Show simple item record

dc.contributor.authorBojtár, Endre
dc.date.accessioned2023-02-02T09:01:32Z
dc.date.available2023-02-02T09:01:32Z
dc.date.issued1972
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45716
dc.description.abstractWedług powszechnego mniemania wartość dzieła literackiego konstytuuje się w ostatecznym jego przeżyciu jako naturalny efekt oddziaływania wszystkich składników utworu. Naszym zdaniem rzecz ma się przeciwnie: po zapoznaniu się z dziełem czytelnik najpierw dokonuje oceny, z kolei interpretuje utwór i dopiero na koniec jego świadomość przeprowadza jak gdyby opis poznanej całości. Z miejsca wszakże należy dokonać pewnych ograniczeń: 1. Idealny czytelnik wcale nie przechodzi przez te wszystkie fazy przeżycia. Jeśli dokonał już oceny i zaistniało w nim owo „,nieuchwytne” zadowolenie wywołane rozszerzeniem wiedzy o rzeczywistości, wówczas właściwie wcale go nie interesuje, co mianowicie jest „„ideą”* dzieła, a co jego „,treścią”. 2. Nie każdy utwór literacki musi zmierzać do wywoływania przeżyć związanych z kategorią wartości, może natomiast wywoływać potrzebę interpretacji. 3. Nie każdy czytelnik zdolny jest nie tylko do wartościowania dzieła, ale nawet do jego rozumienia. Na każdym etapie przeżywania dzieła zachodzi ten sam proces: czytelnik konfrontuje poznany utwór — utwór-przedmiot -- ze stanem swej świadomości, przy ocenie zaś ze swym całym historyczno- -społecznym doświadczeniem, z własnymi biopsychicznymi i fizjologiczno-biologicznymi właściwościami i predyspozycjami. Przy interpretacji — już tylko ze swą świadomością pozbawioną składników fizjologiczno-biologicznych oraz większości biopsychicznych, z świadomością, w której pozostaje wyłącznie doświadczenie historyczno-społeczne, systemy kodów zawarte w zbiorowej świadomości, charakteryzujące daną epokę historyczną i sytuację społeczną tegoż czytelnika. Na koniec przy dokonywaniu opisu dzieła w grę wchodzą zawarte w świadomości czytelnika kody językowe i literackie. Rezultatem tego procesu, tej subtelnej i skomplikowanej oscylacji (a ściślej mówiąc — samym tym procesem), staje się przy dokonywaniu oceny wartość estetyczna, przy interpretacji znaczenie dzieła literackiego, a przy opisie —- struktura utworu. Celowe będzie rozłożyć owe procesy-pojęcia na dwie kategorie, ponieważ każdy etap przeżywania posiada dwie fazy. Pierwszą, preracjonalną, półświadomie emocjonalną, i drugą, w pełni świadomą, opartą na zmyśle krytycznym. Zgodnie z tym stanem rzeczy zwracamy uwagę przy ocenie, prócz konstytuującej się w świadomości czytelnika wartości estetycznej, na przedmiot estetyczny, który ujawnia się w racjonalnej fazie poznania. Przy interpretacji, prócz sensu dzieła (Sinn), który często określany bywa jednym słowem i który niejako ,„znika”, gdy zamierzamy ująć go w słowa, w fazie racjonalnej ujmujemy znaczenie (Bedeutung) w faktycznym rozumieniu tego słowa, związane z zespołem sensów sygnalizowanych przez utwór, które przez analogię do przedmiotu estetycznego nazywamy przedmiotem semantycznym. Na koniec wreszcie przy opisie, w drugiej fazie poznania, prócz struktury, określamy przedmiot morfologiczny. Wartość estetyczną i przedmiot estetyczny nazywamy „estetycznością”” (,,estetikum ”'), sens dzieła i jego znaczenie ,,semantycznością” (,,semantikum”), strukturę i przedmiot morfologiczny ,„morfologicznością” („„morfologikum”). W myśl tego dzieło literackie okazuje się albo utworem-przedmiotem plus estetyczność, albo utworem- -przedmiotem plus semantyczność, albo utworem-przedmiotem plus morfologiczność. Energię wiążącą dzieło w całość nazywamy gestem estetycznym. Przy formowaniu oceny dzieła bierzemy pod uwagę wszystkie te warianty. W związku z oceną zjawisk estetycznych, gdy zainteresowanie czytelnika zwraca się i ku wartościom, i ku estetycznym funkcjom, i ku estetycznym normom, pojawia się swobodne spotkanie czytelnika z rzeczywistością, i w tym właśnie winniśmy upatrywać główną wartość dzieła literackiego. Przy ocenie faktów semantycznych, gdy uwaga czytelnika skierowana jest już tylko na funkcję i normę estetyczną, poddajemy ocenie wszystko to, co jawi się jako zespół nowych znaczeń lub jego reinterpretacja (nie zaś wartości estetyczne). Przy ocenie elementów morfologicznych, gdy uwaga czytelnika zwrócona jest wyłącznie na normy estetyczne, poddajemy wartościowaniu to wszystko, co poprzez dzieło ujawnia niejednorodny, strukturalny charakter rzeczywistości. Również dzieło-przedmiot kontaktuje się z kategorią wartości. Wartość ta polega na tym, że dzieła literackiego nie można wyczerpać interpretacyjnie, w następstwie czego skłania nas ono do kształtowania ciągle nowych ujęć estetycznych, semantycznych i morfologicznych.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiupl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;1
dc.subjectliterary workpl_PL
dc.subjectreaderpl_PL
dc.subjectaestheticspl_PL
dc.titleWert und Wertung des literarischen Werkspl_PL
dc.title.alternativeO wartości i ocenie dzieła literackiegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number71-108pl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.relation.volume15pl_PL
dc.contributor.translatorTrzynadlowski, Jan
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record