Show simple item record

dc.contributor.authorKryszeń, Grzegorz
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-28T05:28:47Z
dc.date.available2022-09-28T05:28:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKryszeń G., Państwo rzetelne i sprawne jako idea konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 255-270, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43418
dc.descriptionAutor w swojej pracy omawia problem rzetelności i sprawności państwa jako idei konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Rzetelność i sprawność państwa są wartościami wkomponowującymi się w aksjologię Konstytucji RP, a także są spoiwem pomiędzy naczelnymi wartościami ustrojowymi. Połączenie zaś obydwu funkcji powinno lepiej chronić państwo.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKonstytucja RPpl_PL
dc.subjectpaństwo rzetelnepl_PL
dc.subjectpaństwo sprawnepl_PL
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.subjectPrezydent RPpl_PL
dc.titlePaństwo rzetelne i sprawne jako idea konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number255-270pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesBartyzel J., Republika, [w:] J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. I, Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007.pl_PL
dc.referencesBernaczyk M., Kuczma P., Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] B. Banaszak i M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010.pl_PL
dc.references„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, nr XL.pl_PL
dc.referencesDębicka A.J., Sprawne państwo, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDudek D., Konstytucja i odpowiedzialność, [w:] E. Gdulewicz i H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJackiewicz A.I., Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesKryszeń G., Konstytucyjne formy aktywności narodu w procesie sprawowania władzy publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.pl_PL
dc.referencesLis-Staranowicz D., Galster J., O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2.pl_PL
dc.referencesŁokucijewski K., Samorząd terytorialny, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMałajny R.M., Funkcje państwa i zakres ich konstytucjonalizacji (prolegomena), [w:] M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesSagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSeidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesSierpowska I., Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesSokolewicz W., Neutralność polityczna sił zbrojnych, jako konstytucyjna zasada ustroju państwa, [w:] J. Wawrzyniak i M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSokolewicz W., O znaczeniu cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi, [w:] J. Posłuszny, J. Buczkowski i K. Eckhardt (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, Przemyśl–Rzeszów 2009.pl_PL
dc.referencesStadniczenko S.L., Konstytucjonalizacja dialogu społecznego, [w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. XXII.pl_PL
dc.referencesStawecki T., Jawność jako wartość prawna, „Studia Iuridica” 2004, t. XLIII.pl_PL
dc.referencesStrzępek K.A., Znaczenie prawne Wstępu do Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Organy parlamentarne właściwe w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] M. Paździor i B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWinczorek P., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Dyrektywa „współdziałania władz” jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] J. Wawrzyniak i M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar, jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 16 września 2008 r., SK 76/06, OTK nr 7/A/2008, poz. 121.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.19
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe