Show simple item record

dc.contributor.authorJaskiernia, Jerzy
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-28T05:10:33Z
dc.date.available2022-09-28T05:10:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJaskiernia J., Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich jako formalna gwarancja bezpośrednia ochrony praw i wolności jednostki, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 213-223, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43416
dc.descriptionAutor pracy omawia rolę oraz opisuje prawo do zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, który powinien czuwać by w sferze praworządności i ochrony praw człowieka realizowane były standardy międzynarodowe, zwłaszcza Rady Europy. Dotyczy to m.in. ochrony wolności sumienia. Ważnym obszarem aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich jest identyfikowanie nieprawidłowości w sferze funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji samorządowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRzecznik Praw Obywatelskichpl_PL
dc.subjectombudsmanpl_PL
dc.subjectkrajowe instytucje ochrony praw człowiekapl_PL
dc.subjectochrona praworządnościpl_PL
dc.titlePrawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich jako formalna gwarancja bezpośrednia ochrony praw i wolności jednostkipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number213-223pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa Administracji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBanaszak N., Nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji samorządowej w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich, „Studia Lubuskie Prawnicze Instytutu Prawa i Administracji” 2007, nr 3.pl_PL
dc.referencesGajda A., Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJabłoński K.H., Rzecznik Praw Obywatelskich wobec problemu nauczania religii w szkołach publicznych, [w:] P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński (red.), Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJadamus M., Zasada niezależności i niezawisłości instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, „Orzecznictwo Sądów Administracyjnych” 2011, nr 7.pl_PL
dc.referencesJaskiernia J., Wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki, [w:] J. Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, Kielce 2008.pl_PL
dc.referencesKędzierski K., Geneza urzędu ombudsmana, „Ius et Administratio” 2007, nr 2.pl_PL
dc.referencesKrawiec G., Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKucsko-Stadlmayer C. (red.), European Ombudsman – Institutions. A Comparative Analysis, Wien 2008.pl_PL
dc.referencesLeszczenko L., Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza, status prawny, rozwój, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMalinowska I., Prawa człowieka w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] T. Okrasa (red.), Administracja i bezpieczeństwo, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMalinowska I., Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMiłkowski T., Podstawowe podobieństwa i różnice regulacji normatywnych kształtujących instytucje i zakresy uprawnień ombudsmanów Polski i Hiszpanii, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Praw Człowieka” 2011, nr 14.pl_PL
dc.referencesNowacki J., O normatywnych (abstrakcyjno-generalnych) i sytuacjonistycznych rozumieniach zasad współżycia społecznego, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 355, t. 3, Katowice 1980.pl_PL
dc.referencesPostanowienie TK z dnia 5 lipca 2005 r., Ts 155/04, OTK nr 4/B/2005, poz. 163.pl_PL
dc.referencesPostanowienie TK z dnia 6 października 1998 r., Ts 56/98, OTK ZU nr 5/1998, poz. 84.pl_PL
dc.referencesPrzywora B., Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw człowieka. Wybrane zagadnienia, [w:] B. Stańdo-Kawecka, P. Jakubek, M. Mitana, A. Papierz, B. Przywora (red.), Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego – widoczna oczyma młodych ludzi, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesRuszała B., Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2011, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzmyt A., Prawo do wystąpienia z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŚwieca J., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesTaras W., Wróbel A., Rzecznik Praw Obywatelskich a administracja publiczna, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesTrzciński J., Nota do art. 80, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTrzciński J., Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [w:] J. Trzciński (red.), Skarga konstytucyjna, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesUchwała TK z dnia 14 maja 1997 r., W. 7/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 27.pl_PL
dc.referencesWinczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWitek M., Mazurkiewicz O., Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie art. 80 Konstytucji RP jako jedna z instytucji gwarancyjnych ochrony praw jednostki, [w:] B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Przywora (red.), Instytucje ochrony praw człowieka, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesWitkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Ochrona praw osób starszych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jako krajowej instytucji ochrony praw człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 3.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Zapewnienie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka – uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesZiembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesZubik M., Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji zasady praworządności, [w:] D. Kala (red.), Praworządność i jej gwarancje, Warszawa 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.17
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe