Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2022-08-30T13:03:29Z
dc.date.available2022-08-30T13:03:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationRykała A., Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-074-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43015
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectdruga wojna światowapl_PL
dc.subjectmniejszość żydowskapl_PL
dc.subjectsytuacja społeczno-politycznapl_PL
dc.titlePrzemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Andrzej Rykała, 2007pl_PL
dc.page.number296pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.referencesArchiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Zespoły akt: Wydział Organizacyjny, Prezydium, Ewidencji i Statystyki, Produktywizacji, Repatriacji, Emigracji, Oświaty, Opieki Społecznej, Ziomkostw, Młodzieżowy, Kultury i Propagandy, Organizacje Syjonistyczne, Wydział Organizacyjny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz zbiór protokołów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych. Zespoły akt: Polska Partia Robotnicza, Komitet Centralny, Sekretariat; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, KC, Komisja do Spraw Narodowościowych; PZPR, KC, Wydział Administracyjny; PZPR, KC, Wydział Zagraniczny; PZPR, KC, Wydział Oświaty; PZPR, KC, Wydział Kultury; Centralne Archiwum KC PZPR, Kolekcja Bund; Ministerstwo Administracji Publicznej.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi. Zespoły akt: Prezydium Rady Narodowej, Wydział do Spraw Wyznań; PRN, Urząd Spraw Wewnętrznych; Urząd Wojewódzki Łódzki.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Krakowie. Zespoły akt: Urząd Wojewódzki.pl_PL
dc.referencesArchiwum Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (materiały nie uporządkowane).pl_PL
dc.referencesArchiwum Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (materiały | nie uporządkowane).pl_PL
dc.referencesAdelson J., 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, red. | J. Tomaszewski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski J., 1981, Gra z cieniem, „Literatura”, nr 487.pl_PL
dc.referencesAnlen B., 1981, Kilka słów o ZP „Grunwald”, „Fołks-Sztyme”, nr 29.pl_PL
dc.referencesAntologia poezji żydowskiej, 1983, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBronsztejn S., 1963, Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBronsztejnS., 1993, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBroszkiewiczJ., 1956, Okrutne dzieci — i sprawy dorosłych, „Przegląd Kulturalny”, nr 23.pl_PL
dc.referencesCała A. Datner-Śpiewak H., 1997, Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Testy źródłowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzy Polacy są antysemitami, 1996, red. J. Krzemiński, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDatner H., 1994, Szkoły Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944-1949, „Biuletyn ŻIH”, nr 1-3, s. 169-171pl_PL
dc.referencesDatner-Śpiewak H., 1981, Instytucje opieki nad dzieckiem i szkoły powszechne Centralnego Komitetu Żydów Polskich w 1945-1946, „Biuletyn ŻIH”, nr 3 (119).pl_PL
dc.referencesDatner H., Melchior M., 1997, Żydzi we współczesnej Polsce — nieobecność i powroty, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDzieje Żydów w Łodzi 1820-1944, 1991, red. W. Puś i S. Liszewski, Łódź.pl_PL
dc.referencesEisenbach A., 1983, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEisler J., 1991, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFontette de F., 1988, Historia antysemityzmu, Paryż.pl_PL
dc.referencesGeller E., 1994,Jidysz— język Żydów polskich,Warszawa.pl_PL
dc.referencesGeografia humanistyczna, 1990, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, nr 4.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Pisarski M., Stankowski A., 1997, Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrynberg M., 1974, Organizacja powrotu ludności żydowskiej z ZSRR do Polski po II wojnie światowej, „Fołks-Sztyme”, nr 27.pl_PL
dc.referencesGrynberg M., 1986, Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945-1949, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHertz A., 1961,Żydzi w kulturze polskiej, Paryż.pl_PL
dc.referencesHolzer J., 1981, Doświadczenia marca 68, „Kierunki”, nr 20.pl_PL
dc.referencesHorn M., 1985, Działalność naukowa i wydawnicza Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CKŻwP i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w latach1 945-1950„,Biuletyn ŻIH”, nr 1-2, s. 133-134pl_PL
dc.referencesHornowa E., 1985, Powrót Żydów polskich z ZSRR oraz działalność opiekuńcza Centralnego Komitetu Żydów Polskich,„ Biuletyn ŻIH”, nr 1-2.pl_PL
dc.referencesHurwic-Nowakowska I., 1996, Żydzi polscy (1947-1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJagielski J., 1995, Obecny stan cmentarzy żydowskich w Polsce, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. J. Woronczak, t. 2, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJasińska-Kania A., 1988, Postawy Polaków wobec różnych narodów: sympatie i niechęci, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 32, nr. 4.pl_PL
dc.referencesKac D., 1981, Kompleks nietolerancji, „Fołks-Sztyme”, nr 26.pl_PL
dc.referencesKagan J., 1992, Polands Jewish Heritage, New York.pl_PL
dc.referencesKainer A., 1983,Żydzi a komunizm, „Krytyka”, nr 15.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1992, Polacy — Żydzi — Komunizm. Anatomia półprawd 1939-68, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., 1956, Antysemici, pięć tez nienowych i przestroga, „Po prostu”, nr 22.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski J., 1981, „Dos Naje Lebn' — pierwsza gazeta żydowska w PRL, „Biuletyn ŻIH”, nr 3 (119).pl_PL
dc.referencesKorzeniowski J., 1986, Bibliografia czasopism żydowskich wychodzących w PRL (1944-1950), „Biuletyn ŻIH”, nr 3-4 (139-140).pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., 1956, Kwestia drażliwa, „Przegląd Kulturalny”, nr 41.pl_PL
dc.referencesKrajewski S., 1991, Problem polski — problem żydowski, „Więź”, nr 9.pl_PL
dc.referencesKrajewski S, 1997,Żydzi —Judaizm— Polska,Warszawapl_PL
dc.referencesKurek E., 1992,Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie..., Lublin.pl_PL
dc.referencesLatuch M., 1961, Repatriacja ludności polskiej w latach 1956-1960n a tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLesiakowski K., 1993, Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-1969, „Dzieje Najnowsze”, nr 2.pl_PL
dc.referencesLosy żydowskie. Świadectwa żywych, 1996, red. M. Turski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMauersberg S., 1970, Szkoły dla mniejszości narodowych w Polsce Ludowej, „Pracownia Ustroju i Organizacji Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Z Badań nad Organizacją Szkolnictwa”, nr 3.pl_PL
dc.referencesMayntz R., Holm K. Hibner P., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMeducki S., Wrona Z., 1992, Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 r., Kielce.pl_PL
dc.referencesMelchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955), Warszawapl_PL
dc.referencesMikołajewska B., 1987, Nazwy etniczne jako czynnik dystansu etnicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMisztal J., 1992, Osadnictwo Żydów polskich repatriowanych ze Związku Radzieckiego na ziemiach zachodnich i północnych, „Przegląd Zachodni”, XLVIII, 2, s. 161-184.pl_PL
dc.referencesMniejszości narodowe w Polsce, 1997, red. Z. Kurcz, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNajnowsze dzieje Żydów w Polsce, 1993, red. J. Tomaszewski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowska I., 1986, Jeszcze o kwestii żydowskiej, „Więź”, nr 7/8.pl_PL
dc.referencesNowakowska I., 1989, Fenomen żydowskiej mniejszości narodowej w okresie międzywojennym na przykładzie Polski w latach 1918—1939, „Biuletyn ŻIH” 1989, nr 1-2 (150).pl_PL
dc.referencesPiszczek R., 1993, Fundacja Rodzin Nissenbaumów 1983-1993, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPolska — Polacy — mniejszości narodowe, 1992, red. W. Wrzesiński, „Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku”, t. VIII.pl_PL
dc.referencesPosern-Zieliński A., 1982, Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii Amerykańskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProtektorzy i obrońcy wichrzycieli zwolnieni ze stanowisk w UW, 1968, „Gazeta Robotnicza”, 26 III.pl_PL
dc.referencesReligia wczoraj i dziś, 1971, red. J. Keller, Warszawapl_PL
dc.referencesRospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRoszkowski W., 1991, Historia Polski 1914-1990, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozenfeld A., 1981, Być Żydem w Polsce, „Student”, nr 19.pl_PL
dc.referencesRykowski Z., Władyka W., 1989, Polska próba. Październik '56, Kraków.pl_PL
dc.referencesSartre J.-P., 1957, Rozważania o kwestii żydowskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki L., 1937, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimon H. i M., 1990, Filozofia żydowska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwienko H., 1981, Religia i religie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSyzdek B., 1981, Niewykorzystane możliwości, „Trybuna Ludu”, nr 62.pl_PL
dc.referencesSzaynok B., 1992, Pogrom w Kielcach 4 lipca 1946, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1985, Rzeczpospolita wielu Narodów, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTyloch W., 1987, Judaizm, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUnterman A., 1989,Żydzi. Wiara i życie, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991, Kraków.pl_PL
dc.referencesWielka encyklopedia powszechna PWN, 1966, t. 3, Warszawapl_PL
dc.referencesWildstein P., 1991/1992, Z działalności Zarządu Głównego Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich w RP, „Kalendarz Żydowski — Almanach”.pl_PL
dc.referencesWildstein P., 1992/1993, Z działalności Zarządu Głównego Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich w RP, „Kalendarz Żydowski — Almanach”.pl_PL
dc.referencesWrona Z., 1992, Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 r., Kielce.pl_PL
dc.referencesWyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996, 19917G, US, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZagadnienia życia i pracy Żydów z Polski na konferencji obwodowej ZPP w Taszkiencie, 1946, „Wolna Polska” z 7 III.pl_PL
dc.referencesZalewska G., 1996, Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 roku, 1947, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys dziejów religii, 1970, red. J. Keller, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys encyklopedyczny religii, 1992, red. Z. Drozdowicz, Poznań.pl_PL
dc.referencesZdybicka Z, 1992, Religia i religioznawstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesŻaroń P., 1990, Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻołędowskiC., 1991, Powstanie i ewolucja szkolnictwa w PRL, „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 10.pl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record