Show simple item record

dc.contributor.authorKotlarska-Michalska, Anna
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T10:48:06Z
dc.date.available2022-08-17T10:48:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKotlarska-Michalska A., Sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku jako źródło dylematów dla opiekunów rodzinnych, [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42804
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie porusza ciągle aktualną problematykę opieki świadczonej osobom w starszym wieku przez rodzinnych opiekunów, którzy przeżywają wiele dylematów związanych z wyborem najbardziej efektywnych form opieki, adekwatnych do własnych możliwości fizycznych, psychicznych i organizacyjnych. W opracowaniu zwrócono uwagę na kilka istotnych rodzajów dylematów, jakie przeżywają opiekunowie rodzinni, którzy muszą samodzielnie borykać się z rolą opiekuna. Dylematy te nie zawsze mogą być rozstrzygnięte przez nich samodzielnie i wymagają rozwiązań systemowych. Autorka opracowania, dokonując przeglądu stanu wiedzy o specyfice roli opiekuna osoby starszej, zasygnalizowała również obszary niewiedzy o skali trudności, z jakimi mierzą się rodzinni opiekunowie osób w starszym wieku w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectopieka nad osobami w podeszłym wiekupl_PL
dc.subjectsolidarność rodzinnapl_PL
dc.subjectdylematy opiekuńczepl_PL
dc.subjectopiekun rodzinnypl_PL
dc.titleSprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku jako źródło dylematów dla opiekunów rodzinnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number241-269pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Kotlarska-Michalska – dr hab., prof. UAM, kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2000–2020), prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (2011–2019). Współorganizatorka studiów licencjackich (1992) i magisterskich (2016) na kierunku praca socjalna. Dorobek naukowy: ponad 230 opublikowanych prac z zakresu socjologii problemów społecznych, pracy socjalnej, socjologii rodziny, polityki społecznej, socjologii starości, dewiacji i patologii społecznej. Autorka kilkudziesięciu recenzji wydawniczych monografii z socjologii oraz pracy socjalnej, kilkunastu recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Główne publikacje: Wizerunki kobiet (redaktor), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce (redaktor), Kobiety w pracy socjalnej (redaktor), Wielość spojrzeń na istotę pracy socjalnej w teorii i praktyce (redaktor).pl_PL
dc.referencesAbramson T.A. [2015], Older Adults: the „Panini Sandwich” Generation, „Clinical Gerontologist”, Vol. 38, Iss. 4, s. 251–267.pl_PL
dc.referencesBłędowski P. [2012], Potrzeby opiekuńcze osób starszych, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, s. 449–466.pl_PL
dc.referencesBraun-Gałkowska M. [2012], Projekcyjny obraz siebie w różnych grupach osób starych, [w:] T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 251–270.pl_PL
dc.referencesBromley D. [1969], Psychologia starzenia się, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBunda M., Walewski P. [2012], Starość: problem młodych, „Polityka”, nr 35.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P. [2012], Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P. [2018], Dylematy w badaniach opiekunów rodzinnych ludzi starych. Refleksje socjologa starości i opiekuna, „Pedagogika Społeczna”, nr 3 (69), s. 81–90.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P., Załęcki J., Brosz M. [2013], Gdańska starość. Portret socjologiczny mieszkańców Gdańska w wieku 65+, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.pl_PL
dc.referencesDyczewski L. [1994], Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesFabiś A., Wąsiński A. [2008], Opiekun osób starszych. Więcej frustracji niż satysfakcji, [w:] R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radość – dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 227–237.pl_PL
dc.referencesFobelova D. [2017], Modele opieki w przeżywaniu starości – aspekt etyczno-demograficzny, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: „Organizacja i Zarządzanie”, z. 112, s. 157–165.pl_PL
dc.referencesGołębiowska P. [2017], Zagrożenia w pracy z osobami starszymi – wybrane zagadnienia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 30, Iss. 4, s. 121–133.pl_PL
dc.referencesHalik J. (red.) [2002], Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesJurkiewicz C. [2003], Zespół wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej, „Praca Socjalna”, nr 3, s. 28–48.pl_PL
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. [2016], Problemy coraz starszej starości – kontekst opieki, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, nr 7(1), s. 180–202.pl_PL
dc.referencesKościńska E. [2013], Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów, [w:] A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Toruń: Wydawnictwo Akapit, s. 79–93.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2000], Starość w aspekcie socjologicznym, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 12, s. 147–159.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2014], Limited Public and Private Space for Polish Retirees, [w:] S. Grotowska, I. Taranowicz (eds.), Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, Wrocław: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 137–149.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2016], Specyfika opieki nad najstarszym pokoleniem a polityka społeczna wobec starości, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2, s. 123–142.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2017], Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 167–188.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A., Rusanen T., Niemela P. [1997], Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich, Poznań: Promocja 21.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T., Szukalski P. (red.) [2006], Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKrakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (red.) [2010], Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów, Gdańsk: Fundacja Hospicyjna.pl_PL
dc.referencesKromolicka B. (red.) [2012], Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby, Toruń: Wydawnictwo Akapit.pl_PL
dc.referencesLumer Ch. [2006], Principles of Generational Justice, [w:] J.Ch. Tremmel (ed.), Handbook of Intergenerational Justice, Cheltenham–Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesMielczarek A. [2010], Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń: Wydawnictwo Akapit.pl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., Stypińska J. [2010], Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą – wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 136–148.pl_PL
dc.referencesRaport Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, https://kigs.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/20200902_Raport_Zdrowie-w-pandemii-002.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesRysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. [2004], Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229–239.pl_PL
dc.referencesSadowska A. [1998], Kim są opiekunowie chorych?, [w:] A. Sadowska (red.), Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, s. 72–74.pl_PL
dc.referencesSytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Badanie naukowe zrealizowane przez Agencją Badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Raport końcowy [2018], Łódź: RCPS.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. [2012], Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, s. 419–448.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. (red.) [2012], Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzluz B. [2017], Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 30, Iss. 4, s. 147–157.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2008a], Polscy seniorzy w przyszłości, [w:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2008b], Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach – kilka refleksji, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 28–43.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2008c], To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska Z. [2014], Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 179, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 214–224.pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska Z. [2017], Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTwardowska-Rajewska J. [2005], Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze ochrony zdrowia, [w:] B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, s. 48–52.pl_PL
dc.referencesZbyrad T. [2014], Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy pomocy społecznej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe