Show simple item record

dc.contributor.authorWódz, Kazimiera
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T10:51:00Z
dc.date.available2022-08-17T10:51:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationWódz K., Kulturowe aspekty rezyliencji z perspektywy codziennych praktyk gospodarstw domowych, [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42806
dc.description.abstractPrzedmiotem badań, których wyniki omawiane są w niniejszym tekście, były sposoby radzenia sobie gospodarstw domowych z konsekwencjami globalnego kryzysu ekonomicznego z lat 2007–2008. Badania te realizowane były w latach 2014–2017 w projekcie RESCuE1. W tekście odnosimy się do wybranych ustaleń poczynionych w ramach jednego z obszarów tematycznych projektu RESCuE, w których przedmiotem analizy były praktyki kulturowe badanych gospodarstw domowych, czyli sposoby wykorzystywania zasobów kulturowych w przezwyciężaniu skutków niekorzystnych wydarzeń losowych, takich jak utrata bądź trudności w znalezieniu stałej pracy, śmierć lub choroba w rodzinie, wypadek skutkujący poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub niepełnosprawnością itp. Wyrywkowa prezentacja rezultatów analizy roli kapitałów: symbolicznego i kulturowego w przezwyciężaniu skutków kryzysu w badanych gospodarstwach domowych z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wskazała na szereg praktyk, które są wspólne dla badanych niezależnie od miejsca ich zamieszkania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrezyliencjapl_PL
dc.subjectpraktyki kulturowepl_PL
dc.subjectkapitał symbolicznypl_PL
dc.subjectkapitał kulturowypl_PL
dc.titleKulturowe aspekty rezyliencji z perspektywy codziennych praktyk gospodarstw domowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number339-357pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia WSB, Dąbrowa Górniczapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteKazimiera Wódz – prof. zw. dr hab., psycholog, socjolog, w latach 1988–2019 kierowała Zakładem Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, od 1994 do 2019 roku pełniła funkcję kierownika Studium Pracy Socjalnej tegoż Instytutu. Od 2021 roku emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego. Profesor w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autorka, współautorka i redaktorka około 300 prac. Główne nurty w jej pracy naukowo-badawczej to: społeczeństwo obywatelskie w Polsce, socjologia etniczności i socjologia kultury, gender studies, psychologia społeczna, teorie i metody pracy socjalnej, profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce, socjologia miasta i regionu. W ostatnich latach kierowała zespołem realizującym badania nad społecznymi i kulturowymi wzorami radzenia sobie gospodarstw domowych z sytuacjami kryzysowymi (RESCuE, 7 Program Ramowy UE, 2014-2018), których wyniki zaprezentowano w pracy K. Wódz, M. Gnieciak, K. Łęcki, Everday hardship. Patterns of Resilience in the Household living in Poverty, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2020.pl_PL
dc.referencesAdger W.N. [2000], Social and Ecological Resilience. Are They Related?, „Progress in Human Geography”, Vol. 24, Iss. 3, s. 347–364.pl_PL
dc.referencesBatty E., Cole I. [2010], Resilience and the Recession in Six Deprived Communities. Preparing to Worse to Come?, York: Joseph Rowntree Foundation.pl_PL
dc.referencesBoost M., Dagg J., Gray J., Promberger M. (red.) [2020], Poverty, Crisis and Resilience, Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA: Edward Elgar.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. [2005], Dystynkcja. Społeczna krytyka sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesDagdeviren H., Donoghue M., Promberger M. [2016], Resilience, Hardship and Social Conditions, „Journal of Social Policy”, Vol. 45, Iss. 1, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesGnieciak M., Wódz K. [2020], Cultural Aspects of Resilience from the Perspective of Everyday Practice of Households Affected by Economic Crisis, [w:] M. Boost, J. Dagg, J. Gray, M. Promberger (eds.), Poverty, Crisis and Resilience, Cheltenham, UK–Northampton MA, USA: Edward Elgar, s. 105–123.pl_PL
dc.referencesLawler S. [2011], Symbolic Capital, [w:] Encyclopaedia of Consumer Culture, ed. D. Southerton, Thousand Oaks, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesLis A., Szeremos A. [2009], Koncepcja kapitałów Pierre’a Bourdieu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (36).pl_PL
dc.referencesMacCannel D. [2005], Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa: MUZA.pl_PL
dc.referencesMandrysz W., Nowalska-Kapuścik D., Wódz K. [2016], Resilience, zaradność, strategie przetrwania. Socjoekonomiczne praktyki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Raport z badań przeprowadzonych w województwie śląskim w ramach projektu RESCuE, [w:] A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.), Zaradność społeczna: współczesne przejawy i ograniczenia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 59–72.pl_PL
dc.referencesPromberger M. [2018], Resilience and Poverty – Concept, Question, and First Results of Qualitative Nine Country Study, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 2, s. 19–36.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C., Mandes S. [2005], Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesWódz. K., Piątek K. [2018], Od Redakcji, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 2, s. 11–18.pl_PL
dc.referencesWódz K., Łęcki K., Gnieciak M., Dzienniak-Pulina D. [2015], Cultural practices in resilient households, Work Package 5, Unpublished RESCuE national report on Poland.pl_PL
dc.referencesZarycki T. [2009], Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia Społeczna”, t. 4, nr 1–2 (10).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe