Show simple item record

dc.contributor.authorBabiarz, Stefan
dc.date.accessioned2022-12-01T10:54:46Z
dc.date.available2022-12-01T10:54:46Z
dc.date.issued2022-11-29
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44472
dc.description.abstractArticle 4(1)(1)(h) and Article 16(4) of the Act on income of local government units state that proceeds from the tax on civil-law transactions are transferred to the account of the budget of the municipality (gmina) in the area where the seat of the enterprise or its organized part is located. According to Article 11 of this Act, the tax authority transfers these funds to the budget account of the relevant local government unit within 14 days from the day they are credited to the account of the tax office. The distribution of funds on account of this tax is made by a notary as the withholding agent (Article 8 of the Tax Ordinance Act) by preparing a declaration on the amount of tax collected and paid by the withholding agent, including information (constituting a tax declaration within the meaning of Article 3(5) of the TOA) on the amount of tax due to individual municipalities. It follows from the aforementioned regulations that this information, as a tax declaration, is subject to verification pursuant to Article 272 et seq. of the TOA. Furthermore, it is a substantive technical action (Article 3, § 2(4) of the Act: Law on Proceedings before Administrative Courts) thanks to which a municipality that has received less money from the tax on civil-law transactions and wishes to exercise the right to challenge this distribution (Article 133, § 1 of the TOA), as a party to these transfer proceedings, may file a complaint with an administrative court in accordance with Article 3, § 2(4) of the LPAC. The Court’s view that there is no administrative court route in this matter, forcing the municipality to commence proceedings before a common court, is wrong because it does not take into account the aforementioned legal regulations and fails to recognize that they are different from the procedure for distributing funds due to municipalities from income taxes.en
dc.description.abstractZ art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 16 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek budżetu gminy, na której obszarze znajduje się siedziba przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Zgodnie z art. 11 tej ustawy środki te organ podatkowy przekazuje na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły one na rachunek urzędu skarbowego. Podziału środków z tytułu tego podatku dokonuje notariusz jako płatnik (art. 8 Ordynacji podatkowej), sporządzając deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym także informację (będącą deklaracją podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej) o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom. Z powyższych regulacji wynika, że informacja – jako deklaracja – podlega czynnościom sprawdzającym z art. 272 i następnych Ordynacji podatkowej. Jest ona poza tym czynnością materialno-techniczną (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), przez co gmina, która otrzymała mniej środków pieniężnych z podatku od czynności cywilnoprawnych, a chce skorzystać z uprawnienia do zakwestionowania tego podziału, może jako strona (art. 133 § 1 o.p.) tego postępowania o przekazaniu złożyć skargę do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pogląd sądu o braku drogi sądowoadministracyjnej w tej kwestii i odsyłający gminę na drogę postępowania przed sądem powszechnym jest błędny, nie uwzględnia bowiem powyższych regulacji prawnych i nie dostrzega, że nie są one tożsame z procedurą podziału środków należnych gminom z tytułu podatków dochodowych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;4pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcivil-law transaction taxen
dc.subjectAct on income of local government unitsen
dc.subjectdistribution of proceeds from tax on civil-law transactions between municipalitiesen
dc.subjectsubstantive technical actionsen
dc.subjectcomplaint to administrative court on substantive technical actionen
dc.subjectrighten
dc.subjectobligationen
dc.subjectpodatek od czynności cywilnoprawnychpl
dc.subjectustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnegopl
dc.subjectpodział wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych między gminypl
dc.subjectczynności materialno-technicznepl
dc.subjectskarga do sądu administracyjnego na czynność materialno-technicznąpl
dc.subjectuprawnieniepl
dc.subjectobowiązekpl
dc.titleGlosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2864/17pl
dc.title.alternativeGloss to the decision of the Supreme Administrative Court of 8 November 2017, file ref. no. II FSK 2864/17en
dc.typeArticle
dc.page.number239-256
dc.contributor.authorAffiliationDoktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnegopl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesAdamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 2.pl
dc.referencesBąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1977.pl
dc.referencesBłaś A., Prawne formy działania administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007.pl
dc.referencesBorodo A., Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy – niektóre problemy prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 3, https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.026pl
dc.referencesBrzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.pl
dc.referencesChróścielewski W., Kmieciak Z., Tarno J.P., Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo” 2002, z. 12.pl
dc.referencesDauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018, LEX/el.pl
dc.referencesDubis W., Zbieg roszczeń a skarga z bezpodstawnego wzbogacenia, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 1.pl
dc.referencesFilipczyk H., Podatek od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015.pl
dc.referencesGoettel M., Komentarz do art. 10, [w:] M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2007.pl
dc.referencesGrochowski M., Skutki wyroków TK a bezpodstawne wzbogacenie. Założenia konstrukcyjne tle orzecznictwa, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania praw, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013.pl
dc.referencesKsiężak P., Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2004 r., V CK 272/03, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 14.pl
dc.referencesKsiężak P., Naruszenie własności nieruchomości jako źródła bezpodstawnego wzbogacenia, „Rejent” 2006, nr 4.pl
dc.referencesŁaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a.), [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80 urodzin Profesora Eugeniusza Ochędowskiego, red. Z. Chmiel, Toruń 2005.pl
dc.referencesŁętowska E., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Gd 4182/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 10.pl
dc.referencesNiezgoda A., Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Warszawa 2015.pl
dc.referencesNowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1990.pl
dc.referencesPest P., Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, Warszawa 2016.pl
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1981.pl
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967.pl
dc.referencesSłownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1981.pl
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.pl
dc.referencesSzczygieł J., Charakter czynności redystrybucji podatku od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 8.pl
dc.referencesSzober S., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1962.pl
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2008.pl
dc.contributor.authorEmailbabiarzstefan@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2022.04.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0