Show simple item record

dc.contributor.authorPotoczna, Małgorzata
dc.contributor.authorMikołajczyk-Lerman, Grażyna
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T10:53:38Z
dc.date.available2022-08-17T10:53:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPotoczna M., Mikołajczyk-Lerman G., System opieki i wsparcia niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim, [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.21pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42807
dc.description.abstractProcesy demograficznego starzenia się wzmacniają zapotrzebowanie na wsparcie opiekuńcze dla osób w wieku senioralnym. Liczba osób starszych wymagających długotrwałej pomocy wzrasta w następstwie pogłębiających się wraz z wydłużaniem się trwania życia ograniczeń funkcjonalnych. Tekst prezentowany poniżej odnosi się do kwestii instytucjonalizacji systemu wsparcia i opieki niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Na system opieki zapewniający osobom starszym, które w związku z ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania wymagają wsparcia w codziennym zaspokajaniu potrzeb, składają się z jednej strony działania opiekuńcze podejmowane w sposób nieformalny przez członków rodziny, z drugiej, w sposób formalny, zinstytucjonalizowany, działania opiekuńcze są świadczone przez podmioty ulokowane w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Z uwagi na tendencje do deinstytucjonalizacji procesów opiekuńczych coraz wyraźniej podkreśla się rolę pomocy świadczonej w miejscu zamieszkania osoby starszej, w formie dziennej i środowiskowej. W pierwszej części artykułu przedstawiono demograficzne i społeczne uwarunkowania struktury potrzeb opiekuńczych wobec niesamodzielnych osób starszych oraz istniejące zasoby instytucjonalnego i środowiskowego wsparcia osób starszych w fazie niesamodzielności. W drugiej części zaprezentowano podstawowe trudności i problemy, z jakimi mierzą się wybrane instytucje wspierające osoby starsze w toku codziennej realizacji zadań opiekuńczych, w ramach opieki długoterminowej oraz pomocy świadczonej w formie dziennej i środowiskowej, w województwie łódzkim. Należą do nich problemy związane z udzielaniem adekwatnego do potrzeb zakresu wsparcia podopiecznych, ograniczenia utrudniające przebieg procesu oceny niesamodzielności, szacowania potrzeb pomocowych i opiekuńczych czy też utrudniające proces opiekuńczy problemy adaptacyjne podopiecznych wynikające z samotności, depresji, ograniczonego lub całkowitego braku kontaktu rodziną. Analizy przedstawione w tej części artykułu powstały na podstawie materiału empirycznego zebranego w ramach projektu badawczego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim” zrealizowanego w 2018 roku na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w wybranych różnego typu placówkach świadczących usługi opiekuńcze i zdrowotne osobom dorosłym, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają większego wsparcia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectinstytucje opieki długoterminowejpl_PL
dc.subjectinstytucje wsparcia środowiskowegopl_PL
dc.titleSystem opieki i wsparcia niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number359-394pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Potoczna – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę biedy i wykluczenia społecznego, pracy socjalnej i pomocy społecznej, aktywnych narzędzi integracji społecznej, oraz ewaluacji i edukacji do pracy socjalnej.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteGrażyna Mikołajczyk-Lerman – dr hab., prof. UŁ, kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego i wicedyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę rodziny, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, instytucji pomocy i wsparcia społecznego oraz realizacji praw dziecka.pl_PL
dc.referencesAnioł W., Bakalarczyk R., Frysztacki K., Piątek K. [2015], Nowa Opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesAugustyn M. [2010], Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa: Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej RP.pl_PL
dc.referencesBłędowski P. [2012], Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesBorowik J. [2015], Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM.pl_PL
dc.referencesCekiera R. [2016], Relacje międzygeneracyjne na odległość w perspektywie rodziców emigrantów z województwa śląskiego, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 42, s. 327–444, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-32d717df-ca32-4289-bbd5-0e3cd7b675e8 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesDaniłowicz P., Gubała-Czyżewska J., Kretek-Kamińska A., Krzewińska A., Kukulak- Dolata I., Poliwczak I. [2019], Ocena wdrożonych standardów usług asystenckich i opiekuńczych oraz standardów teleopieki. Raport z pilotażu, Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesDerejczyk J., Bień B., Szczerbińska K., Grodzicki T. [2012], Ochrona zdrowia osób starszych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesDostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej w województwie łódzkim [2018], Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.pl_PL
dc.referencesGłębocka A., Szarzyńska M. [2005], Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, Gerontologia Polska, t. 13, nr 4, s. 255–259, http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/2005-4_Gerontologia_1-1.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesGUS [2014], Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, https://stat.gov.pl/files/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesInstytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego [2016], Raport końcowy, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesIwański R. [2016], Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl_PL
dc.referencesKanios A. [2018], Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia, t. 31, nr 1, s. 209–218.pl_PL
dc.referencesKleszczewska-Albińska A. [2019], Samotność i relacje społeczne u osób powyżej 60 roku życia, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 30–37.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2016], Specyfika opieki nad najstarszym pokoleniem a polityka społeczna wobec starości, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2, s. 123–142.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2017], Dylematy towarzszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (225), s. 167–188.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. [2019], Praktyka socjalna na rzecz dzieci, kobiet i ludzi starszych, czyli „wrażliwe” kierunki działań dla rodziny, [w:] K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKramkowska E. [2016], Człowiek stary w sytuacji migracji dorosłych dzieci, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 2, t. 8 (44), s. 123–141, https://www.researchgate.net/ profile/Emilia-Kramkowska/publication/316429241_Czlowiek_stary_w_ sytuacji_migracji_doroslych_dzieci/links/5c89edf8a6fdcc3817527774/ Czlowiek-stary-w-sytuacji-migracji-doroslych-dzieci.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesKrzysztofiak D. [2016], Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl_PL
dc.referencesKrzyżowski Ł. [2012], Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 38, s. 125–142, http://cejsh.icm.edu. pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-badd8c28-7fe6-480e-8b59- 1c390edf803e (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesKusideł E., Podgórska-Jachnik D., Potoczna M. [2017], Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesMossakowska M., Więcek A., Błędowski P. [2012], PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Wydawnictwa Medyczne Termedia.pl_PL
dc.referencesNIK [2016], Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/044/ (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesNIK [2017], Opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www. nik.gov.pl/aktualnosci/zdrowie/nik-o-opiece-nad-osobami-starszymi-w-dziennych-domach-pomocy.html (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesNIK [2018], Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 2015-17. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/043/ (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesOcena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2019 [2020], Wydział ds. Badań i Analiz, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, https:// www.rcpslodz.pl/index.php/dokumenty-strategiczne-i-badania/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesOd problemu i wsparcia do aktywizacji osób starszych [2012], „Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim”, z. 5, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesOlejniczak P. [2013], Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób starszych, prace poglądowe, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, s. 183–188, https:// docplayer.pl/11646104-Wsparcie-spoleczne-i-jego-znaczenie-dla-osob-starszych.html (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesPawlak A. [2019], Seniorzy wobec migracji zarobkowej dzieci i wnuków, „Polityka społeczna w regionie łódzkim”, nr 22, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, s. 51–57.pl_PL
dc.referencesPieńkosz J., Matejczuk A. [2015], Teoria i praktyka działania instytucji opieki w Polsce. Raport końcowy, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/edition/26993?id=26993 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesPieńkosz J., Matejczuk A. [2016], Funkcjonowanie instytucji opieki w Polsce. Raport podsumowujący wyniki badań terenowych, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, https://docplayer.pl/10148783-Funkcjonowanie-instytucji-opieki-w-polsce.html (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesPlan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina – Dzieci – Praca [2013], Łódź: Rzecznik Praw Obywatelskich, https://rpo.lodzkie.pl/images/ prawo-i-dokumenty/Plan-przeciwdziaania-depopulacji-w-wojewdztwie-lodzkim.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesRajewska-Nikonowicz E. [2014], Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim, Białystok: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. [2012a], Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce, „Studia BAS”, nr 2 (30), s. 59–76, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS. nsf/0/6878635CC2E6CCFBC1257A37002A5389/$file/BAS_30-4.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. [2012b], Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. [2015], Polityka senioralna w Polsce – analiza agendy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 30, s. 47–76.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., Błędowski P. [2016], System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu, Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/System%20wsparcia%20os%C3%B3b%20starszych.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2004], Status rodzinny a sytuacja bytowa i zdrowotna osób sędziwych w środowisku wielkomiejskim (grant KBN 2H2OE03424), http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3625/Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2008a], Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153–184.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2008b], Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach – kilka refleksji, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/5331/ Sieci%20wsparcia%20-%20Szukalski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2009a], Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 59–68.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2009b], Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, [w:] P. Szukalski, Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2009c], Starzenie się ludności – wyzwanie XXI w., [w:] P. Szukalski, Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012a], Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012b], Srebrna gospodarka, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 7, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/ handle/11089/3516/2012-7%20Srebrna%20gospodarka.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2016a], Polityka aktywnego starzenia się, [w:] B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/ handle/11089/19867/Wyd.%20Sejmowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2016b], Projekt międzypokoleniowy jako narzędzie zmniejszania skali dyskryminacji ze względu na wiek, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 7, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/ handle/11089/19868/2016-07%20Projekt%20mi%c4%99dzypokoleniowy. pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2017], Projekt międzypokoleniowy jako narzędzie polityki międzypokoleniowej, [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 153–166, https://dspace.uni.lodz.pl/ xmlui/handle/11089/23820 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2019], Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 10–15.pl_PL
dc.referencesSzwałkiewicz E., Pawlak K. [2018], Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Raport, Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska Z. [2014], Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne”, nr 179, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 215–224, http://docplayer.pl/7291313-Modele-opieki-nad-osobami-niesamodzielnymi. html (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska Z. [2017], Wspierający i wspierani. Opieka nad osobami starszymi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesŚwitoń A., Wnuk A. [2015], Samotność w obliczu niesprawności osób starszych, „Geriatria”, nr 9, s. 243–249, https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201504_Geriatria_005.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesTokaj A., Krzysztofiak D. [2017], O potrzebie bycia użytecznym i problemie bezużytecznym. Z perspektywy starości, [w:] J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk (red.), Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl_PL
dc.referencesUrbaniak A. [2017], Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Raport końcowy, Łódź: Regionalne Centrum Polityki.pl_PL
dc.referencesUrbaniak A., Szukalski P. [2017], Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Raport końcowy, Łódź: Regionalne Centrum Polityki.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B., Krzyszkowski J. [2017], Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Raport końcowy, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, https:// www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2018/2018-06-04-badania-analizy-ef/2018-06-04-Potrzeby-osob-w-wieku-60WL.PDF (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, Dz.U. z 26 czerwca 2012 r. poz. 719.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, Dz.U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160001254/O/M20161254.pd (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1169/M2018000116901.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20140000052/O/M20140052.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1705 ze zm., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001705/O/D20151705.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe