Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.contributor.authorPielesiak, Iwona
dc.contributor.authorKaczmarek, Jacek
dc.contributor.editorNapierała, Tomasz
dc.contributor.editorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.contributor.editorCotella, Giancarlo
dc.date.accessioned2023-05-10T07:01:47Z
dc.date.available2023-05-10T07:01:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationLeśniewska-Napierała K., Pielesiak I., Kaczmarek J., The spatial planning system in Poland. Focus on tourist destinations, [in:] Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations, T. Napierała, K. Leśniewska-Napierała, G. Cotella (eds), WUŁ, Lodz 2022, https://doi.org/10.18778/8331-149-4.04pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47011
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofContemporary challenges of spatial planning in tourism destinations;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleThe spatial planning system in Poland. Focus on tourist destinationspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number61-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Urban Geography, CiTUR – Centre for Tourism Studies and Geoinformationpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-149-4
dc.referencesBal-Domańska, B., Buciak, R., Bieńkowska, A., Drabik, I., Okoń, G., Korpalska-Golec, H., Lachowska, V., & Łapińska, A. (2018). Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin [Statistical data on revitalization at the level of gminas]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesBański, J. (2007). Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie? [Concepts for the spatial structure development of Poland – polarization or sustainability?]. Przegląd Geograficzny, 79 (1), 45–77.pl_PL
dc.referencesBernaciak, A., Rzeńca, A., & Sobol, A. (2017). Participatory budgeting as a tool of environmental improvements in Polish cities. Economic and Environmental Studies, 17 (44), 893–906.pl_PL
dc.referencesBernaciak, A., Springer, A., & Walkowiak, K. (2018). Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów [Citizen participation in city management from the perspective of the mayors of Greater Poland]. Space – Society – Economy, 24, 105–122.pl_PL
dc.referencesBielecki, C. (2010). Architektoniczna dyskusja panelowa nt. O co i jak grać w miasto? [Architectural panel discussion on what and how to play the city] (pp. 249–270). In: Madurowicz, M. (ed.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej [Valuation of contemporary urban space]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.pl_PL
dc.referencesBudzyński, M. (2010). Sustaining life as the key value of city space (pp. 401–416). In: Madurowicz, M. (ed.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej [Valuation of contemporary urban space]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.pl_PL
dc.referencesDobosz-Mucha, A., Goras, E., Jadach-Sepioło, A., Janas, K., Kudłacz, K., Matuszko, A., Mikołajczyk, D., Nowak, K., Ogrodowski, J., Spadło, K., Tylka M., & Ziółkowska, M. (2018). Przestrzeń do dialogu: Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym [A space for dialogue: A practical handbook on how to conduct social participation in spatial planning]. Warszawa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Departament Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.referencesDrzazga, D. (2015). Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle pardygmatu zrównoważonego rozwoju [Challenges of spatial planning in the context of sustainable development]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2 (313), 177–193.pl_PL
dc.referencesGórecki, M. A., & Kukołowicz, P. (2018). Electoral formula, legal threshold and the number of parties: a natural experiment. Party Politics, 24 (6), 617–628.pl_PL
dc.referencesKaczmarek, J., & Dąbrowski, A. (2011). Useful City or the truth about systemic context of depopulation and shrinking cities. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 53, 47–63.pl_PL
dc.referencesKaczmarek, S., & Kaczmarek, J. (2011). The axiology of urban space – toward moral geographies. Czasopismo Geograficzne, 82 (1–2), 137–150.pl_PL
dc.referencesKębłowski, W. (2013). Budżet Partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi [Participatory Budget, short manual]. Warszawa: Instytut Obywatelski.pl_PL
dc.referencesKłodziński, M. (2009). Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy [Significance and necessity of creating strategies for gmina development]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 33–47.pl_PL
dc.referencesKolipiński, B. (2014). Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu [Spatial planning in Poland in the past 25 years]. MAZOWSZE Studia Regionalne, 15, 109–118.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [The National Spatial Development Concept 2030] (2011). Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., Dz.U. 2012, poz. 252 [The Council of Ministers’ Resolution No. 239 of 13 December 2011, Journal of Laws of 2012, item 252].pl_PL
dc.referencesKozak, M. (2016). Zwiększanie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni: polskie doświadczenia. Polish Journal for Sustainable Development, 20, 131–136.pl_PL
dc.referencesLeśniewska-Napierała, K., & Napierała, T. (2020). Participatory budgeting: creator or creation of a better place? Evidence from rural Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 48 (48), 65–81.pl_PL
dc.referencesMasierek, E., & Pielesiak, I. (2018). Attempts at introducing order to advertisements in Polish towns and cities. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 62 (2), 109–133.pl_PL
dc.referencesMikuła, Ł. (2019). Przyszłość metropolitalnego planowania przestrzennego w Polsce – perspektywa odgórna i oddolna [The future of metropolitan spatial planning in Poland – a top-down and bottom-up perspective]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 47, 57–73.pl_PL
dc.referencesNam, C. W., & Parsche, R. (2001). Municipal finance in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary: institutional framework and recent development. MOST: Economic Policy in Transitional Economies, 11 (2), 143–164.pl_PL
dc.referencesNapierała, T., Leśniewska-Napierała, K., Opała, M., Adamiak, M., & Nalej, M. (2021). Ruch turystyczny [Tourist traffic] (pp. 248–251). In: Śleszyński, P., & Czapiewski, K. (eds.), Atlas Wyszehradzki [Visegrad Atlas]. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne.pl_PL
dc.referencesPanasiuk, A., & Wszendybył-Skulska, E. (2021). Social aspects of tourism policy in the European Union. The example of Poland and Slovakia. Economies, 9 (1), 16.pl_PL
dc.referencesPolish Strategy for Responsible Development 2020 (with a perspective until 2030). Available on: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR_2017_streszczenie_en.pdf [accessed on: 1.05.2021].pl_PL
dc.referencesRegulski, J. (2003). Local government reform in Poland: an insider’s story. Budapest: Open Society Institute.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Regulation of the Minister of Infrastructure of 26 August 2003 on the method of establishing requirements for new buildings and land development in the absence of local spatial development plan], Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588 [Journal of Laws of 2003, No. 164, item 1588].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych [Regulation of the Council of Ministers of 11 January 2019 on the preparation of landscape audits], Dz.U. 2019, poz. 394 [Journal of Laws of 2019, item 394].pl_PL
dc.referencesStatistical analysis: Tourism in 2019 (2020). Warszawa–Rzeszów: Statistics Poland, Statistical Office in Rzeszów.pl_PL
dc.referencesStatistical data on revitalization at the level of gminas. Final Report (2018). Warszawa: Statistics Poland.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 7 July 1994 on spatial development], Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 i 415 [Journal of Laws 1994, No. 89, items 414 and 415].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 27 March 2003 on spatial planning and development], Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws of 2003, No. 80, item 717 as amended].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw [Act of 24 January 2014 amending the Act on principles of development policy and certain other acts], Dz.U. 2014, poz. 379 [Journal of Laws of 2014, item 379].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Act of 24 April 2015 amending certain acts aimed at enhancing landscape protection tools], Dz.U. 2015, poz. 774 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws of 2015, item 774 as amended].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji [Act of 9 October 2015 on revitalization], Dz.U. 2015, poz. 1777 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 2015, item 1777 as amended].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych [Act of 9 October 2015 on metropolitan unions], Dz.U. 2015, poz. 1890 [Journal of Laws of 2015, item 1890].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 1378 [Act of 15 July 2020 amending the Act on the principles of development policy and certain other acts], Dz.U. 2020, poz. 1378 [Journal of Laws of 2020, item 1378].pl_PL
dc.referencesWampler, B. (2000). A guide to participatory budgeting (pp. 21–54). In: Shah, A. (ed.), Participatory budgeting. Washington: The World Bank.pl_PL
dc.referencesWendt, J. (2001). The administrative division of Poland and the prospects of the transborder co-operation. Region and Regionalism, 5, 39–48.pl_PL
dc.referencesWendt, J. (2007). Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [Spatial aspect of the structures and activities of civil society in Poland]. Warszawa: PAN IGiPZ.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz, G., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Korcelli, P., & Śleszyński, P. (2006). Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku [Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century]. Warszawa: PAN IGiPZ.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.pielesiak@geo.uni. lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjacek.kaczmarek@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-149-4.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe