Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2014-10-01T16:26:50Z
dc.date.available2014-10-01T16:26:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRykała A., 2014, National, ethnic and religious minorities in contemporary Poland [w:] T. Marszał (red.) Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research, Łódź, s. 137-170.
dc.identifier.isbn978-83-7969-131-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5538
dc.descriptionPublished in: Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, edited by T.Marszałpl_PL
dc.description.abstractIt must be said that the national, ethnic and religious minorities in Poland have doubtless historical, cultural, and to some extent also political value. They are a testimony to the curious multiculturalism of Poland that has been forming throughout the history. If just for that reason, they should be properly protected by the democratic state. The awareness of this unique cultural and historical legacy of the former Republic can also be illustrated by new studies of national, ethnic and religious minorities. It is worth noting at this point that the aforementioned groups were first discussed in studies by geographers from Łódź. Research on national, ethnic and religious minorities were undertaken primarily in the context of: research methodology of these groups (Sobczyński and Grabowska 1993, Rykała 2011a, Sobczyński 2012, Barwiński 2013), their origins, size and distribution (Sobczyński 1996, Barwiński 2006, Rykała 2006), classification (Koter 1993, Rykała 2011a), national-ethnic structure of Polish population (Sobczyński 2000, 2001, Barwiński 2004, Rykała 2008a), operating on the political and cultural fringes (Koter 1997, Barwiński 2008, Rykała 2008b), the role of national and religious minorities in the organisation of urban space (Liszewski 1991, Dzieciuchowicz et al. 2004, Klima 2011, Rykała 2012), their cultural heritage (Kulesza 2010, 2012). Some religious minorities were discussed in separate publications (Barwiński 1999, 2009, Rykała 2007, 2011b, Kulesza 2012). The achievements of the geographical centre in Łódź in research on national-religious issues is therefore quite significant in terms of quantity and has significant empirical and theoretical value.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe project was funded by the National Science Centre based on decision number DEC-2011/01/B/HS4/02609.
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódź University Presspl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPoland
dc.subjectnational minorities
dc.subjectethnic minorities
dc.subjectreligious minorities
dc.subjectpolitical geography
dc.titleNational, Ethnic And Religious Minorities In Contemporary Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number137-170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Department of Political Geography and Regional Studiespl_PL
dc.referencesBabiński G., 2004, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, Studia Socjologiczne, 1 (172), pp. 139–152.
dc.referencesBarwiński M., 1999, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2, pp. 53–69.
dc.referencesBarwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesBarwiński M., 2006, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki. (In:) Bień- kowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (eds.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Wyd. UB, Białystok, pp. 345–370.
dc.referencesBarwiński M., 2008, Wpływ granic oraz uwarunkowań politycznych na zmiany struktury narodowościowej i wyznaniowej na przykładzie Podlasia. (In:) Kulesza M. (ed.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 48–65.
dc.referencesBarwiński M., 2009, Mniejszość litewska na tle przemian politycznych Polski po II wojnie światowej. (In:) Kulesza M. (ed.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, PWSZ im. Witelona, UŁ, Legnica–Łódź, pp. 48–65.
dc.referencesBarwiński M., 2012, Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny. (In:) Pawłowska A., Rykiel Z. (eds.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Wyd. URz., Rzeszów, pp. 136–144.
dc.referencesBarwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesChałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce 1918– 1995, Wyd. UMCS, Lublin.
dc.referencesEberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Instytut Zachodni, Poznań.
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Łódź.
dc.referencesGawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa.
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesKoter M., 1993, Geographical classifications of ethnic minorites. (In:) Gosar A. (ed.), Geografija in narodnosti. Geography and ethnicity, „Geographica Slovenica”, 24, Ljubljana, pp. 123–138.
dc.referencesKoter M., 1997, Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej. (In:) Handke K. (ed.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, pp. 9–52.
dc.referencesKoter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesKulesza M., 2010, To po nich pozostało… (ślady wielowyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta). (In:) Kulesza M., Łapa M., Walicki J. (eds.), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, UŁ, Łódź, pp. 241–326.
dc.referencesKulesza M., 2012, Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi. (In:) Rykała A. (ed.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 167–192.
dc.referencesLiszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi. (In:) Liszewski S., Puś W. (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 30–41.
dc.referencesMaryański A., 1994, Narodowości świata, PWN, Warszawa.
dc.referencesRykała A., 2006, Mniejszości religijne w Polsce na tle struktury narodowościowej i etnicznej. (In:) Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (eds.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróż- nicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Instytut Socjologii UB, Białystok, pp. 379–412.
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesRykała A., 2008a, Changes of the ethnic-religious map of Poland after the post-war border shifts (on the example of the so-called western territories). (In:) Siwek T., Baar V. (eds.), Globalisation and Its Impact on Localities, University of Ostrava, Ostrava, pp. 243–254.
dc.referencesRykała A., 2008b, Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, pp. 89–113.
dc.referencesRykała A., 2009, Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski. (In:) Franz M., Pietkiewicz K. (eds.), Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI w., Wyd. A. Marszałek, Toruń, pp. 109–151.
dc.referencesRykała A., 2011a, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, UŁ, Łódź.
dc.referencesRykała A., 2011b, Mniejszość religijna – mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, pp. 79–122.
dc.referencesRykała A., 2012, Żydowskie domy modlitwy w Łodzi – uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica SocioOeconomica, 12, pp. 221–244.
dc.referencesRykała A., 2013, Ethno-religious heritage of the former eastern territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth in contemporary Poland, European Spatial Research and Policy, 20 (1), pp. 49–71.
dc.referencesSobczyński M., 1996, Les minorités nationales en Pologne, Die nationalen Minderheiten in Polen, Mniejszości narodowe w Polsce, Euromag. La revue des enjeux de l’Europe, 17/18, La Pologne et l’Europe, pp. 32–39.
dc.referencesSobczyński M., 2000, Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, pp. 157–174.
dc.referencesSobczyński M., 2001, The ethnic and religious structure of Poland. (In:) Antonsich M., Kolossov V., Pagnini M.P. (eds.), Europe between Political Geography and Geopolitics. On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie, Memorie Della Societa Geografica Italiana, 63, Roma, pp. 639–649.
dc.referencesSobczyński M., 2012, Interakcja „badacz–podmiot badania” w studiach nad mniejszościami w Polsce. (In:) Rykała A. (ed.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 95–112.
dc.referencesSobczyński M., Grabowska E., 1993, Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i religijnych, Conference Papers, Soczewka.
dc.referencesTomaszewski J., 1985a, Ojczyzna nie tylko Polaków, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
dc.referencesTomaszewski J., 1985b, Rzeczpospolita wielu narodów, Czytelnik, Warszawa
dc.referencesTomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX w., Editions Spotkania, Warszawa.
dc.referencesTopolski J., 2000, Historia Polski, Wyd. Poznańskie, Poznań
dc.referencesWyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002, 2003, GUS, Warszawa.
dc.referencesWyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003–2005, 2006, GUS, Warszawa.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska