Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwerski, Bogusław
dc.date.accessioned2022-12-02T06:33:27Z
dc.date.available2022-12-02T06:33:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationŚliwerski B., Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8088-940-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-940-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44477
dc.descriptionNa podstawie analizy dokumentów, aktów prawnych, dostępnych w przestrzeni publicznej danych, a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na Słowacji. Zaprezentował dylematy prawne i moralne związane z tą praktyką, a także jej skutki wpływające na funkcjonowanie wydziałów, uczelni i naukę w Polsce. Istniejące luki prawne oraz krąg znajomości w odpowiednich gremiach, zdaniem autora, sprzyjały temu, że liczne grupy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce świadomie i na masową skalę uprawiały „turystykę habilitacyjną”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectturystyka habilitacyjnapl_PL
dc.subjecthabilitacja na Słowacjipl_PL
dc.subjecthabilitacja błyskawicznapl_PL
dc.subjectuczelnie słowackiepl_PL
dc.titleTurystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytycznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Bogusław Śliwerski, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number255pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-941-5
dc.referencesBiałobrzeska K., Maciejewska M., Doktor jako innowator zmian, [w:] Między adaptacyjnością a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur, red. J. Górniewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk B., Społeczeństwo wobec chorych na padaczkę – rys historyczny, TOMOGRAF, Kielce 2008.pl_PL
dc.referencesBudzeń H., Przyczyny nieżyczliwości, „Forum Akademickie” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesCierzniewska R., Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce. Ostatnia dekada XX i początek XXI wieku, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2000.pl_PL
dc.referencesČíslo materiálu: UV-9472/2016 Rezort: MŠVVaŠ SR, Rezortné číslo: 2016-8489/1219:1-15CO. Materál: Schválený Č. uznesenia:68/2016.pl_PL
dc.referencesCzabański J., Generacja PRL, „Rzeczpospolita” 2002, nr 114.pl_PL
dc.referencesCzerepaniak-Walczak M., Pedagogika – studia i studenci. Niektóre aspekty kształcenia na kierunku pedagogika, „Forum Oświatowe” 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesDiagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst & Young Bussines Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDWM.ZUW.185.108.2016.MT z dn. 2.02.2016 r.pl_PL
dc.referencesDziałalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 roku, PKA, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDziałalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 roku, PKA, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesEisler J., Nauka – krajobraz po bitwie, „Życie” 1998, nr z 4 sierpnia.pl_PL
dc.referencesElity muszą ze sobą rywalizować. Rozmowa Michała Płocińskiego z Barbarą Fedyszak-Radziejowską, socjolog, „Rzeczpospolita. Plus Minus” 2016, nr 206.pl_PL
dc.referencesFabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesGabzdyl J., Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2012.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesGontarczyk P., Tukidydes w komunizmie? „Życie” 1998, nr z 4 września.pl_PL
dc.referencesGórniewicz J., Kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych w Polsce na tle porównawczym – założenia teoretyczne i stan prawny, [w:] Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki. Raport z badań, red. J. Górniewicz, M. Maciejewska i H. Mizerek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Pedagogiki Ogólnej. Katedra UNESCO, Olsztyn 2006.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk C., Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M., Kim jestem Ja, Kim jesteś Ty. Etyka, tożsamość, rozumienie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesKlinger K., Słowacki docent gorszy niż marcowy „Dziennik Gazeta Prawna” 2005, nr 63, s. A6.pl_PL
dc.referencesKotarska E., Marcowe donosy, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr z 12–13 marca.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M., Człowiek. Kultura. Uniwersytet, wybór i opracowanie ks. A. Wawrzyniak, KUL, Lublin 1982.pl_PL
dc.referencesKruszewski K., Co niewoli, „Polityka” 1991, nr 48.pl_PL
dc.referencesKrzemiński I., Nierozliczona nauka, „Życie” 1998, nr z 7 lipca.pl_PL
dc.referencesKubielski W., Suchocka A., Topol M., Wykorzystanie podstawowych metod statystycznych w opisie i analizie wyników badań pedagogicznych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2002.pl_PL
dc.referencesKubielski W., Suchocka A.A., Statystyka dla pedagogów. Podstawowe pojęcia i techniki opracowywania wyników badań, Dziewiątka, Słupsk 2003.pl_PL
dc.referencesKubiński R., Niewidzialni. Maskowanie na polu walki, Bellona, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesŁętowska E., Perwersyjne efekty automatycznego uznawania stopni naukowych w UE, „NAUKA” 2012, nr 3.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wydawnictwo Wolumin Poznań 2002 (II wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009).pl_PL
dc.referencesMichnik A., Teren zaminowany, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr z 21 listopada.pl_PL
dc.referencesMNiSW – DWM.ZUW.185.248.2015.HR.4, Warszawa 7 stycznia 2016.pl_PL
dc.referencesNa rozdrożu biurokratycznej arbitralności, red. E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesNie każdy musi być politykiem. Paweł Śpiewak w rozmowie z Arturem Domosławskim, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr z 24–25 sierpnia.pl_PL
dc.referencesOferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki. Raport z badań, red. J. Górniewicz, M. Maciejowska i H. Mizerek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Pedagogiki Ogólnej. Katedra UNESCO, Olsztyn 2006.pl_PL
dc.referencesPachociński R., Przeobrażenia szkolnictwa wyższego w dobie globalizmu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica I” (2008), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesPismo D. Lipińskiej-Nałęcz z 8 sierpnia 2015.pl_PL
dc.referencesPismo ks. prof. Tadeusza Zasępy do Dziekana Wydziału Pedagogicznego KU w Rużomberku z dn. 28.04.2014 r. Nr: CZ 2826/2014RE (Archiwum KNP PAN).pl_PL
dc.referencesPolskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, KRASP i FRP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPrawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra i M. Wierzbowski, MNiSW, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPrzeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesRaport z przeprowadzonej w 2008 r. oceny części jednostek posiadających uprawnienia habilitacyjne i doktorskie w dziedzinach i dyscyplinach naukowych objętych zasięgiem działania Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (źródło: Archiwum CK).pl_PL
dc.referencesRaszewski J., Docent związkowiec, „Życie” 1997, nr z 29 sierpnia.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą z późn. zm., Dz.U. 05.104.874 2007.12.29 zm. Dz.U. 07.233.1714 §1.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. Nr 179, poz. 1065.pl_PL
dc.referencesRzepka G., Kariera akademicka w Republice Słowackiej, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 3.pl_PL
dc.referencesSławek T., Wielki magazyn edukacji. Sokratesi i Hippiasze, [w:] K. Maliszewski, Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.pl_PL
dc.referencesSmolar A., Polska rewolucja, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr z 5–6 listopada.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K., Człowiek wobec zmian społecznych, PWN, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek T., Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, [w:] Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, red. B.D. Gołębniak, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Anomia akademickiej pedagogiki z jej własnym udziałem, [w:] Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Autodegradacja pedagogiki jako nauki i kierunku kształcenia, [w:] Kultura – edukacja. Ciągłość i tendencje zmian, red. J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska, Wydawnictwo LIBRON, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Banalizacja nauki, „Forum Akademickie” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Prognozy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., O przewodach habilitacyjnych i profesorskich z pedagogiki społecznej (pracy socjalnej) oraz z dydaktyk szczegółowych Polaków na Słowacji w latach 2006–2011, „Rocznik Pedagogiczny” 2011, t. 34.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Ped@gog w blogosferze 2008/2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Pedagog w blogosferze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Pedagogika wobec banalizacji makropolityki szkolnictwa wyższego i nauki, [w:] Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, red. E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesTański M., Między pedagogizacją życia a ideałem wychowania, AUREUS, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesTrzeba umieć wysiąść z Lancii. Krzysztof Janik w rozmowie z Agnieszką Kublik i Moniką Olejnik, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr z 13–14 lipca.pl_PL
dc.referencesUchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dn. 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2005 r. nr 79, poz. 1120 ze zmianą w M.P. z 2008 r. nr 97, poz. 843 oraz w M.P. z 2010 r. nr 46, poz. 636 oraz w M.P. z 2011 r. nr 14, poz. 149). Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).pl_PL
dc.referencesVedecka rada Katolickej univerzity v Rużomberku. Kriteria na habilitacie docentov a vymenovanie profesorov Katolickej univerzity v Rużomberku, 7.12.2005 (druk wewnętrzny KU).pl_PL
dc.referencesWołk Z., Socjologia versus pedagogika Andrzeja Radziewicz-Winnickiego (zarys akademickiej aktywności), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.pl_PL
dc.referencesWroński M., Czy plagiat popłaca? „Forum Akademickie” 2007, nr 4.pl_PL
dc.referencesWroński M., Łatwo to udowodnić. W odpowiedzi dr. hab. inż. Henrykowi Budzeniowi, „Forum Akademickie” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesWroński M., Sprawa nierzetelnej habilitacji dr. hab. Henryka Budzenia, „Forum Akademickie” 2005, nr 5.pl_PL
dc.referencesWroński M., Sprawy zakończone, „Forum Akademickie” 2007, nr 10.pl_PL
dc.referencesWroński M., Utrata wiary w skuteczność, „Forum Akademickie” 2007, nr 1.pl_PL
dc.referencesWyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie V Wydział Karny, z dn. 5 marca 2010 r. Nr sprawy V K 55/0.pl_PL
dc.referencesZalot B., Turysta habilitowany, Tygodnik Podhalański” 2016, nr 43.pl_PL
dc.referencesZamojski P., Cynizm i donkiszoteria. Etyczne konteksty masowego kształcenia w szkole wyższej, „Człowiek – Teraźniejszość – Edukacja” 2009, nr 4.pl_PL
dc.referencesZaświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 7457 z dn. 10 lipca 2008 r. (źródło: Archiwum CK).pl_PL
dc.referencesZybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R., Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesAkademicki Kodeks Wartości – przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r. http://www.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d63b4be0-5eee-4d94-bd32-3b1ccef396f6&groupId=10172 (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesAkademický senát o rektorovi Katolíckej univerzity: Stratil našu dôveru http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/akademicky-senat-rektorovi-katolickej-univerzity-stratil-nasu-doveru.html (dostęp: 20.08.2017).pl_PL
dc.referencesAkty prawne dotyczące uznawania wykształcenia http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Ukraina (dostęp: 22.03.2016).pl_PL
dc.referencesAkty prawne dotyczące uznawania wykształcenia http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Slowacja (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesAsocha, „Turystyka habilitacyjna” naukowca z UWM https://ro.com.pl/w-sliskiej-sprawie-autorzypodjeli-temat-tzw-turystyki-habilitacyjnej-sluchaj-o-17-15/01338817 (dostęp: 17.06.2017).pl_PL
dc.referencesAudit na Katolíckej univerzite v Ružomberku: Zlyhania a neefektivita! http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/audit-katolickej-univerzite-ruzomberku-zlyhania-neefektivita.html?utm_source=Pluska 2014&utm_medium=citajteviac&utm_campaign=vb2014 (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesBarwy ochronne https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_ochronne (dostęp: 10.08.2016).pl_PL
dc.referencesBiuletyn Sejmowy 4540/VI, z dn. 4.01.2011, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 250/ http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/7E4B60A3B7C272C3C125781D0028A326?OpenDocument (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesBlog Jozef Hvorecký https://www.etrend.sk/ (dostęp: 20.08.2017).pl_PL
dc.referencesCatholic University in Ružomberok (aktualna) ID: 21609 http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=21609&_k=bg7t7l (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesCharakteristika publikácií a citácií https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/OVVP/03%20Charakteristika%20publik%c3%a1ci%c3%ad%20HaIK%20%2018.3.2014.pdf (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesCzeladko R., Polska pełna pedagogów i prawników http://www.rp.pl/artykul/112774.html (dostęp: 30.03.2008).pl_PL
dc.referencesCzeladko R., Rektorzy chcą poprawić ustawę http://www.rp.pl/artykul/19,561291-Rektorzy-chca-poprawic-ustawe-.html (dostęp: 10.11.2010).pl_PL
dc.referencesDane o habilitacjach, [w:] Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 2009 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf (dostęp: 8.11.2011).pl_PL
dc.referencesDaňková Š., O údajně zinscenované smrti dobrodruha Fossetta http://www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/491342 (dostęp: 1.10.2008).pl_PL
dc.referencesDobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje http://www.uwm.edu.pl/wnt/uploads/files/studenci/pliki/dobra-praktyka.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesDobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych http://www.mif.pg.gda.pl/kfamo/VARIA/dobre_obyczaje_w_nauce.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesDoktoraty obronione http://wnoz.ujk.edu.pl/wydzial/doktoraty/doktoraty-obronione/ (dostęp: 6.03.2016).pl_PL
dc.referencesDr hab. Barbara Błaszczyk http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=67485&_k=zkny0n (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesDr hab. Ewa Kucharska http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=82100&_k=6escm9 (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesDr hab. Remigiusz Ryziński http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=250917&_k=4xb7a7 (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesDr hab. Wojciech Gulin – pedagog, b. wojewoda włocławski http://www.tsw.edu.pl/kadra-uczelni (dostęp: 14.08.2015).pl_PL
dc.referencesDr hab. Wojciech Gulin http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=11630&_k=usnxfs (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesDzurilla P., Poliaci odmietajú pedagógom uznať tituly udelené na Slovensku https://www.noviny.sk/slovensko/150473-poliaci-odmietaju-pedagogom-uznat-tituly (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych http://ec. europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesGlovičko J., Titul univerzita si zaslúži sedem škôl http://www.sme.sk/c/4984671/titul-univerzita-si-zasluzi-sedem-skol.html (dostęp: 11.03.2018).pl_PL
dc.referencesGowin: Habilitacje uzyskiwane na Słowacji będą wymagały nostryfikacji http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/928081,gowin-habilitacja-za-granica-slowacja.html (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesGrabek A., Bielakowski C., Koniec turystyki habilitacyjnej http://www.wprost.pl/ar/517254/SKANER/?pg=0 (dostęp: 9.08.2015).pl_PL
dc.referencesGrabek A., Bielakowski C., Słowaccy docenci, polski wstyd. Naukowe szalbierstwo http://www.wprost.pl/ar/521726/Slowaccy-docenci-polski-wstyd/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesGulak-životopis.pdf http://www.ku.sk/uradna-nastenka/habilitacne-a-inauguracne-konania/oznameniao-ukonenych-habilitanych-a-inauguranych-konaniach.html (dostęp: 5.12.2014).pl_PL
dc.referencesHabilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác na PF KU, Vytvorené (Piatok, 19 December 2014 (10:08) http://www.ku.sk/uradna-nastenka/habilitacne-a-inauguracne-konania/oznamenia-o-ukonenych-habilitanych-a-inauguranych-konaniach/67189-dr-grzegorz-uszczak-habilitacia.html (dostęp: 19.12.2014).pl_PL
dc.referencesHarkotová S., Koniec profesorov na Slovensku? Chcú meniť vysoké školy https://www.aktuality.sk/clanok/392529/koniec-profesorov-na-slovensku-plavcan-chce-menit-vysoke-skoly/ (dostęp: 9.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://blogy.hnonline.sk/dominik-strecansky/ (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://medicpolska.pl/index.php/baza-lekarzy/6441-specjalistyczny-gabinet-neurologiczny-profnadzw-dr-hab-n-med-barbara-blaszczyk (dostęp: 7.08.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=vnq0kb (dostęp: 7.10.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=201199&_k=95prer (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=201352&_k=2ydhzc (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=201904&_k=16mm0s (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=205078&_k=f9ppgd (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=207262&_k=m6v495 (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=215138&_k=o4se2f (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=216507&_k=tv3rav (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=220113&_k=zuvmyf (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2013&month=04#015BDC2DE5E177ACC-1257B3A003CBB4B (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/783643,turystyka-naukowa-na-slowacji-habilitacjemozna-zrobic-szescdziesiat-razy-szybciej-niz-w-polsce.html-Poszkodowana (201512-28 15:32) (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://web.tuke.sk/lf/legislativa/131_2002.pdf (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ewakucharska.pl (dostęp: 20.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.fpvmv.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-inauguracne-konanie.html/ (dostęp: 12.04.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.goldenline.pl/grupy/Uczelnie_studia_studenci_absolwenci/prace-doktorskie-habilitacyjne-i-inne/ekspresowa-habilitacja-na-slowacji,1983968/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ku.sk/images/stories/habilitacne_a_inauguracne_konania/Dancák_K.pdf (dostęp: 19.10.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ku.sk/images/stories/habilitacne_a_inauguracne_konania/Zimny_K.pdf (dostęp: 19.10.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6596 (dostęp: 19.08.2010).pl_PL
dc.referenceshttp://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=682&news_id=740 &layout=2&page=text (dostęp: 30.11.2008).pl_PL
dc.referenceshttp://www.paneurouni.com/prava/habilitacne-a-inauguracne-konanie/kriteria/ (dostęp: 5.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/Poplatky%20-%20habilitacie.pdf (dostęp: 14.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ucn.sk/spravy/s-polskom-si-nebudeme-uznavat-vedecko-pedagogicke-tituly (dostęp: 4.03.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ukf.sk/oznamy/2659-10-12-2012---Habilitacna-prednaska-Dr--Zofie-Brańky (dostęp: 26.12.2012).pl_PL
dc.referenceshttps://blog.etrend.sk/jozef-hvorecky.html/ (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://www.portalvs.sk/sk/hai (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.ukf.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-konania/pedagogicka-fakulta/2728-dr-Zofia-Brańka (dostęp: 14.12.2013).pl_PL
dc.referenceshttps://www.umb.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/habilitacne-a-inauguracne-konania-umb/habilitacne-konanie-umb.html (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesJakich mistrzów wybieramy? Z dr. Mieczysławem Rybą, wykładowcą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia Katarzyna Cegielska http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20080419&id=my41.txt (dostęp: 19.04.2008).pl_PL
dc.referencesJancura V., Morálne bahno univerzitám nesvedčí https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/165549-moralne-bahno-univerzitam-nesvedci/ (dostęp: 6.03.2018).pl_PL
dc.referencesJapolan https://www.blogger.com/profile/11490774359810804175 (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesJuszczyk S., Recenzja pracy habilitacyjnej dr Jolanty Gabzdyl nt. Jakość zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej – Kvalita učebných úloh v primárnom vzdelávani, zatrudnionej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (Polska), starającej się o tytuł docenta v odbore 1.1.5 Predškolská a elementarna pedagogika, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy https://www.umb.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/habilitacne-a-inauguracne-konania-umb/habilitacne-konanie-umb.html (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesKatolícka univerzita v Ružomberku: Škandál strieda škandál http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/katolicka-univerzita-ruzomberku-skandal-strieda-skandal.html (dostęp: 4.05.2017).pl_PL
dc.referencesKierunki studiów i specjalności kształcenia w podziale na województwa i typy uczelni w roku akademickim 2003/2004 http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/aktualnosci/kier_stud_03_04.php (dostęp: 11.12.2004).pl_PL
dc.referencesKlein D., Koniec slovenských docentov a profesorov v Čechách https://www.noviny.sk/zahranicie/129869-koniec-slovenskych-docentov-a-profesorov-v-cechach (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesKlinger K., Burza po artykule „Dziennika”. Musimy zmienić prawo http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article232206/Musimy_zmienic_prawo.html (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKlinger K., Od doktora do profesora. W Rużomberku może to potrwać tylko dwa miesiące http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/od-doktora-do-profesora-w-ruzomberku-moze-to-potrwac-tylko,2000882,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other (dostęp: 13.03.2014).pl_PL
dc.referencesKlinger K., Resort nauki chce zablokować turystykę habilitacyjną http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/862936,slowacki-docent-gorszy-niz-marcowy-resort-nauki-chce-zablokowac-turystyke-habilitacyjna.html (dostęp: 1.04.2015).pl_PL
dc.referencesKlinger K., Turystyka naukowa: Na Słowacji habilitację można zrobić sześćdziesiąt razy szybciej niż w Polsce, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/783643,turystyka-naukowa-na-slowacjihabilitacje-mozna-zrobic-szescdziesiat-razy-szybciej-niz-w-polsce.html (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKlinger K., Wigura K., Do świata nauki tylnymi drzwiami. Słowacka fabryka polskich profesorów http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article231664/Slowacka_fabryka_polskich_profesorow.html (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych http://www.frp.org.pl/projekty/kodeksfinal.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Pracownika Naukowego. Komisja do spraw etyki w nauce PAN. Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 13.12.2012 http://www.kancelaria.pan.pl/images/stories/pliki/Uchwała_nr_10-2012_-ZO.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesKomentarz do tekstu w tygodniku „Wprost”: Poszkodowana IP 30 grudnia 2015, 10:18 https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/517395/Jest-reakcja-MNiSW-na-tekst-Wprost-o-turystyce-habilitacyjnej.html (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesKoniec pochybným univerzitám? Vysoké školy čakajú veľké zmeny https://aktualne.atlas.sk/slovensko/skolstvo/koniec-pochybnym-univerzitam-vysoke-skoly-cakaju-velke-zmeny.html (dostęp:13.03.2018).pl_PL
dc.referencesKoniec z dyplomami ze Słowacji. Wywiad z Barbarą Kudrycką http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article232744/Habilitacje_beda_wedlug_innych_zasad.html (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKonwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych (Dz.U. Nr 5, poz. 27, 28 i 29) http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9021b2ff35b24b40386429559216ffb9.pdf (dostęp: 23.03.2016).pl_PL
dc.referencesKováč P., Krčmárik R., Vysoké školy si zo študentov robia ešte väčší biznis http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/167295-vysoke-skoly-si-zo-studentov-robia-este-vaecsi-biznis/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKováčová K., Draxler: Treba zmeniť zákon, aby bolo možné titul odobrať https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/364957-draxler-treba-zmenit-zakon-aby-bolo-mozne-titul-odobrat/ (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesKováčová K., Pochybné tituly pre Poliakov? Katolícka univerzita to odmieta http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/364837-pochybne-tituly-pre-poliakov-katolicka-univerzita-to-odmieta/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesKováčová K., S Poliakmi si už nebudeme uznávať tituly docent a profesor http://debata.pravda.sk/debata/385040-s-poliakmi-si-uz-nebudeme-uznavat-tituly-docent-a-profesor/ (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referencesKrzysztof Janik https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Janik (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referencesKrzysztof Kruszewski https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kruszewski (dostęp: 2.04.2014).pl_PL
dc.referencesKs. dr hab. Stanisław Gulak http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=78931&_k=1two4g (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referencesKs. prof. dr hab. Jan Zimny http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=97601&_k=xjhs3m (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesKucharska G., Sidorowicz J., Habilitacja na Słowacji. Szybki sposób na zdobycie tytułu naukowego http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19031574,szybsza-sciezka-naukowej-kariery-w-polsce-wiedzie-przez-slowacje.html#ixzz4ITN85o8X (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesLacková Ľ., Komu prekážal Tadeusz Zasepa? Bývalého rektora Katolíckej univerzity zatlačili do kúta http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/komu-prekazal-tadeusz-zasepa-byvaleho-rektorakatolickej-univerzity-zatlacili-do-kuta.html (dostęp: 12.06.2014).pl_PL
dc.referencesMatej Bel University in Banská Bystrica, Nadane stopnie i tytuły http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=205078&_k=93tgq3 (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesMirowska-Łoskot U., Rząd blokuje turystykę naukową na Słowację http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/929236,rzad-blokuje-turystyke-naukowa-na-slowacje.html (dostęp: 1.03.2018).pl_PL
dc.referencesMontesqieu Ch. de, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html (dostęp: 27.07.2017).pl_PL
dc.referencesNa Słowacji: Poľsko: Kde ľahko prísť k titulu? Na Slovensku http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?r=sk_svet&c=A080903_151443_sk_s... (dostęp: 25.11.2008).pl_PL
dc.referencesNaga prawda o habilitacjach (nie tylko) made in Slovakia?, 18.03.2012 http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/search?q=Naga+prawda+o+habilitacjach+%28nie+tylko%29+made+in+Slovakia%3F+ (dostęp: 28.08.2017).pl_PL
dc.referencesNIK – P/99/019 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, Warszawa 2000 http://psrp.org.pl/attachments/article/1419/4.%20o%20wynikach%20kontroli%20funkcjonowania%20nadzoru%20panstwa%20nad%20niepanstwowymi%20szkolam (dostęp: 19.07.2011).pl_PL
dc.referencesNowak Z., AŚ weryfikuje pracę habilitacyjną jednego z naukowców http://forum.gazeta.pl/forum/w,60,30754301,30754301,AS_weryfikuje_prace_habilitacyjna_jednego_z_nau_.html (dostęp: 20.08.2017).pl_PL
dc.referencesNowak Z., Czy kielecki naukowiec popełnił plagiat? http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,2992953.html (dostęp: 31.10.2005).pl_PL
dc.referencesNowe zasady uznawania wykształcenia zdobytego na Słowacji http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-zasady-uznawania-wyksztalcenia-zdobytego-na-slowacji.html (dostęp: 28.08.2017).pl_PL
dc.referencesO Nauce Polskiej http://nauka-polska.pl/#/home/about?_k=7hsty1 (dostęp: 1.08.2017).pl_PL
dc.referencesOdpowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego na interpelację nr 5331 w sprawie uznawalności i nostryfikacji zagranicznych dyplomów w Polsce http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/Interpelacja-Tresc.xsp?key=30882EDC (dostęp: 23.02.2018).pl_PL
dc.referencesOjczyk J., Na słowackiej uczelni łatwiej o habilitację http://prawo.rp.pl/artykul/996654-Na-slowackiejuczelni-latwiej-o-habilitacje.html 05-04-2013 (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesOśrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy https://www.opi.org.pl/ (dostęp: 31.07.2017).pl_PL
dc.referencesOznam o habilitačných prednáškach na PF KU http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/kalendarpodujati/66016-oznam-o-habilitanych-konaniach.html (dostęp: 4.03.2010).pl_PL
dc.referencesPAP http://wiadomosci.wp.pl/kat,9251,title,Koniec-slowackich-habilitacji-Nowe-zalozenia-dla-polskichuczelni,wid,18358169,martykul.html (dostęp: 31.05.2016).pl_PL
dc.referencesPetková Z., Dekan z Katolíckej univerzity zbiera tituly jednou prácou http://www.sme.sk/c/5470149/dekan-z-katolickej-univerzity-zbiera-tituly-jednou-pracou.html (dostęp: 16.02.2012).pl_PL
dc.referencesPiskur M., Turystyka habilitacyjna na słowackie uczelnie zyskuje na popularności http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/turystyka-habilitacyjna-na-slowackie-uczelnie-zyskuje-na-popularnosci (dostęp: 17.03.2018).pl_PL
dc.referencesPochybné tituly pre Poliakov? Katolícka univerzita to odmieta https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/364837-pochybne-tituly-pre-poliakov-katolicka-univerzita-to-odmieta/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesPoczątki uczelni http://www.ujk.edu.pl/poczatki_uczelni.html (dostęp: 6.03.2018).pl_PL
dc.referencesPoplach na Katolíckej univerzite v Ružomberku: Vyhodia dekana pre odmeny? http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/poplach-katolickej-univerzite-ruzomberku-vyhodia-dekana-odmeny.html (dostęp: 20.08.2017).pl_PL
dc.referencesPoszewiecki W., Kronika kryminalna UWM. Odcinek – działki http://poszwa.blogspot.com/2016/12/kronika-kryminalna-uwm-odcinek-dziaki.html (dostęp: 13.03.2018).pl_PL
dc.referencesPoszewiecki W., Polka się zaczęła http://poszwa.blogspot.com/2017/02/polka-sie-zaczea.html (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesPrzewody doktorskie http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/sprawy-naukowe/sprawy-naukowe-ii-wydzialu-lekarskiego/przewody-doktorskie/ (dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesPrzypatrzmy się powołaniu naszemu. Znamiona powołania człowieka nauki. Homilia wygłoszona przez księdza biskupa Ignacego Deca 18 października 2007 r. w katedrze rzeszowskiej w czasie Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2007/2008 w wyższych uczelniach Rzeszowa http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20071030&id=my11.txt (dostęp: 30.10.2007).pl_PL
dc.referencesRada Naukowa http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/prosopan/rada-naukowa (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesRončáková T., Docentúra rýchlo a draho. Zn. Slovensko https://www.postoj.sk/5283/docentura-rychlo-a-draho-zn-slovensko (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesRzetelność w badaniach naukowych a poszanowanie własności intelektualnej http://www.uwm.edu.pl/wnz/sitefiles/file/badania/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf (dostęp: 27.12.2016).pl_PL
dc.referencesSadecki J., Do kariery na skróty http://archiwum.rp.pl/artykul/337812_Do_kariery_na_skroty.html (dostęp: 6.03.2018).pl_PL
dc.referencesSenat Akademii Marynarki Wojennej kadencji 2008–2012 http://www.amw.gdynia.pl/title,Sklad_Senatu,pid,631.html (dostęp: 22.12.2011).pl_PL
dc.referencesSITA, Prokuratúra preverí zastavenie vyšetrovania na Katolíckej univerzite https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/316847-prokuratura-preveri-zastavenie-vysetrovania-na-katolickej-univerzite/ (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesSITA, Rektor Katolíckej univerzity sa vzdal funkcie https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/316704-rektor-katolickej-univerzity-sa-vzdava-funkcie/ (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referencesSITA, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku zostáva vo funkcii https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/302982-rektor-katolickej-univerzity-v-ruzomberku-zotrva-vo-funkcii/(dostęp: 2.03.2018).pl_PL
dc.referencesSk, Ekspresowa habilitacja ze Słowacji http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ekspresowa-habilitacja-ze-slowacji,69497.html 03 września 2008 (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesSłomińska J., Turystyka habilitacyjna. Z prof. Stanisławem Salmonowiczem, historykiem prawa, rozmawia Janina Słomińska http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=1252 (dostęp: 13.03.2014).pl_PL
dc.referencesSłowackie „habilitacje” nie będą automatycznie uznawane na polskich uczelniach http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/slowackie-habilitacje-nie-beda-automatycznie-uznawanena,2337769,4199 (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesSobierajski W., „Doktorskaja zaszczita” i „turystyka habilitacyjna” https://www.ngopole.pl/2016/11/30/doktorskaja-zaszczita-i-turystyka-habilitacyjna/ (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesSpráva pracovnej skupiny Akreditačnej komisie týkajúca sa plnenia Uznesenia 2m.8.1 c. http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=zapis (dostęp: 21.06.2013).pl_PL
dc.referencesSprawozdania z działalności Komisji do spraw etyki w nauce http://www.instytucja.pan.pl/index.php/komisja-do-spraw-etyki-w-nauce/zakres-dziaania-komisji (dostęp: 22.03.2016).pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Centralnej Komisji za rok 2007 http://www.ck.gov.pl/images/PDF/sprawozdania/2007/zal5.pdf (dostęp: 15.03.2008).pl_PL
dc.referencesStec P., Habilitacja po słowacku – czy warto, żeby ustawodawca zerknął na południe? https://piotr-stec.pl/2014/09/30/habilitacja-po-slowacku-czy-warto-zeby-ustawodawca-zerknal-na-poludnie/(dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010 www.menis.gov.pl z 16.10.2002.pl_PL
dc.referencesStruktura uczelni http://wsez.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=977&Itemid=285 (dostęp: 8.03.2012).pl_PL
dc.referencesSústava študijných odborov SR https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ (dostęp: 4.03.2018)pl_PL
dc.referencesSzempruch J., Recenzja pracy habilitacyjnej dr Jolanty Gabzdyl nt. Jakość zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej – Kvalita učebných úloh v primárnom vzdelávani, zatrudnionej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (Polska), starającej się o tytuł docenta v odbore 1.1.5 Predškolská a elementarna pedagogika, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy https://www.umb.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/habilitacne-a-inauguracne-konania-umb/habilitacne-konanie-umb.html (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesTadeusz Zasępa https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Zas%C4%99pa (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referencesUmowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzona w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b8091f536a-760eadcc5c7686c05fcd4f.pdf (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesVrabcová M., Doktorát nikto nezoberie, aj keby bol získaný podvodom http://www.sme.sk/c/7936473/doktorat-nikto-nezoberie-aj-keby-bol-ziskany-podvodom.html#ixzz3mUrvU0CP (dostęp: 28.07.2015).pl_PL
dc.referencesVrabcová M., Zberači univerzitných titulov si obľúbili Ružomberok http://www.sme.sk/c/7890840/zberaci-univerzitnych-titulov-si-oblubili-ruzomberok.html#ixzz3mUrimvP7 (dostęp: 1.07.2015).pl_PL
dc.referencesVYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor www.zbierka.sk (dostęp: 24.04.2010).pl_PL
dc.referencesVyhláška Ministerstva školstva Slovenskej Republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Ministerstvo školstva Slovenskej Republiky http://minedu.sk/data/ USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2005_006.pdf (dostęp: 10.12.2008).pl_PL
dc.referencesWieczorek J., Blokada turystyki naukowej, czy bohaterska walka z problemami stwarzanymi przez – do tej pory nieupadły – socjalistyczny system akademicki, 24.03.2016 https://blogjw.wordpress.com/tag/habilitacje/ (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesWojciech Edward Gulin https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Gulin (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesWroński M., Bezczelność pedagogiczna http://www.forumakad.pl/archiwum/2006/09/29_bezczelnosc_pedagogiczna.html (dostęp: 30.12.2011).pl_PL
dc.referencesWroński M., Koniec słowackiego eldorado? http://beta.forumakademickie.pl/fa/2010/03/koniec-slowackiego-eldorado/ (dostęp: 6.09.2010).pl_PL
dc.referencesWroński M., Nierzetelny doktorat rektora https://forumakademickie.pl/fa/2014/02/nierzetelny-doktorat-rektora/ (dostęp: 21.07.2015).pl_PL
dc.referenceswww.sliwerski-pedagog.blogspot.com (wpisy zostały opublikowane).pl_PL
dc.referencesWygrany proces „Gazety Polskiej”. Można podawać fakty https://lustronauki.wordpress.com/2009/01/08/stanislaw-dawidziuk/ (dostęp: 21.07.2015).pl_PL
dc.referencesWykaz nadanych w 2007 r. stopni doktora wraz z uzupełnieniami. Załącznik do Komunikatu Nr 11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24 czerwca 2009 r. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/56/53/56531/20091102_zalacznik_do_komunikatu_nr_11.pdf (dostęp: 7.03.2012).pl_PL
dc.referencesZakon z 21. februára 2002. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp (dostęp: 18.08.2014).pl_PL
dc.referencesZałącznik Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego http://gamma.infor.pl/zalaczniki/u16/2009/003/u16.2009.003.055.0001.pdf (dostęp: 7.03.2018).pl_PL
dc.referencesZałącznik Nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego http://gamma.infor.pl/zalaczniki/u16/2009/003/u16.2009.003.055.0001.pdf (dostęp: 7.03.2018).pl_PL
dc.referencesZápis zo 79. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konaného 10. – 11. Septembra 2014 v Bratislave http://www.akredkom.sk/zapis/794fo/zapis79.pdf (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesŻyszkiewicz W., Rzutki edukator młodzieży http://waldemar-zyszkiewicz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=56 (dostęp: 26.08.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-940-8
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe