Show simple item record

dc.contributor.authorFaliszek, Krystyna
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T10:46:53Z
dc.date.available2022-08-17T10:46:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationFaliszek K., Organizacje pozarządowe w lokalnej polityce społecznej (na przykładzie ośrodków pomocy społecznej województwa śląskiego), [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42803
dc.description.abstractWspółpraca samorządów lokalnych z sektorem pozarządowym w obszarze polityki społecznej jest ważnym elementem zwiększania skuteczności i efektywności rozwiązywania problemów społecznych. Zarówno po stronie instytucji publicznych, jak i po stronie organizacji pozarządowych można wskazać uwarunkowania, które ograniczają ich możliwości skutecznego i efektywnego działania. Szczególnym miejscem, gdzie te ograniczenia się ujawniają, są ośrodki pomocy społecznej w małych gminach. Celem artykułu jest przedstawienie – na podstawie wyników krótkich badań sondażowych o charakterze pilotażowym – obrazu współpracy ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim z organizacjami pozarządowymi. Intencją Autorki było ukazanie zróżnicowania podstawowych parametrów tej współpracy w zależności od wielkości gminy. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że małe i duże gminy to dwa bardzo różne światy pomocy społecznej, także w zakresie tego, jak podchodzi się do relacji z partnerami społecznymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectlokalna polityka społecznapl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectwojewództwo śląskiepl_PL
dc.titleOrganizacje pozarządowe w lokalnej polityce społecznej (na przykładzie ośrodków pomocy społecznej województwa śląskiego)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number299-319pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrystyna Faliszek – dr hab. nauk społecznych w dziedzinie socjologii, prof. UŚ. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się m.in. problematyką polityki społecznej i pomocy społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków UE. Od 2013 roku przewodniczy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim. Jest członkiem-założycielem i od początku członkiem zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesAdamiak P. [2014], Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, https://api.ngo.pl/media/get/115182 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesBadania współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi Lupa 2002 (raport z badań) [2002], Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.pl_PL
dc.referencesCharycka B., Gumkowska M. [2018], Kondycja organizacji pozarządowych. Raport z badań 2018, Stowarzyszenie Klon/Jawor, www.fakty.ngo.pl (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesFaliszek K. [2014], Ewaluacja w polskiej pomocy społecznej, [w:] K. Wódz, K. Piątek (red.), Od Welfare State do Welfare Society?, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 169–186.pl_PL
dc.referencesFaliszek K. [2016], Lokalna polityka społeczna: fakty czy mity?, „Zoon Politicon”, nr 7.pl_PL
dc.referencesFaliszek K., Leśniak-Berek E. [2010], Praca socjalna w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim, [w:] A. Kanios, M. Czechowska- Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesFaliszek K., Libor G., Muster R., Nowalska-Kapuścik D., Szpoczek-Sało M. [2013], Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A. [2020], Społeczne innowacje w świecie społecznym pracy socjalnej: ramy instytucjonalne i „czynnik ludzki”, [w:] K. Faliszek, S. Pawlas-Czyż (red.), Socjologia bez granic. O naukowej tożsamości działań na rzecz człowieka i jego środowiska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 202–221.pl_PL
dc.referencesIndeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji pozarządowych w Polsce w roku 2016 [2017], Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesKalb D. [2002], Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych krajów postkomunistycznych – dylematy, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 45–58.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T. [2016], O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmianą. Refleksja rocznicowa, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 35(4), s. 75–92.pl_PL
dc.referencesLewenstein B. [2004], Zasoby lokalne: zarys koncepcji, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, s. 281–301.pl_PL
dc.referencesMakowski G. (red.) [2012], Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesMakowski G., Schimanek T. [2008], Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesOlech A. (red.) [2012], Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. 1, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesOrganizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach. Informacja o wynikach kontroli [2019], Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/040/ (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesPazderski F. [2019], Indeks rozwoju i stabilności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w roku 2018, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesRacław M. [2011], Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, [w:] M. Dutkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesRymsza M. [2012a], Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 353–366.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (red.), [2012b], Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesRymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M. (red.) [2007], Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSobiesiak-Penszko P. [2012], Organizacje pozarządowe a partycypacja publiczna, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. 1, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 137–150.pl_PL
dc.referencesTrawkowska D. [2007], Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 10, s. 131–150.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.pl_PL
dc.referencesWasilewski J., Kotnarowski M., Betkiewicz W. [2019], Normatywno-teoretyczny chaos, czyli myślenie regionalnej elity samorządowej o demokracji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (76).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe