Show simple item record

dc.contributor.authorТарасов (Tarasow), Евгений Н. (Jewgienij N.)
dc.date.accessioned2014-07-10T08:45:00Z
dc.date.available2014-07-10T08:45:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5082
dc.description.abstractВ статье рассматриваются объективная необходимость, значимость, содержание, на- правленность, факторы инновационного развития российского общества. Обосновывается необходимость учета исторических уроков, связанных с разрывом слова и дела, принятием поспешных, малопродуманных идей, концепций, планов, нанесших значительный матери- альный, политический, социальный урон обществу, массовому сознанию. В статье содержат- ся предложения политико-организационного характера по осуществлению инновационного подхода в развитии страны, обеспечению его модернизационной направленности.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest obiektywnej konieczności, znaczeniu, treści i kierunkom rozwoju innowacyjnego rosyjskiego społeczeństwa. Autor zwraca uwagę na uwzględnienie na obecnym etapie modernizacji Rosji historycznych doświadczeń, związanych z rozziewem między deklaracjami a działaniami, pospiesznie podejmowanymi decyzjami, nieprzemyślanymi ideami, koncepcjami w trakcie poprzednich działań modernizacyjnych, które wyrządziły materialne, polityczne, społeczne i psychologiczne szkody rosyjskiemu społeczeństwu. Artykuł zawiera także rekomendacje o charakterze polityczno-organizacyjnym w odniesieniu do innowacyjnego rozwoju państwa, które mają zapewnić jego efektywną modernizację.
dc.description.abstractIn the article, the objective necessity, importance, contents, and orientation of innovative development of the Russian society are considered. At the present stage of the development process, it is crucial to learn from historical lessons, such as the incompatibility of declarations and actions, hasty, uninformed decisions and misguided conceptions, which have led to considerable material, political, social and psychological harm to the Russian society. The article also contains political and organizational recommendations for the implementation of innovative approach to country’s development, aimed at providing for its effective modernization.
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;tom 2/2013
dc.titleПринцип инновационности как средство модернизации политической системыpl_PL
dc.title.alternativeThe rule of innovation as a method for modernization of a political systempl_PL
dc.title.alternativeZasada innowacyjności jako środek modernizacji systemu politycznegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationTarasow Jewgienij Nikołajewicz - Katedra Politologii, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Społeczny


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 02/2013 [9]
    Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

Show simple item record