and the Role of History, „New Literary History” 1975, nr 1.pl_PL
dc.referencesSkinner Q., Motives, Intentions and Interpretations of Texts, [w:] On Literary Intention: Critical Essays, select. And introd. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesStallman R. W., Intention, [w:] Encyclopedia of Poetry and Poetics, New Jersey 1965.pl_PL
dc.referencesStrawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, „Philosophical Review” 1964 (LXXIII).pl_PL
dc.referencesStrawson P. F., Znaczenie i prawda; Odpowiedź McDowellowi, [w:] Filozofia języka, wyb. i wstęp B. Stanosz, przeł. T. Szubka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Jeszcze o błędzie intencyjności. (Intencja autora a interpretacja dzieła - wprowadzenie do analizy problemu), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1991, z. 1.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Interpretator na rozdrożu, albo rozterki byłego antyintencjonalisty, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”1996, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Intencja versus inwencja. Dylemat etyczny?, „Teksty Drugie” 2006, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesTatar B., Interpretation and the Problem of the Intention of the Author: H.-G. Gadamer vs E. D. Hirsch, Washington, D.C. 1998.pl_PL
dc.referencesUlicka D., Obrona teorii, [w:] eadem, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWeberman D., Gadamer’s Hermeneutics and the Question of Authorial Intention, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesWalton K. L., Categories of Art, [w:] Aesthetics. A Critical Anthology, eds. G. Dickie, R. Sclafani, R. Robin, New York 1989.pl_PL
dc.referencesWilson G. M., Again, Theory: On Speaker’s Meaning, Linguistic Meaning, and the Meaning of a Text, „Critical Inquiry” 1992, nr 1.pl_PL
dc.referencesWilson W. K., Dickie G., The Intentional Fallacy: Defending Beardsley, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1995, nr 3.pl_PL
dc.referencesWimsatt W. K., Jr., The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington 1954.pl_PL
dc.referencesWimsatt W. K., Jr., Philosophy Looks at the Arts, ed. J. Margolis, New York 1962.pl_PL
dc.referencesWimsatt W. K., Jr., Genesis: A Fallacy Revisited, [w:] On Literary Intention, ed. D. Nevton-de Molina, Edinburgh 1976.pl_PL
dc.referencesWimsatt W. K., Jr., Monroe C. B., Intention, [w:] Dictionary of World Literature, ed. J. T. Shipley, New York 1943.pl_PL
dc.referencesWimsatt W. K., Jr., Monroe C. B., The Intentional Fallacy, „Sewanee Review” 54, Summer 1946 (przekład polski: Błąd intencjonalny, przeł. B. Grodzicki, „Tematy” (New York) 1966, z. 18); Błąd intencji, przeł. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., Z analiz językowych rozumienia, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wyb. i przekł. G. Sowinski, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesWright C., On Making Up One’s Mind: Wittgenstein on Intention, [w:] Logic, Philosophy of Science and Epistemology, eds. P. Weingartner, G. Schurz, Wienna 1987.pl_PL
dc.referencesWright C., Wittgenstein’s Later Philosophy of Mind: Sensation, Privacy and Intention, „Journal of Philosophy” 1989, nr 1.pl_PL
dc.referencesWright C., Truth and Objectivity, Cambridge MA 1992.pl_PL
dc.referencesAbrioux M., Intertitres et épigraphes chez Stendhal, „Poétique” 1987 (69).pl_PL
dc.referencesAdorno T. W., Titel. Paraphrasen zu Lessing. Noten zur Literatur, Frankfurt am Mein 1981.pl_PL
dc.referencesAllamand C., Reading Prohibited: The Politics of Yourcenar’s Prefaces, [w:] Subversive Subjects: Reading Marguerite Yourcenar, ed. J. Holland Sarnecki, I. M. O’Sickey, Madison, NJ 2004.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBadel P.-Y., Rhétorique et polémique dans les romans du moyen âge, „Litterature” 1975, nr 20.pl_PL
dc.referencesBarthes R., L’ancienne rhétorique (aide-mémoire), „Communications” 1970 (XVI).pl_PL
dc.referencesBéhar H., O tytułach surrealistycznych, przeł. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2.pl_PL
dc.referencesBenstock Sh., At the Margines of Discourse: Footnotes in Fictional Text, PMLA 98, march 1983.pl_PL
dc.referencesBinczek N., Kreimeier K., Stanitzek G., Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, Berlin 2004.pl_PL
dc.referencesBogdanowska M., Komentarz i komentowanie. Zagadnienie konstrukcji tekstu, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesBöhm R., Das Motto in der englischen Literatur des 19. Jahrhunderts, München 1975.pl_PL
dc.referencesBöhnke A., Paratexte des Films: über die Grenzen des filmischen Universums, Berlin 2007.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., Pan Tadeusz – bohater rzetelnie tytułowy, [w:] Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat, red. B. Dopart, F. Ziejka, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesCalle-Gruber M., Zawisza E. (red.), Paratextes. Études aux bords du texte, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesCayuela A., Paratexte au siècle d’or prose romanesque, livres et lecteurs Espagne au XVIIe siècle, Genève 1996.pl_PL
dc.referencesChambers R., Baudelaire’s Dedicatory Practice, „Sub-stance” 1988, nr 2.pl_PL
dc.referencesChojecki A., O tytule eposu Adama Mickiewicza, „Kultura Niezależna” 69, kwiecień 1991; przedr. [w:] Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk, Z. Majchrowski, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesCieślikowska T., Implikacje literackie we współczesnych utworach narracyjnych, [w:] eadem, W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesCouturier M., La Figure de l’auteur, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesCurtius E. R., Prologe und Epiloge, [w:] Mittelalter-Studien, XVIII, „Zeitschrift für romanische Philologie”1943 (6), nr 3.pl_PL
dc.referencesCurtius E. R., Umieszczanie imienia autora w literaturze średniowiecznej, [w:] idem, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesCycero Marek Tulliusz, Pisma krasomowcze i polityczne, [w:] i d e m, Dzieła, t. 6, przeł. E. Rykaczewski, Poznań 1873.pl_PL
dc.referencesCycero Marek Tulliusz, O mówcy, przeł. B. Awianowicz, Kęty 2010.pl_PL
dc.referencesDanek D., Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesDhifaoui A., Le Roman épistolaire et son pèritetexte, Tunis 2008.pl_PL
dc.referencesDuchet C., Pour une socio-critique, „Litterature” 1971, nr 1.pl_PL
dc.referencesDuchet C., „La Fille abandonnee” et la „Bete humaine”, elements de titrologie romanesque, „Litterature” 1973, nr 12.pl_PL
dc.referencesDuchet C., L’Illusion historique. L’enseignement des Prefaces (1815–1832), „Revue d’Histoire litteraire de la France”1975, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Przypisy Aleksandra Wata w tomie „Ciemne świecidło”, [w:] Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, przy współudziale R. Ryby, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesEscal F., Le titre de l’oeuvre musicale, „Poétique” 1987 (69).pl_PL
dc.referencesFebvre L., Martin H.-J., L’Apparition du livre, Paris 1971.pl_PL
dc.referencesFores t Ph. (red.), L’Art de la preface, Nantes 2006.pl_PL
dc.referencesForest Ph., Szkilnik M. (red.), Théorie des marges litteraires, Nantes 2005.pl_PL
dc.referencesFrappier-Mazur L., Parodie, imitations et circularité: les épigraphes dans les romans de Balzac, [w:] Le Roman de Balzac, dir. R. Le Huenen, P. Perron, Montréal 1980.pl_PL
dc.referencesGenette G., Seuils, Paris 1987.pl_PL
dc.referencesGłówczewski A., Poetyka i pragmatyka „rozmów z…”, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesGrivel Ch., Production de l’intérêt romanesque, The Hague-Paris 1973.pl_PL
dc.referencesHarkness B., Epigraf „Gry losu”, przeł. M. Ronikier, [w:] Conrad w oczach krytyki światowej, wyb. Z. Najder, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesHilsum M., Les préfaces tardives d’Aragon pour les „Oeuvres romanesques croisées, „Poétique” 1987 (69).pl_PL
dc.referencesHoek L. H., La marque du titre. Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, La Haye–Paris–New York 1982.pl_PL
dc.referencesHolmgren B., O „Rozmowach Witolda Gombrowicza, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1.pl_PL
dc.referencesJanson T., Latin Prose Prefaces: Studies in Literary Conventions, Stockholm 1964.pl_PL
dc.referencesJonca M., Funkcje motta w liryce, „Litteraria”, t. XX, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesJonca M., Ze studiów nad mottem w poezji Cypriana Norwida, „Litteraria”, t. XXIV, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesJullien D., La Préface comme auto-contemplation, „Poétique” 1990, nr 1.pl_PL
dc.referencesKarian S., Problems and Paratexts in Eighteenth-Century Collections of Swift, „Studies in the Literary Imagination”, Spring 1999, vol. 32, iss. 1.pl_PL
dc.referencesKita M., Wywiad jako gra. „Aktorzy” wywiadu z perspektywy paratekstualnej, [w:] Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKot W., „Rozmowa z pisarzem” – reguły gry, „Czas Kultury” 1990, nr 22–23.pl_PL
dc.referencesKowalczykowa A., Motto romantyczne. Na marginesie lektur, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesKowalczykowa A., Motto, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesKreimeier K., Stanitzek G., Binczek N., Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, Berlin 2004.pl_PL
dc.referencesLane Ph., La périphèrie du texte, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesLee B., Le roman a éditeur. La fiction de l’éditeur dans „La Religieuse”, „La Nouvelle Héloíse” et „Les Liaisons dangereuses”, Berne 1989.pl_PL
dc.referencesLejeune Ph., La voix de son maitre; Sartre et l’autobiographie parlée, [w:] Je est un autre, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesLevin H., The Title as a Literary Genre, „The Modern Language Review” 1977, nr 4.pl_PL
dc.referencesLoewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.pl_PL
dc.references„Loxias” no 20, mars 2008 (Les paratextes : approches critiques).pl_PL
dc.referencesŁebkowska A., Kariera książki mówionej, „Dekada Literacka 1993, nr 6.pl_PL
dc.referencesŁebkowska A., Rozmowy z pisarzem — Analiza gatunku, [w:] Kryzys czy przełom?... Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesMaciąg K., W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Rzeszów 2001.pl_PL
dc.referencesMaclean M., Pretexts and Paratexts. The Arts of the Peripherial, „New Literary History” 1991, nr 22.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Tytuły Żeromskiego, „Prace Polonistyczne” 1964, seria 20.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Tytuły dzieł literackich, [w:] idem, Zabawy literackie, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Notatki do historii motta w literaturze polskiej, [w:] O cytatach i przypisach, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMartin H.-J., Febvre L., L’Apparition du livre, Paris 1971.pl_PL
dc.referencesMartuszewska A., Tytuły powieściowe, „Ruch Literacki” 1972, nr 2.pl_PL
dc.referencesMazurkowa B., Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), [w:] Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesMcGaan J. J., The Textual Condition, Princenton 1991.pl_PL
dc.referencesMitterand H., Le discours prefaciel, [w:] G. Falconer, H. Mitterand, La lecture sociocritique du texte romanesque, Toronto 1975.pl_PL
dc.referencesMitterand H., La preface et ses lois: avant-propos romantique, [w:] idem, Le discours du roman, Paris 1980.pl_PL
dc.references„Narratologie” 1998, nr 1 (Le paratexte).pl_PL
dc.referencesOcieczek R., Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.pl_PL
dc.referencesOcieczek R., (red.) przy współudziale R. Ryby, Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesOliver A., Le Huenen R. (red.), Paratextes balzaciens : la comédie humaine en ses marges, Toronto 2007.pl_PL
dc.referencesOng W. J., Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1.pl_PL
dc.referencesØstenstad I., Quelle importance a le nom de l’auteur, „Argumentation et Analyse du Discours” 2009, nr 3 – wersja online: http://aad.revues.org/index665.html3art...pl_PL
dc.referencesOwczarz E., Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesPiechota M., O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesPiechota M., Motto w dziele literackim. Rekonesans, [w:] Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesPiechota M., Od „szlachcica” do „Pana Tadeusza”. O wariantach tytułu arcypoematu Adama Mickiewicza i ich konsekwencjach interpretacyjnych, [w:] Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesPier J., Between Text and Paratext: Vladimir Nabokov’s „Pale Fire”, „Style” 1992, nr 1.pl_PL
dc.references„Poétique” 1987 (69 – Paratextes).pl_PL
dc.referencesPisarek W., Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”. Prace językoznawcze III, 1966, nr 31.pl_PL
dc.referencesPuech J.-B., L’Auteur suppose. Essai de typologie des ecrivains imaginaires en litterature, Paris 1982.pl_PL
dc.referencesPuech J.-B., Du vivant de l’auteur, „Poetique” 1985 (63).pl_PL
dc.referencesRigolot F., Prolégomenes a une étude du statut de l’appareil liminaire des textes littéraires, „L’Esprit créateur”, Fall 1987, nr 3.pl_PL
dc.referencesRothe A., Der literarische Titel: Funktionen, Formen, Geschichte, Frankfurt am Main 1986.pl_PL
dc.referencesRyba J., Stanisław Trembecki – mistrz przypisu, [w:] Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesSarnowska-Temeriusz E., Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku, [w:] eadem i T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesSchaeffer J.-M., Note sur la préface philosophique, „Poétique” 1987 (69).pl_PL
dc.referencesSchnayder J., Pro-oimion, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, z. 3.pl_PL
dc.referencesSegermann K., Das Motto in der Lyrik, München 1977.pl_PL
dc.referencesSéité Y., La note infrapaginale est-elle une forme brève? Le cas de Rousseau „editeur” de „Julie”, [w:] La Forme brève, textes recueillis par S. Messina, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesStanitzek G., Binczek N., Kreimeier K., Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, Berlin 2004.pl_PL
dc.referencesStanisz M., Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStoff A., Funkcja tytułu w dziele literackim, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Filologia Polska, t. XI, Toruń 1975.pl_PL
dc.references„Sub-stance” 1988 (Le paratexte).pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Poetyka autokomentarza? [w:] Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Osoba w paratekstach, [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Peryteksty, intencje, interpretacja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2006, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesSzkilnik M., Forest Ph. (red.), Théorie des marges litteraires, Nantes 2005.pl_PL
dc.referencesTaak M., Is There No Body on the Scene of Writing?: Contemporary Conceptions of Textual Practice in/and Yourcenar’s Paratexts, [w:] Subversive Subjects: Reading Marguerite Yourcenar, ed. J. Holland Sarnecki, I. M. O’Sickey, Madison, NJ 2004.pl_PL
dc.referencesWallis M., O tytułach dzieł sztuki, [w:] idem, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesWysłouch S., Tytuł a dzieło plastyczne. O „literackich” tytułach Hasiora, [w:] eadem, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesZawisza E., Calle-Gruber M. (red.), Paratextes. Études aux bords du texte, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesZimand R., Rozmowa z... – dokument czy literatura, [w:] idem, Czas normalizacji. Szkice czwarte, Londyn 1990.pl_PL
dc.referencesAbramowska J., Serie tematyczne, [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Boleckiego, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesAbramowska J., Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy, „Teksty Drugie” 1994, nr 2 (przedruk [w:] (red.) Ja, Autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżko, Warszawa 1996).pl_PL
dc.referencesAbrams M. H., Ustalanie i dekonstruowanie, przeł. T. Kunz, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesAbriszewski K., Interpretacja i etyka dalekiego zasięgu, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesAdorno Th. W., Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesAgamben G., Dzień sądu; Pochwała profanacji, [w:] Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesAgamben G., Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesAguirre M., Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, przeł. A. Izdebska, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesAlexandrian S., Le Surréalisme et le rêve, Paris 1974.pl_PL
dc.referencesAlleman B., O ironii jako kategorii literackiej, przeł. M. Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1. Przedruk [w:] Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesAllen J. J., Don Quixote, Hero or Fool: A Study in Narrative Technique, Gainesville 1979.pl_PL
dc.referencesAltieri Ch., From Expressivist Aesthetics to Expressivist Ethics, [w:] Literature and the Question of Philosophy, ed. A. Cascardi, Baltimore and London 1997.pl_PL
dc.referencesAnkersmit F., Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, [w:] Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesAnkersmit F., Gadamer i doświadczenie historyczne, przeł. P. Ambroży, [w:] Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. i wstęp E. Domańska, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesApulejusz, Matamorfozy albo złoty osioł, przeł. E. Jędrkiewicz, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesAttridge D., J. M. Goetze and the Ethics of Reading: Literature in the Event, Chicago 2004.pl_PL
dc.referencesAttridge D., Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesAuerbach E., Zaczarowana Dulcynea, [w:] idem, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesAustin J. L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesBachtin M., Z prehistorii słowa powieściowego, [w:] idem, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesBachtin M., O metodologii badań literackich i humanistycznych, przeł. S. Zapaśnik, [w:] Bachtin. Dialog. Język. Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego, „Teksty Drugie” 2006, nr 6.pl_PL
dc.referencesBalbus S., „Pierwszy ruch jest śpiewanie” (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne), [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Między stylami, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Zagadnienie „ważności” elementów świata przedstawionego, [w:] Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu, red. J. Trzynadlowski, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław 1968.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., W szkole świata, „Teksty Drugie” 1991, nr 4.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Literatura okrzyczana – literatura zakrzyczana, [w:] idem, Śmiech pokoleń — płacz pokoleń, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesBallif M., Morgan M. G. (red.), Twentieth-Century Rhetorics and Rhetoricians. Critical Studies and Sources, Westport 2000.pl_PL
dc.referencesBanasiak B., Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Oniryzm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Sen, [w:] Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Londyn 1985.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., „Niezliczone odmiany koloru szarego”. Wisława Szymborska, „Ludzie na moście”, Warszawa 1986, [w:] idem, Przed i po, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Słowo wstępne, [w:] Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci. Antologia w wyborze, przekładzie i opracowaniu S. Barańczaka, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990–1992, red. K. Biedrzycki, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Amerykanizacja Wisławy, albo: O tym, jak z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem Głos w sprawie pornografii, [w:] Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995–1997, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Pesymista, który nie podnosi głosu. Ze Stanisławem Barańczakiem e-mail-em rozmawia Michał Cichy, „Magazyn Gazety” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), czwartek, 2 września 1999.pl_PL
dc.referencesBarth J., Giles Goat-Boy or, The Revised New Syllabus, London, Toronto, Sydney, New York 1981.pl_PL
dc.referencesBarth J., Literatura wyczerpania, przeł. J. Wiśniewski, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb. i oprac. Z. Lewicki, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Sur Racine, Paris 1963.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Critique et Verite, Paris 1966 (fragment: Krytyka i prawda, przeł. W. Błońska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. II, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972).pl_PL
dc.referencesBarthes R., L’Ancienne rhetorique (aide-memoire), „Communications” 1970 (XVI).pl_PL
dc.referencesBarthes R., De l’oeuvre au texte, „La Revue d’Esthetique” 1973, nr 3 (przekład polski, Od dzieła do tekstu, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1998, nr 6).pl_PL
dc.referencesBarthes R., Essais critique, Paris 1964.pl_PL
dc.referencesBarthes R., La mort de l’auteur „Manteia” 1968 (Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2).pl_PL
dc.referencesBarthes R., Le plaisir du texte, Paris 1973.pl_PL
dc.referencesBarthes R., S/Z, Paris 1970 (S/Z, przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999).pl_PL
dc.referencesBarthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBartoszyński K., Sternizm, [w:] Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBartoszyński K., O fragmencie, [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBartoszyński K., Podmiot literacki – konstrukcje i dekonstrukcje, [w:] Ja, Autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżko, Warszawa 1996 (przedruk [w:] idem, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004).pl_PL
dc.referencesBartoszyński K., Hermeneutyka a dekonstrukcja. Hans-Georg Gadamer i Jacques Derrida wobec poezji, [w:] idem, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Nowoczesność i Zagłada, przeł. F. Jaszuński, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, przekł. przejrzał Z. Bauman, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., The Concept of Literature, [w:] Literary Theory and Structure, eds. F. Brady, J. Palmer, M. Price, New Haven and London 1973 (przekład polski: O pojęciu literatury, przeł. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2).pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Fiction as Representation, „Synthese” 1981 (46).pl_PL
dc.referencesBeardsley M. C., Wimsatt W. K., Jr., Złudzenie oddziaływania emocjonalnego, przeł. M. Szpakowska, [w:] Nowa Krytyka. Antologia, wyb. H. Krzeczkowski, wstęp i oprac. Z. Łapiński, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBeaujour M., La poétique de l’automatisme chez André Breton, „Poétique” 1976 (25).pl_PL
dc.referencesBeckett S., Watt, przeł. M. Kędzierski, Bydgoszcz 1993.pl_PL
dc.referencesBéhar H., O tytułach surrealistycznych, przeł. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1981.pl_PL
dc.referencesBellemin-Noël J., Jak „psychoanalizować” sen Swanna?, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4.pl_PL
dc.referencesBereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesBereś S., Poł wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBereś S., Socrealistyczne przypadki Stanisława Lema, „Puls” 1990, nr 45.pl_PL
dc.referencesBereś S., Fikcje Stanisława Lema, „Odra” 1992, nr 10.pl_PL
dc.referencesBereś S., Historia literatury w rozmowach, XX–XXI wiek, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBertrand A., Nocny Kasper. Fantazje sposobem Rembrandta i Callota, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesBetti E., Hermeneutics as the general methodology of the ‘Geisteswissenschaften’, [w:] Contemporary Hermeneutics, ed. J. Bleicher, Boston 1980.pl_PL
dc.referencesBetti E., The Epistemological Problem of Understanding As an Aspekt of the General Problem of Knowing, trans. S. Noakes, [w:] Hermeneutics: Questions and Prospects, ed. G. Shapiro, A. Sica, Amherst 1984.pl_PL
dc.referencesBhabha H., Mimikra i ludzie. Dwuznaczności dyskursu kolonialnego, przeł. T. Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” 2008, nr 2.pl_PL
dc.referencesBiedrzycki K., Skalpel poety, „Znak” 1998.pl_PL
dc.referencesBielecki M., Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBielska-Krawczyk H., Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBieńkowska E., Zobaczone, przeczytane: Stanisław Barańczak, „Chirurgiczna precyzja” (wyd. A5), „Zeszyty Literackie” 68, jesień 1999.pl_PL
dc.referencesBieńkowska E., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesBieńkowska E., Przemilczenie, [w:] eadem, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBieńkowski Z., Ćwierć wieków intymności, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBińczyk E., Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBlackmur R. P., Przedmowy krytyczne Henry Jamesa, przeł. K. Biskupski, [w:] Nowa krytyka. Antologia, wyb. H. Krzeczkowski, wstęp i oprac. Z. Łapiński, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Powrót intelektu: „Traktat poetycki” (1957), [w:] idem, Miłosz jak świat, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBobryk J., Akty świadomości i procesy poznawcze, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesBoccaccio G., Dekameron, przeł. E. Boyé, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBocheński T., Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982; wyd. II (poprawione i rozszerzone): Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni (Studium z poetyki historycznej), Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne; Proza Miłosza, [w:] idem, Pre-teksty i teksty, Warszawa 1991 (przedruk [w:] Poznawanie Miłosza 2, część 2, 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2000).pl_PL
dc.referencesBolecki W., Podmiot jako przedmiot, „Teksty Drugie” 1994, nr 2.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Od „postmodernizmu” do „modernizmu” (Wat – inne doświadczenie), „Teksty Drugie” 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Modalność – literaturoznawstwo i kognitywizm, „Teksty Drugie” 2001, nr 5.pl_PL
dc.referencesBolecki W., „Aż do końca świata”. (O „Podzwonnym dla dzwonnika” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), „Znak” 2003, nr 12.pl_PL
dc.referencesBolecki W. (Herling-Grudziński G.), Rozmowy w Dragonei. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBolecki W. (Herling-Grudziński G.), Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBondanella P., Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa, przeł. M. P. Markowski, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesBonnet M., Notice, Réception de l’oeuvre, Note sur le texte, Note et variantes, [w:] A. Breton, Oeuvres complètes, t. 1, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesBooth W., The Rhetoric of Fiction, 2nd ed., Chicago 1983.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., Biblioteka Babel; Pierre Menard, autor „Don Kichota”, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, [w:] idem, Fikcje, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., Kwiat Coleridge’a; Nathaniel Hawthorne, przeł. Z. Chądzyńska, [w:] idem, Antologia osobista, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., Borges i ja; Przypowieść o Cervantesie i Don Kichocie, [w:] idem, Twórca, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., Utopia człowieka zmęczonego, [w:] Księga piasku, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., Ferrari O., W dialogu, przeł. E. Nawrocka, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesBorowski J., „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesBorowski T., Milczenie; Spotkanie z dzieckiem; U nas w Auschwitzu…, [w:] idem, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesBoxer S., Falls of Tower and the Rise of Polish Poetry, „The New York Times” 2002 (March 16).pl_PL
dc.referencesBraun K., Różewicz T., Języki teatru, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesBronson E., The Death of Cervantes and the Life of „Don Quixote”, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesBuczyńska-Garewicz H., Znak i oczywistość, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesBudrecki L., Guwernantka i duchy, [w:] idem, Jedenaście szkiców o prozie amerykańskiej, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesBuranen L., Roy A. M. (red.), Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World, New York 1999.pl_PL
dc.referencesBurgin R., Rozmowy z Isaakiem Bashevisem Singerem, przeł. E. Petrajtis-O’Neill, Gdańsk 1992.pl_PL
dc.referencesBurgin R., Rozmowy z Jorge Luisem Borgesem, przeł. M. Kłobukowski, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesBurke S., The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh 1993.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Lekturografia. Filozofia czytania według Jacques’a Derridy, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Pomiędzy strukturalizmem i poststrukturalizmem: przypadek Barthes’a, „Ruch Literacki” 2001, nr 4.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Od metafizyki do etyki, „Teksty Drugie” 2002, z. 1/2.pl_PL
dc.referencesCappelørn N. J., „Centrum Badań nad Sørenem Kierkegaardem” i nowe krytyczne wydanie dzieł Kierkegaarda: „Søren Kierkegaards Skrifter”, przeł. A. Djakowska, [w:] Tożsamości Kierkegaarda, red. A. Djakowska, A. Przybysławski, A. Schiffmann, „Principia” 1999 (t. XXIII).pl_PL
dc.referencesCarrol D., Pokusa faszyzmu a kwestia literatury: sprawiedliwość, smutek i błąd polityczny (list otwarty do Jacquesa Derridy), przeł. P. Sommer, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11.pl_PL
dc.referencesCarrol L., The Annotated Alice. Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass with an Introduction and Notes, ed. M. Gardner, Cleveland and New York 1963.pl_PL
dc.referencesCarrol L., O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Moderate Moralism, „British Journal of Aesthetics” 1996, nr 3.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge 2001.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Art and the Ethical Domain, [w:] Blackwell Companion to Aesthetics, ed. P. Kivy, Oxford MA, 2004.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Ethics and Aesthetics: Replies to Dickie, Stecker and Livingston, „British Journal of Aesthetics” 2006, no. 1.pl_PL
dc.referencesCarrol N., Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań, przeł. J. Zięba, „Teksty Drugie” 2002, z. 1/2.pl_PL
dc.referencesCavanagh C., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, przeł. E. Kulik-Bielińska, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesCéline L. F., Entretiens avec le Professeur Y, Paris 1955.pl_PL
dc.referencesCervantes Saavedra M. de, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przeł. A. L. Czerny, Z. Czerny, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesCharbonnier G., Entretiens avec Raymond Queneau, Paris 1962.pl_PL
dc.referencesCharbonnier G., Entretiens avec Jorge Luis Borges, Paris 1967.pl_PL
dc.referencesChartier R., Cztery pytania do Haydena White’a, przeł. M. Loba, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesChądzyńska Z., Posłowie, [w:] Opowiadania zebrane, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesChlewiński Z. (red.), Modele umysłu. Zbiór tekstów, wybór, red. nauk. i wprow. Z. Chlewiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesCirlot J. E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesClose A. J., The Romantic Approach to Don Quixote, Cambridge 1978.pl_PL
dc.referencesCollini S., Wstęp: Interpretacja skończona i nieskończona, [w:] U. Eco , R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesConnoly J. M., Gadamer and the Author’s Authority: A Language-Game Approach, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1986 (44), nr 2.pl_PL
dc.referencesCooper D. E., Metaphor, Oxford 1986.pl_PL
dc.referencesCortazar J., O uczuciu bycia nie całkiem, przeł. Z. Chądzyńska, „Literatura na Świecie” 1973, nr 2.pl_PL
dc.referencesCortazar J., Opowiadania zebrane, przeł. Z. Chądzyńska, M. Jordan, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesCouturier M., La Figure de l’auteur, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesCrews F., Czy literaturę można poddawać psychoanalizie?, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4.pl_PL
dc.referencesCritchley S., The Ethics of Deconstruction. Derrida and Levinas, London 1992.pl_PL
dc.referencesCuller J., Structuralist Poetics. Structuralism. Linguistics and the Study of Literature, Ithaca, N.Y. 1975.pl_PL
dc.referencesCuller J., Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, [w:] Znak, styl, konwencja, wyb. i wstęp. M. Głowiński, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesCuller J., Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3.pl_PL
dc.referencesCuller J., Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4.pl_PL
dc.referencesCurrie G., An Ontology of Art, New York 1989.pl_PL
dc.referencesCurrie G., The Nature of Fiction, Cambridge 1990.pl_PL
dc.referencesCurrie G., Work and Text, „Mind” 1991, vol. 100.pl_PL
dc.referencesCurtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, wyd. II.pl_PL
dc.referencesCycero Marek Tulliusz, Pisma krasomowcze i polityczne, [w:] idem, Dzieła, t. 6, przeł. E. Rykaczewski, Poznań 1873.pl_PL
dc.referencesCycero Marek Tulliusz, O mówcy, przeł. B. Awianowicz, Kęty 2010.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Pomiędzy listem a powieścią, „Teksty” 1975, z. 4 (przedruk [w:] eadem, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000).pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Dwukrotnie ocalony, „Tytuł” 1992, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich, [w:] Kryzys i przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesDanek D., Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji „Operetki”, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4.pl_PL
dc.referencesDanek D., Dzieło literackie jako książka, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesDanek D., Sen (marzenie senne), [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesDanielewicz J., Relacja: autor – podmiot liryczny w liryce greckiej, [w:] Autor – podmiot literacki – bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesDanto A., The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, MA 1981.pl_PL
dc.referencesDavidson D., Actions and Events oraz Intending, [w:] Essays on Actions and Events, Oxford 1980.pl_PL
dc.referencesDavidson D., Umysł materialny, przeł. T. Baszniak; Zwierzęta racjonalne, przeł. C. Cieśliński, [w:] Eseje o prawdzie, języku i umyśle, wyb. i wstęp B. Stanosz, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDavies D., Works, Texts, and Contexts: Goodman on the Literary Artwork, „Canadian Journal of Philosophy” 1991, vol. 21, nr 3.pl_PL
dc.referencesDąbrowski S., Kontrteksty teoretycznoliterackie, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesDąmbska I., O konwencjach i konwencjonalizmie, Wrocław 1975.pl_PL
dc.referencesDehnel P., Dekonstrukcja a hermeneutyka. 1.4. O poezji Paula Celana, [w:] Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesDeKoven E. S., Holokaust a zmieniające się granice sztuki i historii, przeł. M. Michalski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesDelaperrière M., W poszukiwaniu autora. Gry i stawki polskiej literatury współczesnej, [w:] eadem, Dialog z dystansu. Studia i szkice, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDerrida J., La Dissémination, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Struktura i geneza „Essai sur l’origine de langues”, [w:] O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Psyché. Odkrywanie innego, przeł. M. P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Niczym szum morza w głębi muszli. Wojna Paula de Mana, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Bytom 2000.pl_PL
dc.referencesDickstein M. (red.), Revival of Pragmatism. New Essays on Social Thought, Law and Culture, Durham 1998.pl_PL
dc.referencesDjakowska A., Marginalia, posłowie do: S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego. Przez Vigiliusa Haufniensis, przeł. A. Djakowska, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesDjakowska A., Jestem pseudonimem, [w:] Tożsamości Kierkegaarda, red. A. Djakowska, A. Przybysławski, A. Schiffmann, „Principia” 1999 (XXIII).pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Metafora, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Mój intymny mały świat a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesDomańska E., Wokół metahistorii, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesDomańska E. (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesDousteyssier-Khoze C., Place-Verghnes F. (red.), Poétiques de la parodie et du pastiche de 1850 à nos tours, Oxford, Berlin, Bruxelles, New York, Wien 2006.pl_PL
dc.referencesDrong L., Zaskakująco poprawny profesjonalista, „Er(r)go” 2003, z. 1.pl_PL
dc.referencesDrong L., Od konwencjonalizmu do normatywizmu. Kilka uwag o ewolucji poglądów teoretycznoliterackich Stanleya Fisha, „Er(r)go” 2006, z. 1.pl_PL
dc.referencesDummett M., Język i komunikacja, [w:] Filozofia języka, wyb. i wstęp B. Stanosz, przeł. T. Szubka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDybel P., Lacan Jacques, Les quatres concepts fondamentaux de la psychoanalyse, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 5, red. B. Skarga, przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDybel P., Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji, „Teksty Drugie” 2001, nr 6.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Stereotypy intertekstualności, [w:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesEaglestone R., Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesEaton M. M., Liars, Ranters, and Dramatic Speakers, [w:] Language and Aesthetics, ed. R. R. Tilgham, Lawrence 1973.pl_PL
dc.referencesEckermann J. P., Rozmowy z Goethem, przeł. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesEco U., Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesEichenbaum B., Teoria metody formalnej, przeł. R. Zimand, [w:] idem, Szkice o prozie i poezji, wyb. i przekł. L. Pszczołowska, R. Zimand, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesEl Saffar R., Distance and Control in Don Quixote: A Study in Narrative Technique, Chapel Hill, NC 1975.pl_PL
dc.referencesElgin C. Z., Goodman N., Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, Indianapolis 1988.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., Granice krytyki literackiej, przeł. H. Pręczkowska, [w:] idem, Szkice literackie, red., wyb., przedm. i przyp. W. Chwalewik, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., Od Poe’a do Valéry’ego, [w:] idem, Szkice krytyczne, przeł. M. Niemojowska, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., Kraj spustoszony, przeł. J. Niemojowski, „Poezja” 1975, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., Poezje, wyb. i posł. M. Sprusiński, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., The Waste Land; Jałowa ziemia, przeł. Cz. Miłosz, [w:], Poezje, wyb. i posł. M. Sprusiński, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesEliot Th. S., Ziemia jałowa, przeł. A. Piotrowski, [w:] T. S. Eliot, Poezje wybrane, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesEpstein W. (red.), Contesting the Subject, West Lafayette, IN 1991.pl_PL
dc.referencesFederman R., Imagination as Plagiarism, „New Literary History” 1976, nr 3.pl_PL
dc.referencesFelman D., Mit Maurice’a Blanchot oraz Maurice Blanchot, pomiędzy literaturą a polityką, z Philippe’em Mesnardem rozmawia D. Felman, „Literatura na Świecie” 1997, nr 8–9.pl_PL
dc.referencesFelman S., Henry James. Folie et interprétation, [w:] La folie et la chose littéraire, Paris 1978.pl_PL
dc.referencesFelski R., Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change, Cambridge 1989.pl_PL
dc.referencesFerrari O., Borges J. L., W dialogu, przeł. E. Nawrocka, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesFiała E., Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Lublin 1991.pl_PL
dc.referencesFielding H., Historia życia Toma Jonesa, czyli dzieje podrzutka, przeł. A. Bidwell, t. 1–2, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesFink I., Podróż, Londyn 1990.pl_PL
dc.referencesFish S., The Living Temple: George Herbert and Catechizing, Berkley 1978.pl_PL
dc.referencesFish S., Interpreting the „Variorum”, [w:] idem, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA 1980.pl_PL
dc.referencesFish S., Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Durham and London 1989.pl_PL
dc.referencesFish S., Self-consuming Artefacts: The Experience of Seventeenth-Century Literature, Pittsburgh, PA 1994.pl_PL
dc.referencesFish S., Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesFish S., Save the World on Your Own Time, New York 2008.pl_PL
dc.referencesFiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesFiut A., Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesFiut A., Uwierzytelnić swą nieprzynależność, [w:] Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, red. W. Ligęza, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesForstner D., OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Kim jest Autor?, przeł. M. P. Markowski, [w:] M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i oprac. T. Komendant, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFowler A., The Selection of Literary Constructs, „New Literary History” 1975, nr 1.pl_PL
dc.referencesFranz M.-L. von, Komentarz, przeł. J. Prokopiuk, „Literatura na Świecie” 1978, nr 3.pl_PL
dc.referencesFreud Z., Analiza skończona i nieskończona, [w:] Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesFreud Z., Czynności pomyłkowe, [w:] i d e m, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesFreud Z., Psychopatologia życia codziennego. Marzenie senne (Psychopatologia..., przeł. L. Jekels, H. Ivànka, przekł., uzup. i popr. W. Szewczuk; Marzenie..., przeł. W. Szewczuk), Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesFreud Z., Niesamowite, [w:] Pisma psychologiczne, t. 3, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesFriedrich H., Struktura nowoczesnej liryki, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? Komentarz do cyklu wierszy Celana „Atemkristall”, [w:] idem, Czy poeci umilkną?, przeł. M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1989.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesGaley M., (Marguerite Yourcenar), Les yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, Paris 1980 (przekład: Rozmowy z Marguerite Yourcenar, przeł. K. Dolatowska, Gdańsk 1996).pl_PL
dc.referencesGang T. M., Intention, „Essays in Criticism” 1957, nr 7.pl_PL
dc.referencesGazda G., Futuryzm w Polsce, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesGazda G., Salska A. (red.), Jerzy Kosiński: być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej: Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur. Łódź 8–10 maja 1995, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGeertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesGenette G., Figures III, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesGenette G., Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982.pl_PL
dc.referencesGibbs R. W., Colston H. L. (red.), Irony in Language and Thought: a Cognitive Science Reader, New York 2007.pl_PL
dc.referencesGide A., L’Immoraliste, [w:] idem, Romans, Paris 1958.pl_PL
dc.referencesGide A., Immoralista, [w:] idem, Immoralista i inne utwory, przeł. I. Rogozińska, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1968.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Parodia konstruktywna (O „Pornografii” Gombrowicza); Powieść a dziennik intymny, [w:] idem, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Przyboś: najwięcej słów, „Teksty” 1975, nr 1.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Komunikacja literacka jako sfera napięć, [w:] Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 86 (przedruk [w:] idem, Poetyka i okolice, Warszawa 1992).pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Jest wielkim poetą, [w:] Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Czarne sezony, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Szymborska i krytycy, „Teksty Drugie” 1998, z. 4.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., O konieczności nie-bycia sobą, „Teksty Drugie” 2006, z. 1/2.pl_PL
dc.referencesGomulicki J. W., Dodatek krytyczny do „Wierszy” C. Norwida, [w:] C. Norwid, Dzieła zebrane. Wiersze, t. 2, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesGoodwin D., Rhetorical criticism, [w:] Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ed. and comp. I. R. Makaryk, Toronto, Buffalo, London 1993.pl_PL
dc.referencesGorczyńska R. [Ewa Czarnecka], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesGosk H., Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.pl_PL
dc.referencesGórski K., Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia, [w:] idem, Rozważania teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr, Lublin 1984.pl_PL
dc.referencesGraff G., How I Learned to Stop Worrying and Love Stanley, [w:] Postmoderne Sophistry. Stanley Fish and the Critical Enterprise, ed. G. A. Olson, L. Worsham, New York 2004.pl_PL
dc.referencesGreenblatt S., Zraniona ściana, przeł. Agnieszka Szwach, [w:] idem, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesGrimm G., Rezeptionsgeschichte. Grundlegung einer Theorie, München 1977 (przekład polski – fragmenty: Recepcja a interpretacja, przeł. K. Jachimczak, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1, Kraków 1992).pl_PL
dc.referencesGrynberg H., Żydowska wojna, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesGrynberg H., Prawda nieartystyczna, Oficyna Wydawnicza „Almapress-Czeladź” 1990.pl_PL
dc.referencesGrynberg H., Dziedzictwo, Londyn 1993.pl_PL
dc.referencesGrynberg H., A New Look at „The Painted Bird”, „TO BE. Polish American Academic Quarterly” 1995, no 5/6.pl_PL
dc.referencesGumbrecht H. U., Konsequenzen der Rezeptionsästhetik, oder Literaturwissenschaft als Komunikationssoziologie „Poetica” 1975 (7), z. 3–4.pl_PL
dc.referencesHalbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przekł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesHandke R., Odbiór i odbiorcy w badaniach literackich na przykładzie estetyki i recepcji oddziaływania, [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesHart H. L. A., Punishment and Responsibility. Essais in the Philosophy of Law, Oxford 1968.pl_PL
dc.referencesHartman G., Freud versus interpretator, przeł. J. Goślicki, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesHazas A. R., La novela picaresca, Madrid 1990.pl_PL
dc.referencesHeller Á., Los odzyskany, przeł. J. Goszczyńska, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 maja 2004, nr 125 (4639).pl_PL
dc.referencesHempoliński M., Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Od autora, [w:] idem, Wieża i inne opowiadania, Poznań 1988.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Spór o „Martwą mniszkę”. Z listów do redakcji. Dyskusja redakcyjna. Gustaw Herling-Grudziński, „W drodze” 1992, nr 6.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą 1993–1996, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Drugie przyjście. Opowieść średniowieczna, [w:] idem, Opowiadania zebrane, t. 1. Zebrał i oprac. Z. Kudelski, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Legenda o nawróconym pustelniku; Prochy, [w:] idem, Opowiadania zebrane, t. 2. Zebrał i oprac. Z. Kudelski, t. 2, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Dragonei. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesHerling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHerrnstein-Smith B., Poetry as Fiction, [w:] New Directions in Literary History, ed. R. Cohen, Baltimore 1974.pl_PL
dc.referencesHerrnstein-Smith B., On the Margins of Discourse. Relation of Literature to Language, Chicago 1979.pl_PL
dc.referencesHerrnstein-Smith B., Przygodność wartości, przeł. A. Preis-Smith, [w:] Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. A. Preis-Smith, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesHirsch M., Family Frame., Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, MA–London 1997.pl_PL
dc.referencesHobson M., The Object of Art. The Theory of Ilusion in Eighteenth-Century France, Cambridge 1982.pl_PL
dc.referencesHolt J., The Marginal Life of the Author, [w:] The Death and Resurrection of the Author, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesHoltzman A., Holocaust w literaturze hebrajskiej, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.pl_PL
dc.referencesHoops W., Fikcjonalność jako kategoria pragmatyczna, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4.pl_PL
dc.referencesHusser l E., Badania logiczne, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHutcheon L., Defining parody, [w:] A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Arts Forms, New York and London 1985.pl_PL
dc.referencesHutcheon L., Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, przeł. K. Górska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.pl_PL
dc.referencesIndyk M., Obszary pragmatyki, [w:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesIngarden R., O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesIngarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesIngen F. van, Die revolte des Lesers oder Rezeption versus Interpretation. Zu Fragen der Interpretation und der Rezeptionsästhetik, „Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik” 1974 (3).pl_PL
dc.referencesIrzykowski K., Walka o treść. Beniaminek, oprac. A. Lam, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesIser W., Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkunsbedingung literarischer Prosa, [w:] Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, hrsg. R. Warning, München 1975 (przekłady: Apelatywna struktura tekstów, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1; Apelacyjna struktura tekstów, przeł. W. Bialik, [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wyb., oprac., wstęp H. Orłowski, Warszawa 1986; Apelatywna struktura tekstów, przeł. M. Kłańska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. IV, cz. 1).pl_PL
dc.referencesIwasiów I., Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie, „Teksty Drugie” 1998, z. 1/2.pl_PL
dc.referencesJacniacka M., hasło: Drzewo Poznania, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. VI, Lublin 1985.pl_PL
dc.referencesJacobi J., Psychologia C. G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJakobson R., Magia dźwięków mowy, przeł. M. R. Mayenowa; Podświadome modelowanie werbalne w poezji, przeł. A. Tanalska, [w:] W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wyb., red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesJakowska K., Międzywojenna powieść perswazyjna, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesJames H., Preface to volume 12 of the New York edition – 1908 (containing: „The Aspern Papers”; „The Turn of Screw”; „The Liar”; „The Two Faces”), http://www.henryjames.org.uk/prefaces/intro_inframe.htm; bnspl_PL
dc.referencesJames H., W kleszczach lęku, przeł. W. Pospieszała, Poznań 1959.pl_PL
dc.referencesJanion M., Sam w ciemni, [w:] Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJanion M., Nie wiem; Pułapka Jamesa, [w:] Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesJanouch G., Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnienia, przeł. J. Borysiak, E. Dyczek, posł. i przyp. E. Dyczek, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M., Etyczny wymiar hermeneutyki (wokół Gianni Vattimo), [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJardine A. A., Gynesis: Configurations of Woman and Modernity, Ithaca 1985.pl_PL
dc.referencesJarniewicz J., Wojna i nieobecność wojny w „Malowanym ptaku”, [w:] Jerzy Kosiński: być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej: Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Łódź 8–10 maja 1995, red. A. Salska, G. Gazda, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesJarniewicz J., Groźny klasycyzm, [w:] W brzuchu wieloryba. Szkice o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej i irlandzkiej, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesJarniewicz J., Niewyplute niedopałki, czyli kłopoty z Eliotem, „Literatura na Świecie” 2002, nr 10–11–12.pl_PL
dc.referencesJasińska M., Narrator w powieści przedromantycznej 1776–1831, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesJaworski S., Piszę, więc jestem, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesJaworski S., Krytyka genetyczna we Francji, [w:] Kryzys i przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978 (przedruk [w:] Złe urodzenie czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, Londyn–Warszawa 1993).pl_PL
dc.referencesJeleński K. A., Lumen obscurum. O poezji Aleksandra Wata, [w:] Zbiegi okoliczności, Paryż 1982.pl_PL
dc.referencesJeleński K. A., Wypowiedź b. t. [w:] R. Gombrowicz, Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963–1969, przekł. O. Hedemann i in., tekst polskiego wydania przejrzał J. Jarzębski, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesJennings L. B., Termin „groteska”, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.pl_PL
dc.referencesJenny L., La parole singulière, [w:] Littérature et simulation, Paris 1990.pl_PL
dc.referencesJens W., Pan Meister. Dialog o pewnej powieści, przeł. B. Wścieklica, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesJung C. G., Duch Merkuriusz, [w:] Rebis czyli kamień filozofów, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesJung C. G., O istocie snów, przeł. R. Reszke, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJung C. G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJung C. G., Symbole senne procesu indywiduacji. Przyczynek do poznania procesów nieświadomych przejawiających się w marzeniach sennych, [w:] idem, Psychologia a alchemia, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKalicki R., Jorge Luis Borges, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKaliszewski A., Gry Pana Cogito, Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesKasperski E., Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do antropologii literatury, [w:] Kryzys i przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesKayser W., Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.pl_PL
dc.referencesKerbrat-Orecchioni C., Ironia jako trop, przeł. M. Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki 1986, z. 1.pl_PL
dc.referencesKershner I., Israel’s Unexpected Spin-off From a Holocaust Trial, „The New York Times”, 6 september 2007.pl_PL
dc.referencesKertész I., Dossier K., przeł. E. Sobolewska, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKędzierski M., Posłowie, [w:] S. Beckett, Watt, przeł. M. Kędzierski, Bydgoszcz 1993.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Albo – albo. Fragment życia. Wydane przez Wiktora Eremitę, t. 1, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Przedmowy. Dla rozweselenia niektórych stanów w miarę czasu i możliwości, pióra Nicolausa Notabene, [w:] idem, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKlawe J. Z., Fernando Pessoa – poeta wieloosobowy (1888–1935), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1994, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesKlinkowitz J., Jerzy Kosinski: An Interview, [w:] The New Fiction: Interviews with Innovative American Writers, ed. J. D. Bellamy, Urbana 1974.pl_PL
dc.referencesKłosiński K., rec. z: J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4.pl_PL
dc.referencesKola A. F., Szahaj A. (red.), Filozofia i etyka interpretacji, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Światopogląd i życie codzienne, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesKomendziński T., A. Szahaj (red.), Filozofia amerykańska dziś, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesKonicka H., Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 1997, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesKornhauser J., Jak czytano „Wiersze śródziemnomorskie” Aleksandra Wata, [w:] Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, red. W. Ligęza, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesKorzeniewicz M., Doktryna i szarlataneria, „Teksty Drugie” 1993, nr 1.pl_PL
dc.referencesKosiński J., Notes of the Author on The Painted Bird, New York 1965.pl_PL
dc.referencesKosiński J., The Painted Bird, Boston 1976.pl_PL
dc.referencesKosiński J., Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKosiński J., Wystarczy być, przeł. J. Wroniak-Mirkowicz, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKosiński J., Pustelnik z 69 ulicy, przeł. R. Czarny, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKosiński J., Przechodząc obok, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKott J., Pisma wybrane, t. 1: Wokół literatury, wyb. i ukł. T. Nyczek, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKowalska M., Ironia jako strategia narracyjna w opisach świata Zagłady, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaryk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKowalska-Leder J., Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesKrall H., Sublokatorka, [w:] eadem, Sublokatorka. Okna, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKraskowska E., Intertekstualność a przekład, [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKrawczyńska D., Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKristeva J., Mémoire, „L’Infini” 1983, nr 1.pl_PL
dc.referencesKudelski Z., Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] idem, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesKudelski Z., Posłowie, [w:] G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1993–1996, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKudelski Z., Gustaw Herling-Grudziński – wątek żydowski, „Rzeczpospolita” („Rzecz o książkach”), 5 lipca 2003.pl_PL
dc.referencesKunz T., „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego), „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesKunz T., Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKuźma E., Lalak M. (red.), Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze, Szczecin 1991.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Notatki o Miłoszu, [w:] Poznawanie Miłosza 2, część pierwsza 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesLacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesLacan J., L’instance de la lettre dans l’inconscient, [w:] idem, Écrits, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesLaCapra D., Writing History, Writing Trauma, Baltimore and London 2001 (przekład I rozdz.: Pisanie historii, pisanie traumy, przeł. A. Rejniak-Majewska, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, współpraca red. M. Wójcik, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesLachmann R., Płaszczyzny pojęcia intertekstualności, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4.pl_PL
dc.referencesLaclos P. Ch. de, Les Liaisons dangereuses, Paris 1961.pl_PL
dc.referencesLaclos P. Ch. De, Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński (Boy), przekł. uzupełnił i posłowiem opatrzył M. Siemek, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLalak M. (red.), Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, Szczecin 1993.pl_PL
dc.referencesLalak M., KuźmaE. (red.), Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze, Szczecin 1991.pl_PL
dc.referencesLang B., Przedstawianie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesLang B., Nazistowskie ludobójstwo – akt i idea, przeł. A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesLauerJ. M., Invention in Rhetoric and Composition, West Lafayette, IN 2004.pl_PL
dc.referencesLecercle J.-J., Shusterman R., L’Emprise de signes. Débate sur l’expérience littéraire, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesLee B., Le roman a éditeur. La fiction de l’éditeur dans „La Religieuse”, „La Nouvelle Héloíse” et „Les Liaisons dangereuses”, Berne 1989.pl_PL
dc.referencesLegeżyńska A., Elegie przedwczesne w poezji Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka, [w:] eadem, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesLeitch V. B., Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism, New York 1992.pl_PL
dc.referencesLem S., Los społeczny, czyli znaczenie dzieła, [w:] idem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Kraków 1968.pl_PL
dc.referencesLem S., Markiz w grafie, „Teksty” 1979, nr 1.pl_PL
dc.referencesLem S., Rozważania sylwiczne, „Odra” 1992, nr 4.pl_PL
dc.referencesLem S., Apokryfy, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesLentricchia F., McLaughlin Th. (red.), Critical Terms for Literary Study, Chicago and London 1990.pl_PL
dc.referencesLevi P., Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesLevin S. R., Concerning What Kind of Speach Act a Poem is, [w:] Pragmatics of Language and Literature, ed. T. A. Van Dijk, North-Holland 1976 (przekład: Jakim aktem mowy jest utwór poetycki, przeł. S. Kumor, „Przegląd Humanistyczny” 1978, z. 1).pl_PL
dc.referencesLevinson J. (red.), Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Cambridge 1998.pl_PL
dc.referencesLewin J. I., Liryka w świetle komunikacji, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3.pl_PL
dc.referencesLibera A., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesLilly P. R., Jr, Words in Search of Victims. The Achievement of Jerzy Kosinski, Kent, OH 1988.pl_PL
dc.referencesLink H., Die Appellstruktur der Texte und ein Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft?, „Jahrbuch der deutschen Schiller-gesellschaft” 1973 (17).pl_PL
dc.referencesLink H., Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme, Stuttgart 1976.pl_PL
dc.references„Literatura na Świecie” 2003, nr 3–4 (Wokół Lacana).pl_PL
dc.referencesLivingston P., From Text to Work, [w:] After Poststructuralizm: Interdisciplinarity and Literary Theory, ed. N. Easterlin, B. Riebling, Evanston 1993.pl_PL
dc.referencesLourenço E., „Księga niepokoju” – tekst samobójca?, przeł. A. Kalewska, „Literatura na Świecie” 2002, nr 10–11–12.pl_PL
dc.referencesLucaites J. L., Condit C. M., Caudill S. (red.), Contemporary Rhetorical Theory. A Reader, New York 1999.pl_PL
dc.referencesLukian, Prawdziwa historia, [w:] idem, Dialogi, t. I, przeł. K. Bogucki, wstęp i komentarz W. Madyda, Wrocław 1960.pl_PL
dc.referencesLurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesLurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesLurker M., Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan, przeł. A. Łukaszewicz, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesLyra F., William Faulkner, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesŁapiński Z., Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1980 (przedruk [w:] Poznawanie Miłosza 2, część pierwsza 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2000).pl_PL
dc.referencesŁapiński Z., Miłosz „zaraz po wojnie”, „Teksty Drugie” 2001, z. 3/4.pl_PL
dc.referencesŁawski J., Narracja i „Wyniszczenie”. O „Spowiedzi” Calka Perechodnika, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaryk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesŁebkowska A., Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Tęcza – próba przymierza, [w:] idem, Laur i ciało, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Traktat o poezji – „Traktat poetycki”; „Wiersze śródziemnomorskie”  obrzęd ofiarny, [w:] idem, Oko poematu, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Wiersz wewnątrz gazety, „Teksty Drugie” 1991, z. 4.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Miłość, czyli zmysł udziału, [w:] Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesMackey L., Kierkegaard: A Kind of Poet, Philadelphia 1971.pl_PL
dc.referencesMagala S., John Barth, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesMagritte R., Questions du titre, [w:] idem, Ecrits complètes, ed. A. Blavier, Paris 1979.pl_PL
dc.referencesMajakowski W., Liryka, oprac. i wstęp S. Pollak, A. Stern, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesMajakowski W., Навек любовью ранен, Москва 1998.pl_PL
dc.referencesMalantschuk G., Wprowadzenie do „Powtórzenia”, [w:] S. Kierkegaard, Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantinusa, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria. Powieść ukraińska, wprow. H. Kurkowska, J. Ławski, Białystok 1999.pl_PL
dc.referencesMałecki W., „Bardzo zły substytut dla prawd absolutnych”. Pragmatyzm i teoria interpretacji, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMarie J.-N., Le nom de l’auteur, [w:] Penser de sujet aujourd’hui, red. E. Guibert-Sledziewski, Paris 1988.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] idem, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Odmiany intertekstualności, [w:] idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz.1, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Teorie powieści za granicą, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., O falsyfikowaniu interpretacji literackich, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 1.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Głos Pana (Go)Lema, „Znak” 1988, nr 11.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Przekład jako ‘simulacrum’, „Literatura na Świecie” 1997, nr 8–9.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Postęp?, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Ciało, które czyta, ciało, które pisze – wstęp do: R. Barthes, S/Z, przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., O dekonstrukcji, [w:] idem, Anatomia ciekawości, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 2001, nr 5.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Przed prawem, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Nieswój po swoje, „Teksty Drugie” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Pragmatyzm, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMartinière N., Théories de la parodie et pratique contemporaine, [w:] Figures du double. Du personage au texte, Rennes 2008.pl_PL
dc.referencesMartuszewska A., Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesMayenowa M. R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesMcDowell J., Znaczenie, komunikacja i wiedza, [w:] Filozofia języka, wyb. i wstęp B. Stanosz, przeł. T. Szubka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMcErloy B., Groteska i jej współczesna odmiana, przeł. M. B. Fedewicz, [w:] Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesMcHale B., Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej, przeł. P. Dybel, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb., oprac. i przedm. R. Nycz, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesMelberg A., Teorie mimesis. Repetycja, przeł. J. Balbierz, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMenand L. (red.), Pragmatism: A Reader, New York 1997.pl_PL
dc.referencesMerival P., Estetyka perwersji — chwyty powieści gotyckiej u Jamesa i Gombrowicza, przeł. B. Umińska, „Literatura na Świecie” 1982, nr 1.pl_PL
dc.referencesMeyer-Kalkus R., Jacques Lacan: Psychoanaliza jako lingwistyka mówienia, przeł. P. Dybel, „Teksty Drugie” 1998, z. 1/2.pl_PL
dc.referencesMichałowski P., Wypisy z „Księgi piasku”, „Literatura na Świecie” 1988, nr 12.pl_PL
dc.referencesMichelfelder D. P., Palmer R. E. (red.), Dialogue and Deconstruction: The Gadamer–Derrida Encounter, Albany 1989.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., List półprywatny o poezji, [w:] idem, Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Przeciwko poezji niezrozumiałej. Postscriptum, „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Wiersze, t. 1–3, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Traktat moralny. Traktat poetycki. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem, Aleksandrem Fiutem i Andrzejem Franaszkiem, przypisy sporządził A. Fiut, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Przeciw modernizmowi, ([w:] Czesław Miłosz w Ratuszu. Spotkanie z Czesławem Miłoszem w Nadbałtyckim Centrum Kultury), „Tytuł” 1999, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., A Treatise on Poetry; trans. from the Polish by the author and Robert Hass, The Ecco Press, 2001.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Traktat poetycki z moim komentarzem, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Druga przestrzeń, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMitchell W. J. Th. (red.), Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism, Chicago 1985.pl_PL
dc.referencesMitosek Z., Intertekstualność; Krytyka genetyczna, [w:] eadem, Teorie badań literackich, wyd. III rozszerzone, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMitterer J., Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMokrzycki E., Tak zwany mocny program a socjologia wiedzy, [w:] Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMoldenhauer J. J., Unity of Theme and Structure of The Wild Palms, [w:] William Faulkner: Three Decades of Criticism, ed. Frederick J. Hoffman, O. W. Vickery, Michigan 1960.pl_PL
dc.referencesMontesquieu Ch.-L. de Secondat, Listy perskie, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesMoran M. G., Ballif M. (red.), Twentieth-Century Rhetorics and Rhetoricians. Critical Studies and Sources, Westport 2000.pl_PL
dc.referencesMorawiec A., Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm – dyskursywność – paraboliczność, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesMorawiec A., „…W tym pięknym obozie koncentracyjnym” (Bildungsroman Imre Kertésza), „Akcent” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesMorawski S., Czy zmierzch estetyki?, [w:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, red. S. Morawski, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesMorawski S., O zdradliwej swobodzie interpretacji, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.pl_PL
dc.referencesMorrison T., Niewypowiedziane niewypowiadalne: afroamerykańska obecność w amerykańskiej literaturze, [w:] Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. A. Preis-Smith, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMuecke D. C., Ironia: Podstawowe klasyfikacje, przeł. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.pl_PL
dc.referencesMüller B., Parody: Dimension and Perspectives, Amsterdam–Atlanta 1997.pl_PL
dc.referencesMurdoch I., Czarny książę, przeł. K. Tarnowska, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMurdoch I., Spotkanie z Iris Murdoch, „Literatura na Świecie” 1975, nr 3.pl_PL
dc.referencesNabokov V., Lolita, przeł. M. Kłobukowski, b. m. w. (Da Capo) 1997.pl_PL
dc.referencesNasiłowska A., Nietrwałość, „Res Publica” 1988, nr 7.pl_PL
dc.referencesNehamas A., The Postulated Author: Critical Monism as a Regulative Ideal, „Critical Inquiry” 8/1981.pl_PL
dc.referencesNehamas A., Writer, Text, Work, Autor, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT– London 2002.pl_PL
dc.referencesNehamas A., Logics of Interpretation. The Persistence of Pluralism, [w:] idem, Surface and Depth. Dialectics of Criticism and Culture, Ithaca 2002.pl_PL
dc.referencesNeile C. S., Poetry after Auschwitz: Emotion and Culture in Fictional Representation of the Holocaust, „Innovation: The European Journal of Social Science” 1997, nr 4.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Ecce Homo. Jak się staje – Kim się jest, przeł. L. Staff, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i Fragmenty), przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Zdania i myśli różne, [w:] Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesNieukerken A. van, Dwa modernizmy i ich wpływ na poezję nowoczesną (czym różnią się Norwid, Eliot, Auden i Miłosz od francuskiego postsymbolizmu?); Stanisław Barańczak jako współczesny poeta metafizyczny, [w:] idem, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesNorris Ch., Postscript, [w:] idem, Paul de Man. Deconstruction and the Critique of Aesthetic Ideology, New York 1988.pl_PL
dc.referencesNorris Ch., Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesNorris Ch., Nowoczesność/ponowoczesność – punkty interwencji. Z Christopherem Norrisem rozmawia Tetsuji Yamamoto, „Nowa Krytyka” 2003, nr 13.pl_PL
dc.referencesNorwid C., Vade–mecum, [w:] Dzieła zebrane. Wiersze, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesNorwid C., Rzecz o wolności słowa, [w:] Pisma wszystkie, t. 3: Poematy, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesNowakowska N., Niewystarczalność teorii semantycznych i pragmatycznych w interpretacji metafory, [w:] Studia o tropach. I, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesNussbaum M., Czytać, aby żyć, przeł. A. Bielik-Robson, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesNussbaum M., „Faint with Secret Knowledge”: Love and Vision in Murdoch’s „The Black Prince”, „Poetics Today” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesNycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesNycz R., Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce; Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, [w:] Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesNycz R., Zatargi graniczne, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.pl_PL
dc.referencesNycz R., Literatura polska w cieniu cenzury (wykład), „Teksty Drugie” 1998, z. 3.pl_PL
dc.referencesNycz R., Wyrażanie niewyrażalnego w literaturze nowoczesnej; „Zamknięty odprysk świata”. O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] idem, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesNycz R., Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego; Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesNyczek T., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesNyczek T., 22 razy Szymborska, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesOhmann R., Literature as Act, [w:] Approaches to Poetics, ed. S. Chatman, New York–London 1973.pl_PL
dc.referencesOhmann R., Speech Acts and the Definition of Literature, „Philosophy and Rhetoric” 1971 (4), nr 1 (przekład polski: R. Ohmann, Literatura jako akt oraz Akty mowy a definicja literatury, przeł. B. Kowalik, W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2).pl_PL
dc.referencesOhmann R., Speech, Action, and Style, [w:] Literary Style: A Symposium, ed. S. Chatman, New York 1971 (przekład polski: Mowa, działanie, styl, przeł. K. Rosner, [w:] Znak, styl, konwencja, wyb. i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1977).pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2 (zeszyt tematyczny – Sen mara).pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesOlejniczak J., W-Tajemniczanie – Aleksander Wat, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesOlson G. A., Fish Tales: A Conversation with „The Contemporary Sophist”, [w:] G. A. Olson, Justifying Belief. Stanley Fish and the Work of Rhetoric, Albany 2002.pl_PL
dc.referencesOng W. J., Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1.pl_PL
dc.referencesOzick C., Prawa historii i prawa wyobraźni, przeł. Z. Batko, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesPalmer R. E., Hermeneutics: Interpretations Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, Evanston 1969.pl_PL
dc.referencesPalmer R. E., Manifest hermeneutyczny. (Fragmenty), przeł. M. Król, W. Lubowiecki, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.pl_PL
dc.referencesParias V., Heidegger i narodowy socjalizm, przeł. P. Lisicki, R. Marszałek, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesParkinson E. J., „The Turne of the Screw”. A History of Its Critical Interpretations. 1898–1979, http://turnofthescrew.com/pl_PL
dc.referencesPawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesPawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesPaz O., Nieznany samemu sobie, przeł. W. Korcz, „Literatura na Świecie” 1975, nr 2.pl_PL
dc.referencesPerechodnik C., Spowiedź. Dzieje rodziny żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, oprac., posł., przyp. D. Engel, wydanie na podst. rękopisu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPfister M., Koncepcje intertekstualności, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4.pl_PL
dc.referencesPicard R., Nouvelle critique ou nouvelle imposture, Paris 1965 (przekład polski – fragmenty: Nowa krytyka czy nowe szalbierstwo?, przeł. W. Karpiński, [w:] Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1974).pl_PL
dc.referencesPietrych K., W chaosie i nicości. O młodzieńczych utworach Aleksandra Wata, [w:] Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, red. W. Ligęza, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesPietrych K., O wierszach śródziemnomorskich Aleksandra Wata, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesPlaton, Protagoras; Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlaut F., Samuels A., Shoter B., Krytyczny słownik analizy Jungowskiej, przeł. W. Bobecki, L. Zielińska, 1994 (b.m.w.)pl_PL
dc.referencesPlessner H., Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, przeł. A. Zwolińska, Z. Nerczyk, Kęty 2004.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J., Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto..., [w:] Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J., Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska M., Somnambulicy. O młodopolskiej konwencji onirycznej, [w:] Somnambulicy, dekadenci, herosi, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesPodsiad A., Więckowski Z. (oprac.), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, oprac. wprow. A. Podsiad, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesPoe E. A., Filozofia kompozycji, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 5.pl_PL
dc.referencesPosner M. J., Uwaga. Mechanizmy świadomości, przeł. A. Dembińska, [w:] Modele umysłu. Zbiór tekstów, wyb., red. nauk. i wprow. Z. Chlewiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPotępa M., Przełom w hermeneutyce – F. D. Schleiermacher, [w:] Oblicza hermeneutyki, red. A. Przyłębski, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesPratt M. L., Ideology and Speech-Act Theory, „Poetics Today” 1976, nr 1.pl_PL
dc.referencesPrstojevic A., Sens et sous-détermination, entretien avec Ronald Shusterman, http://vox-poetica.org/entretien/shusterman.htmpl_PL
dc.referencesPuêch J.-B., l’Auteur supposé. Essai de typologie des écrivains imaginaires en littérature, Paris 1982.pl_PL
dc.referencesPuêch J.-B., Du vivant de l’auteur, „Poétique” 1985, nr 63.pl_PL
dc.referencesRabau S., Lire contre l’auteur: synthèse (notes), http://www.fabula.org/atelier.php?/Lecturecontrauctorialepl_PL
dc.referencesReszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim, zebr. i oprac. J. Illg, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., De l’interpretation. Essai sur Freud, Paris 1965 (przekład polski: O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, oprac. R. Reszke, Warszawa 2008).pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Czas i opowieść, t. 3; Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac. nauk. i wstęp M. Kowalska, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRiffaterre M., Wiersz jako przedstawienie: Odczytanie wiersza Victora Hugo, przeł. M. Abramowicz, „Pamiętnik Literacki” 1989.pl_PL
dc.referencesRorty R., Philosophy without Principles, [w:] Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1985.pl_PL
dc.referencesRorty R., Kariera pragmatysty, [w:] U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesRorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W. J. Popowski, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesRorty R., Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, przekł. przejrzał A. Szahaj, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesRousseau J. J., Wyznania, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesRousseau J. J., Nowa Heloiza, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław 1962.pl_PL
dc.referencesRozmowy z Tuwimem, wyb. i oprac. T. Januszewski, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesRusinek M., Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesRuskin J., The Stone of Venice, [w:] The Works of John Ruskin, vol. XI, eds. E. T. Cook, A. Wedderburn, London 1904.pl_PL
dc.referencesRussel Ch., Cindy Herman, neogotycyzm i postmodernizm, przeł. J. Płuciennik, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesRyan M.–L., Toward a Competence Theory of Genre, „Poetics” 1979, nr 2.pl_PL
dc.referencesRyle G., Czym jest umysł, przeł. W. Marciszewski, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSaid E. W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesSamuels A., Shoter B., Plaut F., Krytyczny słownik analizy Jungowskiej, przeł. W. Bobecki, L. Zielińska, 1994 (b.m.w.)pl_PL
dc.referencesSangsue D., La parodie, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesSangsue D., La Relation parodique, Paris 2007.pl_PL
dc.referencesSawicki S., Między autorem a podmiotem mówiącym, [w:] idem, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesSawicki S., O sytuacji w metodologii badań literackich, „Ruch Literacki” 1993, nr 6.pl_PL
dc.referencesSchlegel F., Fragmenty z „Lyceum”, przeł. K. Krzemieniowa, [w:] Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wyb. tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSchütz A., Don Kichot i problem rzeczywistości, przeł. D. Lachowska, „Literatura na Świecie” 1985, nr 2.pl_PL
dc.referencesScott W., Prefaces to the Waverley Novels, Lincoln 1987.pl_PL
dc.referencesSheringham M., Genèse(s) de la parole poétique: lecture de „Carnet” (1924) d’André Breton, „Pleine Marge” 1990, no 11.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Beneath Interpretation. Against Hermeneutic Holism, „The Monist” 1990 (73), nr 2.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Pragmatism and Interpretation, [w:] idem, Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art, Oxford, UK and Cambridge USA 1992.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Beneath Interpretation, [w:] The Interpretive Turn: Philosophy, Science, Culture, ed. D. R. Hiley, J. F. Bohman, R. Shusterman, Ithaca and London 1991 (przekład polski: Interpretacja a rozumienie, przeł. A. Chmielewski, [w:] idem, Estetyka pragmatyczna. żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław 1998).pl_PL
dc.referencesShusterman R., Piękna sztuka rapowania, przeł. A. Chmielewski, [w:] Estetyka pragmatyczna. żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Sztuka w akcji, sztuka prowokacji. Goodman, rap, pragmatyzm (Mix Nowej Rzeczywistości), [w:] idem, Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, red. K. Wilkoszewska, przeł. A. Mitek, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Od literatury do somaestetyki. Z Richardem Shustermanem rozmawia Wojciech Małecki, oprac. i przekł. tekstu W. Małecki, „Teksty Drugie” 2009, nr 6.pl_PL
dc.referencesSiedlecka J., Czarny ptasior, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSkrendo A., Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, t. 2, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesSlatoff W. K., Quest for Failure. A Study of William Faulkner, Ithaca 1960.pl_PL
dc.referencesSloan J. P., Jerzy Kosiński. Biografia, przeł. E. Kulik-Bielińska, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSloan Th. O., Hermeneutics: The Interpreter’s House Revisited, „The Quarterly Journal of Speech” 1971, nr 1.pl_PL
dc.referencesSløk J., O pojęciu powtórzenia”, [w:] S. Kierkegaard, Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantinusa, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSławiński J., Sprawa Gombrowicza, „Nurt” 1977, z. 2 (przedruk [w:] Prace wybrane, red. W. Bolecki, t. III: Teksty i teksty, Kraków 2000).pl_PL
dc.referencesSławiński J., Bez przydziału (I), „Teksty Drugie” 1998, nr 6.pl_PL
dc.referencesSławiński J., Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej), [w:] Interpretacja dzieła, red. M. Czerwiński, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesSławiński J., Miejsce interpretacji, „Teksty Drugie” 1995, nr 5 (przedruk [w:] Prace wybrane, red. W. Bolecki, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000).pl_PL
dc.referencesSobeczko T., Groteskowe ptaszysko, „Więź” 1989, nr 11/12.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., „Poczekalnia sądu ostatecznego”. Sen w poezji Aleksandra Wata, [w:] Szkice o poezji Aleksandra Wata, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSoin M., Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesSorrentino G., Bigos totalny (fragment), przeł. J. Kozak, „Literatura na Świecie” 1984, nr 9.pl_PL
dc.referencesSowinski G. (red.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wyb. i przekł. G. Sowiński, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesSperber D., Wilson D., Implicatures and style: Poetic effects; Literalness and metaphor; Echoic utterances and irony, [w:] Relevance. Communication and Cognition, Oxford 1986 (przekład polski – fragment: Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, z.1).pl_PL
dc.referencesSprusiński M., Posłowie. Poeta wielkiego czasu, [w:] T. S. Eliot, Poezje, wyb. i posł. M. Sprusiński, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesStarobinski J., Nowa Heloiza; Powieściowa odmienność, [w:] idem, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesStecker R., Apparent, Implied, and Postulated Authors, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesSteiner G., Obecności; Wtórne miasto, [w:] idem, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesSteinlauf M. C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSterna-Wachowiak S., Prywatny epos Pesaha Starka ze Stryja, „Tytuł” 1992, nr 3.pl_PL
dc.referencesStierle K., Was heisst Rezeption bei fiktionalen Texten?, „Poetica” 1975 (7), z. 3–4.pl_PL
dc.referencesStróżewski W., Dialektyka procesu twórczego: problematyka przeciwieństw, [w:] Dialektyka twórczości, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesSwat-Pawlicka M., Z inkubatora systemu. Casus muzułmana w systemie koncentracyjnym, „Teksty Drugie” 2004, z. 5.pl_PL
dc.referencesSwiggart P., The Art of Faulkner’s Novels, Austin 1963.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście, „Teksty Drugie” 1998, z. 4.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Jednostka czy wspólnota. Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Zniewalająca moc kultury, [w:] S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Komendziński T. (red.), Filozofia amerykańska dziś, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Kola A. F., (red.), Filozofia i etyka interpretacji, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesSzajnert D., Kukułcze jajo z myśli przodków ? O „Noli me tangere” Urszuli Kozioł, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesSzewc P., Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc, Montricher 1991.pl_PL
dc.referencesSzewc P., Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Narodziny nowej powieści, [w:] idem, O prozie. Rozważania i analizy, przeł. S. Pollak, t. 1, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Angielska powieść klasyczna, [w:] idem, O prozie. Rozważania i analizy, przeł. S. Pollak, t. 2, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Jak jest zrobiony „Don Kichote”, przeł. A. Wołodźko, [w:] Sztuka interpretacji, wyb. i oprac. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., ZOO albo listy nie o miłości, przeł. M. B. Jagiełło, „Literatura na Świecie” 1986, nr 8.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Rozanow, przeł. H. Chłystowski, „Literatura na Świecie” 1986, nr 8.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Как я пишу, [w:] idem, Гамбурский счёт. Статьиu – Воспоминания – Эссэ, t. 1, Москва 1990.pl_PL
dc.referencesSzkłowski W., Заметки о прозе русских классиков, Москва 1995.pl_PL
dc.referencesSzymański W. P., Rozmowy z pisarzami, Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesSzymborska W., Wielka liczba, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSzymborska W., Ludzie na moście, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSzymczyk-Kluszczyńska G., Proemat czyli wstęp wyzwolony, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 7/8.pl_PL
dc.referencesSzymczyk-Kluszczyńska G., Kino alchemiczne Antonina Artaud, „Acta Universitatis Lodziensis” 1990, z. 1.pl_PL
dc.referencesSzymczyk-Kluszczyńska G., Bambocjada nadrealistyczna (Aloysius Bertrand i Robert Desnos), „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 11.pl_PL
dc.referencesSzymura J., Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesŚnieżko D. (red.), Ja, Autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B., Postawić na „Powtórzenie”, [w:] S. Kierkegaard, Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantinusa, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B., Kierkegaard jako powieściopisarz, „Teksty Drugie” 1994, nr 2.pl_PL
dc.referencesŚwierczyńska D., Polski pseudonim literacki, Warszawa1983.pl_PL
dc.referencesŚwierkocki M., Człowiek telewizyjny: media i rzeczywistość w „Wystarczy być”, [w:] Jerzy Kosiński: Być tu i tam, red. A. Salska, G. Gazda, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesTabucchi A., Kufer pełen ludzi, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2002, nr 10–11–12.pl_PL
dc.referencesTamén M., The Matter of the Facts, Stanford 2004.pl_PL
dc.referencesTanner T., Co jest faktem?, przeł. B. Budzianowska, „Literatura na Świecie” 1980, nr 4.pl_PL
dc.referencesTaylor Ch., Zwrot ekspresywistyczny, [w:] idem, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik Robson, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesTaylor M. C., Kierkegaard’s Pseudonimous Authorship. A Study of Time and the Self, Princeton–New York 1975.pl_PL
dc.referencesTeicholz T. (red.), Conversation with Jerzy Kosinski, Jackson, MI 1993.pl_PL
dc.references„Teksty Drugie” 1998, nr 1–2 (Powrót psychoanalizy).pl_PL
dc.references„Text” 2004, nr 35/36 – numer tematyczny: Ironie / parodie 1: réflexions théoriques.pl_PL
dc.referencesTischner Ł., Traktat poetycki, [w:] idem, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesToeplitz K., Nad Kierkegaardem i egzystencjalizmem, [wstęp do:] S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, przeł. K. Toeplitz, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J., Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J., Syn marnotrawny, dziesięć lat później, „Teksty Drugie” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTolhurst W. E., On What A Text Is and How It Means, „The British Journal of Aesthetics” 1979 (19), nr 1.pl_PL
dc.referencesTomasik W., Intertekstualność i tendencja, [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesTomasik W., Teoria aktów mowy a literatura. (Od etiolacji do ideologii szczerości), [w:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesToruńczyk B., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesTreugutt S., Sny z premedytacją, „Teksty” 1973, nr 2.pl_PL
dc.referencesUlicka D., Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesUnamuno M. de, Konkluzja. Don Kichote i tragikomedia współczesnej Europy, [w:] idem, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, przeł. H. Woźniakowski, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesUnterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkiewicz, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesValéry P., Œuvres, t. I, Paris 1957.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Beyond Interpretation. The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, Stanford 1997.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Etyka komunikacji czy etyka interpretacji, [w:] idem, Społeczeństwo przejrzyste, przeł. M. Kamińska, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesVenclova T., Aleksander Wat, obrazoburca, przeł. J. Goślicki, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesVenclova T., O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 65, zima 1999.pl_PL
dc.referencesVendler H., A Lament in Three Voices, „The New York Review of Books”, May 2001.pl_PL
dc.referencesVeyne P., Ostatni Foucault i jego moralność, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6.pl_PL
dc.referencesVice S., The Holocaust „From Below”: Literary Child’s-Eye Views, [w:] The Legacy of the Holocaust: Children of the Holocaust, red. W. Witalisz, Z. Mazur, F. M. König, A. Krammer, H. Brod, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWalker Ch., Feminist Literary Criticism and the Author, [w:] The Death and Resurrection of the Author?, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesWalton K. L., Style and the Products and Processes of Art, [w:] The Koncept of Style, ed. B. Lang, Philadelphia 1979.pl_PL
dc.referencesWalton K. L., Uznanie fikcji: zawieszenie niewiary czy udawanie wiary?, przeł. P. Mróz, [w:] Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesWalton K. L., Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of the Representational Arts, Cambridge 1990.pl_PL
dc.referencesWat A., Wspomnienia o futuryzmie, „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 2.pl_PL
dc.referencesWat A., Metamorfozy futuryzmu, „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 3.pl_PL
dc.referencesWat A., Dziennik bez samogłosek, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, t. 1–2, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWat A., Poezje zebrane, oprac. A. Micińska, J. Zieliński, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesWat A., Narodziny poety, „Tygiel Kultury” 1998, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesWat A., Dziennik bez samogłosek, wydanie zmienione, oprac., przyp., indeks K. i P. Pietrychowie, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWatt I., Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, przeł. A. Kreczmar, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesWestphal M., Kierkegaard and the Anxiety of Authorship, [w:] The Death and Resurrection of the Author, ed. W. Irwin, Westport, CT–London 2002.pl_PL
dc.referencesWęgrzyniakowa A., Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej, Katowice (b.d.w.).pl_PL
dc.referencesWhite H., Brzemię historii, przeł. Ewa Domańska, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, przeł. E. Domańska; Odpowiedź na cztery pytania profesora Chartiera, przeł. M. Wilczyński, [w:] idem, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWięcław M., Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda), „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne” 2005 (17).pl_PL
dc.referencesWillen G. (red.), A Casebook on Henry James „The Turn of the Screw”, New York 1960.pl_PL
dc.referencesWitkiewicz S. I., Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebr. i oprac. J. Degler, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., Niebieski i brązowy zeszyt. Szkice do dociekań filozoficznych, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWodziński C., Heidegger i problem zła, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWojda D., Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesWreen M., Once is not Enough, „British Journal of Aesthetics” 1990, nr 30.pl_PL
dc.referencesWróbel S., Odkrycie nieświadomości czy destrukcja Kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesWyka K., Obrona van Meegerena, [w:] idem, Wędrując po tematach. Muzy, t. 3, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesZaleski M., O „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. nauk. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesZaworska H. (oprac.), Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesZenith R., Dramat i sen Bernarda Pessoi, przeł. K. Bartczak, „Literatura na Świecie” 2002, nr 10–11–12.pl_PL
dc.referencesZiemba K. [głos w dyskusji], „Ohyda, i zgroza, i ból”; Flora i Miles (dyskusja przeprowadzona 25 stycznia 1981 roku, autoryzowana w roku 1983) z udziałem M. Janion, E. Graczyk, S. Chwina, Z. Majchrowskiego, S. Rośka i K. Ziemby, [w:] Dzieci, wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Chwin, t. II, Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesZiomek J., Parodia jako problem retoryki; Komizm – spójność teorii i teoria spójności, [w:] idem, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesŽižek S., Wzniosły przedmiot ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, wstęp P. Dybel, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzka M., Dwa oblicza wczesnego romantyzmu (Mickiewicz – Malczewski), „Pamiętnik Literacki” 1970, nr 1.pl_PL
dc.referencesŻygulski Z., Schelmenroman, przekł. J. Jabłkowska, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-607-9
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe