Show simple item record

dc.contributor.authorPoreda, Anna
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2022-08-19T06:06:53Z
dc.date.available2022-08-19T06:06:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPoreda A., Lokalne produkty, regionalne i tradycyjne dania w gastronomii hotelowej jako przykład innowacji stosowanych przez hotele 5-gwiazdkowe w Polsce, [w:] Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19, M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 12, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-907-5.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-907-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42835
dc.description.abstractBranża gastronomiczna to jedna z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo wprowadzania wielu innowacji, podążania za aktualnymi trendami, branża gastronomiczna nawiązuje do tradycji, tzn. wykorzystywania produktów regionalnych, korzystania z kanonów kuchni narodowych czy serwowania dań regionalnych. Od gastronomii hotelowej wymaga się uniwersalności. Ma ona za zadanie odpowiadać potrzebom żywieniowym różnorodnych gości hoteli. Mimo ukierunkowania restauracji na jeden rodzaj kuchni, widać utrzymującą się tendencję do serwowania takich śniadań, by odpowiadały potrzebom jak największej grupy gości, niezależnie od kraju pochodzenia czy zwyczajów żywieniowych. Śniadania są najczęściej wybieraną usługą gastronomiczną. Hotelarze niejednokrotnie decydują się na poszerzenie tej oferty o produkty i dania pochodzenia lokalnego, własnego lub tradycyjnego – regionalnego. Wybór ten pozytywnie wpływa na przewagę konkurencyjną pomiędzy obiektami, oddziałując przy okazji pozytywnie na rozwój rynku lokalnego. Hotelarze chętnie się chwalą wykorzystywaniem takich produktów w swoim menu, dodatkowo pogłębiając wiedzę gości w zakresie kuchni kraju czy regionu. W artykule autorka przedstawiła przykłady wykorzystania dań tradycyjnych w restauracjach hotelowych ze szczególnym uwzględnieniem takich praktyk w hotelach 5-gwiazdkowych w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractThe catering industry is one of the most rapidly growing branches of the economy. However, it is worth noting that despite the introduction of many innovations and following current trends, the catering industry has not parted with tradition. Tradition is understood as the use of regional products, the use of national cuisine or the serving of regional dishes. Hotel catering is required to be highly versatile. It is also supposed to meet the nutritional needs of various hotel guests. Despite restaurants focusing on one type of cuisine, there is a persistent tendency to serve breakfasts that suit the needs of the largest group of guests, regardless of their country of origin or eating habits. Breakfasts are the most popular catering service in hotels. More and more hoteliers are deciding to extend this offer with products and dishes of their own devising, or of local or traditional-regional origin. This choice has a positive influence on the competitive advantage among the establishments, and at the same time has a positive impact on the development of the local market. Hoteliers are eager to boast of using such products on their menus, additionally contributing to the education of guests about the cuisine of the country or region. In this article, the author presents examples of using traditional dishes in hotel restaurants. With particular emphasis on such practices in five-star hotels in Polandpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPercepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19;
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectluksusowe hotelepl_PL
dc.subjectrestauracja hotelowapl_PL
dc.subjectdania regionalnepl_PL
dc.subjecthotele 5-gwiazdkowepl_PL
dc.subjectgastronomia hotelowapl_PL
dc.titleLokalne produkty, regionalne i tradycyjne dania w gastronomii hotelowej jako przykład innowacji stosowanych przez hotele 5-gwiazdkowe w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number125-136pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-908-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Poreda, mgr, asystent w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: anna. poreda@geo.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0001-6843-5981, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Zainteresowania badawcze: oscylują w temacie turystyki kulinarnej, gastronomi hotelowej, turystyki konferencyjnej i hotelarstwa. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt.: Znaczenie usług gastronomicznych w funkcjonowaniu hoteli w Polsce.pl_PL
dc.referencesBekier-Jaworska, E., Koprucha, K., Lubaś, M. (2014). Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość. Turystyka Kulturowa, 12, 21–37.pl_PL
dc.referencesCharzyński, P., Gonia, A., Podgórski, Z., Kruger, A.A. (2017). Uwarunkowania rozwoju turystyki kulinarnej w województwie pomorskim. Journal of Education, Health and Sport, 7 (4), 665–681.pl_PL
dc.referencesDuda-Seifert, M., Drozdowska, M., Rogowski, M. (2016). Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza. Turystyka Kulturowa, 5 (5), 101–114.pl_PL
dc.referencesHerman, K., Szromek, A., Naramski, M. (2014). Sprawność wykorzystania narzędzi komunikacji e-mailowej w sprzedaży produktu turystycznego. Zeszyty Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 68, 299–311.pl_PL
dc.referencesKozłowska, A. (2020). Kuchnia regionalna w gastronomii hotelowej na przykładzie Poznania. W: M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu 10: Krajoznawstwo a turystyka (s. 191–200). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220-355-4.14pl_PL
dc.referencesMakała, H. (2007). Tradycje w kuchni polskiej jako atrakcja dla turystów. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1 (15), 17–27.pl_PL
dc.referencesOłubiec-Opatowska, E., Pielak, M., Czarniecka-Skubina, E., Głuchowski, A. (2018). Oferta gastronomiczna w turystyce na przykładzie polskich obiektów noclegowych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 60 (3), 45–58.pl_PL
dc.referencesOrłowski, D. (2018). Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich. Turystyka Kulturowa, 7, 132–157.pl_PL
dc.referencesPrzybyło-Kisielewska, K., Kruczek, Z., Knefel, M. (2019). Znaczenie regionalnych produktów kulinarnych w turystyce zdrowotnej. Dobre praktyki w uzdrowisku Busko-Zdrój. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, VIII (15), 32–49. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12969.85600pl_PL
dc.referencesSala, J. (2020). Hotele luksusowe – istota, rola i paradygmaty rozwoju na rynku turystycznym. Marketing i Rynek/Journal of Marketing and Market Studies, XXVII (1), 3–13. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.1.1pl_PL
dc.referencesWalenciuk, J., Dłużewska, A. (2018). Innowacje w usługach hotelarskich – analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 145–155. https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42–15pl_PL
dc.referencesZdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych. Pobrane z: bdl.stat.gov.pl/bdl/start (13.03.2022).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Zarządzania. Pobrane z: www.mfiles.pl/pl/index.php/Dobro_luksusowe (13.03.2022).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Zarządzania. Pobrane z: www.mfiles.pl/pl/index.php/Dobro_luksusowe (13.03.2022).pl_PL
dc.referencesSłownik Języka Polskiego. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/ (13.03.2022).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.poreda@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-907-5.07
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe