Show simple item record

dc.contributor.authorBoryczka, Ewa M.
dc.contributor.editorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2022-12-07T16:10:26Z
dc.date.available2022-12-07T16:10:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBoryczka E. M., Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miast, [w:] Ewa M. Boryczka (red.), Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-973-0.3pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44506
dc.description.abstractMiasta ulegają jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma problemami. Odradzające się w okresie transformacji ustrojowej samorządy terytorialne znalazły się w sytuacji, w której w interesie mieszkańców należało podjąć kompleksowe działania na rzecz rozwoju miasta, rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem zintegrowanym, stanowiącym połączenie działań o charakterze przestrzennym, środowiskowym, technicznym, z programami ożywienia gospodarczego i społecznego zdegradowanych przestrzeni miast. Władze lokalne dysponują szeroką paletą instrumentów w zakresie polityki rewitalizacyjnej i mogą aktywnie kształtować proces rewitalizacji. Jednak szczególne znaczenie dla planowania i koordynacji działań rewitalizacyjnych ma system monitoringu i ewaluacji. Monitoring i ewaluacja są kluczowymi instrumentami w zarządzaniu procesami rewitalizacji. Celem rozdziału jest przedstawienie monitoringu i ewaluacji jako jednych z kluczowych instrumentów będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, służących planowaniu i stymulowaniu procesów rewitalizacji polskich miast. W rozdziale zaprezentowano zarówno zasady jak i kryteria budowania systemów monitoringu i ewaluacji w programach rewitalizacji wraz z ich praktycznym zastosowaniem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectewaluacjapl_PL
dc.subjectprogram rewitalizacjipl_PL
dc.subjectproces rewitalizacji miastapl_PL
dc.subjectmonitoringpl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.titleMonitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miastpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number65-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-973-0
dc.referencesAshworth, G.J. (1991). Heritage Planning: Conservation as the Management of Urban Change. Groningen, the Netherlands: Geo Pers.pl_PL
dc.referencesBienias, S., Gapski, T., Jąkalski, J., Lewandowska, I., Opałka, E. & Strzęboszewski, P. (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesBiliński, T. (2006). Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego. W: T. Biliński, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tom 2. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.pl_PL
dc.referencesBillert, A. (2004). Centrum Staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji. Maszynopis.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. (2013). Town Centre Management – koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich. „Zeszyty Politechniki Częstochowskiej”, 12, 119–130.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. (2014). Koncepcja Town Centre Management w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich polskich miast. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 332, 157–167.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. (2016). Rewitalizacja miasta. W: Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto# Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 167–189.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. (2020). Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta – studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. & Rzeńca, A. (2014). Town Center Management As a Tool of Urban Regeneration – Case Study of Łódź. W: S. Tonkowa (ed.), Strategic Organizational Management: Transforming Theory to Practice. Volume 5. Sofia, Bulgaria: University of National and World Economy.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M. & Zasina, J. (2016). Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta. W: A. Nowakowska, Z. Przygodzki & A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 64–84.pl_PL
dc.referencesBoryczka, E.M., Michalak, J. & Rzeńca, P. (2019). Protection of Valuable Areas of Local Cultural Heritage in Sustainable Development. Cultural Parks in the Lodz Region. „Ekonomia i Środowisko”, 68(1), 16.pl_PL
dc.referencesBryx, M. (red.) (2009). Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesBury, K. (2010). Zastosowanie wielokryterialnej metody QAT w ocenie programów i projektów rewitalizacji. W: K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 65–91.pl_PL
dc.referencesCiesiółka, P. & Rogatka, K. (2015). Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań. „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, XII(IV), 27–36.pl_PL
dc.referencesCunningham, S. (2002). The Restoration Economy. Berrett-Koehler Publishers.pl_PL
dc.referencesCzochański, J.T. (2013). Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne. „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, CXLIX.pl_PL
dc.referencesDonnison, D. (1993). The Challenge of Urban Regeneration for Community Development. „Community Development Journal”, 28(4), 283–298.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P. & Dąbrowska, A. (2010). Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2001). Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion.pl_PL
dc.referencesFelcis, W., Drożdżak, Z. & Antosz, P. (2012). Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych. „Zarządzanie Publiczne”, 1(17), 23–35.pl_PL
dc.referencesGmina Uniejów (2017). Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Uniejów na lata 2017–2025. Styczeń 2017. https://docplayer.pl/57843503-Gmina-uniejowlokalny- program-rewitalizacji-gminy-i-miasta-uniejow-na-lata.html (dostęp: 15.01.2022).pl_PL
dc.referencesGorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2010). Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej. W: Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce. Tom 9. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2010). Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce. W: Z. Ziobrowski & W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2016). Zakres przestrzenny lokalnych systemów osadniczych jako czynnik kształtujący metodykę diagnozy społeczno-ekonomicznej w programach rewitalizacji. „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 1(29), 25–31.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2017). Rafy procesu rewitalizacji – teoria i polskie doświadczenia. „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 4(49), 30–32.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2018). Statistics in Urban Regeneration – Diagnosis and Monitoring of Urban Regeneration Programs. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 518, 63–75.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (red.) (2020). Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ECORYS. https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/badanie-systemu-zarzadzania-i-wdrazania-procesow-rewitalizacji-w-polsce/ (dostęp: 10.01.2022).pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A., Spadło, K. & Kułaczkowska A. (red.) (2020). Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Podręcznik. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesJarczewski, W. (red.) (2017). Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesJarczewski, W. & Jeżak, J. (2010). System monitorowania rewitalizacji. Tom 11. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesJeżak, J. & Cholewiński, P. (2010). Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek modularnych. W: W. Jarczewski & J. Jeżak, System monitorowania rewitalizacji. Tom 11. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesKamrowska-Załuska, D. (2009). Odnowa przestrzeni miejskiej wspomagana przez finansowe i organizacyjne instrumenty UE na przykładzie gdańskiego centrum muzyczno-kongresowego. W: P. Lorens & J. Martyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia rewitalizacji. Gdańsk: Urbanista, 198–221.pl_PL
dc.referencesKot, T. & Weremiuk, A. (2010). Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesKralak, K. (2010). Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych. „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej. Finanse i Marketing”, 4(53), 9–17.pl_PL
dc.referencesLegutko-Kobus, P. & Boryczka, E.M. (2020). Raport z ewaluacji on-going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2025. Materiał niepublikowany.pl_PL
dc.referencesModzelewska, M. (2010). Inicjatywa JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. W: Z. Ziobrowski & W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.pl_PL
dc.referencesNowak, M. (2013). Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesNowak, M. (2019). Miejscowy plan rewitalizacji – szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. LEX/el.2019. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/miejscowy-plan-rewitalizacji-szczegolna-forma-470059043 (dostęp: 15.06.2022).pl_PL
dc.referencesNowakowska, A., Boryczka, E.M., Rzeńca, A. & Olbińska, K. (2019a). Raport z oceny systemu monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Materiał niepublikowany.pl_PL
dc.referencesNowakowska, A., Legutko-Kobus, P. & Walczak, B. (2019b). Od rehabilitacji do włączenia społecznego – współczesne ujęcie procesów rewitalizacji. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 81–131.pl_PL
dc.referencesOlbińska, K. (2020). Planowanie procesów rewitalizacji miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesOlejniczak, K. (2012). Monitoring i ewaluacja. W: J. Górniak & S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 239–259.pl_PL
dc.referencesOpolski, K. & Modzelewski, P. (2010). Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii. W: A. Haber & M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 23–49.pl_PL
dc.referencesParysek, J.J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPolko, A. (2008). Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych. „Wspólnota”, 14, 2–7.pl_PL
dc.referencesPrzewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i powojskowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych (2004). Warszawa: Departament Gospodarki i Pracy.pl_PL
dc.referencesRaport NIK (2015). Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast. Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury, KIN.410.006.00.2015, Nr ewid. 153/2016/P/15/037/KIN.pl_PL
dc.referencesRaport NIK (2020). Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, LRZ.430.007.2020, Nr ewid. 14/2021/P/20/081/LRZ.pl_PL
dc.referencesRoberts, P. (2008). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration. W: P. Roberts & H. Sykes, Urban Regeneration: A Handbook. London: Sage, 17–18.pl_PL
dc.referencesRoberts, P. & Sykes H. (2008). Urban Regeneration: A Handbook. London: Sage.pl_PL
dc.referencesSkalski, K. (1998). Problemy rewitalizacji. W: Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik. Tom 3. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, 135–137.pl_PL
dc.referencesSobolewski, A. (2007). Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Warszawa: Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesUstawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.pl_PL
dc.referencesUstawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23916/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf (dostęp: 12.05.2020).pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.pl_PL
dc.referencesUstawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWacławik, B. (2013). Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich. „Problemy Rozwoju Miast”, 1, 87–100.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-973-0.3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe